RADIO ZITDAGEN 714 AARDAPPELMOEHEIDPERIKELEN SILETTA ALS GROENBEMESTINGSGEWAS F PONY-JAARMARKT TE BRAKEL ZEEUWS LAND EN TUINBOUWBLAP Zeeuwse Landbouw Maatschappij Eregalerij 26e VEETENTOONSTELLING TE OOSTBURG FLORATHO 1963 VOORLOPIGE OOGSTRA MING VAN KOOLZAAD, KARWIJZAAD EN VROEGE AARDAPPELEN NATIONALE TREKPAARDENTENTOONSTELLING Zitdagen Boekhoud- bureau VERZEKERINGSPLICHT SCHOLIEREN, STUDENTEN enz. SLOOTREINIGINGSDEMONSTRATIE Uitbreid ingsplannen 1EEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD IN verband met een, op verzoek van dé Plan- tenziektekundige Dienst, verscherpte controle door de A. I. D. op de aardappelmoeheidsvoor- sehriften, vragen verschillende van onze leden ons om inlichtingen hierover. Er vallen bekeuringen, terwijl men niet wist dat men fout was! In 1957 is er een ministeriële beschikking ge publiceerd ter bestrijd'»ng van de aardappelmoe- heid. Voor elke tuin bij een woning waarin aard appels verbouwd werden is een schets van de plattegrond gemaakt. Op deze-schets is aangegeven waar eens in de drie jaren een bepaald gedeelte met aardappelen mag worden beteeld. In de zgn. gesaneerde gebieden gebieden die grenzen aan een landbouwgebied) is het zonder deze schets verboden aardappelen te telen. Men is gebonden aan het telen van aardappelen op liet voor dat jaar geldende gedeelte. Wordt met de teelt een jaar overgeslagen dan is het toch met toegestaan op te schuiven omdat controle onmogelijk wordt. Deze schetsen, «lie dus bij de betreffende tuin behoren, «Henen bij verhuizing, verkoop, enz. «Ioor de oude bewoner aan «le nieuwe te worden over gegeven. Indien «lit niet is geschied, kan een nieu we schets bij de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap, Grote Markt 28a te G«»es, aangevraagd worden. Ontheffing is n;et mogelijk en nieuwe bewoners behoren zich op de hoogte te stellen van het rouleringssehema, op straffe van een bekeuring', indien hier niet «le hand aan gehoaden wordt. IN een ons toegezonden artikel van ir. J. P. Haisma wordt op de toenemende belangstel ling voor groenbemestingsge wassen gewezen. V«x>r de han«i liggend, gezien de noodzaak om een goede structuur van de grond te behouden. Ir. Haisma wijst op het gewas bladramenas, ras Siletta, en geeft als belangrijkste eigenschappen hiervan aan 1. Het geeft een grote massa organisch materiaal; 2. Het wortelt diep. wat de doorlatendheid van de grond bevordert; 3. Het kan het hele jaar door worden gezaaid tot zeer laat in het seizoen, b.v. tot 20 of zelf tot 25 augustus. 4. Het heeft een snelle beginontwikkeling en is weinig gevoelig voor droogte; het onkruid heeft daardoor weinig kans; 5. Het ontwikkelt zich ook goed op een dichte, vaste grond. In het verslag van de R. L. V. D. Leeuwarden van 1961, waarin de resultaten van proeven met een aantal groenbemestingsgewassen worden beschre ven, staat o.m. ..Bladramenas, Siletta: zeer snelle beginontwik keling. Stond acht weken nadat gezaaid was in bloei. Zeer geschikt voor late zaai, veel massa. Flinke, weinig vertakte penwortels." In de vrij zuivere akkerbouwgebieden van Noord-Frankrijk is de toepassing van Siletta als groenbemestingsgewas de laatste drie jaren vrij sterk toegenomen. Het grote voordeel van Siletta is een gemakkelijk gewas dat het vrijwel onder alle omstandigheden van grond en weer goed doet. Uiteraard is Siletta niet een universeel middel tegen alle kwalen, maar het kan bij het streven naar een betere struktuur van de grond, een rol van zekere betekenis spelen. Hiernaast blijft het als groenvoeder-stoppelgewas, dat ook nog in een late stoppel gezaaid kan worden, voor de ge mengde bedrijven, vooral op de zandgrond, van