TUINBOUWKLANKEN D E O LVEH VAN 18 7 9 1064 W Raad voor de bedrijfsontwikkeling in de landbouw WINSJJWJHC VOO* ALLEN 2ttt AS LAND- EN TUINBOUWBLAD AP ZUID-BEVELAND zijn we als tuinbouwer weer be- land in een soort wapenstilstand; in een periode tus sen twee offensieven. Het oogstoffensief is achter de rug en het snoeifront ligt te wachten. Het eerste heeft ons rijke buit gebracht, het tweede kon wel eens een „koude" oorlog worden gezien de forse inzet van winter 1965/'66. We hebben in de afgelopen weken heel wat fruit ge ruimd. De prijzen waren goed en gezien het feit dat er rond St. Nicolaas en Kerstmis meestal betrekkelijk weinig vaart zit in de afzet, geloven we dat er weinig reden is om het fruit extra vast te houden. Zo na de oogst komt men pas toe aan het taxeren van de fruitteeltopstand op het eigen bedrijf. Soms kan men alleen door drastisch ingrijpen wat be reiken, soms ook is er met snoei heel wat te verbeteren. Er zijn rassen die met wortel en tak weg moeten, maar Goudreinette, Bramly, St. Remy bijv. kan men heel goed een kopje kleiner maken. Ook aan een struik valt met winst fruit te telen, als men maar niet naar „de zolder" moet zoals een collega zich uitdrukte. WE zagen deze week een artikel in „De Fruit- teelt" over de kosten van het rooien van een boomgaard. Deze zouden variëren van 1200 1500 per ha. Wat denkt u ervan? Mijn inziens zijn ze 1000,te laag. Tenzij uiteraard in en orme oppervlakten gewerkt zou kunnen worden. Een probleem is altijd geweest waar men bij het rooien met de stobben naar toe moet. We zagen vorige week een oplossing die in be paalde gevallen bruikbaar is, nl. de volgende: Bij het rooien schuift men alle stobben op één hoop met dikkere knuppels er tussendoor als vul ling. In veel gevallen wordt er niet direct terug- geplant en kan men zonder al te veel grondver- lies die hoop laten liggen tot het volgend najaar. Dan steekt men de brand er in. Het inmiddels kurkdroge hout, ook van de stobben verbrandt dan wel. Wacht met het verbranden tot na de pluk, want de asdeeltjes van een dergelijk vuur kunnen over honderden meters op het fruit belanden. Zoals gezegd, de snoei wacht. Het is een arbeids- piek en dus moeten we extra letten op de arbeids- produktiviteit. Zelf heb ik me daarom voorzien van de beste gereedschappen. Hebt u een nieuwe snoeischaar, met één winter knippen is het beste van de oude af. Kent u de dunbladige-niet-scher- pen zaagjes? En voor grover hout is een lang benige originele U.S.A.-schaar onontbeerlijk. Naast het gebruik van goed gereedschap kan men ondervinden dat het hout in het najaar en voorjaar veel zachter is en bij vorst keihard. Onder de laatste omstandigheden is dus het gebruik van goede snoeidagen temeer heel belangrijk. UIER en daar zien we op SCHOUWEN-DUIVE- LAND weer fruittelers bezig met rooien van vruchtbomen. Dit betreft in de meeste gevallen dan oude bomen of rassen die niet meer voldoen. Het is bijzonder goed, wat de grond betreft, om dit nu te doen. Evenals is dit uitermate geschikt voor het aanleggen van nieuwe percelen. Deze telers zijn dan ook druk bezig om de palen te zetten, waarna het planten van de bomen spoe dig zal volgen. Wat nu die herinplant betreft hebben we de afgelopen week een zeer leerzame lezing gehoord van de heer J. F. van Dijke met betrekking tot de bodem-moeheid. Deze spécialist op dit gebied in de Betuwe, sprak liever van een complex-ziekte omdat uit onderzoekingen is gebleken dat het niet alleen aaltjes of schimmels zijn die de groei be lemmeren. De juiste veroorzakers van de slechte groei zijn nóg niet gevonden, wel is een goede bestrijding met een alles-dodend middel mogelijk. Verwarming door grondstomen is voor de fruit teelt te duur, alleen strokenbehandeling met chloor-picrine Hoog achtte spreker momenteel het beste en komt zo ongeveer op 0,75 per strek kende meter. Reeds na enkele jaren 24 jaar kan bodem- moeheid optreden, dus ook zij die nog betrekke lijk jonge bomen rooien, dienen hiermede reke ning te houden. Aan het z.g. aaltjes-onderzoek hechtte spreker weinig waarde, wel raadde hij de biologische test aan, die aangeeft of de grond al of niet bodem-moeheid vertoont. Ook wanneer peren of appels geplant worden gaf