UIT DE PRAKTIJK T P S VOOR TUINDERS VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1968 TERWIJL we deze regels neerschrijven breekt de zon weer even door. Tussen twee buien in lijkt soms het weer zomers maar is vaak toch ook koud en guur voor de tijd van het jaar. We zijn de laatste weken maar karig bedeeld met goed zomerweer en iedereen zowel boer als vakantieganger ziet er verlangend naar uit. Hebben we bij het onderhoud van de gewassen al te ma ken gehad met slechte weersomstandigheden, ook nu bij de oogst toch al veel later dan andere jaren werkt het weer tot op dit moment evenmin mee. WANNEER we de stand van de werkzaamheden op WALCHEREN bekijken, dan blijkt dat de achterstand 14 dagen is. Een groot gedeelte van de erwten zijn geruiterd, maar nog weinig gedorsen. Met het maaien van de wintertarwe is een begin gemaakt. Ook gerst en engelsraaigras moet nog voor het merendeel worden geoogst. Nu ligt dit niet allemaal aan de weersomstandigheden, want vele gewassen waren niet eerder oogstrijp. Maar nu het eindelijk zover is, zouden we graag nog eens een periode hebben met gunstige weers omstandigheden. Er zijn nog bergen werk te ver zetten, maar wanneer de weersomstandigheden gunstig zouden zijn kon er in korte tijd met de aanwezige oogstmachines zeer veel werk verzet worden. Daar er nog weinig gedorsen is zijn er nog vrij wel geen opbrengsten bekend. Voor de aardappelen zijn de weersomstandig heden eveneens van groot belang. Tijdens het gunstige weer begin augustus verminderde de aantasting van het kwaad in het loof. Het droogde als het waar op. Doch later bij nat zacht weer kwam er weer een explosie. We zagen al enkele collega's hun gewas doodspuiten. Het is vaak een moeilijke beslissing een mooi gewas al vroegtijdig dood te spuiten. Toch menen wij dat het bij een redelijk goede opbrengst, niet meer verantwoord is nog veel risico te nemen. De bieten staan er redelijk goed voor. Nog zeer weinig vergelingsziekten. Ook het aantal schieters is gering. Voor de suikervorming is wel wat meer zon gewenst. Voor de veehouderij is het een gunstige zomer. Er is voor het vee steeds volop gras, zodat de melkgift goed op peil blijft. We vernamen dat de prijs van de kalfvaarzen ook goed is. Vorig jaar was er bij verschillende collega's wat minder animo voor de melkveehouderij. Bij de hoge kg-opbrengsten en goede prijzen van de akkerbouwprodukten vond men de melkveehoude rij toch maar een noodzakelijk kwaad. Mogelijk dat het dit jaar weer juist andersom is AP ZUID-BEVELAND, na de zeer vele regen van zaterdag 3 augustus, zijn verschillende percelen met erwten overgeruiterd. Waar dit niet geschied is, heeft men thans langer moeten wach ten om te maaidorsen. Dit jaar zit er wel een zeer grote spreiding in het tijdstip van de oogst van dit gewas. Er zijn er nu reeds heel wat gedorsen. De opbrengst loopt ver uiteen n.l. van 7 tot even in de 20 mud per gemet met een matig gemiddelde van tegen de 3000 kg per ha. Tegen over het gemiddelde van Zuid-Beveland van vorig jaar van 4600 kg per ha toch maar een matige opbrengst. De oogst van de zomergerst komt ook slechts langzaam op gang. De opbrengst zal hier in de buurt komen te liggen van rond de 25 mud per gemet. Percelen die wat gelegerd zijn. waarbij tevens nog wat doorwas optreedt zullen hier ver onder blijven. De eerste wintertarwe is eveneens gemaaidorst, de opbrengst hiervan valt niet tegen, de verschil lende eerst vernomen opbrengsten variëren echter vrij sterk. De aardappelen zijn thans allemaal wel doodge spoten, de een pas, de andere reeds een week of drie terug. Afgewacht moet worden hoe groot de infectie in de knollen zal zijn. Dit jaar is weer eens overduidelijk gebleken dat op de percelen waar laat wat vrijwel steeds wil zeggen te laat is begonnen met spuiten de phytophthora het eerst en het ernstigst op trad. In de meeste ge vallen heeft men ook deze percelen het eerste moe ten doqdspuiten. Tot nog toe zijn in tegenstelling met andere jaren nog slechts enkele percelen te velde ver kocht. Evenmin is er tot nog toe weinig gerooid om direkt af te leveren. Hoewel we nog volop in de oogst zitten, wordt ook alweer onze aandacht gevraagd voor de ploeg- wedstrijd die volgende week zal worden gehouden. AOK op