betekenis. Naar wij vernemen zal op donderdag; 26 septem ber a.s. de eerste Brakelse Pony-Jaarmarkt ge houden worden. waarin opgenomen „Plattelandsjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de Hoofdredacteur: Mr. J. F. G. Schlingeniann. Redactie, Abonnementen en Advertenties: J. F. Blanksma, Grote Markt 28, Goes. Tel. 01100—5010 en 5012. Tel. huls 01185—422. Advertenties en administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande Tel. 01150—2073, Terneuzen Op 9 augustus is aan de heer J. BAAS, magazijnbediende van N. V. de Bathpol- ders, wegens 40 jaar trouwe dienst, en aan de heer A. LAMBRECHTSE, tractor-chauffeur van N. V. de Bathpol- ders, wegens 41 jaar trouwe dienst, de me daille in brons uitgereikt ih een besloten bijeenkomst, in aanwezigheid van de com missaris van N. V. de Bathpolders. Op woensdag 18 september a.s. zal op het Ledel- plein te Oostburg de 26e jaarlijkse veetentoon stelling worden gehouden voor fokvee, vetvee, handelsvee, schapen, geiten en eventueel, indien het marktverbod is opgeheven voor varkens. I\E tuinbouwtentoonstelling Floratho zal op 23 en 24 augustus gehouden worden in het Co- operatieve Landbouwcentrum ,,De Houwer", te Scherpenisse op Tholen. Deze tentoonstelling waarvan een groot deel uit gladiolen zal bestaan is een samenwerking tussen de afd. Stavenisse en Omstreken van de Kon. Alg. Ver. voor Bloem- bollencu^tuur, de Werkgroep tuinbouw van de bedrijfsstudiegroep Tholen en St. Philipsland en de afd. Tholen van de Ned. Fruittelers Organisa tie. De opening is op vrijdag 23 augustus des na- midags 15.00 uur door de H. I. D. van de Land- bouwvoorlichtingsdienst in de provincie Zeeland, Dr. Ir. C. W. C. van Beekom. AAN de voorlopige oogstraming 1963 van het Centraal Bureau voor de Statistiek ontlenen wij de volgende gegevens. Voor koolzaad wordt, evenals verleden jaar, een totale produktie van ruim 10.000 ton geraamd. Van het enigszins kleinere areaal (4.000 ha) wordt na melijk een gemiddelde opbrengst per ha verwacht van 2540 kg, hetgeen 2 hoger ligt dan in 1962. De produktie van karwijzaad wordt geschat op 5.800 ton, dit is 17 lager dan in 1962. Deze da ling moet zowel worden toegeschreven aan een areaaWermindering van ruim 100 ha als aan een te verwachten rendementsdaling van 14 t.w. 1962: 1.760 kg/ha; 1963: 1.500 kg/ha. Het ziet er naar uit, dat de teelt van vroege aardappelen (inclusief pootaardappelen) dit jaar gunstig zal uitvallen. Eind juli werd namelijk ge taxeerd. dat gemidde'd voor Nederland een rende-r ment van 21.000 kg/ha gehaald zal kunnen wor den. Rekening houdende met een areaaluitbreiding tot 9.400 ha kan de totale produktie van vroege aardappelen voorlopig geraamd worden op rond 200.000 ton (1962: 158.000 ton). Beteelde oppervlakte mei 1963 Opbrengst per ha (voorl. cijfers) 1962 1963 ha kg Koolzaad 3.981 2.499 2.539 Karwijzaad 3.821 1.763 1.515 Vroege aardappelen (inclusief pootaardappelen) 9.423 18.595 21.071 Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september a.s. wordt dit jaar de Nationale Trekpaardententoon stelling gehouden, traditiegetrouw wederom te 's-Hertogenbosch. Naast het uitgebreide keuringsprogramma en verschillende bijzondere attracties, zal tijdens deze dagen een demonstratie worden gegeven van paardenwerktuigen voor de verbouw en oogst van granen en voor de hooiwinning met deskundige toelichting door ir. P. W. Bakker Arkema. Zondag 25 augustus, V. P. R. O., 17.1517.30 uur In de rubriek „Stad en Land": ,.Het leger zoekt oefenruimte", een gesprek tussen ir. Th. Quené en mr. E. Kuylman. Dinsdag 27 augustus, Hilversum II, 12.20—12.30 uur „Betaling van de melk naar kwaliteit", tweede