een behande ling met chloor-picrine nog zichtbaar resultaat. Tenslotte zei spreker dat enkele loonbedrijven zo'n apparatuur hebben en zeker ook bereid zou den zijn om naar Schouwen-Duiveland te komen. We hebben ons afgevraagd: waarom wordt ook dit in het Hoge-Lage Zoom-gebied niet eens ge probeerd, want mogelijk is het niet alleen een kwestie van waterbeheersing enz. We weten dat nu een grote proef met groenstroken wordt aan gelegd, waarom dit ook niet eens geprobeerd in dit gebied. Maar ook andere telers op ons eiland, die wellicht bij herinplant voor deze bodem-moe heid komen te staan, aandacht te besteden. zullen goed doen hieraan De kosten bedragen onge veer 1200,per ha, maar ook dit bedrag is vol gens de heer Van Dijke gauw terug verdient. Het gaat er om dat onze bomen weer goed groeien en vlug vruchten geven en met bovengenoemde behandeling is dit zeker te bereiken. E vermoeden dat men ook buiten WALCHE- zo vroeg en streng ingevallen vorst. Nu we dit schrijven (15/11) zijn de weerberichten nog posi tief voor koude en zelfs wordt er voor enkele streken al lichte sneeuwval voorspeld. Hopenlijk is de vorst voorbij als u dit onder ogen komt. We zullen af moeten wachten hoeveel er bevro ren is. Normaal zorgen we dat we half november beginnen te bergen en een flink procent laten staan tot ongeveer Sinterklaas. We delen dus als het ware het risico. Je kunt immers toch niet alles gelijk bergen als er eens vorst komt. We hadden dan ook al vrij veel in schuur of put. Ook bij de collega's was het niet anders. Maar er blijven altijd percelen die men zo lang mogelijk laat staan, als late wortelen, kroten, kool. witlof enz. Dit kan allemaal wel wat hebben, maar 't is o.i. nogal erg fel voor r7e eerste helft van novem ber. De herfstbloemkoo1 voorzover nog niet ge oogst zal wel een dubbeltje op z'n kant wezen. Hoe we het ook benaderen; deze vroege vorst is een lelijke tegenvaPer. 't Leverde^ ons ook nog een standie van moeder de vrouw op, omdat we een stel dahlia's eri pOtgeraniums vergeten hadden. We ontvingen deze week onze aanslagen Dijk- geschot. We vindei zowel het gebouwd als onge bouwd goed aan de prijs. We heben deze bij onze andere belastingpapieren gelegd en werken alles dan weer maar van vooraf aan af. We betalen, geloven we. nu aan een 15-tal belastingen! Toch werken al die aanslagen erg deprimerend, We lazen van een bekend doctor in de economie die ons belastingstelsel ronduit een fiscale terreur noemt. Aan de hand van voorbeelden, die isder ook wel uit eigen omgeving kent, dat iemand die door bijzondere prestaties tot een zéér hoog in komen komt, gelijk de helft of meer naar de Noordstraat of hoe men het elders noemt brengen moet. Een hogere Duitse belastingambtenaar zei deze zomer: „Wat op dit gebied in Holland ge beurt zou bij ons niet kunnen." En de Belgen en Fransen snappen er helemaal niets van. 't Is dus geen Nederlands gekanker onzerzijds. Zuiver feiten constatering! Daar er dit jaar, en in de fruitsector in 't bij zonder, nogal eens een uitschieter in de inkomens zal zijn raden we ieder aan om in nauw overleg met boekhouder of bureau zo spoedig mogelijk na te gaan wat met verantwoorde investering is te bereiken om de hoge progressietoppen te drukken. Denk er om de belasting drukt zwaar en de progressie is lang niet mals. Dus schakel deskun dig in om de belastingen daar waar mogelijk te drukken. Ook onze land- en tuinbouwvoorlichtingsdien- sten kunnen en zullen u gaarne adviseren. Vooral Walchenaren zijn nog al eens beschroomd om de papieren bloot te leggen. Als dit bij u zo is gooi die schroom dan vandaag nog overboord. Zelfs schakelen we graag deskundigen in en 't bevalt ons uitstekend! AP THOLEN is, wanneer we voor dit artikel in de pen klimmen, koning winter ook reeds gearriveerd, wel wat erg vroeg vinden we alle maal. Het is thans geen pretje om nog gladiolen te rooien met de hand. Maar met de voorraad- rooier is het haast niet meer om te doen, de knol len zijn dan zwaar bekleed met klei. Voor de reeds geplante tulpen is het thans des te beter om deze onder droge omstandigheden af te dekken met een laagje turfmolm. De structuur van de grond heeft afgelopen jaar een lelijke duw gekregen, maar onder