DINGEN VAN DE WEEK tuinbouw pe tee|t van wj|-|ofworteïs 429 Korte wenken V R IJ D A G 2 3 APRIL 1065 Geen heksentoer maar ook geen peuleschilletje ifET trekken van kwaliteitswitlof dient vooraf gegaan te worden door het telen van kwaliteitswortelen. Het telen van kwali teitswortelen is geen hekstentoer, maar ook geen peuleschilletje. In 1964 is wel duidelijk gebleken dat aan het telen van een goede wortel wel het een en ander vastitzit. Er zijn toen heel wat wortelen geteeld, die de toets der kritiek niet konden doorstaan. In vele partijen witlofwortelen kwamen exemplaren voor die meer aan suikerbieten deden den ken, naast wortelen die zo dun waren als een potlood. Van dergelijke wortelen kan geen prima lof worden getrokken. We kunnen natuurlijk de schuld geven aan het Weer in 1964, maar zelf kunnen we er toch wel het een en ander aan doen. Teelt U wortelen voor een ander, dan moét U het niet in de eerste plaats zoeken in hoge kilo-opbrengsten per ha, want dan maakt' U geen reklame voor Uzelf als wortelenteler. Want hoge kilo-opbrengsten en kwaliteit gaan niet samen. De teelt zal tussen worte lenteler en tuinder goed moeten worden af gesproken. Het beste is deze zaak nauwkeu rig in een contract vast te leggen. UOOK degenen, die binnenkort met het telen van wortelen willen beginnen, zijn de volgende factoren, waar we in hei kort even bij stil willen staan, van groot belang. Het oogsten van kwaliteitslof. (Foto van B. Batfense.) BEMESTING WITLOF WORTELEN telen we niet op grond, die rijk is aan voedingsstoffen. Tuinders- grond is dus ongeschikt. De meeste akkerbouw gronden zijn voor dit doel wel te gebruiken. De stikstofzak laten we thuis. Veel stikstof geeft wel veel wortelen, maar geen kwaliteitswoi telen. We zullen alleen in uitzonderingsgevallen een beetje stikstof geven. Een globale norm voor de andere meststofïen is 400500 kg superfosfaat en 800 kg patentkali per ha. RASSENKEUS pOED witlof is kort en buikig, goed gesloten, heeft een vaste punt en brede bladeren. De Mechelse typen vertonen deze eigenschappen. Het zgn. „Hollandse lof" kenmerkt zich door lange, losse en slecht gesloten kroppen. De kg- opbrengst van dit laatste type is gewoonlijk hoger dan van het eerste, al gaat dat bij de nieuwere selecties niet altijd op. Men waardeert vaak een hoge kg-opbrengst boven een goede kwaliteit, omdat in het verleden de betere kwaliteit niet altijd belangrijk beter be taald werd. Toch meen ik dat we het in de toe komst van de kwaliteit zullen moeten hebben. Bel gië heeft immers door zijn kwaliteit een export markt opgebouwd. We kunnen hierin nog wel wat bereiken door het winnen van eigen selecties. Deze zijn aan onze eigen omstandigheden aangepast. Hiervoor moet verder verwezen worden naar de „Rassenlijst voor Groen tengewassen". ZAAIEN HORIG jaar was op vele percelen de opkomst erg onregelmatig. Een gedeelte van het zaad lag na het zaaien lang droog en kwam pas veel later op, waardoor de stand van het gewas on regelmatig was. We moeten zorgen voor een goed zaaibed. Diepe grondbewerking kort voor het zaaien moet worden nagelaten. Het zaaibed moet vroegtijdig mooi gelijk klaarliggen, zodat kort voor het zaaien alleen maar licht geëgd behoeft te wor den tegen opkomend onkruid. Zonodig moeten we rollen. Winterbloemkoolland is dikwijls te droog Het zaaien kan gebeuren met een één- of meer- rijige zaaimachine. De laatste jaren zaait men ook met de precisiezaaimachine. Dit gaat goed, mits men een goed zaaibed heeft. We streven naar 200.000 plantjes per ha, bijv. 30 x 15 cm of 25 x 17 cm. De normale zaaitijd is half mei. Het telen van goede witlofwortelen is geen heksentoer, maar u moet het ook weer niet te licht opnemen. Met een juiste bemesting, goede rassen- keus en goed zaaien hebben we een goed begin gemaakt voor het telen van kwaliteitswortelen. Alleen van kwaliteitswortelen kunnen we goed lof trekken. R. T. V. D. Goes B. BAYENSE. In de afmijnzaal van het veilinggebouw te Mid- delburg is de