UITBREIDINGSPLANNEN RADIO JACOB BURGER Fzn 422 IN MEMORIAM GESLAAGDEN EINDEXAMEN R. L. M. S. - GOES Z. L. M.-LAND- EN TUINBOUW TENTOONSTELLING AXEL 1965 ADVERTENTIES TENTOONSTELLINGSGIDS AXEL 1965 DE OLVEH: 1 1/4 MILJOEN VOOR DE DEELNEMERS ZEEUWS LAND EN TUINBOUWBLAD Zeeuwse Landbouw Maatschappij Zitdagen L A Boekhoud- bureau LANDBOUWPRIJSINDEXCIJFERS, FEBRUARI 1965 (1949/,50 - 1952/,53 100) INSTALLATIE AGRARISCHE STREEKONTWIKKELINGS- KOMMISSIE STOPPELDIJK-WALSOORDEN ZEEUWS LAND EN TUINBOUWBLAD AP Goede Vrijdag overleed plotseling te Wemeldinge de heer T. Eurger Fzn. Midden in zijn druk bezet leven is hij ons ontvallen. In onze Z. L. M. bekleedde hij verschillen de functies. Hij was lid van het Hoofdbestuur, lid van het bestuur van de Kring Oostelijk Zuid-Beveland en secretaris-penningmeester van de Afdeling Wemeldinge van de Maat schappij. Verder was hij lid van het bestuur van het Grond-, Pacht- en Taxatiebureau, lid van de afdeling Werkgeversbelangen der Z. L. M. en vertegenwoordigde de Mij in het bestuur van de B. V. A. B. in Zeeland. Hij was taxateur van de Grondkamer voor Zeeland en genoot al zodanig alom een groot vertrouwen. Voorts was hij hoofdingeland van het Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland. Ook de tuinbouwbelangen heeft hij met grote toewijding behartigd. Hij was vice- voorzitter van de Veilingsverenigin g Kapelle - Biezelinge en Omgeving te Kapelle, verder voorzitter van de Stichting Selectie en Ver- meerderingsbedrijf Zeeland te Wissenkerke, terwijl de bekende klein fruitteeltdagen te Kapelle steeds onder zijn vertrouwde leiding plaats vonden. Met de heer Burger is een bekwaam en algemeen geacht bestuurder heengegaan. Hij had een brede kennis van en een praktisch inzicht in de vele en velerlei vraagstukken op land- en tuinbouwgebied. Zijn adviezen en opmerkingen getuigden van een grote ervaring, terwijl zijn rustige, evenwichtige en sympathieke persoonlijkheid steeds een constructief element betekende in de verga deringen. Van de heer Burger was bekend dat hij reeds op jeugdige leeftijd een grote- belang stelling had voor organisatiewerk, terwijl zich bij hem een sterk gevoel voor burgerzin ontwikkeld had. In de plaats zijner inwoning vervulde hij dan ook talrijke bestuursfunc ties, zowel op kerkelijk, cultureel als maat schappelijk gebied. Op hem werd nooit tever geefs een beroep gedaan. Hij was steeds be reid om te helpen. Misschien dat hij op den duur toch teveel van zichzelf gevergd heeft. Zijn plotseling verscheiden veroorzaakte een grote verslagenheid in de vele kringen, waar in hij zich bewoog en arbeidde. Het is niet gemakkelijk om zijn werk, dat hij met zo veel ambitie gedurende vele jaren verricht heeft in enkele woord-en samen te vatten. Wel beseffen we, dat we hem zeer veel dank verschuldigd zijn. De herinnering aan zijn persoon en zijn werk zal in dankbaarheid blijven voortleven. We hopen, dat mevrouw Burger en haar kinderen de kracht zullen ontvangen om. het smartelijk verlies te dragen. Moge onze col lega en vriend Burger rusten in vrede. Na gehouden eindexamen is het diploma van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Goes toegekend aan de navolgende leerlingen: C. J. van Westen, J. M. Christiaanse en L. N. Hanse, allen te Zierikzee; A. C. van Dalen te Tholen; J. van Damme te Ouwer- kerk; M. J. Dees te 's Gravenpolder; J. S. de Feiter te Renesse; C. L. Steendijk en J. A. Gaanderse, beiden te Nieuwerkerk; A. C. Geluk en D. Vermaas, beiden te St. Maartensdijk; J. K. Goemans te Zonnemaire; E. Hage te Scherpenisse; G. M. Hammink te Goes; M. A. Hanse te Brouwershaven; J. M. Harinck te 'sHeer Abtskerke; L. J. Boonman en M. P. op 't Hof te 's Heer Arendskerke; M. Klaassen te Kats; P. J. Lems te Colijnsplaat; W. M. Nijsse te Ellewoutsdijk; P. W. van Overbeeke te Kapelle; P. Poley te Kruiningen; J. Remijn te Nieuwdorp; P. C. Remijnse te Wissen kerke; M. W. Schipper te Baarland; P. van Schou wen te Oude-Tonge (Z.