Het RUNDVEE op de Walcherse fokveedagen DE PRIJZEN 720 VEEHOUDERIJ ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD TlOOR schitterend weer begunstigd werd op vrijdag 19 juli te Koudekerke als onderdeel van de Cen- trale Fokveedagen de fokveedag voor rundvee gehouden. Een 38-tal inzenders brachten 200 goed verzorgde dieren binnen de keuringsringen die door de jury's zo goed mogelijk werden beoordeeld. Zij hadden het echter niet altijd gemakkelijk want daar het een regionale dag is moesten ook de be kroningen hiermede parallel lopen. Mede door de provinciale successen der Walcherse fokkers zagen we fokkers uit alle delen der provincie die nu het vee eens onder gunstige omstandigheden kwamen be kijken. DE STIEREN Slechts 2 oudere stieren waren alleen ter opluiste ring als oud-kampioen aanwezig. Allereerst Dr. Len te's Verwachting, de provinciale kampioen van de K. I.-vereniging Walcheren, die er indrukwekkend goed voorstond en Blitsaerd Jap Adema, de popu laire stier van beste afstamming van de Stieren vereniging Gapinge. De in 1961 geboren stieren brachten 5 kandidaten in de ring. la en later kampioen werd Skyldumer Bouke, de provinciale reserve-kampioen van de K. i.-vereniging Walcheren. Een goed ontwikkelde, gevulde en vastgebouwde stier van goed type; lb Nienke's Hotse, eveneens van de K. I.-vereniging Walcheren, werd later automatisch reserve-kam pioen. Het is wel een stier doch de middenhand kon wat beter zodat we zijn produktie-afstamming hoger aanslaan dan zijn exterieure kwaliteiten. Met 2e prij zen volgdena Johan van de Stierenvereniging Aagte- kerke, een robuuste kerel die wat meer klasse niet zou misstaan; b Corrie's Jap, een zoon van Blitsaerd Jap Adema van J. Louwerse te St. Laurens. Een stier met een mooie kop, behoorlijk type en voldoen de ontwikkeling; c Rendert, eveneens van Aagteker- ke. Buiten vorm met bemerking op kop en kruis .doch evenredigheid nog goed in orde. Mede zijn beste afstamming nog goed aanvaardbaar. Slechts één eenjarige stier n.l. Trijntje's Adema 5 (v. Adema 543) uit de goed fokkende Trijntje's van A. de Groot in Noordeloos en nu van J. Maljaars, Oostkapelle, kreeg een 2e prijs. We zagen hem slechts aan de balie, door omstandigheden wat uit vorm, doch herinneren hem ons nog levendig van de Centrale Keuring te Rotterdam waar hij in rijke vorm vlot aan de kop liep als een royaal behangen typische stier die nog iets meer „rek" kan krijgen. Het stierkalf Mieneke's Rudolf Jan, d. Jelsumer D. R. J. 48, uit Mieneke 3 van L. P. Brasser, een ge vulde jongeling, kreeg een 2e prijs. HET VROUWELIJK VEE SLECHTS 2 oudste kalf vaarzen, geb. in 1960, be grijpelijk want deze zijn normaal reeds in pro- duktie, met een eerste prijs voor Wijdhoorn J. van Nieuw Arendsrust (v. Ornea Adolf), eig. A. Lange- foeeke en K. Osté, Serooskerke, vrij goed type, boven bouw kon beter. Kalfvaarzen 22'/2 jaar, een gewone klasse, met. 3 eerste prijzen voor a Corrie 7 <v. Dr. Lente's Ver wachting), eig. A. Poppe, Grijpskerke, goed type en mals; b Ytje 5 van Nieuw Arendsrust, eig. A. Lange- beeke en K. Osté, vrij goed, kruis iets hellend en c Leentje 20 van A. Poppe, boven goed, onder wat