SCHOUYVEN-DUIVELAND komt, dank zij het slechte weer, de graanoogst zeer moei zaam op gang. Er komt in de zomergerst veel na- groei voor wat de oogst ook sterk bemoeilijkt. Ook de kg-opbrengsten vallen niet mee. In Duiveland, waar de laatste jaren vrij veel doperwten voor zaadwinning worden verbouwd, zijn de opbreng sten van dit gewas slecht te noemen. Oogstte men vorig jaar van dit gewas 20 tot 25 mud per gemet (40005000 kg per ha) dit jaar haalt men nauwe lijks de helft. Opbrengsten van 13—15 mud per gemet liggen dit jaar bij de top. Ook de eerst gedorsen schokkers stelden Jeleur n.l. 3000 kg per ha, wat ook maar 60 van die van vorig jaar is. Het oogsten van het vlas is eveneens met veel moeite gepaard gegaan. Thans is het wel uit de grond, maar nog lang niet overal op de schelf of ruiter. De capaciteit van de vlas- plukkers was dit jaar maar 6070 van een normaal jaar d.i.v.m. zovele zwaar gelegerde per celen. Enkele percelen wintertarwe werden reeds geoogst. De opbrengst was goed. We hoorden zelfs van ruim 30 mud per gemet. Over de suikerbieten en aardappelen kunnen we echter niet zo optimistisch wezen. Vooral in de polder Schouwen hebben de bieten enorm ge leden van de vele regens van de eerste weken van augustus. Het blad wordt geel (zuurstofgebrek in de grond) en de biet groeit vrijwel niet meer. Er zijn dit jaar al verschillende ramingen ten aanzien van de totale suikerproduktie in ons eigen land en de behoefte aan importsuiker. Wanneer er in ons land vele ha bieten bijstaan als hier. dan zal er ernstig teruggerekend moeten worden. Van de aardappelen wordt thans het ras Bintje veelal doodgespoten. In het loof komt over het algemeen zeer veel fytoftora voor. Opvallend gun stig zijn die percelen die van begin af aan werden bespoten met organisch tin. De opbrengst aan knollen lijkt goed; of het echter ook allemaal ge zonde knollen zullen zijn moet afgewacht worden. Op enkele percelen vinden we reeos vrij veel zieke knollen. Wanneer de komende weken wat gunstig oogst- weer geven kan de schade aan graan en aardappe len nog veel meevallen. Laten we het hopen MET het naderende einde van de schoolvakan ties zullen we ook 'in WEST ZEEtJWS- VLAANDEREN straks weer een deel van onze toch reeds zo schaarse personeelsbezetting moeten missen, hetgeen nog wat extra moeilijkheden zal teweegbrengen, vooral nu de oogst zo laat valt. Want hoeveel landbouwoogstmachines zijn tegenwoordig niet op de bediening door een scho lier aangewezen? De vlas- en erwtenoogst verloopt traag en be gint menig teler en vlasser te vervelen. Vooral bij het vlas is het voor menigeen veel extra werk met grote verliezen. Ook van de erwten verwachten we geen grote opbrengst. En daarnaast plaatselijk zeer veel wormstekigheid. Om erwten uit het zwad te dorsen waren de weersomstandigheden te ongunstig. Overwegend zijn de erwten tussen de buien door dan ook op ruiters gezet die dan weer na de vele regen uit elkaar moesten worden gehaald. Allemaal extra werk. dat nergens doorberekend wordt en onze arbeidsmoeilijkheden nog wat vergroot. De graangewassen zullen dit jaar ook i j ons beduidend lagere opbrengsten geven, terwijl de stand van de stambonen grote verschillen ver toont. Naast verscheidene zo goed als waardeloze percelen staan er gelukkig toch ook waar nog wel een redelijke oogst van verwacht kan worden. Al met al weinig goed nieuws uit ons gewest. Hoge kosten, lage opbrengsten, hard werken en als voornaamste vooruitzicht: Wanneer de prijzen voor onze produkten niet spoedig aanmerkelijk verhogen zullen we weinig of niets verdienen. OOK op NOORD-BEVELAND zijn vele aardap pelpercelen door het doodspuiten aan „het kwaad" ten offer gevallen. Hierdoor wordt ech ter de top van de opbrengst prijsgegeven. Tja, dat schimmeltje, genaamd phytophthora speelt ons dit jaar weer aardig parten. Eén keer spuiten kost toch al gauw 35 a 40 per ha. Er liggen in Noord-Beveland ruim 1000 ha aardappelen. Veel percelen zullen dit jaar wel 8 a 9, misschien 10 keer worden gespoten. Reke nen we dit gemiddelde inclusief het doodspuiten op 7 keer, dan komen we voor een betrekkelijk klein gebied als Noord-Beveland toch al op een 250.000 a 300.000 gulden. Dit zijn dan enkel de uit gaven voor de bestrijding. Daar