-H.); P. K. M. Stouten te Sta- venisse; J. B. P. v. d. Waart te Sirjansland; I. J. Wa- beke te Wemeldinge; H. de Regt, J. Walhout en P. J. van 't Westeinde, allen te Borssele; P. Wiskerke te Wilhelminadorp. Twee leerlingen werden niet gediplomeerd. Degenen, die nog niet op andere wijze in het bezit zijn gekomen van de inschrijvings formulieren voor de RUNDVEEFOKDAG op vrijdag 2 juli 1965, kunnen deze aanvragen bij de heer C. DE FEIJTER, Pouckestraat tc Axel (tel. 01153312). De inschrijving voor de Afdeling Rundvee sluit op 1 mei a.s. Denkt U ook aan de sluitingsdatum voor het inzenden van advertenties Tentoonstel- lingsgids Axel 1965? Deze is 30 april a.s. In de Gewone Algemene Vergadering van Deel nemers in het Onderling Levensverzekering Ge nootschap De Olveh van 1879 U.A. welke op 14 april 1965 ten Hoofdkantore te s-Gravenhage plaatsvond, werden de balans per 31 december '64 en de verlies- en winstrekening over het jaar '64 vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel wordt een bedrag van 1.258.370,als premie-overschot onder de deelnemers verdeeld. Ook zij, die pensioen- of rente-uitkeringen genieten, delen in de winst. Aan iedere daartoe gerechtigde deelnemer wordt uit dit premie-overschot een bedrag op zijn re kening geboekt gelijk aan 4 van de voor hem vastgestelde maatstaf, in het algemeen gelijk aan de betaalde jaarpremie. De aftredende commissaris, de heer ir. F. K. T. Beukema toe Water werd door de vergadering met algemene stemmen herbenoemd. Hulst. Tot en met 6 mei 1965, ligt ter inzage het K. B., houdende aanwijzing van percelen tot onteige ning ten algemene nutte t.b.v. aanleg van 'n parallel weg, het maken van uitzichtshoek en verbetering van wegaansluiting als gevolg van omlegging van weg Nr. 60 van rijkswegenplan 1958 (KruiningenPerk- polderHulstgrens) om Hulst, met bijkomende werken, gelegen in gemeente Hulst. waarin opgenomen „Plattelandsjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de Hoofdredacteur: Ir. J. Prins Redactie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande Tel. 011502073, Terneuzen Oost- en West-Souburg. a.> Vanaf 5 april 1965, ge durende 21 dagen, ligt ter inzage het raadsbesluit tot onteigening t.n.v. gem. Oost- en West-Souburg van in uitbreidingsplan .Nagelenburg" gelegen ongebouw de eigendommen en opstallen, zoals aangegeven op bijbehorende bescheiden. Deze onteigening geschiedt in het belang der volkshuisvesting ter realisering van uitbreidingsplan „Nagelenburg", vastgesteld bij raads besluit d.d. 6 sept. '61, goedgekeurd door G. S. d.d. 10 april '62. Krachtens voormeld uitbreidingsplan zijn de te onteigenen percelen c.q. perceelsgedeelten na ver wijdering van eventueel daarop staande opstallen, bestemd voor woningbouw, wegen en trottoirs, e.e.a. zoals is aangegeven op bijbehorende kaart, b.) Vanaf 5 april 1965, gedurende 30 dagen, ligt ter inzage het raadsbesluit tot voorlopige goedkeuring van plan tot onteigening t.n.v. gem. Oost- en West-Souburg van een aantal percelen gelegen aan Vlissingsestraat en Paspoortstraat en gesitueerd in uitbreidingsplan „De Burg". De voorgenomen onteigening geschiedt in het belang der volkshuisvesting. Gedurende 14 dagen na afloop van genoemde ter mijn kunnen belanghebbenden bij het gemeentebe stuur bezwaren indienen. Krabbendijke. Vanaf 20 april 1965 gedurende 21 da gen ligt ter inzage een raadsbesluit tot onteigening ten name van de gemeente Krabbendijke, in het be lang van de volkshuisvesting, voorzien van alle door de wet gevorderde bescheiden van de percelen sectie C 1929 en C 2630. Bedoelde percelen zullen in het ka der van het goedgekeurde uitbreidingsplan in onder delen zuid-oost moeten dienen respectievelijk voor de bouw van winkelwoningen en