Reisimpressies uit Canada en U.S.A. P. J. G ^El DROPPINGSAVOND WALCHEREN ZUID-BE VEL AND AKTIVITEITEN OP NOORD-BEVELAND LEDENDAG WEST ZEEUWS-VLAANDEREN CURSUS ENGELS IN AAGTEKERKE ST. NICOLAASBAL TE ZIFRIKZEE 207 itfcUWÏ» L I\ fc N lUiNUUUwoL^i; IV HET gezin waar mijn zoon in de kost is, is van Duitse afkomst. Het zijn aardige mensen met drie leuke spruite;-. We konden elkaar gemakkelijk verstaan. s Middags met de familie naar het vee in de prairie gaan kijken. 60 km ver! Zij kochten het vorig jaar deze boerderij waarvan het gebouw nu leeg staat. Een aardige bungalow staat er nog bij, maar die halen ze wel eens weg, althans als ze het bedrijf niet met winst verkopen. De machines van de vorige gebruiker: trekker, zaaimachine enz. stonden gewoon buiten en waren tussen het onkruid bijna niet meer te vinden. De groot-te van het bedrijf is 260 ha, waarvan 120 ha met rogge is beteeld. Bram moest die het vorig jaar zaaien, terwijl ze op dat stuk de tarwe aan het combinen waren. Dit jaar is er gras ingezaaid, maar ai staat er hier en daar wel een sprietje, ik kan er maar moeilijk tevreden over zijn De rogge is nu geoogst en zit in de schuur. Verder op het veld staat een graansilo van 50 ton. Momenteel lopen er 48 stuks vee, ieder met een kalf van dit voorjaar. Deze kunnen in gewicht wedijveren met ons goed verzorgd Hollands vee van die leeftijd. Maar ja, elke koe heeft er maar één en je vraagt zich af waar ze eigenlijk van leven! Rondkijkende over de prairie staat alles dor en de lage struikjes lusten ze niet vóórdat alles dik onder de sneeuw ligt. De rogge gaf een opbrengst in totaal van 100 ton. Dat vonden ze aardig goed! Het komt ech ter maar neer op 400 kg per gemet. Nu ja, enkele acres 0,4 ha) gaven dan ook enkel maar stekels of helemaal niets. Maar wie let daar nu op in de prairie Het stro wordt door grote messen aan de combines iets gehakseld en laat men liggen, want je kunt het voordeliger thuis kopen dan van hier laten vervoeren Koopsom van de boerderij was ongeveer 45.000, die je gewoon in termijnen afbetaalt. In de vóórwinter moest Bram per paard en met hond de koeien naar huis halen, hetgeen twee dagen kost en waarbij hij gewoon bij de koeien H aan de weg overnacht. Hier en daar liggen grote gemeente-weiden, die te herkennen zijn aan de afrastering met prikkel draad rondom. Momenteel lopen er 800 koeien in, die Keisman onder zijn hoede heeft. Meerdere van deze percelen zijn bij gemeenten in gebruik. F|E kerkdienst is hier ook iets aparts. Hele gezinnen gaan hier ter kerke en de baby's kunnen in de kinderkamer worden gebracht waar ze zolang blijven onder de hoede van een ver zorgster, die in de kinderkamer ook de preek kan volgen. Vele handen krijgt „Eep" te schudden, want alle kerkbezoekers kennen haar, die bij veel kerkewerk helpt. AAN de horizon, zover je in dit boomloze land kunt kijken, woont een oude weduwe moe derziel alleen op haar farm. Iemand uit de stad komt haar tweemaal per week haar levensbehoef ten brengen, of wat ze verder nog nodig had, en neemt dan verder haar bestellingen op voor haar volgende komst. Wat bezielt zo'n vrouw om daar niet weg te willen uit deze grote eenzaamheid met de lang durige winter met 70 graden F-vorst en soms nog meer. Waarom verkiest zij niet dé verzorging van een rusthuis? Een paar jaar geleden vroren hier verschillen de runderen dood na een hevige sneeuwstorm van vochtige sneeuw en hevige koude. De vochtige sneeuw had eerst de hoeven doorweekt, waarna ze de bevriezingsdood stierven. Na de winter ston den de arme dieren nog stijf in het land. Meestal overnachten of vluchten de runderen in de spleten van het land, in en onder de droge sneeuw. MAG ik u nu eens meenemen naar een zeer aparte onderneming op een dit jaar zeldzame zonnige zondagmiddag? Vlakbij, vertelde mijn zoon. Nu ja, na 30 km rijden waren we er! Een