VAN KIEMREMMINGSMIDDELEN BIJ AARDAPPELEN 1071 Gaat de poedermethode verdwijnen Welke voordelen bieden de beide systemen Du-sprex rookkaars V R IJ D A G 1 9 NOVEMBER 19 6 5 valiteii.s- de aard- oldoende tempera- van rentilatie waring van Ire- R. VAN WATERSCHOOT, R. L. V. D. Axel J. H. VAN NIEUWENHUIZEN, R. L. V. D. Axel gl.I het bewaren van aardappelen dient men kieming te voorkomen. Gezien de voordelen voor de teler bij het afleveren van een goede kwaliteit aardappel, »s bewaring zonder ventilatiemogelijkheden niet aan te be- elen. Bij langere bewaring is gebruik van kiemremmings- m id delen gewenst, waarbij een hogere bewaartemperr. tuur mogelijk is. Alleen onder vochtige omstandigheden in de bewaarplaats en wanneer het middel niet goed «oor de partij is verdeeld, laat de kiemt eminende wer king te wensen over. Om een goede werking te verkrij gen moeten de aardappelen dus droog worden gehou den en moet het middel goed door de partij worden ver deeld. Het beheersen van een juiste bewaartemperatuur is aiieen mogelijk door regelmatige kontrole met een goede thermometer en een goede regelthermostaat, ook bij de toepassing van kiemremmingsmiddelen. Zorg ooli hier voor een goede ventilatie. De „Swingfog" by de toepassing van in een lwhtgekoehle mmingsmiddel bewaarplaats. Goed afgestelde thermostaten zyn onmisbaar voor een juiste bewaring. Deze vraag lijkt gewettigd gezien de jongste ontwikkelingen op het gebied van toepassing van kiemremmingsmid delen bij konsumptie-aardappelen. Het gaat hierbij niet zozeer om de ontwik keling van nieuwe middelen maar meer •ver de vorm van het middel vloei stof in plaats van poeder en de me thoden van toepassing die hiervoor ont wikkeld zijn. Zonder verder in te gaan op techni sche details zullen we deze nieuwe me thoden nu eens nader bezien: „Herder gasbehandeling". Door de Fa Gebr. Den Herder te Serooskerke werd in het seizoen 19631964 een nieuw systeem voor het inbrengen van een kiemremmingsmiddel toegepast. De ge bruikelijke poeder werd hierbij vervan gen door een vloeistof die bestaat uit alcohol waarin het CIPC is opgelost. De dosering aan aktieve stof is gelijk aan de gebruikelijke hoeveelheid poeder te gen 2 kg per 1.000 kg aardappelen. Door middel van een kompressor wordt lucht onder hoge druk gebracht en op het moment dat de lucht het heetst is wordt de alcohol vermengd met CIPC ingespoten. De vloeistof wordt hierdoor fijn verneveld en onder hoge druk met injecteur in de aard appelen gebracht. Het mengsel kan zo wel voor de ventilator als boven in de cel worden gebracht. Na de behandeling mag een week lang niet geventileerd worden. „Swingfog verneveiapparaat". In het seizoen 19641965 werd in Zeeland door de Cebeco een nieuwe methode ge ïntroduceerd. Het betrof het kiemrem mingsmiddel Luxan anti-spruit s.c. (s.c swingfog coceptraat) met een gekon- centreerd gehalte aan CIPC en IPC, het wordt verneveld met het „Swing fog" apparaat. Het principe van dit gemakkelijk han teerbaar apparaat, gewicht leeg 12,5 kg, berust op de werking van straalmotor, vernevelnozlle en vernevelmondstuk. De vloeistof wordt vanuit een aange bouwd tankje onder druk naar het ver nevelmondstuk geperst, waarin de vloeistof tot een nevel wordt omgezet en als een stoomwolk naar buiten treedt. De „loop" van het apparaat wordt voor het inlaatluik van de cel gebrachL Tijdens het nevelen dient intern geven tileerd te worden. Na de behandeling dient de cel, ca. twee dagen, gesloten te blijven. Voor de volle dosering overeen komend met 2 kg poeder per 1.000 kg aardappelen is van het Luxan anti- spruit s.c. 40 cc nodig, volgens opgave van de fabrikant. a. Beide systemen hebben het grote voordeel dat de natuurlijke kleur van de aardappelen behouden blijft door het ontbreken van het bekend© laagje poeder. b. De afwezigheid van de grote hoe veelheden stof bij het sorteren er» laden vande aardappelen en het schoonmaken van de cellen is een pluspunt dat het werken veraange naamt. c. Uit waarnemingen in de praktijk is gebleken dat bij toepassing van ééjti van deze systemen de werking op de spruitvorming niet minder be hoeft te zijn dan bij een poederbe handeling. Vooropgesteld moet wor den dat ook bij deze methoden mis lukkingen niet zijn uitgesloten als gevolg van een aantal reeds genoem de faktoren, zoals stortkegeis, voch tige en zieke partijen of een te lat© behandeling. d. Het is verder belangrijk dat met deze methoden van behandeling de kosten per ton aardappelen niet ge stegen zijn maar veeleer verlaagd. e. De swingfogmethode is door het handige en gemakkelijk vervoerbar© apparaat zeer eenvoudig uit te voe ren, waarbij een grote kapaciteit van ongeveer 300 ton per uur gehaald wordt bij een volledige dosering. Hierdoor leent het systeem zich ook bijzonder goed om niet direkt de volle dosering toe te dienen, maar bijvoorbeeld met de helft (20 cc) te beginnen en zonodig later een twee de behandeling uit te voeren. Bij bewaren rond 7° C is een tweede behandeling meestal nodig, omdat de werking van het middel bij deze temperatuur minder kan zijn. Bij de behandeling met de swingfog methode dient de bewaarplaats tijdens de behandeling zoveel mogelijk lucht dicht afgesloten te worden daar de swingfognevel gemakkelijk ontsnapt en zo de verdere bedrijfsgebouwen bin nendringt wat niet zonder gevaar is. Ditzelfde geldt ook voor koelcellen die op het oog luchtdicht lijken. Ook daar uit ontsnapt de nevel langs de kleinste openingen. Door Philips-Duphar Nederland N.V. is een nieuw kiemremmingsmiddel op de markt gebracht met als werkzaam bestanddeel dichlobenil. Het is lis rookkaars in de handel en alleen te ge bruiken voor konsumptie-aardappelen, die zijn opgeslagen in luchtgekoelde be waarplaatsen. De toepassing is zeer eenvoudig. De rookkaars wordt met bijgeleverde stormlucifers ontstoken en de rook bij interne ventilatie door de aardappelen geblazen. Eén rookkaars is voldoende voor de behandeling van tien ton aard appelen. Ook hier is de blanke kleur van de aardappelen en het ontbreken van stof een groot voordeel. De resultaten met dit kiemremmings middel waren echter in het afgelopen seizoen wisselvallig zodat de toepas sing nog niet geadviseerd kan ronftn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 11