Dagelijks en Hoofdbestuur Z.L.M. vergaderde Van Nabij en Verre DANKDAG 106.3 Begroting 1966 Statu tenwijziging Wilde-haverbestrijding Luchtverontreiniging Akkerbouwzaken Tuinbouw Benoeming VAN NABIJ EN VERRE ex. VAN NABIJ EN VERRE VKIJUAU li» NUVLMCtR 19 6 5 op maandag 15 november 1965 te Goes TOWEL de Dagelijks bestuursvergadering, die in de ochtend werd gehouden, als de vergadering van u het Hoofdbestuur in de namiddag stond in het teken van het afscheid van de heer Ir M. A Geuze als Algemeen Voorzitter der Z. L. M. Beide vergaderingen werden voor de laatste maal voorgezeten door de heer Geuze. Bij monde van de Vice-Voorzitter der Maatschappij, de heer P. J. J. Dekker, werd door beide be sturen de scheidende Algemeen Voorzitter dankgezegd voor zijn vele werk en zijn leiding van de ver gaderingen gedurende die lange reeks van jaren. De heer Dekker stond in zijn toespraak tot de heer Geuze stil bij de uitgebreide meningsvorming die in de vergaderingen onder leiding van de Algemeen Voorzitter steeds tot stand kwam. Hij schetste voorts de goede sfeer die er steeds heerste in deze vergaderingen. Tenslotte stond hij stil bij de vele directe contacten, die hij met een groot aantal leden van de Z. L. M. heeft gehad. Het bijzondere karakter der beide vergaderingen nam niet .weg dat vele zaken door de besturen werden afgehandeld. UITBUNDIGE vreugde of diepe ingetogenheid kenmerken de Dankdag niet bepaald. Het is een dag-vrij voor menigeen. Dat de Dankdag op z'n retour is, is niet zo'n grote ramp. Het is alleen maar eerlijk en in over eenstemming met de werkelijkheid. Het eerlijkste zou echter zijn om ook gewoon door te werken en niet onder het motto „Dankdag" vrij-af te zijn. Want als er zin en reden voor de Dankdag is, dan is het alleen maar God. Wie Dierendag houdt moet dan ook aan de die ren denken, wie Koninkrijksdag viert moet dan peinzen over het Koninkrijk-nieuwe-stijl, en zo is de Dankdag als je er iets aan doet een dag voor dank aan God die leefmogelijkheden schept voor mensen. Wie de weken door uit dit besef niet leeft, hoeft het op de Dankdag oo& niet te doen, dacht ik. DIT klinkt allemaal nogal negatief. Maar er is nog iets anders. Als je op Dankdag even iets bewuster met beide benen op je grond staat, even een dieper besef dan doorgaans hebt van je werk, je land, het „gewas", dan kun je twee kanten uit. Het eerste is (en dan kom je terecht in de Dankdag zoals die nu op z'n retour is): een ere saluut voor de Schepper, de pas inhouden en stil zijnmaar dat verwordt in onze dagen tot een soort kranslegging bij een ontslapen standpunt bij een monument van God maar dat dóet het niet meer vandaag de dag. HET tweede echter, dat is wat anders, unze grond, ons land, de vruchtbaarheid, herbergt een diep en heel ander geheim!dat echter ge lóófd moet worden. Als voorbeeld dient onze Zeeuwse grond, die door de eeuwen heen steeds afwisselend grond en zeebodem is geweest. Wie oude kaarten van Zeeland ziet, ziet hoe de zee vrije toegang had, door tientallen geulen, tussen tientallen eilanden door. Nu niet meer. De eilan den zijn onderling verbonden, vergroot, vermin derd in aantal, versterkt, veilig. De grond is teruggekregen. De Zeeuwse grond is als het ware een keer gemaakt, een keer verloren gegaan, en wéér een keer gemaakt. We leven uit de tweede keer II EEL letterlijk geldt het voor ons hier in deze landstreek. Maar in een diepere zin geldt het voor de aarde en alles wat je er op of er in werken mag. Voor in de bijbel staan twee rich tinggevende verhalen. Het eerste is.de Schepping: alles werd gemaakt door God. Dat is het ere saluut, zou je kunnen zeggen. Het tweede verhaal is de zondvloed: Alles werd afgenomen, maar op nieuw teruggegeven! Wie om zich heen kijkt, en éven gelovig met beide benen op de grond wil staan, ziet niet dat alles gemaakt is, maar dat alles gerepareerd is!, wéér tot leven gebracht, maar het was dood! Er is hemelse goedheid aan te pas gekomen, om een twééde keer te scheppen, om een Hand over het Hart te strijken! Wie ziek geweest is en weer beter werd, die weet wat gezondheid is die leeft uit de twééde keer. Wie een geërfd horloge krijgt is trots, maar als je het kwijt raakt, en wéér vindt, dan ben je er dieper aan gehecht, je bent het namelijk kwijt geweest. Zo is het met de grond en alles wat ge zaaid en geoogst wordt: we leven niet uit „bezit rechten", want die zijn verspeeld maar uit een goedheid die ons staande houdt. We leven uit de tweede keer. Ds. W. JANSSEN - Goes. IN de begroting 1966 der Z. L. M. werden enkele wijzigingen noodzakelijk geacht. De sterke stijging van de kosten, die zich overal openbaart, werkt eveneens door in deze begroting. Deze niet te voorkomen stijging der uitgaven deden de be sturen besluiten aan de Algemene Vergadering voor te stellen een verhoging van de basisdontri- butie van 2,50 goed te keuren. HE voorgestelde statutenwijziging, die onlangs U in het Zeeuws Land- en Tuinbouwblad werd gepubliceerd, werd door het Hoofdbestuur, be houdens enkele geringe wijzigingen goedgekeurd. Deze statutenwijziging, die een aanpassing aan de bestaande situatie in de Z. L. M. beoogt zullen op 9 december a.s. in de Algemene Vergadering aan de orde komen. Ï\E bestrijding van de wilde haver vormde in deze vergaderingen eveneens een onderwerp van bespreking. Men was van oordeel dat de mede werking kan worden verleend aan het van toepas sing verklaren van de verordening ter bestrijding van deze wilde haver voor geheel Zeeland. Wel behoort naar de mening van de Z. L. M.