recht. Rubriek 7a vaarzen en kalfvaarzen. Drie eerste prijzen voor a Mieneke 13 van L. P. Brasser, een diepe, typische dochter van de 2-voudige reserve-kampioen; b Pietje 20 van J. Maas, Middel burg, gelijnd en vastgebouwd. c Mina 2, eig. P. Ver- hage, Koudekerke. Rubriek 7b vaarzen en kalfvaarzen. Een vrij goede klasse met goede kopgroep van 5 eerste prijzen; a Marijke 14, van Brasser, ruim ge bouwd, type goed, voldoende adel; b Boukje 103 en c Krol 49, beide van Js. Vos, Koudekerke, goed ont wikkelde vaarzen van goed type. Verrassend op ld Mieneke 14, de edele zeer typische provinciale kam pioene, volle zuster van de populaire K. I.-stier van Wouw. De éénjarige vaarzen leverden slechts één le prijs: Mietje 55 van J. Poppe, Biggekerke, een vastge bouwde, typische pink. iets nauw achter. De 2e-prijs winnaressen bieden ook nog wel toekomstmogelijk heden. De kalfjes. 4 in getal, gooiden hoger ogen nl. 3 eerste prijzen voor a Boukje 105 van Js Vos, die er nog weer ver uitliep. Behoudens het iets ingestoken halsje vrijwel onberispelijk momenteel, evenredig en zeer typisch. Geen toevalsprodukt want haar ouders Amarilla Gretha's A. K. A. 2 en Boukje 93 beschikken naast hun tekortkomingen ook nog over grote deugden als men ze kan onderscheiden; b Pietje 29 van J. Maas, Middelburg en c Krol 50 van Js. Vos. De melkvaarzen werden aangevoerd door de fraaie Annetje 32 van Js. Vos, gevolgd op lb door Boukje 101. ruim gebouwd en lc Treeclè 11. Drie Ornea Adolf-dochters en alle van Js. Vos. De melkvaarzen, langer dan 6 maanden gekalfd, waren een succes voor P. Verbage want la werd de diene, typische Jopie en lb de vastgebouwde Rika; lc Erna's Erie van B. Arendse. Gapinge. Koeien, geboren voorjaar 1960, een kleine gewone klasse met aan de kop Schermer 34, een ruim ge bouwde typische dochter van Dr. Lente's Verwach ting, eig. J. van Slugs, Zoutelaride, die haar frositie van vorig jaar handhaafde; lb Juliana 27 van W. Louwerse. Gapinge, vrij goed type, bovenbouw kon wat gevulder. le prijs: 2e prijs; 3e prijs: 4e prijs: 5e prijs: 6e prijs: 7e prijs: 8e prijs: 9e prijs: 10e prijs; 11e prijs: 12e prijs: 13e prijs: Een prima stamboek-merrieveu len. Een Haf linger hengstveulen. Aangeboden door de Stichting „Haflingerclub". Grote „Esta" diepvrieskist. De beste diepvriesinstallatie met groot vermogen in zeer solide en fraaie uitvoering <350 liter inh.). Een schotel-kunstmeststrooier met geëmailleerde schotels strooi- breedte 2.20 m). Fabrikant: Landbouwmachinefabriek F. J. Zweegers Zn te Geldrop. Electrische koelkast met assorti ment. Amstelbieren, aangeboden door de Fa. Beekman te 's-Her- togenbosch. Aardappelsorteermachine, aange boden door de C. I. V. te Rotter dam. Cambridge-wals, driedelig, werk- breedte 3 m, aangeboden door Centraal Bureau te Rotterdam. Compleet dames- of herenrijwiel, aangeboden door het dagblad „De Tijd-De Maasbode". Paardenploeg, Fa. Jos. Imants te Reusel. „Philips" draagbaar radiotoestel. Twintig down (500 kg) paarden- koek, aangeboden door de N.V. Koudijs Voederfabrieken B. K. te 's-Hertogenbosch. Een vaarskalf, aangeboden door het „Veemarktbedrijf" te 's-Her togenbosch. Tien balen (1000 kg) kalkammon- salpeter of zwavelzure ammoniak, beschikbaar gesteld door het Cen traal Stikstof Verkoopkantoor namens „Staatsmijnen", „Mekog" en „Cie Néerlandaise de l'Azöte". 