S.E.R. over loonpolitiek KNLC Zó wint u de strijd tegen de modder: met beton!! 1066 Werkgeversstandpunt aanvaard MAURITSPLEfN 23 Algemene vergadering K.N.L.C. s. e.r. standpunt ken u de betonspecie kant en klaar kunnen leveren. Een betonverharding is sterk, De moderne ontwikkelingen in de landbouw, vooral de mechanisatie, vragen boeren erven en kavelwegen waarover met moderne vervoersmiddelen, zoals trekkers met aanhangers, op vlotte wijze grote lasten getransporteerd kunnen worden. Een modern bedrijf moet dus zorgen voor een behoorlijke verharding van erf, toegangs- en kavel wegen. Beton is hiervoor het aangewezen materiaal, vooral omdat betonmortelfabrie- ra ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD Overheid en bedrijfsleven zijn het or over eens, dat het huidige loonpolitieke stelsel niet bevredigend werkt. De voortdurende krapte op de arbeidsmarkt met als gevolg dat het bijzonder moeilijk is de loonontwikkeling jn de hand te houden is er de oorzaak van. Wij schreven er reeds over in deze kolommen. De Stichting van de Arbeid draagt weliswaar de eerste verantwoordelijkheid voor loonvorming maar kan deze in de praktijk niet waar maken. De centrale organisaties zijn niet in staat neen te zeggen tegen loonvoorstellen die schade lijke gevolgen kunnen hebben voor onze nationale economie. VAKBEWEGING De vakcentralen menen dat de toetsing van c.a.o.'s voortaan wat de lonen betreft geheel achterwege dient te blijven en voor het overige beperkt zou moe ten worden tot een toetsing op de op centraal niveau gemaakte afspraken t.a.v. bepaalde onderdelen van de contracten. De goedkeuring van de c.a.o.'s door de Stichting zou aldus slechts een formeel karakter krij gen. Van deze zijde wordt erop vertrouwd, dat con tractspartijen zich bij het loonoverleg voldoende zul len matigen om onze nationale economie niet in ge vaar te brengen. Mocht de loonontwikkeling toch uit de hand lopen dan zou de regering desnoods kunnen ingrijpen door een onverbindendverklaring van de be treffende c.a.o.'s of onderdelen daarvan dan wel door het afkondigen van een loonpauze. WERKGEVERS De werkgevers zien in het standpunt van de vak beweging een te forse stap naar een volledige vrije loonvorming. Zij menen dat een globale toetsing van de c.a.o.'s niet achterwege dient te blijven maar wen sen deze taak zo gauw mogelijk te zien opgedragen aan het College van Rijksbemiddelaars. Het College dient te voorkomen dat c.a.o.'s waarin buitensporige loonsverhogingen zijn opgenomen van kracht worden. moet worden gerekend. Het werkgeversstandpunt is destemeer verklaarbaar omdat de regering in een tijd waarin gesproken moet worden van een overspannen nationale economie met een ambi tieus programma voor de dag is gekomen. Maar van de uitvoering van dit programma moet hoe aantrekkelijk dit er ook uitziet een extra span ning op de arbeidsmarkt worden verwacht. In een dergelijke situatie ligt het voor de hand dat de regering ook een grotere verantwoordelijk heid voor de loonvorming aanvaardt. n. a. v. I70MENDE dinsdag 23 november vindt in het gebouw „De Katholieke Kring", Kerk straat 1 te Roosendaal, de jaarlijkse algemene vergadering plaats van het K. N. L. C. De openbare middagvergadering begint om 1.45 uur en het programma vermeldt o.m. 0 openingssrede door de voorzitter van het K. N. L. C., ir. C. S. Knottnerus; een inleiding over „Landbouw en recreatie als harmonische elementen van het moderne platteland", door de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de heer C. Egas. Zoals bekend vindt de algemene vergadering van het Landbouw Comité jaarlijks plaats in verschillende streken van ons land. Dit jaar is het Zuid-Westen aan de beurt. Gaarne wekken wij onze leden op om, nu de vergaderplaats voor