Verzorging van de bessen na de oogst Is de gladiolendrooginrichting al in orde? 71# GLADIOLENTENTOONSTELLIN*G TE WAARDE TUINBONEN 1963 UITSLAG PRAKTIJKPROEVEN TUINBOUW DINGEN VAN DE WEEK VRIJDAG tt AUGUSTUS 1963 0E bessenoogst is voorbij. Op de meeste percelen zwarte bessen hing maar een matige hoeveelheid bessen en men had de hoop gevestigd op een goede prijs. De realiteit is echter geweest een matig beschot en een lage prijs. Bij de rode bessen is de prijs van de vruchten aan de lage kant geweest, maar hierbij werd veel goed gemaakt door de hoge kilo-opbrengsten. Vooral het ras Rondom heeft zich wat de produktie betreft in 1963 geducht geweerd. ZWARTE BESSEN BIJ de zwarte bessen moet zo spoedig mogelijk na de oogst gesnoeid wórden. Snoei zodanig dat er voldoende groei in Uw struiken blijft. Er mag in de struiken naast het 1-jarig hout gerust wat meerjarig hout aanwezig zijn. In verband met de kwaliteit is het wel aan te bevelen om er voor te zorgen dat het éénjarige hout in de meerderheid blijft. Elke overdrijving, zowel door te veel als te weinig snoeien, leidt tot produktieverlies. ZIEKTEN BESTRIJDING* IN de eerste plaats moet na de pluk een bespui ting uitgevoerd worden tegen de blad val- ziekte. Hierbij kan een keuze worden gedaan uit de volgende mogelijkheden: Zineb 350 gram per 100 liter water of Maneb 350 gram per 100 liter water of Phaltan 250 gram per 100 liter water. Een andere zwamziekte die zich de laatste twee jaren laat gelden is de Amerikaanse kruisbessen- meeldauw. Bij een ernstige aantasting gebeurt het zelfs dat alle scheuttoppen aangetast worden en afsterven. Spuiten met een oplossing van 50 gram Karathane plus 100 liter water is hét aangewezen middel hiertegen. Karathane mag beslist niet overdoseerd worden, want dit kan tot schade lei den. Grondbewerking. Door de oogst- en snoeiwerk- zaamheden is de grond erg vastgelopen. Het ver dient aanbeveling deze oppervlakkig wat los te NA het rooien moeten de gladiolen, in verband met botrytis zo vlug mogelijk naar de schuur om snel gedroogd te worden. In 1962 werden in totaal 40.000 manden gla diolen afgekeurd door de aantasting van botrytis. Waarom kwam deze ziekte in 1962 meer voor dan in andere jaren? Verschillende oorzaken hebben hierbij een rol gespeeld, o.a. het langer groen blij ven van het gewas: HOOFDOORZAAK ONDOELMATIGHEID DROOGIN RICHTINGEN In de goed ingerichte schuren kwam in 1962 maar zeer weinig botrytis voor. In een jaar waarin de omstandigheden minder gunstig zijn komt juist tot uiting, of de drooginrichting aan de eisen vol doet. Helaas is de inrichting in zeer veel schuren nog niet in orde. Gladiolen stellen hoge eisen aan de schuurinrichting. Het is een produkt dat in de slechtste tijd van het jaar wordt gerooid en vaak met veel aarde en vocht wordt binnenge bracht. AANDACHT VOOR VERWARMING EN LUCHT In verband met de soms lage buitentempera turen en de hoge luchtvochtigheid moet extra aandacht wórden besteed aan: 1. verwarming; 2. aanvoer van verse lucht; 3. luchtbeweging; en 4. afvoer van gebruikte lucht. OP 23 en 24 augustus wordt te Waarde, Zuid- Beveland, een gladiolententoonstelling ge houden. Dat geschiedt in het gebouw van Jac. Schrier, Havenstraat. Burgemeester De Kam van Waarde zal de opening om 14.30 uur verrichten. Het belooft een mooie tentoonstelling te worden waarop ook diverse machines te zien zullen zijn. UflJ ontvingen van het I. V. T. te Wageningen de aanbevelenswaardige selecties voor Tuin bonen, dit naar aanleiding van genomen oraktijk- proeven met de verschillende rassen. Van de 63 ingezonden selecties konden er 41 aanbevolen wor- schrift van de volledige lijst op aanvraag toe, in den. Geïnteresseerden zenden wij gaarne een af- dien dit aan de Redaktie opgegeven wordt. werken. Ga voorc«l niet te diep, want de bessen- wortels zitten hoog in de grond. BRANDNETELVIRUS IN vele zwartebessenaanplanten zijn brand- netelbladzieke planten. Zelfs in nog betrek kelijk jonge aanplanten komt dit vrij veel voor. Viruszieke struiken zijn niet meer te genezen en ze dragen vrijwel niet meer. Behalve dit vor men zij een gevaar voor de