algemene jaarvergadering gehouden van de Coöp. veiling „Walcheren" te Middelburg. Er was betrekkelijk weinig bezoek op deze verga dering waarin rekening en verantwoording werd gedaan over 1964 en de plannen voor 1965 werden besproken. Het kan het bewijs zijn van het feit dat de Walcherse tuinders vertrouwen en waardering hebben voor het beleid van hun veilingbestuur. Ver heugend vonden we het dat er van de aanwezigen veel jonge mensen in de veilingbanken zaten. We willen enkele opmerkingen maken naar aan leiding van hetgeen we hoorden op deze vergade ring. Verheugend is het dat het verlies over 1964 be perkt kon blijven tot 12.000, welk verlies ingevol ge de overeenkomst met het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen en de Centrale Coöp. Raiff- eisenbank, door deze instellingen wordt gedragen. De Walcherse tuinders krijgen hierdoor de 1 die werd ingehouden voor het garantiefonds, weer terugbetaald. We vernamen echter ook dat 1965 het laatste jaar is waarin anderen meebetalen in het verlies dat de veiling zou leiden. Dat wil dus zeggen dat de vei ling Walcheren weer „selfsupporting" moet wor den. Het zit er in dat dit kan gebeuren gezien de ontwikkeling- die de tuinbouw hier te zien geeft, maar we geloven toch dat het van de leden wel een zekere aanpassing zal vragen. Zo hoorden we op deze vergadering dat er be zwaren waren tegen de hoogte van de fusthuur maar we hebben toch begrepen dat de veiling Wal cheren met haar fusthuur, zeker voor wat de fruit- kisten betreft, beneden het gemiddelde Zeeuwse niveau zit en men moet zich heus niet te gauw ver keken op fustvoorraden op de bedrijven der telers in andere fruitgebieden, want meestal hoort men niet hoeveel hiervoor betaald moet worden. We hebben ook enkele keren een opmerking ge hoord die er op zou kunnen wijzen dat de belan gen van de veiling tegengesteld worden gezien aan die van de telers. Dergelijke geluiden waren welis waar een uitzondering maar ze kwamen voor en we horen ze meer. ook in andere centra. Niet genoeg kan er naar onze mening de nadruk op gelegd worden dat er geen sprake mag zijn van het zien van tegenstellingen tussen de veiling en het eigen bedrijf. Integendeel. Men moet de veiling zien als het (onmisbare) verlengstuk van het eigen bedrijf. De veiling is geen op zich zelf staande zaak die er op uit is om winst te maken ten koste van hen die hun produkten aan haar moeten toe vertrouwen. Voorzitter De Jager heeft het vorige week in Middelburg ook enkele keren heel duidelijk gesteld, maar we meenden er goed aan te doen hierop toch ook nog eens te wijzen voor allen die niet op deze vergadering waren. Er waren ook enkele opmerkingen over de voor lichting en het soms stimuleren van teelten die la ter kunnen tegenvallen. Zeer terecht heeft naar aanleiding hiervan ir. L. Vellekoop, de rijkstuin- houwconsulent, gewezen op de eigen verantwoovde- lijkheid die de teler heeft voor zijn bedrijfsvoering. We zouden er aan willen toevoegen dat ook op Walcheren de tuinders dienen te bedenken dat het in deze tijd onmogelijk is bepaalde teelten „voor het eigen kleine groepje" te reserveren. Dat er meer bekend gemaakt dient te worden wanneer het he lemaal niet wil met de prijs van bepaalde produk ten geloven we niet. We zijn van mening dat er weinig belangen mee gediend zijn wanneer we een alarmstemming kweken ten aanzien van prijzen van tuinbouwprodukten. Tot de volgende week! DE onkruidbestrijding in erwten geschiedt dik wijls te laat, zodat de onkruiden te groot zijn en moeilijk dood te krijgen. Vooral kamille, kleefkruid en muur zïjn na het kiemplantstadium moeilijk meer te doden. Een middel als Ivosit kan reeds kort na opkomst worden toegepast en Dino- seb in landbouwerwten vanaf 5 cm. Grijp dus uw kans! JN aardappelen wordt steeds meer gebruik ge- maakt van chemische onkruidbestrijdings middelen. Voor opkomst van de aardappelen kan tegen zaadonkruid gespoten worden met 8 kg D.N. O.C. 80 per ha. Sinds kort zijn ook de