Zeeland gunstig gelegen is, de algemene vergadering van het K. N. L. C. bij te wonen. Geconstateerd moet worden dat het s.e.r. onverslijtbaar, gemakkelijk schoon te houden en niet duur. standpunt afwijkt zowel van de mening van de J a J regering als van die van de vakbeweging. Het komt yraagt inlichtingen bij uw voorlichtingsdienst of aan de daarentegen wel tegemoet aan de mening van de werkgeversorganisaties waartoe ook het K. n. L. C. VERKOOPASSOCIATIE NEDERLANDS CEMENT ENCI-CEMIJ-ROBUR N.V.. AFD. VOORLICHTING, HERENGRACHT 507, AMSTERDAM s. e. R. Intussen heeft ook de S. E. R. zich over het belang rijke vraagstuk van de loonpolitiek gebogen. Hij deed dit n.a.v. een adviesaanvraag van de regering. In deze adviesaanvraag heeft de regering haar voorlopige zienswijze neergelegd. De S. E. R. is met de regering van oordeel dat ook in de toekomst een nationale loonpolitiek dient te worden gevoerd. Een loonpolitiek welke ertoe leidt, dat bij de loonvorming rekening wordt gehouden met een evenwichtige economische groei. Overbesteding, werkloosheid en een ongewenste prijsontwikkeling dienen te worden voorkomen. In dit opzicht bestaat er dus geen verschil van mening, tussen de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven. Met betrekking tot de loonpolitiek denkt de raad aan een beslissing op korte termijn omdat het jaar 1966 voor de deur staat en contractspartijen dienen te weten waar zv bij de vernieuwing van de contracten aan toe zijn Vandaar dat de raad in zijn advies het accent heeft gelegd op de maatregelen die nodig zijn om op korte termijn tot een overgangsregeling te komen. Maar bij het bezien van deze aangelegenheid konden de denk beelden die worden gehuldigd voor een definitief loonsysteem uiteraard niet naar de achtergrond wor den verschoven. WERKGEVERS- EN KROONLEDEN In de raadsvergadering van 12 november bleek d-.t het standpunt van de kroonleden dicht staat bij c. van de werkgevers. Met de stem van beide groeperin gen kwam een duidelijk meerderheidsstandpunt van de raad naar voren. Indien de regering dit standpunt volgt zou de toetsing van de c.a.o.'s weliswaar blijven voortbestaan maar wordt deze taak opgedragen aan het College van Rijksbemiddelaars. Wel zal de toe - sing een globaal karakter krijgen. Bij deze opzet za! de goedkeuring van de c.a.o.'s door de Stichting van de Arbeid slechts een formeel karakter krijgen. Dit kan nu niet eenmaal anders omdat het wettelijke ka der van de huidige loonpolitiek dat verankerd ligt in het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen (B.B A.) niet op korte termijn kan worden gewijzigd. Binnen de daartoe gestelde termijnen zal het College voor bepaalde c.a.o.'s of onderdelen daarvan, de aandacht van de Stichting kunnen vragen of kunnen meedelen dat het overweegt de regering te adviseren tot on verbindend verklaring over te gaan. De Stichting zal hierover dan een oordeel kunnen geven. Daarnaast zal ook een aantal organisaties over een bepaalde c.a.o. een bespreking kunnen vragen. Het standpunt van de raad komt hierop neer dat de beslissingsbevoegdheid van de Stichting van de Arbeid dient te worden verlegd naar het College van Rijksbemiddelaars. Met deze uitspraak heeft de raa tevens enkele gedachten van de regering afgawezen Zo wordt niets gevoeld voor het idee dat jaarlijks een gesprek plaatsvindt over de loonontwikkeling in en kele centrale bedrijfstakken waar de loonvorming var. beslissende betekenis moet worden geacht voor d^ gevolgen in andere sectoren. Weliswaar sprak ook de regering zich uit voor handhaving van een globale toetsing van de contracten, maar zij wenste deze taak bij de Stichting te laten. Ook hier denkt de raad dus anders over.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 6