Fa. Vermeulen OOSTBURG Fa. Weststrate KRABBENDIJKE Fa. Kloet ZIERIKZEE UITBREIDINGSPLANNEN dit is de nieuwe FORD MAJOR 4000 WEET U OOK WAT EEN ONAFHANKELIJKE AFTAKAS IS? 1075 SNOEP VERSTANDIG, EET 'N APPEL JUBILEUMUITGAVE L. E. I. Zeeuws Vlaanderen: Tel. 01170-458 N. en Z. Beveland en Walcheren: Schouwen Dufvelandl Tel. 01134-581 Tel. 01110-2218 AAN LAND- EN TUINARBEIDERS DISTRICTS FORD TRACTOR DEALERS VOOR: Bekend is zijn stoere voorkomen. Be roemd is nu reeds zijn enorme veelzijdig heid, maar... Zoals de naam al zegt: het is een aftakas die geheel onafhankelijk is van de koppe ling en de voortbeweging van de trekker. U kunt dus nu zonder te ontkoppelen en zonder te stoppen onder het rijden en onder belasting met één simpele hand beweging deze aftakas in- en uitschake len. U maakt gebruik van hydraulische kracht. De onafhankelijk in- schakelbare aftakas biedt het voordeel van grote tijd besparing, van efficiënter werken en van verminder de werktuigslijtage. U komt nu niet meer in de verleiding uw werktuig op de wend akkers onnodig door te laten draaien. Met de onafhanke lijke aftakas levert Ford een onmiskenbare bijdrage tot een doeltreffende non-stop werkmethode. Het is goed boeren met de geheel NIEUWE FORD! VRIJDAG 19 NOVEMBER 1965 Fruit is goed voor de gezondheid. Bij de reclame voor fruitverbruik wordt hier terecht steeds meer de nadruk op gelegd. Dit in navolging van de Amerikanen, die al lang geleden de slagzin uitvon den „An apple all day, keeps the "doctor away", of tewel: „Elke dag een appel houdt de dokter buiten de deur!" Vorig jaar is door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen via kleurige folders en aan plakbiljetten gewezen op het verband tussen slanke dames en fruit. Ongetwijfeld een schot in de roos, want nog altijd menen velen (hoewel soms ten on rechte) dat de aantrekkelijkheid omgekeerd even redig is aan de taillemaat. Thans wordt in samenwerking met de Ned. Ver. voor Mond- en Tandhygiëne „Het Ivoren Kruis" 'n affiche uitgegeven, waarop een kleurige appel is afgebeeld, verpakt als een toffee, met als toelich ting „Snoep verstandig, eet 'n appel!" Bedoeld wordt vooral de aandacht te vestigen op de nadelen van veel snoepen voor kinderen. De tandartsen constateren duidelijk een slechte invloed op het gebit. De affiche is vooral bestemd om in scholen op te hangen: hij is gratis verkrijgbaar bij het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen, Javastraat 80 te 's-Gravenhage. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan zal het Landbouw-Economisch Instituut eind novem ber een boek het licht doen zien dat de titel draagt: De Nederlandse landbouw in een groeien de economie. Dit 137 pagina's tellende in linnen gebonden boek behandelt op uitvoerige en heldere wijze vrijwel alle problemen waarmede de Nederlandse land- en tuinbouw momenteel te kampen hebben. Het boek geeft allereerst een schat van informa ties over de ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw in de naoorlogse jaren, welke ontwikkeling in vele tabellen en grafieken dui delijk geïllustreerd wordt. Voorts wordt de problematiek van de Neder landse landbouw uitvoerig uit de doeken gedaan, maar tevens geven de schrijvers de weg aan, die tot een oplossing van de vraagstukken kan leiden. Bovendien worden de toekomstige afzetmoge lijkheden van land- en tuinbouwprodukten aan een diepgaand onderzoek onderworpen. Indien u dit boekwerk wenst te bezitten, dan kunt u het nu reeds bestellen door overschrijving van 9,50 op postrekening no. 41.22.35 t.n.v. het Landbouw-Economisch Instituut. Op de over schrijving dient vermeld te worden: Zend jubi leumuitgave. Toezending zal omstreeks eind no vember plaatsvinden. WERKTUIGEN Kloetinge. Ingevolge