nederzetting als een klein dorp midden in de prairie. Vele gebouwen in allerlei vorm. Eep vraagt of wij het bedrijf mogen zien. Een paar jonge meisjes, heel mooi en waardig in hun oud-Duitse klederdracht, zullen ons het bedrijf laten zien. De grootte van de nederzetting is ruim 2400 ha, met 10 gezinnen en in totaal 78 mensen. Vrijwel alles hebben ze zelf gemaakt, de hui- Jten, de verdere gebouwen en vele gereedschap pen en machines, en dat alles in of op de farm. Kleren en schoenen maken, brood bakken, boter maken, wecken, invriezen, gewoon koelen, meu bels maken, noem maar op, 't geeft niet wat, de mensen doen het alles zelf Vorig jaar was de kolonie gesplitst en had een heel stuk verderop 1600 ha grond gekocht en ongeveer de helft van de kolonie was daar heen getrokken. Eerst zouden genoemde meisjes ons de kolonie laten zien, maar ras liep heel de troep kinderen plus enkele moeders, allen in klederdracht, met ons mee. De groten keurig netjes en schoon in hun gebloemde lange kleren, de jongens onge veer in oud-Westkapelse dracht met ongekend Wile smoeltjes vanwege de afgekloven rauwe en gekookte maiskolven, chocolade of iets van dien aard. Het zakje Hollandse zuurtjes dat m'n vrouw ronddeelde, en dat op grote prijs gesteld werd, maakte het gevlekte patroon op de gezichten nog een kleurtje rijker. De kinderen gaan op de farm naar school in de school-kerk die ze zelf bouwden en inrichtten, de kleintjes vóór in 't lokaal in kleine stoelbankjes, de grotere steeds meer achteruit in steeds iets grotere; de kerkbanken geheel van achteren, zodat niemand een ander in de weg zit. Een leraar van 't gouvernement geeft gewone les, maar de dominee van de kolonie, een patriarch, met zijn zilverwitte lange baard en haren, geeft één uur vóór en één uur na de gewone lessen les in Duits. En dat hij het wel kan demonstreerde hij door op 't schoolbord in het Duits in mooi handschrift te schrijven: „Welkom gasten uit Hol land in onze kolonie." Onmiddellijk er onder in dezelfde mooie letters, maar nu met de linkerhand dezelfde regel. En toen tot grote hilariteit van alle kinderen en bewondering van ons met twee handen tegelijk nogmaals dezelfde regel. Ik was er stil van! Hij had ook veel boeken geschreven, die hij trots liet zien. Zelfs een heel dik boek over het ge slacht en de afkomst van allen, vanaf 1576. Hij was 58 jaar oud. Wie zou zoiets zoeken in deze enorme uitge strekte prairie van Alberta? Als een meisje trouwt, gaat ze op ongeveer 25- jarige leeftijd naar het bedrijf van haar man. Al len werken zonder salaris en geheel voor de kolo nie, waardoor een enkele onwillige knaap zich wel eens vergalloppeert en weg trekt. WILT u nog enkele cijfers over het bedrijf? 400 eenden en 900 ganzen in een grote zelf gegraven vijver, 4000 kippen, 1600 kuikens die al verkocht waren vóór men ze op de boerderij had! Een aparte schuur voor fckvarkens en biggen en een hele grote voor mestvarkens; een voor de 18 koeien, die in vijf verhoogde boxen met voeder systeem machinaal gemolken worden (bukken is er niet bij); 400 schapen, jong en mestvee enz. enz.; drie grote vrachtauto's; twee zware rups- en verschillende zware wiel-trekkers; twee heel grote combines en twee erg grote zwad maaiers, andere werktuigen naar rato! En het mooiste van dit alles is dat ieder spe cialist is in zijn eigen werk. Geen monteur of Als u op dinsdag 23 november om 19 uur aan wezig bent bij café Westdorp te Serooskerke, dan zult u gauw merken dat het weer een echt gezel lige en spannende droppingsavond gaat worden. Als u na uw wandeltocht de juiste verzamelplaats hebt gevonden wacht u nog iets gezelligs. Het is natuurlijk onnodig te zeggen dat u goed geschoeid, gewapend met een zaklamp en vanzelfsprekend „goed gemutst" moet zijn. Afgesproken en tot ziens op 23 november! Willen de deelnemers van Zuid-Beveland zich tevoren opgeven