TUINBOUWKLANKEN TIPS VOOR TUINDERS 435 Korte wenken VRIJDAG 23 APRIL 1965 yOOR WALCHEREN was de jaarvergadering der veiling wel de grootste gebeurtenis op economisch tuinbouw gebied in ons eiland in de afgelopen weken. In de plaat selijke pers heeft een zeer uitgebreid verslag gestaan, zodat we met enkele kanttekeningen volstaan. Dat er geen grote opkomst was ondanks de avondvergadering verwon dert ons niet. Had men in de middag vergaderd in deze drukke voorjaarstijd dan was het bezoek wellicht nog minder geweest. De vergadering was bij voorzitter De Jager in goede handen, zakelijk en zo nodig niet van humor gespeend. Te denken geeft wel het gedeelte uit het verslag van de directeur, waarin hij stelt dat de hoogconjunctuur de tuin bouw onberoerd laat. Nu hebben wij dit geluid ook in de grote rede van de heer M. Prins kunnen beluisteren voor de jaarvergadering van het Centraal Bureau van Tuin bouwveilingen. Ook vele collega's spreken in deze trant. Hoewel we ook zelf meedoen in deze „economische dolle- dans", geloven we persoonlijk niet dat er geen brood meer in onze goede bedrijven zit. Dat de zwakke broeders het niet zullen bolwerken staat wel als een paal boven water, maar waar is dat niet het geval? De voorjaarsprijzen der groenten houden zich tot nu toe zeer normaal en de staart van de fruitoogst is zonder meer duur. De start is dit jaar dus niet onbevredigend. AM op de jaarvergadering terug te komen, het tekort van 12.000,verontrust ons erg. Wel hebben we onze 1 extra heffing geretourneerd gekregen. Gelukkig is er normaal afgeschreven op de bedrijfsmiddelen, zódat we jaarlijks „zakken in last". Dit zal hard nodig zijn, want precies als in onze bedrijven gaan de lonen, de sociale lasten, de kosten van onderhoud en aanschaffingen om hoog. Beslist onverdiend was de opmerking aan het adres der Streekverbetering door één der aan wezigen over stimulering der tuinbouwprodukten. Het is zoals Ir. L. Vellekoop terecht opmerkte Uit de adviezen die er gegeven kunnen worden door consulentschap, Streekverbetering en Z. G. V. moet men datgene halen wat voor het eigen be drijf past. Tenslotte kan niemand ook maar in de verste verte voorspellen hoe de oogst zal ver lopen. Dan zullen we eerst een weersvoorspelling moeten hebben voor Va jaar vooruit, die dan nog betrouwbaar is ook! De vele duizenden die de Pasen met lang week endverlof hier en elders logeerden, hebben het dit jaar wel bar slecht getroffen. Toch zal rekrea- tie steeds omvangrijker worden. Op de dam tus sen Walcheren en Noord-Beveland spraken we een amateur-visser die 's morgens op tweede Paasdag uit Limburg was gekomen met enkele grote kinderen en dezelfde dag weer terug ging. Als men er zóveel voor over heeft om een dagje aan de Noordzee door te brengen, dan ziet het er voor onze Noordzeerekreatie beslist niet som ber uit. Hoewel de rekreatie overal te vinden is, geloven wij dat Walcheren hier in Zeeland wel het groot ste part van heeft. Zelfs in het jaaroverzicht van de veiling werd dit aangehaald. De voorzitter zei ri.l. dat in het toeristenseizoen het aantal mon den bijna verdubbelt en we vinden dat terug in de omzetcijfers. Ook op andere wijze wordt door velen een graantje uit deze „rekreatiestroom" meegepikt, 't Is gauw verdiend, zei ons een kennis en verhuurde een hoekje in zijn schuur voor het opbergen van strandhokjes DE wat vochtige en koude Paasdagen op THO- LEN met 20 tot 30 mm neerslag heeft voor de laatste zaai wat roet in het eten gegooid. Hoe wel het betrekkelijk een vroeg voorjaar was heeft men toch dikwijls moeten onderbreken door het natte weer. Er zijn al flink wat gladiolen geplant, met de hand of met de machine. Zij die van de machine gebruik maken kunnen onder deze natte omstandigheden wel eens voor de verrassing ko men te staan met een flinke partij ontsmet plant goed enkele dagen te moeten wachten eer zij weer kunnen planten. Hoewel dit nooit aan te raden is, heeft toch de praktijk meerdere malen bewezen dat dit geen nadelige gevolgen