Bestrijding van Klein Hoefblad Raming opbrengst en kwaliteit erwten oogst 1963 721 BROUWGERSTNIEUWS GRASLAND SCHEUREN? NATIONALE VEE- EN PAARDEN- TENTOONSTELLING EN CONCOURS HIPPIQUE TE UTRECHT VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1983 Een 2e prijs voer Juliana 18 van Wed. J. Bliek en Zn. te Vrouwenpolder Deze bijna 13-jarige solide koe is ook een fokprodukt van W. Louwerse. AFSTAMMELINGEN VAN STIEREN: SLECHTS 2 bekende K. I.-stieren in deze rubriek. Een le prijs voor Dokter Lente's Verwachting met een vrij uniforme groep best' ontwikkelde melk koeien van gemiddeld goed type met best aangeslo ten uiers. Een 2e prijs voor Ornea Adolf, in onze ogen een uniforme groep typische, jonge koeien, die wat meer maat konden hebben en waarvan de uiers vrij wel altijd een bemerking vragen. EIGENGEFOKTE. volbloeden5-tallen koeien. Aan de kop de bekende beste formatie van L, P. Brasser bestaande uit 4 kampioenes en een 2-voudige reserve-kampioene; lb A. Poppe met behoorlijk uni forme typische koeien; lc Js. Vos met gevulde koeien van goed type. Tweede prijzen waren voor J. de Lange, vrij typische koeien met iets weinig macht; P. Verhage stelde een 5-tal janken op die een le prijs kregen. Het was een uniforme groep van behoorlijk type, de voorhand kon nogal eens een be merking verwerken. 3-tallen koeien. Ruime, wat gewone klasse met en kele uitlopende groepen, la A. Lorier, uniforme, vlot goede groep; lb J. Maljaars, ruim gebouwde, unifor me groep; 2a Langebeeke en Osté, uniform, 1 dier iels minder klasse, 2b 't Hof Zwagerman, 2c A. Jas- perse, 2d W. v. d. Sluis, Quarlespolder. 3-tallen pinken. Aan de kop een goed trio van L. P. Brasser; op lb een uniform 3-tal van A. Jasperse, type vrij goed, bemerking banden en kruisen. Van 3 verschillende vaders komt men deze uniformiteit zel den tegen! 2e A. Poppe vrij goede kwaliteit, iets sto rend in ontwikkelingsverschil. Koeien met minstens 3 afstammelingen: Mieneke 3 van Brasser won met haar 3 bekende dochters en haar jongste zoon. Een beste groep; Ib Boukje 93 van Js. Vos met 3 dochters, allen hoog bekroond en in dividueel van vrij goed tot uitstekend, kon iets uni former; 2e prijzen voor Treesje 5 van Js. Vos en Beatrix van J. de Lange. DE kampioenschappen waarvan we U de uitslag reeds meedeelden waren dus volledige succes sen voor de K. I.-vereniging en L. P. Brasser. De laatste leverde de krachttoer om dit nu 4 x in suc cessie voor zijn rekening te nemen. Rest ons nog te vermelden de oud-kampioen koeien die ter opluistering het défilé meeliepen en een beste indruk achterlieten. Treesje 6 van Js. Vos, kampioene '59, zeer diep, typisch en harmonisch gebouwd, banden vertonen slijtage; Mieneke 3 van Brasser, kampioene '60, edele melkkoe van best type, fraai afgewerkt en best fok kend. Marijke 4 van Brasser, kampioene '61, uitste kende raskoe met een weinig fraaie uier, desondanks opvallend. Marijke 8 van Brasser, kampioene '62, zeer typische melkkoe die iets krachtiger in de benen kon zijn. Wij besluiten dit verslag met de genoegdoening van een uitstekend geslaagde dag die tot aller vreug de 's middags werd bijgewoond door de heer M. Klei- nepier die zichtbaar genoot van het voorgebrachte materiaal. Goes, 12 augustus 1963 W. VAN SLUIJS. Ir. R. P. LAMMERS van de Peu'vruchten Studie Combinatie te Wageningen publiceerde recent in een kort bericht de voorlopige schatting van de opbrengst- en kwaliteit erwten oogst 1963 geba seerd op de voorlopige uitkomsten landbouwtel ling 1963 en de schattingen van de P. S. C.-corres pondenten per eerste helft augustus. Opbrengstraming. De erwten-opbrengsten zijn sterk uiteenlopend van slecht tot goed, gemiddeld echter maar matig. Als belangrijkste oorzaak hier van de grote hoeveelheid regen, vooral in het be langrijke Z. W.-kleigebied in de 2e en 3e decade van juni 60125 mm! Deze nattigheid veroor zaakte enerzijds dat er schimmel in het gewas op trad, waardoor peulen verloren gingen, terwijl anderzijds op vele percelen de structuur sterk ge schaad werd. Daarnaast zal ook de knopmade die in de eerste helft van juni dikwijls sterk optrad ook nogal wat schade hebben veroorzaakt. Voorts nog de schade door Ascochyta-schimmel en luis. Tenslotte verliep de afrijping door het warme weer dikwijls te sne\ 1. Ronde groene erwten. Geoogst areaal (voor lopig en onder aftrek van 50 ha conservenland- bouwerwten) 15.770 ha. (C. B. S. 1962: 12.855 ha.) Bruto opbrengst (boerenschoon)49.400 ton. (C. B. S. 1962: 55.873 ton). Ha-opbrengst: 3130 kg/ha. (C. B.S. 1962 4346 kg ha). 