Het fiscaal klimaat in de Nederlandse landbouw 1065 Onderhoud van het Landbouwschap met de Minister en de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Landbouw Vestigingsbesluït laixdbouwspuitbedriijf 19G5 Spreiding tarwe-aanbod VEILIGHEIDSQUIZ Wist IJ dat Dit stukje heeft mijn volle instemming, maar ik mis er iets in, of liever er onder. Uitbreiding van de mond- en klauwzeermaatregelen in het zuiden des lands VRIJDAG 19 NOVEMBER 19 6 5 Zoals wij de vorige week reeds meldden is op 28 okt. 1965 in werking getreden het Vestigingsbesluit Landbouwspuitbedrijf 1965. Dit besluit is gebaseerd op de Vestigingswet Bedrijven 1951. Een ieder die op 28 oktober een onderneming had waarin spuit- werkzaamheden ten behoeve vgn land- en tuin- bouwondernemingen werden uitgeoefend heeft na aanvrage recht op de vereiste vergunning. Deze vergunning wordt verstrekt door het Landbouw schap. Voorwaarde is echter, dat er geen wijzigin gen in het beheer van de onderneming hebben plaatsgevonden tussen 28 oktober en het tijdstip van de aanvrage. De aanvrage dient ingediend te worden op een voorgeschreven formulier. Dit formulier wordt toe gezonden indien per briefkaart hierom wordt ver zocht aan het Landbouwschap, Raamweg 2528, Den lïaag. Op de briefkaart moet het registratie nummer waaronder de aanvrager bij liet Land bouwschap is ingeschreven worden vermeld. Indien een aanvrage niet op uiterlijk 28 januari J966 is ontvangen bij het Landbouwschap, bete kent dit dat de betrokkene onrechtmatig het spuit bedrijf uitoefent en een strafbaar feit pleegt. Degene die na 28 okt. 1965 het landbouwspuitbe- drijf is gaan uitoefenen of van plan is dit te doen, wordt dringend aangeraden zich voor andere inlich tingen tot het Landbouwschap te wenden, telefoon 07018:>516, toestel 65. Je I1ET Landbouwschap heeft onlangs met ae Minister van Landbouw gesproken over de afzet en de prijsvorming van binnenlandse tarwe. Daarbij werd door het Landbouwschap de vrees geuit dat door het afsnijden van exportmoge lijkheden de tarweprijs in het voorjaar zou kun nen dalen tot het niveau van de interventieprijs. In nader overleg heeft de maalindustrie thans tegenover een delegatie van het Landbouwschap uitdrukkelijk verklaard bereid te zijn de voor broodbereiding geschikte inlandse tarwe tegen redelijke prijs te willen kopen. De voorraadhou- ders zullen dan evenwel moeten zorgen voor een regelmatig aanbod en regelmatige levering. Het Landbouwschap wijst er in dit verband nogmaals op, dat binnen de daartoe gestelde spelregels de prijsvorming slechts bevredigend kan verlopen indien het aanbod zoveel mogelijk wordt gespreid en aangepast aan de behoeften van de maalindustrie. Enerzijds moet een te groot aanbod aan het begin van het seizoen worden voorkomen, anderzijds dient ook niet meer in landse tarwe tot het latere leveringsseizoen te worden vastgehouden dan de maalindustrie kan verwerken. FORD DEXTA 2000 ALS HOOFDPRIJS IN ons blad dat ter gelegenheid van de tentoon- stelling „Het Landbouwwerktuig" in de R. A. I. zal verschijnen op 14 januari a.s., zal een wedstrijd formulier met een toelichting worden afgedrukt, waar mee een Ford trekker of een landbouwwerktuig kan worden gewonnen. Deze wedstrijd staat open voor ieder die in de land- en tuinbouw werkzaam is of in deze richting opgeleid wordt. Het wedstrijdformulier zal een aantal vragen be vatten met betrekking tot de arbeidsveiligheid en ver keersveiligheid in de land- en tuinbouw. In nauwe onderlinge samenwerking streven de directie van het Landbouwonderwijs van het ministe rie van Landbouw en Visserij, de agrarisch-sociale fondsen, de Arbeidsinspectie en het Landbouwschap naar grotere arbeidsveiligheid op het landbouwbedrijf en naar een grotere verkeersveiligheid. Dit laatste meer speciaal met betrekking tot het gebruik van landbouwmotorrijtuigen en -werktuigen op de open bare weg. Met het oog hierop hebben deze instanties Indertijd een werkgroep in het leven geroepen. Tot zijn aangename verrassing kreeg de