behoeft te hebben. Het vochtig houden van het dan reeds ontsmette plantgoed is echter wel gewenst. Laat het plant goed dus niet door de zon indrogen. Verschillen de telers hebben reeds gebruik gemaakt van de machine en dan werd op ruggen geplant. Het is nog een nieuwtje in onze streek. Bij de tulpen teelt is hierover al verschillend gesproken. De opbrengst bij de tulpen viel als regel niet zo erg mee, wat waarschijnlijk te wijten is aan droogte- gevoeligheid, juist in de groeiperiode van de bol. Heeds vroeger zijn er op Tholen gladiolen ge plant en later aangeaard. Dit werd door verschil lende telers toegepast en is ook door enkelen wel volgehouden. Het voordeel is een gemakkelijke onkruidbestrijding en gemakkelijker rooien met de hand. Rond de planten zelf wordt nl. de grond vastgelopen bij de verzorging. De ruggenteelt die men thans beoogt door op één rug 2 rijen gla diolen te telen en gelijk te rooien kan als het goed werkt een groot voordeel geven bij het machinaal rooien. Bij gebruikmaking van een chemische on kruidbestrijding kan dit ook de verplegingskosten nog ten goede komen. DEZE keer willen wij beginnen met te zeggen hoe op SCHOUWEN-DUIVELAND globaal bezien onze bomen zullen bloeien. Wanneer we dan met de peren beginnen dan zullen deze over het algemeen goed bloeien, zodat bij goed weer tijdens de bloei, een goede oogst verwacht kan worden. Hier en daar zal wel eens een rij Bonne Louise of Conference wat zwaar bloeien doch dit komt niet veel voor. Bij de appels ligt dat toch wel iets anders volgens onze mening. De Golden Deljfious zal voldoende bloeien, en we weten allen hoe gauw we voldoende bloemen hebben voor een goede oogst. Bij de Cox's Orange Pippin ligt dit toch wel iets anders. Vooral die bomen die vorig jaar zeer zwaar hingen, zitten wellicht te dun in de bloemen. Persoonlijk za gen we groot verschil in de bloembezetting tussen bomen die vorig jaar zeer zwaar droegen en bo men die goed gedund waren. We verwachten toch een heel wat lagere Cox-oogst. Ook de Lom- bartscalville geeft een sterk wisselend beeld te zien. Bij dit ras dachten we veel verschil te zien in de ontwikkeling van de bloemknoppen, zo van knop pen waar de bloemen al te zien zijn tot knoppen die volgens de dikte ook bloemknoppen zouden moeten zijn maar waar nog niet veel aan te zien is. Noemen we dan in én adem de Goudreinette en James Grieve en Jonathan dan geloven we dat deze voldoende zullen bloeien. Onze vroege rassen als Yellow en Starks Earliest zullen goed bloeien, de laatste vooral. De pruimen zullen ook weer goed bloeien, en zullen spoedig opengaan. Bij ons klein fruit zien we momenteel de bloemen van de zwarte bes. Ook deze beloven weer veel. Van deze ver tegenwoordiger in de klein-fruitteelt lazen we dat indien de mechanisatie (van de pluk) geen doorgang kan vinden deze teelt beter kan ver dwijnen dan aangemoedigd worden. Toch heeft de zwarte bes voor onze telers veel betekend in financieel opzicht. Het WAS EN IS één van de pijlers in de stich tingsperiode van de bedrijven. Deze uitspraak is het produkt van cijfers toekomstverwachtingen. De les van het verleden was, dat bij het aan moedigen van deze teelt de basis werd gelegd voor het verdwijnen, ook het omgekeerde is nog mogelijk. Maar deze lijn zit niet alleen in de zwar- tebessenteelt. De tweede bespuiting tegen de rond- knop dient nu uitgevoerd te worden. WAT kregen we met de Pasen een regen in ZUID-BEVELAND. Voor de land- en tuin bouw niet direct schadelijk, maar de vele buiten landers zullen ons gewest toch maar een kikker landje gevonden hebben. Als tuinbouwer zit je op een regenachtige Pa sen met de bomen ONDER een schurftbestrijdings- middel bijzonder lekker. Toch zullen lang niet alle fruittelers even ge rust geweest zijn over de schurftkansen. Want volgens het schema is het eenvoudig om de schurft- bestrijding uit te voeren, maar praktisch valt het wel eens tegen om juist „rond te zitten". In sommige percelen was het zo zacht, dat men graag even wachtte alvorens