2. Schokkers. Geoogste areaal (voorlopig): 4234 ha. (C. B. S. 1962: 2520 ha). Bruto opbrengst (boe renschoon); ±12.100 ton. (C. B.S. 1962: 10.764 ton). Ha-opbrengst: 2860 kg/ha. C. B. S. 1962: 4272 kg/ha). 3. Kapucijners en rozijnerwten. Geoogst areaal AMDAT de laatste jaren het klein hoefblad meer V en meer uibreidt, wordt het hoog tijd dat de boer alles in het werk stelt om dit moeilijk te be strijden onkruid te vernietigen. Nu de gewassen het veld ruimen en het klein hoefblad in de stop pel hard groeit is het daarvoor nu een mooie ge legenheid. Later wordt het weer ongevoeliger. De bestrijding kan zowel mechanisch als che misch uitgevoerd worden. De mechanische bestrij ding kan bestaan uit herhaaldelijke en diepe be werking van de grond. Meestal komt daar niet veel van terecht, omdat het weer er dikwijls niet geschikt voor is of dat de tijd ervoor ontbreekt. Om een chemische bestrijding toe te passen, moet het onkruid flink groeien. Zodra dit het geval is. na de oogst en het blad een breedte van ±7 cm bereikt heef) (om vol doende spuitvloeistof op te nemen), is het ge schikt om de bestrijding uit te voeren. De P. D. geeft voor <le stoppelbehandeling twee middelen aan tegen klein hoef';lad: 1. 6 liter 2.4 D. aminezout 50 kosten ƒ60, aan middel. 2. 5 liter 2,4,5 T P. Dit werkt soms wat beter maar is nogal wat duurder. Kosten aan mid del 125,per ha. I\E beste resultaten kunnen bereikt worden als het gewas vochtig (niet nat) en de grond ook vochtig is, door spuiten met 600800 liter waler per ha. Niet spuiten bij warm zonnig weer, omdat door de snelle verdamping het middel dan niet vol doende in kan werken. Na het spuiten moet de grond 3 a. 4 weken met rust gelaten worden. Daarna kan het land weer norrhaa] worden bewerkt. Ook in graszaad kan klein hoefblad chemisch bestreden worden. Het gras moet echter goed ont wikkeld zijn en minstens 46 blaadjes hebben. Met het oog op schade aan het graszaad moet een lagere dosering aangehouden worden dan in de stoppel, namelijk 2%3 liter 2,4. D. aminezout 50% of IV22V2 liter 2,4,5 TP ester. In ver band met de goede werking ook tegen muur wordt in graszaad vaak 2,4,5 TP gebruikt. Bij het spuiten dient de uiterste voorzichtigheid in acht genomen te worden. Door overwaaien kan schade aangericht worden aan naastgelegen ge wassen, bomen of struiken. Denk om de klein hoefbladbestrijding aan sloot kanten en wegbermen. De wind kan het zaad over een tamelijk grote afstand verspreiden. Om uit breiding dooi- zaadvorming te voorkomen kan tij dens de bloei in het voorjaar gespoten worden met een halve dosering MCPA. M. A. DE HOND R. L. V. D. Goes. (voorlopig onder aftrek van 48 ha conservenerw- ten) 1200 ha. (C. B. S. 1962: 1100 ha). Bruto-op- brengst: 3640 ton. (C. B. S. 1962: 3894 ton). Ha- opbrengst; 3000 kg/ha. (C. B. S. 1962 3559 kg/ha). Goede gegevens omtrent de verhouding in tota le produktie tussen kapucijners en rozijnerwten ontbreken. Naar schatting is van bovenaangeduid kwantum 150 ton rozijnerwten. 4. Bruto-produktie in enkele belangrijke provin cies, c.q. N. O. P. in tons (afgerond op 100 tons) ronde schokkers capucijners groene rozijn - erwten erwten Nederland 49.400 12.100 3.600 Zee'and 25.300 8.800 600 Zuid-Holland 8.100 2.900 500 Noord-Brabant 4.500 100 gering N. O. P. 4.000 gering 300 Groningen 3.100 gering 200 Noord-Holland 2.900 200 2.000 5. Kwaliteitsraming Men verwacht veelal erwten die wat aan de fijne kant zijn; de zware regen in het weekeinde 3/5 augustus zou dikwijls noga] wat vlek en kalk- erwten hebben veroorzaakt vooral bij de ronde groene erwten en de schokkers. Wormstekigheid lijkt zeer gering le zijn. Ook verwacht men over het geheel weinig kwade harten. Over de kookkwa- liteit valt nog weinig te zeggen. Gezien de struc- tuurschade en het nogal sterk optreden van St. Jansziekte kunnen er nog wel teleurstellingen op treden. |)E aanhoudende depressies van de laatste we- ken hebben de oogstwerkzaamheden in Ne» dei land zeer vertraagd, zodat men kan vaststellen, dat er pfactisch nog geen aanbod in granen van de nieuwe oogst is. Daarentegen kon de gerstoogst in Frankrijk goede vorderingen