-besturen grote aandacht te worden besteed aan de voorlich ting hieromtrent, terwijl bij de inspectie en con trole op de naleving van de verordening, de mo gelijkheden van de praktijk goed in het oog ge houden moet worden. Naar het oordeel van de vergaderingen moet ook speciale aandacht worden besteed aan de ver spreiding van wilde haver, die geschiedt door de import van diverse zaden (bijv. van wikken). KENNIS werd voorts genomen van de veront rusting, die er bestaat ten aanzien van het gevaar van luchtverontreiniging bij vestiging van diverse industrieën in het Zuid Sloe. De besturen besloten de desbetreffende instan ties ervan in kennis te stellen dat ook in onze sec tor de ontwikkelingen met zorg worden gade ge slagen. OVER de ontwikkelingen in de akkerbouwsek- tor werd het Hoofdbestuur ingelicht door de heer J. B. Becu, die erop wees dat zich in de tarwemarkt niet die ontwikkelingen voordoen als vorig jaar, zoals de zaken er nu voorstaan. Bij een regelmatige afzet van de opslaghouders moet een prijs tussen interventie- en rechtprijs niet onmogelijk worden geacht. Voor de consumptie-aardappelen lijkt een ge zonde markt aanwezig. Koe dit op langere termijn zich zal ontwikkelen zal mede afhangen van het areaal dat weer wordt uitgepoot. Het vlasareaal in West-Europa is aanzienlijk in gekrompen. In Frankrijk is de veldroot-methode weer mislukt. Afgewacht moet worden in hoe verre dit toch voor onze vlasverbouw mogelijk heden kan hebben. Hoewel de invloed van de vorst nog niet is te overzien moet dit jaar weer magere suiker wor den verwacht. Dit zal voor de houding ten aanzien van het teeltplan voor volgend jaar betekenis kunnen hebben. Aandacht werd voorts door het Hoofdbestuur besteed aan de voorcalculaties van het L. E. I. voor 1966. De raming van het gemeenschappelijk arbeids inkomen voor de akkerbouwbedrijven in dit jaar bedraagt 8730, Mede gezien de crisis in de E. E. G. waar de vergadering tevens bij stilstond, en die bij het voortduren hiervan zal leiden tot ernstige pro blemen en stagnatie voor de agrarische sector, toonde men zich ongerust over deze cijfers. AVER de tuinbouw deed de heer P. J. J. Dek- ker mededelingen. De afzet van groenten verloopt aanhoudend vlot. De gevolgen van de vroeg ingevallen vorst deed zich in de prijs ge voelen. Ook bij het fruit is de situatie bevredigend. Het binnenland is verreweg de belangrijkste afnemer. Bij export wordt vrij veel concurrentie ondervon den. De appelprijzen kregen steun door vraag naar industriefruit. De peren zijn schaars. Er moet verwacht worden dat de inplant in Zee land dit jaar groter zal zijn dan vorig jaar. AOOR het Hoofdbestuur werd voorts in deze vergadering een besluit genomen ten aanzien van de opvolging van de heer Ir. M. A. Geuze als Algemeen Voorzitter. Hierbij werd de heer Ir. J. Prins te Goes, ingaande 1 januari a.s., be noemd als de nieuwe Algemeen Voorzitter der Z. L. M. In de vergadering van het Hoofdbestuur werd voorts de mededeling gedaan dat het Dagelijks bestuur in de ochtendvergadering de heer J. B. Becu te Groede als 2e Vice-Voorzitter had be noemd. MET voldoening kunnen we mededelen, dat uit alle kringen van het maatschappelijk leven in Zee land voor dit unieke boekwerk grote belangstelling bestaat. We wijzen U er daarom op, dat het aantal exemplaren dat wordt uitgegeven 3000 bedraagt. Het is dus een beperkte oplaag. We verwachten dat de vraag zal blijven voortduren en dringen om deze redenen erop aan nü uw bestelling zo spoedig moge lijk in te sturen. Daartoe drukken wij nevenstaand een intekenfor mulier af. U hebt nu nog de kans om op dit boek in te tekenen. Stelt dit niet uit met de kans te laat te zijn Ondergetekende (naam) (adres) Lid/begunstiger Z. L. M. (woonplaats) verzoekt toezending van tegen voorintekenprijs van 17,50. Het verschuldigde bedrag is overgemaakt op postgiro 172503 t.n.v. de Z. L. M. te Goes of op postgiro 64539 van de Coöp. Raiffeisenbank te Goes t.g.v. de Z. L. M. N.B. Toezending geschiedt na 9 december 1965 en na ontvangst van de betaling

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 3