14e prijs: Wit buffellederen monstertuig, Zadelmaker B. P. Paree te 's-Heenenhoek. 15e prijs: Vijf en twintig balen (1000 kg) droge pulp, aangeboden door de Verenigde Coöp. Suikerfabrieken (V. C. S.) te Dinteloord. 16e prijs: „Hezo" - Weidepomp, landbouw machinefabriek P. Heesters Zn te Haaren. 17e prijs: „Econoom" veeseheermachine, aangeboden door de Fa. Kommer te Alkmaar. 18e prijs: „Nijl" - niembraampomp op tweewielig onderstel, Landbouw machinefabriek P. J. Zweegers Zn te Geldrop. 19e prijs: „Koltec"-sehrikdraadapparaat voor batterijvoeding met rijks- keur. Compleet met 100 plastic sleufisolatoren type KO 72 en 2 zwarte plastic poortgrepen type KO 57. aangeboden door N. V. Koltec te Breda. 20e prijs: Bascule met schuif gewicht, aan geboden door de Fa. Vaessen Zn's Weegtuigenfabriek te Weert. 21e prijs: Stalen stalmestkruiwagen, fabri kaat ..Landwerk". 22e prijs: Hoofdstel met koper en gareel- riem. 23e prijs: Twee droogvoerbakken, fabrikaat „Landwerk". 24e prijs: Electrische koffiemolen, Fa. J. Dodemont te 's-Hertogenboseh. 25e prijs: Luxe assortimentkist sigaren. Verder nog een aantal mooie en waardevolle troostprijzen. In ongeveer dezelfde leeftijd, langer gekalfd, werd la Femmy 9 van Nieuw Arendsrust, een best ont wikkelde, evenredig en vastgebouwde koe van Lan- gebeeke en Osté; lb Bertha 13 van J. "de Visser, Sou burg, goed type, diep, kon iets harder. In een rubriek die enkele maanden oudere dieren bevatte werd la Mieneke 7, een fraaie, iets gewoon ontwikkelde koe van Brasser; lb Bertha 12, vastge bouwd en voldoende gelijnd, van A. Jasperse, Kou dekerke. De in 1959 geboren koeien, hoogstens 6 mnd. ge kalfd, was een goede klasse met 3 eerste en 10 tweede prijzen. Met ruim verschil aan de kop Mie neke 5 (v. Dr. Lente's Verwachting, m. Mieneke 3). Zij behaalde in Kruiningen het reserve-kampioen schap en werd op deze fokdag onbedreigd kam pioene. Het is een zeer typische melkkoe met beste romp en adel, benen iets sabelbenig; lb Boukje 98, de malse, rijk gevulde koe van Js. Vos en lc Jopie 7, de gelijnde, typische koe van A. Lorier, die elkaar altijd schijnen te bekampen. Dezelfde leeftijdsklasse, langer gekalfd, werd een overwinning voor de latere reserve-kampioene Mieneke 6, vastgebouwd en vlot goed type van. Brasser; lb Aukje's Minke van B. Arendse, goed type, voorhand iets kort; lc Trina 8, goede Sneeker Diamant-dochter van W. Verhage, Westkapelle; ld de zware Krol 46 van Js. Vos en le de kleine typische Tjitske 53 van A. Poppe. Rubriek 16a werd gekenmerkt als een gewone klasse met een uitstekend drietal aan de kop: a An- netje 26 van Js. Vos, vastgebouwd en typisch, iets ondiep; b Corrie 4 van A. Poppe, vlot goed, vastge bouwd, evenals de vorige een Rotterda Sikkema 89- dochter, c Frida van J. de Visser, Souburg, mals en minstens zo aantrekkelijk van type als de vorige doch het uier kon er iets fraaier onderhangen. Rubriek 16b. Aan de kop Jopie 3, een gelijnde, best ontwikkelde, typische dochter van Dr. Lente's Ver wachting en