PROJUVENTUTE ORANJE «s£- KALENDER 1966 RADIO Zeeuwse agenda 1062 ZEEUWS LAND EN TUINBOUWBLAD Zeeuwse Landbouw Maatschappij Zitdagen Boekhoud- bureau COMMISSIE AGRARISCH VAKONDERWIJS IN ZEELAND CURSUS KRING WEST ZEEUWS-VLAANDEREN DER Z. L. M. Algemene Vergadering Zeeuwse Landbouw Mij PROVINCIALE SHETLANDPONYKEURING TE GOES Voor verdere mededelingen enz. zie pagina 1075 ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD KK1XG WALCHEREN DER Z. L. M. Algemene vergadering op maandag 22 november J965 in hotel Wöhler te Middelburg. Aanvang 14 uur. Agenda 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen. 4. Rondvraag. 5. Rede van de Algem. Voorzitter der Z.L.M. Ir. M. A. Geuze. Onderwerp: „Agrarische Wereld in de Branding". 6. Discussie. 7. Afscheidswoord namens de Kring i.v.m. het af treden van de Algemeen Voorzitter der Z.L.M. 8. Sluiting. Namens het Bestuur. S. DE VISSER, voorzitter. P. WIELEMAKER, secretaris. KRING THOLEN EN ST. PHTLIl'SLAND DER Z. L. M, Algemene ledenvergadering op vrijdag 26 november 1965 in het „Holland Huis" te Scheroenisse. Aanvang 2.30 uur. Agenda 1Opening. 2. Notulen. 3. Mededelingen o.a. omtrent ScheldeRiinverbin- ding en de gevolgen hiervan voor Tholen en St. Philipsland. 4 Rede van de Algemeen Voorzitter de Weledel gestrenge Heer Ir. M. A. Geuze, met als onder werp: „Klein land in een grote wereld" 5. Discussie en Rondvraag. 6. Afscheid Ir. M. A. Geuze als Algemeen Voor zitter. Het Bestuur, P. W. C. VAN WESTEN, voorzitter. M. C. J. KOSTEN, secretaris. KRING WEST ZEEUWS-VLA ANDEREN DER Z. L. M. Algemene ledenvergadering op vrijdag 10 december 1965. Nadere mededelingen volgen. AFDELING NOORDWELLE („Ons Voordeel") DER Z. L. M. Algemene vergadering op woensdag 24 november, s avonds om 7.30 uur in café Lokkerv. d. Zande te Noordwelle. De heer Drs J. Dijkgraaf zal spreken over: Afzet landbouwprodukten. AFDELING KOUDEKERKE DER Z.L.M. Algemene ledenvergadering op dinsdag 30 novem ber, 's avonds om 7.30 uur in hotel „Walcheren". De heer W. Roelse spreekt over zijn reisindrukken van de V. S. en Canada. AFDELING ZAAMSLAG DER Z. L. M. Praatavond op woensdag 1 december 1965 om 7 uur in „Het Wapen van Zeeland" te Zaamslag. Spreker: Ir. J. Prins. AFDELING NIEUWERKERK DER Z. L. M. Algemene vergadering om 7.30 uur op woensdag 1 december in „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. De heer J. M. v. d. Weele zal spreken over „De organische stofvoorziening in het algemeen en de teelt van groenbemesting in het bijzonder", toegelicht met dia's. Filmvertoning. VERGADERING VERENIGING VAN BEDRIJFS VOORLICHTING OOST ZUID BEVELAND Vergadering op woensdagmiddag 1 december te Kruiningen in de „Korenbeurs". Aanvang 2 uur. Spre ker Ir. D. C. M. Boonman over de „Arbeidsorganisa tie en planning op bedrijven tussen 1040 ha". waarin opgenomen „Platteland jeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan var de "oofdredacteur: Ir. J. Prins Redactie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 Tel huis 01185—422 Advertenties en Administratie ovev advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N V v/h Fa. P. J, van de Sande Te! 01150— 2073 Terneazen ALGEMENE VERGADERING VERENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING „NOORD BEVELAND" Algemene vergadering op maandag 22 november a.s. des avonds om 7.00 uur in „De Korenbeurs" te Kort- gene. De heer dr. ir. D. E. van der Zaag, Rijkslandbouw- consulent voor Hakvruchten te Wageningen houdt een inleiding over „Aktualiteiten rond de consumptie aardappel". GEZAMENLIJKE AVOND KRING NOORD-BEVELAND DER Z.L.M. EN BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN AFD. NOORD-BEVELAND Op vrijdag 26 november a.s. zal in samenwerking met de Bond van Plattelandsvrouwen, Afdeling Noord- Beveland, de voordrachtskunstenaar Johan Lauxter- mann voordragen: „Einde van een reis", van Bert van Aerschot. Deze avond wordt gehouden in „De Korenbeurs" te Kortgene. Aanvang 19.30 uur. hart Irgn hard: Kinderen-in-moeilijkheden hebben een zacht