BROUWGERSTMARKT J ÖRAMxyi ÓTSÜKHGEX VK1.JDAG 23 AUGUSTUS JWS Ü9T tPN erfotm yfijy^bo£k vam W eeko verzicht OP de binnenlandse graanmarkt werd de aanvoer van gerst van de nieuwe oogst gedurende de periode van 12 tot en met 16 augustus sterk vertraagd door het slechte weer. Duitsland toonde in verband met een gunstige lage invoerheffing meer belangstelling, waardoor de stem ming voor direct leverbare partijen goed prijshoudend was. Betwijfeld wordt echter of deze tenden tie zich in de komende weken zal kunnen handhaven. Voor de restanten haver van de oude oogst werden hogere prijzen betaald. Haver van de nieuwe oogst was eveneens vaster. Door het slechte weer maakt men zich zorgen over de kwaliteit en is men niet genegen te verkopen. De verwerkers reageerden hierop echter nauwelijks. De markt sloot kalm. Als gevolg van het ontbreken van buitenlandse vraag van enige betekenis naar groene erwten en schokkers bleef de handel in deze produkten beperkt tot binnenlandse transacties. Aan het eind van de week daalden de prijzen als gevolg van aanbod in boerenschone partijen waarvoor niet gemak kelijk afzet te vinden was. Blauwmaanzaad -bleef een verwaarloosd artikel, terwijl karwijzaad voor al op verdere termijnen enige guldens lager sloot. UIT West-Duitsland is vernomen, dat Bonn bezwaar zou maken tegen verlenging van het verbod op de invoer van aardappelen van 11 augustus tot 15 september. De West-Duitse regering zou moeilijkheden vrezen met de andere E. E. G.-lan den en de E. E. G.-commissie. Intussen is het aan bod van consumptieaardappelen in enkele delen van de Bondsrepubliek iets toegenomen, hetgeen tot uitdrukking kwam in lagere prijzen. In andere streken echter stegen de prijzen juist. Het Engelse aardappelareaal bedraagt dit jaar 653.000 acres, 29.000 meer dan verleden jaar. Hoe wel de omstandigheden in juli gunstig waren voor het rooien van de eerste vroege aardappelen, kwam daarvan niet veel terecht door de lage prijzen op de Engelse markt. De aardappeloogst wordt overi gens veelbelovend genoemd. Op de Zweedse aardappelmarkt is verleden week niet veel veranderd. Hier en daar verminderde het aanbod iets, waardoor de prijzen wat konden aantrekken. De Franse markt was onveranderd kalm bij overvloedig aanbod. WEGENS het ongunstige oogstweer bleven op de GRONINGER GRAANBEURS de beursnoterin gen nog beperkt tot nieuwe gerst en oude haver en voor zaderijen tot karwijzaad en kool zaad. De laatste aanvoer van de oude haver van extra kwaliteit steeg dan ook 1,per 100 kg tot ƒ26,a 26,50 en de gewone kwaliteit van 24,tot 25,75 (exclusief commissionairsprovisie). Van de gerst noteerden de gewone kwaliteit winter- en zomergerst ƒ22,tot 25,50. Alleen van wintergerst was extra kwaliteit aanwezig voor 25,50 tot 26,25 ct. vaster, naar verluidt valt de ha-opbrengst daarvan met 70 hl niet tegen. Gedroogde partijen boven de notering. Hoewel de rogge, de wintertarwe en de haver rijp zijn, werden voor een notering daarvan nog te weinig gemaaidorste partijen aangeboden, mede door cje uitbreiding van de collectieve bewerking en opslag in moderne kilo's. Ook de eerste groene erwten waren nog te weinig maatgevend om ge noteerd te worden. Van de zaderijen was de aanvoer karwijzaad met 'n oogstraming van 1600 kg tot ruim 2000 kg per ha, iets prijsdrukkend, waardoor de notering 50 ct. lager, ƒ90,ƒ118,- luidde. De aan voer van koolzaad voor ±90% uit Oost Flevoland was ook 50 cent lager genoteerd van 35,tot 41,50 per 100 