de populaire kampioene Jopie van A. Lorier; lb Grada's- Jolanda van G. Kole, Souburg, goed type. Rubriek 17, een gewone klasse, werd gewonnen door Nelly 35, een vrij typische, iets weinig harde koe van A. Poppe; lb Nora 10 van G. Koole, type goed, kruis iets gewoon en lc Koba, vastgebouwd, voldoende gezonken van G. de Jager, Serooskerke. Koeien, geboren in 1957: la Beppie 3 van 't Hof Zwagerman, eigenaar 't Hof Zwagerman, Grijpsker ke. mals en typisch, iets tenger; lb Janna 2 van J. Poppe, mooie melkkoe die wij lang aan de kop zagen paraderen en slechts op het laatst gepasseerd moet zijn. Dezelfde leeftijd, langer gekalfd, bracht heel wat bekenden in de ring met aan de kop Rika 17 (v. Emi nent), typische, vastgebouwde koe van G. de Jager; lb Doeke 3 een evenredig gebouwde typische koe van P. J. Regnhoudt te Nw, St. Joosland en lc Cor rie 3, een der bekende typische koeien van A. Poppe. De 7-jarige koeien werden aangevoerd door de typische voldoende gesloten melkkoe Reintje van Plantlust, van J. Maljaars, Oostkapelle; lb haar stal- genote Paula 3 van Plantlust en lc Dania 4 van W. Louwerse. Bg de oudere koeien, langer dan 6 mnd. gekalfd, werd een zware strgd geleverd door Bea van Plant lust van J. Maljaars en Mieneke 2 van L. P. Brasser. De 'wat al te vruchtbare ijzersterke Bea is van vlot goed type, in gang iets haar balans verliezend, kreeg uiteindelijk de kopplaats; Mieneke 2, in rgke vorm, eveneens vlot goed, kon even harder in de boven bouw; lc werd de goed ontwikkelde Wijdhoorn 3 van Langebeeke en Osté. Dezelfde leeftijd, hoogstens 6 maanden gekalfd, bracht met een eerste prijs de oude bekende Metje van de Belt van W. J. Sanderse, Serooskerke, voor het voetlicht. Deze koe is korrekt en van vlot' goed type, kon iets meer ontwikkeld z\jn. PRODUKTIEKLASSEX DE produktieklasse 30.000 kg was een klasse met beste melkkoeien. Aan de kop Paula 2 van J. Maljaars, Oostkapelle, solide, "typische koe, de voor hand kon iets edeler; lb Krol 43 van Js. Vos, vlot goed type, benen wat gevoelig; lc Jopie 2 van A, Lorier, een typische melkkoe; ld Moor 2 van B. Arendse, goed type, gevuld en sterk, voorhand iets weinig edel; le Froukje 28 van P. Verhage, type vlot goed, benen en banden konden beter. Tweede prijzen voor Beatrix van J. de Lange, Ritthem en Bleske 9 van W. J .Sanderse. 40.000 kg: Een eerste prijs voor Nelly 4 van A. Poppe. Deze dochter van Adema 62 van de Beuken hoeve is goed ontwikkeld, vrij goed van type doch kon iets meer gesloten zijn; 2e prgzen voor Sjoerdje 15 van 't Hof Zwagerman en Annie 3 van J. P. Geerse te Middelburg. Minstens 50.000 kg: Aan de kop de bijna 14-jarige bekende respectabele Treesje 5 P. S. M. van Js. Vos, met haar lopende lijst in opmars naar de 70.000 kg; lb de 13-jarige Paula van Plantlust van J. Maljaars, nog wel evenredig en typisch doch iets weinig geslo ten; lc Richtje 3 van W. Louwerse. Zij wordt dit na jaar 15 jaar en is nog steeds vastgebouwd en van goed type, het kruis is wat gewoon, de jaren zijn haar echter niet aan te zien want deze oersterke koe ver toont nog geen teken van slijtage, een zeldzame ster ke koel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 8