langwer- kende middelen zoals Camparol, Aresin, Ivorin en Linuron goedgekeurd voor gebruik in consumptie aardappelen. Toepassen voor de opkomst maar na de laatste bewerking in het gewas. A bij het rechtstreeks opéénhakken van de bieten niet te pietepeuterig te werk. Tracht 65.000 tot 70.000 planten per ha aan te houden en wees tevreden wanneer u de bieten in één keer voor 90 opéén kunt slaan. De hak mag voor dit werk hooguit 18 cm breed zijn. Bij het volgende handwieden is het voldoende het percentage één lingen op te voeren tot 95 EN veranderde rijenafstand vraagt ook een aangepaste bewerking. Wanneer u de bieten heeft gezaaid op 50 cm rijenafstand, moet u toch zeker zorgen voor een smalle hak bij het opéén- hakken. Per 10 meter moeten 33 tot 35 planten blijven staan om het vereiste plantenaantal per ha te halen. Daarbij is het aantal belangrijker dan de verdeling. Een onregelmatige verdeling van de planten leidt niet tot opbrengstderving. T\E Pyrazonbevattende middelen kunt U vlak voor de opkomst van de bieten spuiten en 5 dagen daarna. Is dan het onkruid al wat ont wikkeld, dan moet U er op rekenen, dat deze wel wat kwijnen, maar niet doodgaan. Óp tijd spuiten is dus ook bij dit middel noodzakelijk. Laat U vooral niet verrassen door de opkomst van de bie ten. T~ïE tijd komt weer aan, dat U regelmatig uw 1-, gewassen moet controleren op het voorko men van onkruid, vreterij door insecten en plante- ziekten. Door drukke bezigheden blijft dit belang rijke werk gemakkelijk achterwege. Vooral als de gewassen nog klein zijn is deze controle van groot belang. U kunt dan meteen maatregelen nemen en daardoor de schade beperken. TN de toekomst wordt het voor een aantal -*■ bedrijven steeds moeilijker een vaste knecht op het bedrijf te hebben. Toch is het niet gemak kelijk geheel zonder vreemde arbeidskracht het werk te doen, omdat veel werkzaamheden niet al leen verricht kunnen worden. Een oplossing is, dat twee bedrijven samen één vaste knecht in dienst nemen, waardoor de arbeidskosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd. ROENBEMESTERS hebben de laatste jaren wel de aandacht om de structuur te ver beteren en de bodemvruchtbaarheid te verhogen. De slagingskansen van de groenbemestingsgewas- sen lopen nogal uiteen, vooral onder granen. Het blijkt, dat Italiaans raaigras uitgezaaid onder dek vrucht' graan goed voldoet en het voordeel geeft, dateen chemische 'onkruidbestrijding mogelijk blijft. ITALIAANS raaigras voor groenbemesting onder dekvrucht van graan, kan het best in de tweede helft van april worden ingezaaid. Volstaan kan worden met 30 kg zaaizaad per ha. Inzaaien onder een dekvrucht die te zwaar dreigt te worden heeft geen zin, omdat zelfs de sterkste ondervrucht hiertegen niet is opgewassen. T/ EEL boeren die hun suikerbieten hebben bespoten met een chemisch onkruidbestrij dingsmiddel vragen zich af of er nu nog wel ge schoffeld mag worden. Bij Pyrazon is van een ver storende werking door schoffelen tot dusver nog niets gebleken al wordt aanbevolen ondiep te wer ken. Wanneer U Endothal-I. P.C. hebt gebruikt, moet U liever niet schoffelen om een goede wer king niet te verstoren. TJ OE kleiner, hoe gevaarlijker" wordt wel eens 9 5*-* gezegd. Op percelen waar U bieten hebt gezaaid en waar U vorig jaar vlas of zomergerst hebt verbouwd, moet U op uw hoede zijn voor thripsschadeControleer uw bieten nog voor de opkomst op thrips, want de schade is reeds aan wezig voor U er erg in hebt. Een muurpolletje kan goede diensten bewijzen, want hierin zitten de thripsen graag. TD ODE klaver is van de vlinderbloemige groenbemesters nog het best bestand tegen een bespuiting met groeistoffen en tegen de druk van sporen. Hierna volgt witte klaver. Hopperups kan zeer slecht tegen wielsporen en herstelt zich moeilijk, terwijl het ook weinig bestand is tegen onkruidbestrijding met groeistoffen. Klavers moe ten vroeg en ondiep worden gezaaid.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 9