bij mej. N. de Beste, Wilhelmina- straat 21, Oudelande (tel. 01104—275). Ook Noord-Beveland organiseert een droppings avond, en wel op vrijdag 26 november. Deelnemers dienen zich te verzamelen om 19 uur bij de „Stads- wijnkelder" te Kortgene. Op vrijdag 10 december organiseert Noord-Beve land haar traditionele, gezellige Sinterkerstavond. Aanvang 20 uur in „De Korenbeurs" te Kortgene. De streek West Zeeuws-Vlaanderen heeft een gevarieerde dag voor haar leden op stapel staan, te houden op zaterdag 11 december. Van de pro grammapunten noemen we een trekkerbehendig- heidswedstrijd, een voetbalwedstrijd en een drop ping. Nadere mededelingen volgen. De afdeling Aagtekerke zal in deze winter weel een cursus Engels houden voor beginners en enigs zins gevorderden. Ook de deelnemers aan de suc cesvolle cursus van vorig jaar zijn weer welkom. Er zijn voor deze curus nog enkele plaatsen vrij. Haast u zich dus met uw opgave bij Kr. de Visser, Schelpweg, Domburg (tel. 01188250). De afdeling Schouwen-Duiveland van de plat telandsjongeren organiseert op 27 november a.s. een St. Nicolaasbal in restaurant „De Val" te Zie- rikzee. Aanvang 8 uur. Ieder lid van de P.J.G.Z. is hier welkom. We verzoeken echter een ieder die naar ons feest komt een klein presentje mee te brengen. Dit is dus ter gelegenheid van het St. Nicolaasfeest. Een heer brengt iets voor een heer mee en een dame iets voor een dame. De muziek wordt verzorgd door „De Wilco's". veearts of iets van dien aard, ieder voor 100 verantwoordelijk voor alles waar hij over gaat. Nog een grote graanschuur, waar maar een deel van de oogst in kan, de rest. (u raadt het nooit!) op een grote hoop, gewoon in 't gras tus sen balen stro, totdat ze het kunnen afleveren of zelf gebruiken. Dat wordt wel januari, zo dachten ze. Het graan wordt ook niet afgedekt. Een zeer interessante middag. De hele organisatie, waar dit maar een deel van is, heet „Hutteriten". Het bedrijf dat we be zochten „Winefred". HE volgende morgen vroeg het had behoor- lijk gevroren bezochten we een melkfarm, waar ik heel kort over wil zijn. De eisen zijn bij zonder streng. Elke dag een vastgesteld aantal liters, met een kleine speling, elke dag het gehele wielklokaal en gereedschappen schoonmaken, een verwarmd lokaal om te melken, melkketel aan een op hoogte te verstellen haak, zodat de ketel nooit de grond of de koe raakt; melk direct in grote buiktank, rode, witte of gele kaart voor kwali teit. Een paar keer 3e kwaliteit en het contract is afgelopen! Of er moet grondige verbetering in gebracht worden. Nadien een kolenmijn bezocht. Die vind je ook in de betrekkelijk lage heuvels (100 m hoog) rond Med. Hat. Voor mij interessant, omdat mijn zoon een paar maal in de winter er gewerkt heeft. Heel eenvoudig bedrijf, daardoor juist interessant om er een paar dingen van te vertellen. Op de bodem van de vallei, tussen de heuvels, heel nauw (en kele meters breed) begint de mijn. Een korte stevige Duitser is eigenaar-exploitant, met dito landgenoot als paarddrijver en kabelmachinist, weger en afleveringsman boven aan de top van de heuvel. In de zomer doen die twee beneden meestal niet veel meer dan de zaak in orde maken voor de winter, als er nog wat boeren om kolen komen en een enkele klant aan wat voorraad helpen. Twee kleine paardjes, die in de mijn ge stald zijn, trekken de lorries tot buiten de mijn. De mijn loopt wel ver weg in de heuvel, maar is steeds gelijkvloers. En hoofdgang met vele zijgangen, minstens 20 meter uit elkaar tegen het instorten. Luchtverver sing op een ander punt in de heuvel. Kolenlagen van 1 tot IV2 meter dik, met slecht stenen dak. Veel stuthout, dat na jaren toch gaat breken dooi de druk. Zo te zien wel een mijn waar de Neder landse mijninspectie iets op aan te merken zou hebben! W. ROELSE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 18