causerie van ir. H. J. Huisman, rijkszuivel- consulent voor de consumptiemelk. „De toekomst van de tuinbouw in het noorden van het land", vraaggesprek met ir. J. J. Astrego, rijkstuinbouwconsulent voor Groningen en Drente. W t U CU. I *r Oostburg: Woensdag 28 aug. in café „De Windt". Terneuzen; Woensdag 28 aug. in hotel „Des Pays Bas". Zierikzee: Donderdag 29 aug. in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 29 aug. in hotel „De Eendracht". Serooskerke: Vrijdag 30 aug. in café „Huys- se" van 9 tot 1 uur. Tholen: Zaterdag 31 aug. in hotel „Hof van Holland'. DE B. V. A. B. afd. Zeeland heeft aan «le werk gevers op groente-, fruitteelt- en bloem bollen bedrijven een circulaire verzonden, waarin uitvoerig de verzekeringsplicht voor wat betreft ziekte-, kintlerbijslag- en werkloosheidswet voor diegenen die alleen bij uitzondering en voor korte tijd in loondienst werkzaam zijn, wordt uiteengezet. Voor <fe goede ortle willen wij erop wijzen dat «leze richtlijnen eveneens gelden voor «le land bouwbedrijven tlie deze hulpkrachten te werk stellen. In ons nummer van 14 «lagen geleden (9 augustus pag. 699) namen wij e.e.a. reeds uit voerig op en verwijzen kortheidshalve naar «leze publikatie. Het O. E. R. B. E. deelt ons mede 6 september: Slootreinigingsdemonstratie met overwegend grote slootreinigers in bouwland- sloten met hoge taluds. Demonstratietijden: 10 tot 11.30 uur v.m., en van weg te Strijen. (Hoekse Waard). Demonstratietijden: 10 t:t 11.30 uur v.m.,en van 1.30 tot 3.00 uur n.m. KAPELLE. Tot 20 augustus lag ter inzage de bij raadsbesluit vastgestelde plannen tot: a. herziening van het uitbreidingplan in hoofdzaak 1957 (Plan in hoofdzaak 1963); b. herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen 1952 (Herziening 1963) voor de kernen Kapelle en Biezelinge; c. vaststelling van een uitbreidingsplan in onder delen voor de kern Schore. Belanghebbenden die zich met bezwaren tot de ge meenteraad hebben gewend, kunnen gedurende zes weken na deze datum, bezwaren indienen bü G. S. KOUDEKERKE. Tot 26 augustus ligt ter inzage de bij raadsbesluit vastgestelde herziening^van het uitbreidingsplan in onderdelen „Dishoek 1959", Gedurende zes weken na deze datum kunnen be langhebbenden die zich met bezwaren tot de gemeen teraad hebben gewend, bezwaren indienen bjj G. S. NIEUW- EN ST. JOOSLAND. Tot 26 augustus ligt ter inzage de bij raadsbesluit vastgestelde par tiële herziening van het uitbreidingsplan in hoofd zaak. Gedurende zes weken na deze datum kunnen be langhebbenden die zich met bezwaren tot de gemeen teraad hebben gewend, bezwaren indienen b\j G. S. VROUWENPOLDER. Tot 23 augustus ligt ter in zage de bij raadsbesluit vastgestelde herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen. Gedurende zes weken na deze datum kunnen be langhebbenden die zich met bezwaren tot de ge meenteraad hebben gewend, bezwaren indienen bij G.S. SAS VAN GENT. Tot en met 31 augustus ligt ter inzage het ontwerp-uitbreidingsplan, regelende de be stemming in onderdelen van gronden gelegen in de Grote of Oude St. Albertpölder ten westen van de spoorweg. Gedurende genoemde termijn kunnen belangheb benden bij de gemeenteraad bezwaren indienen. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.) ZIERIKZEE: Donderdag 29 augustus in hotel „Huis van Nassau" van 1113 uur (de heer Van Burg). Drè. J. W. DIPPEL houdt woensdag 28 augustus a.s. weer zitdag voor de Beroepskeuze, op het Landbouwhuis, Grote Markt 28 te Goes. De heer C. P. J. VAN IWAARDEN houdt vanaf heden weer elke dinsdagmiddag zitting op het Landbouwhuis voor Grond- en Pacht zaken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 2