maken. Onze bericht gevers delen- ons mede, dat 80 van de gerst in goede en droge conditie is binnengekomen. Ten gevolge van de grotere uitzaai w ordt dit jaar een gerstoogst van 6.667.000 ton verwacht, tegen 5.921.000 ton in het vorige jaar, d.i. 700 000 ton meer. Inmiddels werd vorige week 130.000 ton verkocht naar Polen en zijn verdere onderhandelin gen gaande met andere landen. De voorlopige berichten aangaande het eiwitge halte van de Franse gerst zijn gunstig, zodat deze gerst, hoewel in de regel van mindere kwaliteit dan de Deense en Nederlandse, mede marktbepalend kan zijn op de Europese brouwgerstmarkt. In Denemarken is de gerstoogst nog niet begon nen de verwachtingen betreffende het eiwitgehalte en de sortering zijn goed. De prijzen cif Duitsland voor de voorste termijnen september en oktober zijn niet zeer bemoedigend. In Engeland zijn de verwachtingen voor de kwa liteit van de gerst voor lief Noorden slecht, voor het Oosten en Zuiden goed. De oogst moet nog be ginnen. In Zuid-Duitsland is 'n kwalitatief goede brouw- gerstoogst binnengekomen, doch de opbrengst is circa 10 a 20 lager dan het vorige jaar. hetgeen betekent; dat de import behoefte groter zal zijn. Op dit moment kan men deze behoefte nog niet bere kenen. Momenteel is er een sterk aanbod van in landse gerst op de Duitse markt, dat de eerste maand nog zal aanhouden. In Nederland is het C. B. K. nog niet in de markt gekomen, zodat men naar de prijzen-, die zij wen sen te betalen, moet gissen. Bovendien zou het in teressant zijn te weten voor welke levering het C. B. K. in de markt komt, gegeven de grotere aan kopen die door de Nederlandse inoutindustrie in overzomeringsgerst zijn gedaan. Hoeveel ruimte heeft zii voor Jb ekt - afname be schikbaar? Voor export zijn regelmatig wat con tracten afgesloten, daar in juli gedurende enkele weken de Duitse invoerheffing zeer gunstig was, omdat tengevolge van het, ontbreken van een re presentatief aanbod in inlandse gerst, de franko grensprijs op basis van buitenlandse gerst werd vastgesteld. Met, ingang van maandag 19 augus tus werd de heffing voor deze lopende week (19-23 augustus) van DM 8,57 tot DM 9.95 ve-bnoC De oktoberheffing werd dan DM 9,14 tot DM 10,52 op getrokken. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat m.i.v. maandag 26 augustus de heffing wederom verhoogd zal wórden op basis van de dalende voer- gerstmarkt. Deze verhogingen kunnen een exportbelemme- rende invloed uitoefenen, omdat de kopers moei lijk tot een sluitende calculatie kunnen komen. Êen vraagteken bij dit heffingenprobleem blijft, welke hoeveelheid indertijd op de lage juli-heffing is gefixeerd, daar dit bii alle verlagende ten- denzen een tegenwicht kan schepren. Gezien het aanbod in Duitse gerst en bet aan bod van Frankrijk en Denemarken en de tendens in de Nederlandse voergerstmarkt, verwachten wij voorlopig een zeer kalme markt. CEBECO DE afgelopen strenge winter heeft aan vele percelen grasland schade toegebracht. Door uitwinteren van ons beste gras, Engels raaigras, stonden heel waf percelen hol dit voorjaar. Thans is de zode al weer enigszins dichtgetrokken. Maar, het zijn meestal minderwaardige soorten die de open plaatsen hebben ingenomen, zoals kweek- en tuintjesgras. En van zo'n grasmat is het produk- tie-vermogen niet meer hoog genoeg. De beste oplossing is hier wel: zo'n perceel op nieuw in te zaaien. Er is dezer dagen al veel gras zaad gezaaid, wij weten het, maar wij geven ook anderen in overweging op hun bedrijf de percelen eens nauwkeurig te bekijken en wat slecht is zo snel mogelijk te scheuren. In de maand augustus kan dan nog de inzaai plaats vinden met een kunstweide- of een blijvend graslandmengsel. Of voor het scheuren het beste gebruik kan worden gemaakt van de frees of van een goed kerende ploeg, hangt af van het gras bestand. Van de bodemvruchtbaarheid hangt het af, of niet tegelijkertijd een aanvulling niet koper, kalk, kali en eventueel ook met fosfaat gewenst is. IN Utrecht zal op zaterdag 7 september 's och- tends op het Veemarktterrein een nationale show van het. V. L. N.-Warmbloedpaard worden gehouden, met daarnaast de gebruikelijke veeten toonstelling. In de middaguren vindt een Nat. Concours- Hippique plaats op het terrein aan de Weg van de Verenigde Naties.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 9