Pacht en het inplanten van fruit 715 NIET DE POLITIE, MAAR Cl) PULPPRIJZEN CAMPAGNE 1963 CONTRACTTEELT EN SOCIALE VERZEKERINGSPLICHT yi Wist V dat...? UITGIFTE LANDBOUWBEDRIJVEN 1964 OOSTELIJK FLEVOLAND VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1963 (vervolg van eerste pagina) M£T de toename van het aantal personenauto's en vrachtwagens, is de controle op het weg verkeer de laatste jaren sterk geïntensiveerd. Zo als bekend heeft de Rijkspolitie thans talrijke sur veillancewagens in gebruik die niet alleen op de autosnelwegen, doch ook elders worden ingezet. Daarmede wordt in principe controle op elke weg gebruiker uitgeoefend, dus ook op het agrarisch wegverkeer. Dat de landbouw met het langzame verkeer tus sen het snelverkeer door deze als een hinderlijk obstakel wordt gezien, heeft voor de agrarische weggebruiker juist de verplichting om ook alle inrichtingseisen van zijn motorrijtuig en de ge dragsregels die er voor het langzame verkeer zijn, Stipt op te volgen. Dat deze voorschriften soms wel eens moeilijkheden opleveren, mag blijken uit het feit dat in bepaalde zaken door de Wegen verkeerswet en het Wegenverkeersreglement niet wordt voorzien, zoals bijv. de tweewielige trekker. Alle wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het wegverkeer van land- en tuinbouw zijn zo goed mogelijk samengevat in een brochure „Verkeersvoorschriften voor de landbouw" die bij het Landbouwschap te Den Haag te verkrijgen is door storting op postgirorekening 64.52.99 van 1,-. Van de zijde van de politie blijkt h'ervoor ook bijzondere belangstelling te bestaan. Onlangs heeft de Gemeentepolitie Noordoostpolder voor het ge hele corps brochures aangeschaft. Typerend is overigens dat de laatste tijd meer bestellingen van politie-agenten komen dan van de landbouwers, waarvoor toch in eerste instantie deze brochure is samengesteld. Pas als de moei lijkheden, vaak door eigen schuld, een grote om vang hebben aangenomen, komt men naar „Den Haag" om een oplossing. Beter zou het zijn als U zich van tevoren eens oriënteerde aan de hand van dit boekje! Het is immers voor U samenge steld. DE commissie Nevenproducten van de Neder landse Suikerindustrie heeft de pulpprijzen voor de aanstaande campagne bekend gemaakt. De voorverkoop is op 10 augustus j.l. begonnen. De prijzen voor natte pulp zijn gelijk aan die Van het vorige jaar (als regel 10,per ton af fabriek, waarbij voor enkele gebieden een kleine afwijking mogelijk is). Voor alle soorten droge pulp is de minimum prijs voor de campagne 1963 0,50 per 100 kg hoger vastgesteld dan vorig jaar. Voor gedroogde pulp geldt dus thans een minimum-prijs van f 21,50 per 100 kg af fabriek. Evenals voorheen wordt bij levering na 9 december deze prijs ver hoogd en wel met 1,50 per 100 kg, ten e;nde een zo goed mogelijke spreiding bij de afzet te krijgen. HOE is het bij contractteelt gesteld met de ver plichte verzekering krachtens de sociale ver zekeringswetten? Om deze vraag te kunnen be antwoorden, is het noodzakelijk eerst te omschrij ven wat onder contractteelt wordt verstaan. Men spreekt van contractteelt, wanneer tussen twee partijen wordt overeengekomen, dat de ene partij (de uitvoerder) voor de andere partij (de opdrachtgever) een zekere hoeveelheid van een bepaald produkt tijdens de teelt of kweek zal ver zorgen. Hiervoor zal de opdrachtgever aan de uit voerder een bepaald bedrag betalen, dat hetzij af hankelijk is van de oppervlakte te kweken grond (bijvoorbeeld bij bloembollen) hetzij van de hoe veelheid van het produkt (bijvoorbeeld bij rozen kweken) Er kan bij contractteelt niet gezegd worden, dat er sprake is van een loondienstverhouding. Daar voor hebben degenen, die het werk uitvoeren, een te grote mate van vrijheid ten opzichte van de werktijden en is het toezicht als regel te beperkt. Wel is contractteelt zeker een bepaalde vorm van aangenomen werk. Dit betekent dus, dat bij con tractteelt de in de diverse sociale verzekerings wetten opgenomen bepalingen inzake „aange nomen werk" van toepassing zijn. Een en ander wil zeggen, dat de uitvoerders van contractteelt verplicht verzekerd zijn ingevolge de sociale verzekeringswetten, BEHALVE WAN NEER ZIJ ALS ZELFSTANDIGE KUNNEN WORDEN