kg tegen garantieprijzen in het bui teniand voor eerste kwaliteit van 60,per 100 kg. De koolzaaduitzaai zal dus hier wel beperkt blijven, die van karwijzaad wellicht uitgebreid. De teelt van graszaden is ondanks betere groothan delsprijzen van 200,voor de toonaangevende gazongrassen, wegens de lage ha-opbrengst dit jaar in het noorden des lands weinig geanimeerd. In tegenstelling met de zeer goede toestand van bietenzaden met participatietelerspri'zen voor suiker bietenzaad van oogst 1962 van 140,tot 150,en vaste contractprijzen voor oogst 1963 van 150,tot 165,per 100 kg droog en schoon zaad voldoende aan de kiemkracht normen. De nieuwe stroprijzen voor de industrie van 55,voor tarwe en haverbuitenstro en ƒ65,per ton voor binnenstro vanaf januari, zijn 7,50 10,hoger dan een jaar geleden, maar de korting voor combine stro bleef ƒ6,voor kleine pakken van tenminste 20 kg en daar beneden ƒ12,per ton ongeacht de korting voor te veel vocht. Nolcriiinv A A R D APPELTERM I.J NMA R KT (Weekbericht 1420 augustus 1903.) Verstrekt door G. de Vries Zonen, N. V., Amster dam; voor Zeeland: Goes, tel. 01100-6451. Als gevolg van de nog steeds heersende gedrukte stemming liepen de noteringen op de aardappelter- m\jnmarkt ook in deze week nog verder terug. De weekomzet was 89 contracten (v.w. 105 contr.). OONSIMPTIE- A A R D A F PELEN Bintje 35 mm: November opende op 11,10 met een verdere daling tot 10,50 terwijl op de laatste beursdag nog 10,60 werd betaald. De weekom zet was 14 contracten. De slotnotering was 11,-// 10,60. April gaf bij de opening aen prijs van 13,90 welke notering geleidelijk."terugliep tot ƒ13,30 als laagste notering met aan het slot zaken op 13,59. De slotnotering was 13,80// 13,50 met een weekomzet van 70 contracten. POOT-AARDAPPELEN Bintje A 35/45: November-levering gaf deze week geen enkele transactie. De slotnotering was 22,—/f 20,60. Eerstelingen A 35/50: November gaf slechts een om zet van 2 contracten op 20,De slotnotering was 21,50/19,— Sirtema A 35/55: November werd gedaan met 3 con tracten waarvan 2 op 16,60 en 1 op 17,De slotnotering was 17,50// 17, GRANEN EN PEULVRUCHTEN (Beursbericht*markt Goes 20 aug. 1963.) Gerst, basis 17 f 24ƒ28; Tarwe, basis 17%, 30—31,75; Groene erwten 35—44. Alles per 100 kg en boerenschoon af boerderij. HOOI. Luéérnehooi 115—/120Weidehöoi ƒ90- ƒ110; Dijkhooi 70—90. Alles per 1000 kg en ge perst uit de ruiter. Veldbeemd 50- 65 en Engels raai ƒ50---ƒ60. Alles per 1000 kg en geperst. Voor extra kwaliteit worden iets hogere prijzen betaald. Voor tweede soort hooi bestaat geen belangstelling. Stro. Tarwestro ƒ47,50ƒ50; Gerstestro ƒ47,50- 52,50; Erwtenstro (kl. groen) 65—75. Alles per 1000 kg, geperst. Voor extra kwaliteit worden iets hogere prijzen betaald. VLAS. Voor de betere partijen vlas gelden prijzen van 1600 tot 2200 per ha. Voor afwijkende par tijen was de notering 400 -ƒ 1500 per ha. Voor vlas uit de schelf geleverd is de prijs 8—25 cent per kg. EIEREN. De eierprijs bedraagt 22,04 per kg. FRUITAFZET (week van 1420 aug. 1963). Bramen bleven gevraagd. In doosjes werd voor I van 179—200 ct, voor II van 155170 ct per kg be steed. Los in krat deden I en II, met export naar Zwit serland, van 148166 ct per kg. Pruimen deden eerst nog tot boven de gulden per kg. Met sterk toenemende aanvoer vanaf 16 aug. daalden de prijzen sterk. Hoofdrassen waren Ontario, Czar en R. Cl. d' Ouillins. De fabrieken kochten de mindere kwaliteit voor lage prijzen, fijn noteerde