werkgroep onlangs van Ford Amsterdam aangeboden een Ford Dexta 2000 landbouwtrekker. Deze trekker is bedoeld als hoofdprijs in een te organiseren landbouwveilig- heidsquiz. Zoals u bekend is, werd een dergelijke quiz reeds enige jaren geleden in Engeland georganiseerd. De werkgroep is van oordeel, dat zij een zo mooi aanbod niet mag afslaan, daar dit de aandacht voor de landbouwveiligheid ten zeerste zal bevorderen. Daarbij hebben zowel Ford als de werkgroep zich op het standpunt gesteld, dat de organisatie en de ver antwoordelijkheid voor de quiz volledig bij de werk groep moet berusten. Als tweede prijs voor deze wedstrijd is nog een landbouwwerktuig beschikbaar gesteld. De directeur-generaal van de Arbeid van het minis - terie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mr. P. Valentgoed, heeft zich bereid verklaard tezijnertijd de beide prijzen aan de winnaars te zullen uitreiken. De winnaars zullen door loting uit de goede inzen dingen worden vastgesteld. Deze trekking zal ge schieden door notaris L. W. A. Duynstee te Den Haag. Voor deze wedstrijd is goedkeuring aangevraagd bij de minister van Justitie. Het dagelijks bestuur van het Landbouwschap heeft met de minister en de staatssecretaris van Financiën en met de minister van Landbouw een gesprek gehad over liet fiscale klimaat in de Ne derlandse landbouw. Al geruime tijd heerst in het Nederlandse land bouwbedrijf sle ven ernstige zorg over het ingrijpend verschil in fiscale behandeling waaraan de Neder landse landbouw is onderworpen in vergelijking niet de wijze waarop de landbouw in de overige EJCiG.-landen voor zijn deel in de fiscale lasten wordt aangeslagen. Naast hel op veel groter schaal verlenen voor bepaalde doeleinden van subsidies aan individuele bedrijven dan in ons land tot héden het geval is, worden de concurrentieverhoudingen ndg verder scheefgetrokken door de genoemde ongelijke fis cale behandeling. In een nota welke in het begin van de zomer aan hel bestuur van het Landbouwschap was overge legd, is een opsomming gegeven van een aantal fiscale wensen waarvan de vervulling mede als compensatie zou kunnen dienen voor de ongunstige positie waarin de Nederlandse landbouw nu een maal verkeert. Het dagelijks bestuur van het Landbouwschap heeft in hef onderhoud met de ministers van Fi nanciën en van Landbouw en met de staatssecreta ris van Financiën aan de ernstige verontrusting over deze gang van zaken uiting gegeven. Daar naast heeft het zijn voldoening betuigd met de re- Vanaf 16 nov. 1965 te 0.00 uur tot voorlopig 1 dec. a.s. is het vervoer van varkens, runderen, schapen en geiten uit een gebied, omvattende Noord-Bra bant, Limburg, St. Philipsland, Tholen en het ge deelte van Gelderland ten zuiden van Waal en Rijn naar het overige deel van ons land verboden. Dit blijkt uit een ministeriële beschikking in de Staats courant van 15 november, waarin de begrenzing volgens de waterscheidingen precies is omschreven. alisering inmiddels van enkele zeer belangrijk# wensen. Hierbij is in de eerste plaats te denken aan het openen A an de mogelijkheid tot teruggaat van de extra accijns op minerale oliën, voorzover deze gebruikt worden voor verwarming ter bevor dering van het groeiproces van uitgevoerde goede ren. Op een desbetreffend verzoek van het Land bouwschap heeft de staatssecretaris bij schrijven van 3 november 1965 tevens doen weten dat lujj voornemens is te bevorderen dat deze teruggaaf kan geschieden aan degene die de olie heeft ver bruikt, (bis aan de tuinder. In de tweede plaats is met erkentelijkheid ken nis genomen van een rondzendbrief van de staats secretaris over de waardebepaling van land- en tuinbouwbedrijven, in verband met de heffing van registratie en schenkingsrecht voorzover het over drachten betreft aan een zoon-opvolger in het land bouwbedrijf. Naast wensen op hef gebied van de omzetbelas ting is vooral de aandacht van de bewindslieden ge vraagd voor het scheppen van financiële facilitei ten ten behoeve van de aanpassing