AANGEMERKT. Als zelfstandige moe ten in dit verband in ieder geval worden aange merkt zij, die een eigen bedrijf hebben en van de Sociale Verzekeringsbank een bedrijfsnummer hebben toegewezen gekregen. Ook zij, die geen be drijfsnummer van de Sociale Verzekeringsbank hebben gekregen, maar wel uitsluitend of nage noeg uitsluitend als zelfstandige een bedrijf (je) uitoefenen, moeten als niet verplicht verzekerd worden aangemerkt. In twijfelgevallen wende men zich tot het Gewestelijk Kantoor van de B. V. A. B. Ie Goes, waar men desgewenst gaarne nadere in lichtingen verstrekt. plukt en vervoert het fruit. Het is geen over eenkomst waarbij een partij zich verbindt voor de ander arbeid te verrichten. De opbrengst wordt gedeeld. 3. Voorbeeld voor een hechtere samenwerking. E heeft grond, F heeft vakkennis en ieder heeft wat geld. Ze willen samen een fruitbedrijf ex ploiteren dus inplanten en verder een lang durige maatschap vormen. Er kan nu niet meer met een eenvoudig contract worden volstaan. Bij langdurige contracten moet men zowel fruitteeltkundig als juridisch advies vragen. Er moet goed vastgesteld worden wat ieder zal inbrengen. Dit hoeft niet alleen goed of ver mogen te zijn, het kan ook arbeidskracht of ken nis zijn. De opbrengst moet rechtvaardig worden ver deeld, in evenredigheid met ieders prestaties. Wanneer de opbrengstverdeling niet goed is, drukt dit ook op de bedrijfsvoering. Wanneer de prestaties van de eigenaar niet veel meer omvat ten dan het inbrengen van de grond, waarvoor hij dan een deel van de opbrengst ontvangt, is diit geen maatschap maar deelpacht. Dit is een ver boden vorm van pacht, waarbij men, hoewel men dit nrsschïen juist had willen vermijden, toch on der de bepalingen van de Pachtwet valt. Ook bij een langdurige maatschap moet weer een regeling getroffen worden voor de beëindiging van de overeenkomst. Ten behoeve van compagnon (niet inbrenger van de grond) zal in het contract een regeling moeten worden opgenomen over de vergoeding bij beëindiging van het contract voor de investeringen die mede door hem zijn verricht. Men zou bijv. de afspraak kunnen maken dat de compagnon in dit geval een belangrijk deel van het bedrijf in pacht ontvangt na de ontbinding van de overeenkomst. ARBEIDSOVEREENKOMST WANNEER men zelf niet al te veel tijd of ken- nis heeft om het bedrijf te leiden en men EEN dezer dagen heeft in Oostelijk Flevoland de toewijzing plaatsgevonden van de 127 be drijven, die mét ingang van 1 november 1963 kun nen worden uitgegeven. De oorspronkelijke uit gifte 1963 omvatte 200 bedrijven. In verband met de ontstane achterstand in de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen, kon deze uitgifte niet geheel worden gerealiseerd. Door de Minister van Financiën is thans vast gesteld de uitgifte 1964. Deze omvat de 73 reste rende gemengde- en akkerbouwbedrijven van de oorspronkelijke uitgifte 1963, waaraan nog 31 akkerbouwbedrijven zijn toegevoegd. De uitgifte van 1 november 1964 zal derhalve wil niet verpachten of een overeenkomst aangaan met een compagnon, dan kan tnen een bedrijfs leider aanstellen. Aan een vakbekwaam, toegewijd en betrouwbaar man, die men een góed salaris geeft en eventueel een aandeel in de netto-winst, kan men een bedrijf wel in handen geven. Men heeft meer zorgen en risico's, maar waar schijnlijk ook meer inkomen dan wanneer men het verpacht zou hebben. De eigenaar is ook minder gebonden. Hij kan het bedrijf later altijd desge wenst zelf in gebruik nemen dan wel verkopen. Waarbij wel bedacht moet worden dat e.e.a. voor af in de arbeidsovereenkomst met de bedrijfsleider geregeld dient te zijn, bijv. door middel *»n een redelijke opzegtermijn. Dan wel het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door het verstrijken van de gestelde termijn. Hij kan ook steeds meer beslissingen in de handen van de bedrijfsleider leg gen, zodat deze tenslotte het bedrijf geheel leidt. Men kan hem een klein loon geven met een deel van de opbrengst of nog minder loon en nog meer opbrengst en zelfs de gehele opbrengst, in dat ge val betaalt hij uiteraard een vergoeding voor het gebruik van de grond. Maar zo is men dan van de arbeidsovereen komst bij de pachtovereenkomst terecht gekomen. Wanneer men geen pachtovereenkomst wil moet men hier wel zeer voorzichtig mee zijn. De pacht wet zet hier trouwens een waarschuwingsteken. Wanneer de bedrijfsleider een grote mate van zelfstand'gheid krijgt, wordt hij „zetboer" en vol gens artikel 65 Pachtwet is het verboden zonder voorafgaande goedkeuring van de Grondkamer een zetboer aan te stellen. ADVIES VRAGEN In het bovenstaande hebben we slechts enkele punten aangesneden. Wie op dït terrein iets over weegt, vrage steeds eerst advies bij zijn organi satie. Dit kan in de toekomst moeilijkheden be sparen. 