plekje nodig in warm kloppende harten. Tal van kinderen behoeven extra zorg. Pro Juventute probeert kinderen, die extra zorg behoeven, te helpen. Dit in samenwerking met c'.e ouders en met eerbiediging van hun levensovertui ging Ten bate van die kinderen is deze Oranjekalender een feest van kleuren verkrijgbaar bij alle ver enigingen Pro Juventute en haar verkoopadressen. Een aantrekkelijk bezit. De nationale Oranjekalen der 1966 verschijnt met instemming van H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden. Hij geeft onder meer in prachtige kleuren afbeel dingen van de leden van de Koninklijke Familie, waar onder verscheidene nog niet eerder gepubliceerde. Deze kalender wordt als geschenk gewaardeerd *n siert de gever. De prijs is 3,50. Verzendkosten ƒ0,30 extra. Be steladres Kalenderactie Pro Juventute, Postbus 7101, Michelangelostraat 105, Amsterdam, postgiro 517400, telefoon 020—790949. Dinsdag 23 november, Hilversum I, 12.3012.40 uur „Het Landbouw-Economisch Instituut bestaat 25 jaar", prof. dr. A. Kraal, directeur van het L. E. I. „Ontwikkelingen op het Groningse boerenbedrijf", m.m.v. ir. A. van der Schaaf van het rijkslandbouw- consulentschap voor N. Groningen. Rubriek „Leven op he) land" donderdag 25 novem ber 12.10—12.27 uur Hilversum II. (V.P. R. O.) De predikant wordt voorgelicht. Een gesprek tussen drs. H. D. de Loor en ös. N. B. Blom o.l.v. ds. A. Faber. ge volgd door agrarisch nieuws Vrijdag 26 november, Hilversum I, 12.3012.40 uur „Rode kleurmutaties van appelrassen" ir. J. D. Gerritsen, rijkstuinbouwconsulent te Geldermalsen „De kwaliteit van het in 1965 gewonnen ruwvoe- der", ir. F. H. B. Vermeulen van het Bedrijfslaborato- rium voor grond- en gewasonderzoek in Öoscerbeek. TELEVISIE Zondag 21 november, Nederland I, 19.3020.00 uur „Internationaal Agrarisch Nieuws" met als Neder landse bijdrage de produktie van was- en breekpeen. OOSTBURG: Woensdag 24 november in café „De Windt". ZIERIKZEE: Donderdag 25 november in hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 25 november in hotel „De Eendracht". SEROOSKERKE: Vrijdag 26 november in café „Huysse", van 9 tot 1 uur. THOLEN: Zaterdag 27 november in hotel „Hof van Holland". Bij voldoende deelname zal te Meliskerke een cursus „Veeverloskunde" worden gegeven. Do cent: E. P. Oldenkamp, dierenarts. Opgaven tot deelname zo spoedig mogelijk bij C. de Visser, Mariekerkseweg 22, Meliskerke. Op de praktijkschool te Schoondijke wordt voor Z. L. M.-leden van 3 tot en met 7 januari 1966 een cursus gegeven over bietenrooiers, aardappel rooiers en sproeimachines. Onkosten: lesgeld 10 per week, warme maaltijd 3,per dag, koffie en thee 0,60 per dag. Opgave bij afdelingssecretarissen vóór 23 no vember a.s. Deelname op volgorde van binnen komst. op DONDERDAG 9 DECEMBER 1965 te 14 uur in „De Prins van Oranje" te Goes. Agenda: 1. Opening en welkomstwoord. 2. Notulen van de vergadering van 1 juli 1965. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Begroting en contributievaststelling voor het jaar 1966. 5. Statutenwijziging. 6. Rondvraag. 7. Afscheidsrede van de Algemeen Voor zitter. Pauze 8. Rede door de Vice-Voorzitter der Maat schappij ter gelegenheid van het afscheid van Ir. M. A. Geuze als Algemeen Voor zitter. 9. Aanbieding van het boekwerk „Van nabij en verre", hetwelk door de Z. L. M. wordt uitgegeven ter gelegenheid van het af treden van de Algemeen Voorzitter. 10. Verdere toespraken. 11. Sluiting. Het Hoofdbestuur der Z. L. M., M. A. GEUZE, voorzitter. J. PRINS, secretaris. Op vrijdag 10 december om 11 uur zal op de Grote Markt te Goes de jaarlijkse Provinciale Shetland- ponykeuring plaats vinden. Tijdens deze keuring is het mogelijk merries in het Nederlands Shetland- pony Stamboek te laten inschrijven, terwijl tevens merries kunnen worden aangevoerd voor primering. De keuring vindt plaats in samenwerking- met de bonden van paardenfokkers, die hun jaarlijkse 18- maander keuring houden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 2