aangrenzende struiken. Verwijder daarom deze zieke struiken uit de aan plant. Ruim de zieke struiken op vóórdat met de andere hierboven genoemde werkzaamheden be gonnen wordt. RODE BESSEN Ï\EZE worden niet direkt na de oogst gesnoeid. Het wegnemen van uitgebroken takken en takken die zijn aangetast door Verticillium (v-er- welkingsziekte) is voldoende. Wat betreft de ziek tebestrijding moeten we spuiten tegen de bladval- ziekte, zoals bij de zwarte bessen wordt vermeld. Bij sommigen heerst de mening dat het ras Ron dom ook ongevoelig is voor bladvalziekte, maar dit is beslist niet zo. Dit ras moet wel degelijk ge spoten worden tegen deze bladvalziekte. Zijn er in de bessen, zowel rode als zwarte zuigende of stekende insekten zoals luizen, spint, wantsen of cicaden, spuit dan direkt na de oogst met een systemisch middel. Deze vier factoren moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Wanneer één van deze vier te wensen overlaat, kan dit funeste gevolgen hebben, hoe goed de rest ook mag zijn. KOOP GOED MATERIAAL De teelt op het land is afhankelijk van de kwali teit van het plantgoed. Maar wat hebben we aan een mooi gewas, waarvan verwacht mog worden dat er veel 12/14 en 14/op gerooid zal worden, als de schuur niet in orde is. Men mag nog zulke beste gladiolen hebben, het is mede van de werking van de drooginrichting afhankelijk welke kwaliteit er afgeleverd zal wor den. Over enkele maanden komen de gladiolen weer binnen. Nu kan er nog liet een en ander worden verbeterd. Denk er niet te licht over en wees niet te zuinig. Durf goed materiaal aan te schaffen. Met een tweedehands kachel voor enkele guldens bent u niet gebaat! Wanneer blijkt dat de capaciteit te klein is, heeft liet al veel meer gekost aan kwaliteitsverlies van de bollen. Laat u deskundig voorlichten. De kosten gaan voor de baat uit bij het inrich ten van een drooginrichting. Indien men niet in staat is, of niet bereid is, een goede drooginrich ting te bouwen, kan men beter helemaal niet aan het zelf drogen beginnen, maai- doet men er ver standiger aan, naar èen loondroger te gaan. DROOG! APAC ITEIT GEEN GELIJKE TRED MET UITBREIDING OPPERVLAKTE GLADIOLEN Een gevaar dat de laatste jaren steeds meer naar voren komt. is de overbelasting van de be staande goede drooginrichtingen. Veelal is het areaal gladiolen op het bedrijf groter geworden en soms moet ook meer voor derden worden ge droogd en verwerkt. Waarschijnlijk zullen we hiermee in de toekomst vaker te maken krijgen, vooral nu de mechanisatie van het rooien op gang schijnt te komen,, waar door de oogst sneller verloopt en er in een korter tijdsbestek meer moet worden verwerkt. Overbelasting heeft veelal tot gevolg dat niet de juiste aandacht aan het produkt kan worden besteed en vooral het .nadrogen enigszins wordt verwaarloosd. Het nadrogen van gladiolen moet zijn tijd hebben. In verband met de vrije zaterdag komt het voor dat soms vrijdagsavonds de vrachtwagen wordt ge laden. Het kan dan gebeuren dat de gladiolen 3 dagen in een niet verwarmde en niet geventileer de ruimte staan. Dit kan heel gevaarlijk zijn, voor al voor gladiolen welke niet voldoende zijn nage- droógd. Het laden op vrijdagavond is niet aanbe velenswaardig. Zonder de beschikking tc hebben over een goede drooginrichting kan men met de teelt van gla diolen moeilijk goede resultaten behalen. (ontleend aan een artikel van A. Spruit, R. T. V. D. te Goes.) ANS eerste overzicht na de vakantie kan helaaft niet in optimistische trant worden geschre ven, Het zit niet best met de afzet van de produk- ten van onze bedrijven. De meeste appels brengen te weinig op. De bramenoogst valt tegen, al maakt liier de prtfs veel goed. Over de bonen behoeven we het hele- maal niet te hebben. Duizenden kisten van dit produkt zijn doorgedraaid op de Zeeuwse veilin gen en de teler kreeg 18 of hoogstens 24 cent per kg. Nee, het wil niet vlotten en als telers zijn Wtë teleurgesteld door dit alles. Want er is zoveel geW nodig en er komt te weinig binnen. Toch zijn we van mening dat de gang van zaken in dit seizoen enkele dingen duidelijk maakt die van betekenis