droge omstandigheden weer plant- klaar gemaakt, dus trachten dit zo te houden door tijdig af te dekken. Het werk in de droog schuren vlot ook goed, door het geringe aantal in de grote maten is het dit jaar niet zo overstel pend vol. Doch de kleine maten moeten van zelf sprekend toch gepeld worden. De kwaliteit van de gladiolen is over het alge meen goed; er komen weinig afkeuringen voor. Wat de prijs betreft valt het ook nog niet tegen tenminste voor de 14 op en de maat 12/14. Dooi de geringe aantallen 14 op trekken de prijzen van de maat 12/14 wel wat aan. De overige ma ten lopen wel wat minder behoudens enkele soor ten die uitblinken. De bloembollenteeltvakschool te Steenbergen heeft zijn afgestudeerde leerlingen weer los ge laten afgelopen week, van harte gefeliciteerd met dit behaalde diploma is hier zeker op zijn plaats. Het is een hele opgaaf voor cursisten op een al wat gevorderde leeftijd. In ons gebied behaalde deze keer 4 personen het zo befaamde diploma. Op 26 november zal de algemene vergadering van de Kring Tholen en St. Philipsland worden gehouden in het Holland Huis te Scherpenisse, door de afd. tuinbouw nu niet altijd zo druk be zocht. Deze keer zal deze vergadering een enigs zins bijzonder karakter dragen door het aftreden van onze algemeen-voorzitter Ir. M. A. Geuze, een voorzitter waaraan we met z'n allen bijzon der veel dank verschuldigd zijn. Het zal daarom zeker op zijn plaats zijn zo mogelijk deze verga dering bij te wonen en met belangstelling allerlei gebeuren in de toekomst voor onze streek aan te horen. Niet alleen lid zijn, maar ook mede leven in het organisatiewezen is in ons aller be lang. tot dusver gebruikelijke gang van zaken en'minder stringente binding van si reekverbetering en ruil verkaveling voorstelt, terwijl ook meer aandacht wordt gevraagd voor de voorbereiding. Wat dit laat ste betreft wordt voorgesteld om alvorens met de uitvoering van de streekverbetering te beginnen door onderzoek een goed gefundeerd ontwikkelings plan samen te stellen, dat als leidraad voor de streekverbeteringscommissie kan dienen. In het al gemeen kon de Raad zich hiermede wel verenigen, vandaar dan ook dat de strekking van de nota wordt onderschreven. WANNEER inderdaad op aktie reaktie volgt is dit treffend gedemonstreerd in de vergade ring van de Zeeuwse Raad voor de Bedrijfsontwik keling op 2 november. Terwijl de leden in de daar voor plaats gevonden vergadering bijna voltallig aanwezig waren, was thans het aantal absenten groet. In zoverre is dit wel jammer omdat ook in de vergadering waarvan hier sprake een voor Zee land zeer belangrijk onderwerp werd behandeld. Met name betrof dit de nota van de Landelijke Raad voor de Landbouwvoorlichting over het toekomstig streekverbeteringsbeleid. Het toekomstig streekverbeteringsbeleid. In Zee land vonden achtereenvolgens streekverbeteringen plaats in Eede e.o., de Zak van Zuid-Beveland, Tho len, Koewacht e.o., terwijl zij thans nog in Walche ren en in het ruilverkavelingsgebied Stoppeldijk- Walzoorden in uitvoering zijn. Hieruit blijkt wel, dat in het verleden en heden het streekverbete- ringswerk in onze provincie een ruime aandacht heeft gehad. Vandaar dan ook dat de nota over het. toekomstig streekverbeteringsbeleid als een voor Zeeland belangrijke aangelegenheid mag worden gezien. In zoverre is er een verandering bij dit beleid, omdat uit de 14 pagina's tellende nota van de Lan delijke Raad blijkt, dat men in tegenstelling met de Toekomstige organisatie van varkenshouderijker nen. Ook met de inhoud van een diskussienota over de toekomstige organisatie van varkenshouderij- kernen, die voor onze provincie uiteraard in tegen stelling tot de zandgebieden minder op de voor grond treden, kon de Raad zich verenigen.; Werkplan en begroting Stichting Provinciaal Vee- occleiburaa i voor Zeeland. De Raad stemde in met het werkplan en de daarbij behorende begroting var. de.Stichting Provinciaal Veevoederbureau voor Zeeland, gehoord de daarop gegeven toelichting van de Rijksvceteeltconsulent, de heer ir. W. L. Harm- sen. Besloten werd omtrent het in de begroting ge noemde subsidiebedrag gunstig te adviseren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 4