104 landbouwbedrijven omvatten met in totaal 3435 ha. Hiervan zullen er 4 als bedrijven in eigen beheer in exploitatie worden genomen, zodat er 100 aan particulieren kunnen worden toegewezen, waarvan 62 in pacht en 38 in erfpacht. Voor déze uitgifte zal geen nieuwe oproep van gegadigden plaatsvinden, aangezien een keuze zal worden gemaakt uit de gegadigden, die reeds naar een bedrijf van de uitgifte 1963 hebben gesollici teerd. Getracht zal worden reeds in het voorjaar van 1964 de pachters en erfpachters van deze uitgift® aan te wijzen. TT/ E in Nederland één dollarmiljardair rijk zijn? Eén miljard dollar is een enorm bedrag. Als we de dollar omrekenen tegen f3,80 is één miljard dollar in cijfers 3.800.000.000,Op dit be drag kunnen we de vroegere halve cent van Nederland wel verwaarlozen. U is nieuwsgierig wie deze dollarmiljardair is en U denkt al direct, dat dit geen boer is. Accoord, een boer is het niet maar een boerenorganisatie wel. Het is n.l. de Coöp. Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. Over de gehele vrije wereld heeft deze bank maar 87 collega's -miljardairs. Op 31 december 1962 bedroeg het totaal van *de aan de Raiffeisenbank toevertrouwde deposito's 1.096 miljard dollar. Ik ben er als employé van een boerenorganisatie trots op dat onze boerenorganisatie daar in Utrecht een dergelijke machtspositie kan innemen. In de rij der grote wereldbankeyi die 500 banken omvat is de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht no. 73, maar we gaan nog verder: de Coöp. Centrale Boeren leenbank te Eindhoven is in deze rij no. 130. Tesamen vormen deze beide centrales met de bij hen aangesloten banken een machtig sterke boerenorganisatie. Als men dan eens leest hoe wijlen Raiffei- sen heeft gezwoegd om het Boerenleenbankwezen goed van de grond te krijgen. Het blijkt ook dat er in beide centrales nog groei zit. De Utrechtse Centrale kwam van de 75e op de 73e plaats, die te Eindhoven van. de 133e op de 130e. Wat samenwerking vermag N de afgelopen dagen en weken bereiken mij regelmatig vragen over de waarde van de grond en de grondprijzen. Nu is het moeilijk om hierover een oordeel te geven: Immers zulk een oor deel is steeds sterk subjectief en geeft hoogstens weer wat men er persoonlijk van denkt. Dit laatste loopt de kans volkomen fout te zijn. De mens heeft maar een zeer beperkte blik, vooral als het de toekomst geldt. We kunnen vrijwel dagelijks constateren dat de grondprijzen zeer hoog zijn. Men vraagt mij dan meermalen, wat ik er van denk. Zullen deze prijzen nog verder stijgen of moeten we een daling verwachten. Ja, als ik dat wist, ik zou geen $-miljardair worden, maar wellicht een goede kans ma ken voor guldens-miljonair. MEN vroeg mij enkele jaren geleden eens wat ik van de effectenkoersen dacht. Philips noteerde toen ver boven de 1000 en andere fondsen stonden eveneens zeer hoog. Moet ik verkopen vroeg me een kennis? Ik gaf daarop het volgende vage antwoord: „Dat weet ik niet, maar voor wie zo hoog staat is de kans op daling veel groter dan op stijging". Zo staan we nu met de grondprijzen op een hoog peil en hoewel een vergelijk met de situatie t.a.v. aandelen lang niet volledig opgaat, zou men ook hier zeer wel kunnen zeggen dat de kans op prijs daling derhalve wellicht groter is dan op stijging. Proeft U hetzelfde machtsvoorbehoud in dit zin netje? Hoe dit zij, hij die op basis van de tegenwoordige prijzen een bedrijf koopt met als doel winst gevende exploitatie"doet er verstandig aan eerst eens een globale rentabiliteitsbegroting op te stel len. Zo nodig helpen wij graag. MEIJERS.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 3