kunnen zijn voor de verdere ont wikkeling van de tuinbouw in ons gebied. In de eerste plaats zien we dat ook NU de kwa liteit wordt betaald. De telers van Stark Earliest die een goed produkt aan de veiling kunnen bren gen zullen zeker niet ontevreden zyn over tie re sultaten van deze teelt. Bij de pruimen zagen we Czar verkopen voor 7080 cent per kg maar ook werden er partijen van dit ras verkocht voor 1,20 per kg. Een prijs verschil van 4050 cent per kg, dat alleen werd veroorzaakt door het kwaliteitsverschil. We zien bij het artikel pruimen zeer duidelijk dat degenen die genoeg zorgen aan hun produkt hebben be steed, daarvoor ruimschoots worden betaald. De eerste les van dit seizoen is dus dat we moe ten zorgen voor een kwaliteltsprodukt. Tot ver velens toe hebben we dit reeds naar voren ge bracht maar het kan niet genoeg worden her haald want daar zal het zonder meer op aan komen in de komende tijd. De tweede les van dit seizoen is er een voor de bonentelers. Zij moeten ondervinden dat deze teelt een teelt is geworden voor het landbouwbe drijf en niet meer geschikt is voor hun over wegend kleine bedrijven. De fabrieken hebben ziel» gedekt door middel van contractteelten. Dit voor-, jaar wilden de fabrikanten prijzen betalen die lagen rond 40 cent per kg. Geen tuinder in ons gebied wou daar aan. De fabrikanten hebben hier op hun contracten ondergebracht In België en zij hebben hierdoor de „vrije" bonen niet nodig. De normale bonenteelt is gedoemd te verdwij nen. Reeds enkele jaren zat het er in dat I»e4 komen zou, nu is het gekomen. Het produkt was eenvoudig niet te verkopen omdat de fabrikant vol zat met zijn contractprodukt. Zeer vele jaren is de teelt van bonen er een geweest van het kleine bedrijf maar dat is anders geworden en liet gaat niet op om te doen of er niets aan de hand is. Er zal rekening gehouden moeten worden met de feiten. Dit betekent dat de bonen telers moeten zorgen voor een heel vroeg produkt (en daarvoor hebben ze in Zeeland de kans) of ze zullen moeten telen op contract voor de industrie. De Nederlandse fabrikant zal echter ook graag in ons gebied de contracten willen af sluiten en het wil ons voor komen dat met name de veilingen irerbij een taak hebben. Op heel wat kleine bedrijven kan de bonenteelt moeilijk wor den gemist. De enige kans om ze te behouden lijkt te liggen in de contractteelt. Voor een vol gend jaar een punt dat waard is om bekeken te worden. Ondertussen zitten de ondernemers op het klei ne tuinbouwbedrijf dit jaar in de hoek waar ifer slagen vallen. Het zat al volkomen fout met de- aardbeien op de meeste bedrijven. De zwarte en rode bessen hebben een tegenvallend resultaat te zien gegeven en nu komt daar een volledige mis lukking van de bonenafzet hoven op. Enkele frambozen hebben het goed gedaan en de bramen ook wat de prijs betreft. De gang van zaken dit jaar kan een stimulans zijn om het nog meer te zoeken in de teelt van pri meurs zoals dat ook mogelijk is in de kassen. Voor het kleine bedrijf lijkt dit toch een oplossing te zijn die waard is om grondig bekeken te wor den. Het is te hopen dat een en ander er toe zal leiden dat er nog meer intensieve tuinbouw komt in ons gebied. Hoewel het dit jaar niet best zat met de aard beien, is deze teelt toch nog altijd van grote be tekenis voor het kleinfruitbedHjf. Dat de meeste ondernemers in deze sektor het ook zo zien blijkt uit het feit dat er veel aardbeien worden geplant in deze weken. We achten dit een verheugend verschijnsel om dat de aardbeienteelt niet gemist kan worden. Met de zomerbeplanting worden de laatste jaren goede resultaten bereikt. Degenen die nog niet geplant hebben en het plan hebben dit te doen moeten niet langer wachten want na half augus tus wordt <le kans op succes steeds minder. Sen- gana kan nu nog wel worden geplant. Denkt U verder vooral ook aan de verzorging van het oude gewas. Dit is van zeer grote be tekenis voor hel volgend jaar. Het onkruid moet worden verwijderd en ook de ziektebestrijding moet niet worden verwaarloosd. Tot de volgende week.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 7