van de bedrijfs gebouwen in de landbouw. Ten slotte is gewezen op de druk van de ver schillende zakelijke lasten op landbouwgrond en is aangedrongen op een spoedige totstandkoming van de Wet op de wegenfinanciering, op afschaffing van de Grondbelasting en op spoedige schepping van een financiële verhouding tussen het rijk en de waterschappen. In dit zuidelijk gebied zijn tevens de varkensmark- ten geschorst en is het honden van keuringen, tentoonstellingen en dergelijk bijeenbrengen van varkens eveneens verboden. Voorts heeft de mi nister van landbouw en visserij bepaald, dat uit voerkeuring van vers A'lees van varkens en her kauwende (lieren in het gehele zuidelijke gebied wordt stopgezet. Hf EN meermalen voor een verrassing kan komen te staan, ook al is het nog geen St. Nicolaas? Mij -L'1 overkwam dit bij het voorlopig inzien van ons Landbouwblad van 5 november. Mijn vaste ge woonte is om even te controleren of in Wist U dat?" geen storende fouten staan afgedrukt. En nu komt het. a. ik trof het stukje pas achter in het blad aan; b. ik meende dat een gedeelte was uitgevallen; c. ik zag dat ik de schrijver niet was. Gevolg, eens kijken wat er aan de hand was. 't Was spoedig duidelijk. „Wist U dat?" in de plat- telandsjeugd. „Ons commentaar" maakte de zaak duidelijk. Het was voor mij als oud-Walchenaat een ware verheuging des hartente ervaren dat in Aagteherke van bruisend jong plattelandsleven sprake is. Verwonderd? Neen, niet bepaald. We kennen de voorzitter van Kring Walcheren te goed om niet te weten dat wel iets van zijn sprankelende geest op de jeugd in zijn kring moet overslaan. Of Ries de Visser en Piet de Visser „uit den bloede zijn" weet ik niet, maar ze zijn zeker een goed deel eensgeestesEn de inhoud van Plattelandsjeugd? Zeer goed I IS ER NOG TOEKOMST VOOR DE LANDBOUWERS ff EN goed artikeltje met goede opmerkingen, die, hoewel de schrijver van „Wist U dat" ze wel kende, waard zijn om te worden neergeschreven. In Aagtekerke heersen blijkbaar gezonde be drijfseconomische begrippen. Een zin als: „Eerst een vermogen vormen en dan 't bedrijf overnemen" is voldoende tekstmateriaal voor een bedrijfseconomische „preek". Laten we zeggen „een goed plan, maar een veelal zware opgave". Niet altijd uitvoerbaar en gelukkig geen „conditio sine qua non". WAAR HET OM GAAT? ZEER lezenswaard. Streven naar een economisch verantwoord en daardoor een menswaardig be staan via de bereidheid tot een nieuwe aanpak en loslaten van tradities. In dit stukje trof mij de opmerking over de bedrijfsopvolging. De zin „wij als jongeren willen er wel graag over praten, maar de oudere generatie stelt het dikwijls liever maar wat uit". Dit laatste is meermalen het geval, maar ïk onderschrijf des schrijvers bedoeling als hij dit volkomen fout noemt. Hoe begrijpelijk dit verschijnsel meermalen moge zijn, het is een zuivere vorm van „struisvogelpoli tiek" en volkomen fout. En daar het reeds een hele tijd geleden is dat schrijver dezes tot de jongeren behoorde, wil hij hier tegen waarschuwen. Ouders, neemt voorzover mogelijk tijdig uw maatregelen. Wat met u en uw ouderlijk gezag moeilijk maar misschien toch wel mogelijk is, kan zonder u en uw gezag veelal niet worden opgelost en vormt na uw overlijden een bron van familieruzie bij uitnemendheid. De A.S.V van de Z.L.M. adviseert u, al of niet in combinatie met andere Z.L.M.-instellingen gaarne. WIST U DAT? Bram uit de Slïkhoek heeft zijn schuilnaam en Arjaan uit de Westhoek zoek ik tussen Aagtekerke en Westkapelle. De schrijver van dit „Wist U dat?" ken ik niet. Jammer, want het is altijd gemakkelijk zijn „con current" te kennen en een speciale groenteboer kan ik niet raadplegen. Ik blijf dus met de vraag: Weunt ie noe in de Pekelienge dae vroeger Piet Schoe weunde of in d« Plompert bie 't Of je van Lèvien Dommisse, 't Z a voe mien wè een vraege bluuve". Voe de rest van de schrievers in de plattelandsjeugd ebbe 'k noe geen ruumte. MEIJERS.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 5