er door te modderen met tractor en spuit. Ook in een gemengde beplanting is het vooral in de bloeitijd moeilijk een goede ziektebestrij ding uit te voeren, zonder dat men een bepaald ras in de hoofdbloei spuit. Een enkele keer kan averij aan de tractor of spuit het schema in de war sturen. Nu, het valt altijd nog niet mee om alles op tijd te doen; een reden te meer om de bestrijding zo eenvoudig mogelijk te houden. Wat de ziektebestrijding betreft hebben we voor onszelf een aantal grondregels opgesteld die on geveer als volgt luiden: a. SPUIT IN HET VOORJAAR. De bomen zijn dan nog open en ruim zodat alles goed te raken is met nevel- of snelspuit. b. NEEM GEEN HALVE MAATREGELEN Dus niet zo dat men hoopt met een beetje ge luk bepaalde ziekten en plagen te hebben be streden. Nee, spuit liever voor de bloei 3 X tegen bladroller en wants; 3 X tegen spint; 3 X tegen schurft. Dan gokken op het weer en met de ontwik keling van de ziekten. c. ZIE NIET OP KOSTEN. Spuit met de middelen die het beste zijn en niet met de goedkopere waar U aan twijfelt. Houd je aan de voorgeschreven concentratie. Het spuiten kost 3 a 4 cent per kg voor ap pels en peren. Als men daar een cent van af wil knabbelen neemt men voor vele centen risico. d. DOE GEEN EXTRA SLIMME DINGEN. Wees dus voorzichtig met nieuwe middelen en toepassingen. Juist de goede fruitkwekers maken wel eens de fout te goed te willen zijn. Dat komt ook voor bij het maken van een plantschema. De beste fruitkwekers onderkennen echter dit gevaar en houden zich aan de gewone regels. En zo probe ren we de overhand te houden in de strijd zonder einde. Het zaaien van zomerbloemkool. Het beste is om zomerbloemkool onder platglas te zaaien en dan vrij dik. De beste bloemkool krijgen we van spillige plantjes. Per m2 hebben we onge veer 5 gram zaad nodig. Het zaaien doen we ongeveer 4 weken voor het planten. Stamslabonen voor platglas. We zaaien in kistjes met onderin een laagje turfmolm. Op het turfmolm brengen we een laagje zand of zaagsel, daarop leggen we de bonen en op de bonen weer een laagje zuiver zand. Voor vroe ge teelt nemen we vroege rassen die in de han del voldoende te koop zijn. 9 Het aanbinden van frambozen. Verschillende frambozenperceeltjes zijn nog steeds niet aan gebonden. Denk eraan dat het hiervoor de hoog ste tijd is. De pasgeplante frambozen korten we in op een hoogte van 50 cm. Bestrijding aardvlooien. Aardvlooien kunnen het beste worden bestreden door te stuiven of te spuiten met DDT. Overbemesting bij vollegrondsspinazie. Zodra de eerste blaadjes zich gaan vormen geven we 4 kg kalksalpeter per are als overbemesting. Van een snelle doorgroei is men dan verzekerd. 0 Rodevruchtziekte bij bramen. Zodra de scheu ten ongeveer 10 cm lang zijn spuiten met een zwavelpreparaat. Deze bespuiting moet vlak voor de bloei worden herhaald. NU de loonspuiters volop werk hebben en dik wijls overal tegelijk moeten zijn, kunt u van deze mensen niet alles verwachten en zeker geen wonderen. Wanneer u tijdig opgeeft wanneer en waar gespoten moet worden, kan deze man zijn dagelijkse route zo gunstig mogelijk uitstippelen, dus meer werk leveren en zijn klanten vlugger bedienen. ANNEER u uw mestvee hebt afgeleverdga dan globaal eens na hoeveel er overblijft na aftrek van de aankoop- of opfokkosten, aange kocht krachtvoer, ruwvoer van het eigen bedrijf veeartskosten en rente. Waardeer het eigen ruw voer tegen normale prijzen. U zult zien, dat het gemakkelijk tegenvalt wat er over blijft voor ver goeding van de vaste kosten als arbeid, bemesting grasland, pacht enz. NU de gewassen weer boven de grond staan, komen de vijanden ook weer opdagen. Con troleer regelmatig de gewassen op eventuele scha de door hun belagers en tref maatregelen ter be strijding. Vergeet daarbij de trips en bladrand kever in erwten niet, waarbij vooral de eerste vrijwel onzichtbaar optreedt. De schade van de bladrandkever uit zich vooral in een later stadium.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 15