straatverbreding. Oostburg: Woensdag 28 april in café „De Windt". Terneuzen: Woensdag 28 april in hotel „Des Pays-Bas". St. Maartensdijk: Donderdag 29 april in ho tel „De Gouden Leeuw". Zierikzee: Donderdag 29 april in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 29 april in hotel „De Eendracht". Serooskerke: Vrijdag 30 april in café „Huys- se", van 9.00 tot 1.00 uur. Axel: Zaterdag 1 mei in hotel „Verstraeten", van 2.30 uur tot 4.30 uur. St. Philipsland: Zaterdag 1 mei in hotel „De Druiventros". Volgens mededeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg het algemeen land bouwprijsindexcijfer voor februari 1965 116 tegen 118 in januari en eveneens 118 in februari 1964. Het groepsindexcijfer voor akkerbouwprodukten onderging slechts een geringe wijziging: het liep met 1 punt terug tot 126. Vergeleken met februari 1964 (114) steeg het echter met 12 punten. Bij de groep veehouderijprodukten werd de lagere ad viesprijs voor melk niet geheel gecompenseerd door de hogere prijzen voor varkens, schapen en paarden waardoor 't groepsindexcijfer met 1 punt terugliep tot 114. Dit betekent t.o.v. de overeen komstige maand van vorig jaar (119) een daling met 5 punten. Het groepsindexcijfer voor kostenfactoren liep met 2 punten op tot 190 als gevolg van hogere prijzen voor voederstoffen, kunstmeststoffen, zaai zaden en pacht. Vergeleken met februari 1964 (173) is dit een stijging met 17 punten. Dinsdagmiddag 20 april werd in „Hotel van Leuven" te Kloosterzande de uit 17 personen be staande streekontwikkelingskommissie officieel ge- installeerd. De heer J. Kakebeeke, voorzitter van de Provinciale Raad voor Bedrijfsontwikkeling in Zeeland, verrichtte deze installatie. In zijn toe spraak wees hij o.a. op het grote nut een ruilver kaveling te begeleiden door een streekontwikke- lingsplan. Door ruilverkaveling worden de externe pro- duktieomstandigheden verbeterd. De interne be drijfsstructuur en de bedrijfsvoering kunnen thans beter worden aangepast. Er komen meer moge lijkheden. Gezamenlijk dienen ze te zoeken naar nieuwe wegen voor onze bedrh'ven en onze streek. De kommissie dient leiding te geven en stimu lerend op te treden bij de aanpassing die van ons als agrariërs wordt gevraagd. En wil dit aanpas singsproces goed verlopen dan is het van het grootste belang dat de streek hier zo nauw mo gelijk bij betrokken is. Geen afwachtende houding aannemen met wachten tot anderen aktiviteiten voorstellen, maar aanpakken, dan zal ook deze streekontwikkeling slagen. De Rijkslandbouwconsulent Ir. De Wit, tevens secretaris van deze kommissie, verklaarde in zijn inleiding dat in dit gebied een hoog vertrekover- schot bestaat. De terugloop van de agrarische be volkingsgroep is belangrijk hoger dan bij de an dere bevolkingsgroepen. De voorlichting die straks intensief vanuit de kommissie gegeven zal wor den zal een integraal karakter hebben n.l. op huis houdelijk-, technisch- en economisch agrarisch sociaal terrein. Hij hoopte dat de streek een dank baar gebruik van de nu aan haar geboden moge lijkheid zal maken. Een verhoging van de arbeids- produktiviteit zal zeer zeker haalbaar zijn, zo be sloot de heer De Wit. Rubriek „Leven op het land" Donderdag 29 april, Hilversum II (V. P. R. O.), van 12.1012.27 uur Recreatie en landbouw. Een gesprek tussen ir. L. G. Oldenbanning en drs. R. J. de Wit o-l.v. mr. E. Kuylman. Dinsdag 27 april, Hilversum I, 12.3012.40 uur -„Aandacht voor de fruitgewassen in de bloei tijd", met medewerking van het rijkstuinbouwcon- sulentschap te Geldermalsen. Aktualiteiten van het proefstation voor de groente- en fruitteelt onder glas in Naaldwijk. „Spaar de vogels in het maai- seizoen", m.m.v. de Commissie Samenwerking Vogelbescherming te Amsterdam. Vrijdag 30 april, Koninginnedag, geen uitzen ding.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 2