het bepaalde bij de wegenwet is een ontwerp van de wijziging van de legger der wegen vanaf 15 november 1965 tot en met 15 decem ber 1965 ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Bezwaarschriften tegen het ontwerp kunnen bij burgemeester en wethouders worden ingediend vóór 15 december 1965. De bezwaarschriften kunnen worden toegelicht en bezwaren kunnen mede worden ingebracht in een zitting van burgemeester en wethouders op 16 de cember 1965, des voórmiddags om 10.00 uur in het gemeentehuis. Zaamslag. Vanaf 28 oktober 1965, gedurende 1 maand, ligt ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan met voorschriften, betrekking hebbende op het noord oostelijk deel van de kom der gemeente (2e fase). Ge durende genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad bezwaren indienen. Zierikzee. Voorbereid wordt een bestemmingsplan voor het grondgebied der gemeente, gelegen binnen de wallen (regelingen binnenstad 1965). Landbouwpraktijkschool te Schoondijke TECHNISCHE VOORLICHTING Voor de werknemers in de agrarische bedrijfs takken zijn weer een aantal weken vastgelegd op de Landbouwpraktijkschool te Schoondijke. Voor het eerst zal dit geschieden in samenwerking met de technische voorlichting aan werknemers van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het voorlopige programma van de leergangen ziet er als volgt uit, mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen: 17 t/m 21 januari 1966: spuitmachines, aardappel en bietenrooimachines. 24 t/m 28 januari 1966: spuitmachines, aardappel en bietenrooimachines. 31 januari t/m 4 februari 1966: werktuigengebruik (maaibalk, verlichting, kunstmeststrooier, ploegen, pootmachine, zaaimachine). 7 t/m 11 februari 1966: maaidorsmachine en per sen. 14 t/m 18 februari 1966: werktuigengebruik. 21 t/m 25 februari 1966: werktuigengebruik. De kursisten die een kursus Landbouwwerktui gen A of B volgen hebben voorrang indien zij de kursus willen afsluiten met een leergang. In ver band hiermede is al een gedeelte van de beschik bare plaatsen bezet. Voor werknemers die tenminste 18 jaar zijn, in loondienst in de landbouw werkzaam zijn en als gevolg daarvan verplicht verzekerd zijn krachtens de sociale verzekeringswetten, kan het lesgeld 10,en de pensionkosten 30,vergoed worden. Een spoedige opgave met vermelding van de week waarvoor voorkeur bestaat is gewenst daar het aantal beschikbare plaatsen beperkt is. Opgave tot uiterlijk 5 januari aan: Provinciale direktie voor de Rijkslandbouwvoorlichting, t.a.v. de heer M. Krijger, Landbouwcentrum „Zeeland", Goes. Kattendijke. Het uitbreidingsplan in onderdelen voor de kom Kattendijke, met bijbehorende bebouwings voorschriften is door gedeputeerde staten van Zee land goedgekeurd bij besluit van 25 oktober 1965, nummer 521-443, 4e afdeling. Het goedgekeurde plan ligt, in een uitvoerige kaart uitgewerkt, met de daarbij behorende bebouwings voorschriften vanaf heden ter inzage. Binnen een maand na 13 november kunnen belang hebbenden die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend beroep instellen bij de Kroon. Kruiningen. Vanaf 28 oktober 1965, gedurende 1 maand, ligt ter inzage een ontwerp „Herziening be stemmingsplan voor de gemeente Kruiningen". Deze herziening beoogt uitbreiding va? het recreatiegebied „Den Inkel" mogelijk te maken. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad bezwaren indienen. De onafhankelijke aftakas is een extra uitvoering op de Ford Major 4000, maar standaard op de Ford Super Major 5000. Alle Fords, uit- gerust met de exclusieve Select' O-S peed schakel-terwijl-u-rijdt- versnellingsbak zijn eveneens voorzien van een onafhankelijke aftakas. TRACTOREN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 15