komen nog bij de opbrengstverliezen door te vroeg doodspuiten en de verliezen en extra kosten die het gevolg zijn van het voorkomen van zieke knollen. Wij hopen, dat dit laatste meevalt, maar als het zo ongeveer om de andere dag regent valt het niet altijd mee om daarover optimistisch te blijven. De genoem de bedragen kunnen hierdoor nog wel een forse verhoging, misschien wel een verdubbeling, on dergaan. In dit licht gezien betekent een.eventuele heffing per ha, indien daarmee het kwekerswerk om onvatbare rassen te verkrijgen, gestimuleerd zou kunnen worden, toch eigenlijk niet veel Voor de totale schade zal het nog enorm veel verschil uitmaken of wij straks in droogte kun nen rooien. In jaren met kwaad blijkt telkens weer dat er een enorm verschil is tussen partijen die in droogte zijn gerooid en partijen waarbij het tij dens het rooien vochtig was. In het laatste geval wordt de ziekte op grote schaal over de aard appelen verspreid. Dat de erwten- en vlasoogst wel eens tegelijk veel van onze arbeidskracht vragen, blijkt ook dit jaar weer. Veel van de werkzaamheden aan de oogst van deze gewassen gebeurt nog in handwerk en als het weer dan ook nog tegenzit, net als dit jaar, dan komt er wel eens iets in de knel. Som mige collega's zullen dan ook wel eens voor de keus staan öf oogsten op een wijze die minder handwerk vraagt, óf zich beperkingen opleggen wat de oppervlakte van deze beide gewassen sa men betreft. IN OOST ZEEUWS-VLAANDEREN in omgeving 1 Westdorpe-Sas van Gent regende het tijdens het weekend van 14 dagen geleden meer dan 100 mm. In overig Oost Zeeuws-Vlaanderen zo rond de 60 mm. Deze vele regen was natuurlijk funest voor de ontwikkeling en afrijping van de gewas sen. Vooral ook de wortelontwikkeling van de bieten werd hierdoor afgeremd. De eerste mon steruitslagen geven weinig reden tot optimisme. Het gemiddelde gewicht per biet was d.d. 29 juli in Oost Zeeuws-Vlaanderen 254 gram (in 1962 '223 gram) en het suikergehalte 12,27 (in 1962 10,66 pet). Gelukkig ligt het gewicht en suikergehalte boven 1962, maar vergeleken met 1957 t/m 1961 zijn de uitslagen toch te laag. Mogelijk dat een gunstige augustus- en een septembermaand de groei nog veel kan optrekken. Momenteel liggen de verwachtingen zo rond de 40 ton per ha. De oogst is aarzelend op gang gekomen. De erwten zijn geruiterd en met het dorsen is begonnen. Min der goede kwaliteit door de vele regen en een voorlopige prijs van ongeveer 40 cent voor 3 erwten. Op de lichtere gronden werd gerst gedorst met opbrengsten van 1800 a 1900 kg per gemet, wat voor die grond zeker niet ongunstig is. Over het algemeen is men echter over de te verwachten graanopbrengst niet optimistisch. De pootgoedtelers zijn een week geleden met het rooien begonnen. De aardappels (vroeg dood gespoten) zijn goed gezond maar geven een zeer matige opbrengst. I O Schoonglas bij herfstteelten onder glas. Groei- storingen, bij teelten onder glas, kunnen ook een gevolg zijn van te weinig licht. Het is daar om gewenst om het glas goed schoon te ma ken. Elk herfstteeltgewas heeft een maximum aan licht nodig. Q Het zaaien van herfstsla. De eerste herfstsla wordt omstreeks half augustus gezaaid. Het zaad kiemt het best bij een temperatuur van 12 graden C. 0 De teelt van late spinazie. Voor de teelt van late spinazie gebruiken we geen zomerrassen. Het beste voldoen de Wolfresistente rassen. Bij vruchtbomen het overtollig waterlot ver wijderen. Door het overtollige waterlot te vér- wijderen komen de vruchten beter op kleur. Overbemesting bij aardbeien. De aardbeien in de volle grond zijn nu goed aan de groei. Een overmesting kan nu worden gegeven. We ge ven ruim kali en matig stikstof. Hierdoor krij gen we een stevige plant die beter weerstand kan bieden tegen ongunstige weersinvloeden. Een samengestelde meststof die veel wordt gegeven is bijv. 9 x 10 x 20. 0 Bestrijding Gloeosporiunuot. Aan de schurft- bestrijding wordt nu minder aandacht besteed. Dit geldt niet voor de bestrijding van de Gloe- osporiumschimmel. De schade die deze schim mel veroorzaakt kan zo groot zijn dat eeri regelmatige bestrijding noodzakelijk is. Tot 10 dagen voor de oogst blijven we hiermee door gaan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 5