van 3 tot 15 ct per kg. In de peren werd donderdag 15 aug. begonnen met Précose de Trevoux vanaf 55 mm en op. Die dag was er in Zeeland reeds een aanbod van 80 ton ex portkwaliteit. De prijzen deden toen van 42—64 ct. Later daalde het aanbod, de prijzen aarzelden ever» doch herstelden zich. Van de appels gingen de Stark Earliest minderen, met flink oplopende prijzen. Early Victoria werd duurder betaald. Perzikrode Zomerappel herstelde zich iels, doch bleef nog laag in prijs. Een begin van Zigeunerin werd in mooie kleur geveild. Kroetappels en -peren draaiden door. De prijzen waren: Pruimen: Belle de Louvain kl. I 56—60 ct, kl, II 20 aug. Het was vorige week, hollen of stilstaan droog weer, nat en dan droog, maar aan een stuk bezig was er niet bij. Je ziet overal een begin gemaakt met de gerstmaaidorserij en overal hoor je, 500 tot 1000 kg minder dan vorig jaar. Ja, het valt alles tegen maar we zullen het er mee moeten doen. De erwtendorserij, nog maar pas begonnen, wijst het ook al uit; ze vallen alle tegen. Het vlas vraagt nu onze zorg, want het moet binnenge reden worden en dat valt met zulk zuur spul als het dit jaar is ook tegen. Ook het gerstestro moet binnengebracht wor den, liefst zo droog mogelijk. Ook al zeer moei lijk, wanneer er 's nachts telkens wat regen valt. Je wilt 's morgens gaan persen harkt het stro eerst wat luchtjes op om nog wat te drogen. Na een paar uur goed droog, begint de perserij; een bui tje van 2 mm laat alles weer spaaklopen en we kunnen weer wachten. De erwten worden gedorst of binnen gereden, maar dat kan ook alleen droog gebeuren. De aardappels zijn vorige week doodge spoten we durfden het niet langer aan, want zon der sporen zijn er niet veel aardappels meer en dan wordt het laten liggen zeer gevaarlijk. De vroeg gepote aardappels hebben al een zeer goede opbrengst, maar de laat gepote komen dit jaar ver achteraan. Je kunt natuurlijk speculeren en zeggen nog een week wachten, ze groeien nog zo goed doch dat is met dit vochtige weer toch te riskant; je moet kiezen en zult 't beste 't eerste kunnen kiezen, doodspuiten. Want zelfs maar 5% zieke aardap pelen kosten bij 't klaarmaken al veel geld en tijd. Het is 's morgens weer al koud en 's avonds weer al vroeg donker. We zullen de zomer toch nog niet gehad hebben? De suikerbieten zijn wat groener geworden, toch wil die gele kleur niet geheel weg. Ze moeten nog heel wat groeien om 20 ton van 't gemet te doen opbrengen! We durven dat van 't jaar dan ook niet te ge loven, het zal er eerder onder dan boven zijn Alhoewel ze nog een paar maandjes kunnen groei en, de eerste die gerooid worden hebben maar een maand meer Neen, dat wordt ook geen lof- opbrengst. De stikstofbanen in de suikerbieten zijn dit jaar veel erger dan vorig jaar, en toch alles op dezelfde manier gezaaid. Zou de natig- heid dit voorjaar onze N nog wat weggespoeld hebben? Het lijkt er wel naar. Zo zie je weer in de landbouw ons vak, elk jaar weer wat bijzon ders, iets- geheel afwijkend van de gang van za ken 1735 ct; Czarpruim kl. I 4075 ct, kl. II 3040 ct; Monsieur Hatif kl. I 7585 ct, kl. II 3545 ct; On tario kl. I 43—70 ct, kl. II 15—40 ct; Reine Claude d'Ouillins kl. I 4560 ct, kl. II 1825 ct. Appels: Early Victoria 7075 kl. I 2023 ct, 60— 65 kl. 121—25 ct; Perzikrode Zomerappel 70—75 kl. I 25-40 ct, kl. II 23—25 ct, 60—65 kl. I 28—36 ct, kl. II 24—26 ct; Stark Earliest 65—70 kl. 1 65—91 ct, kl. II 60-71 ct, 55—60 kl. I 47—50 ct, kl. II 27—35 ct. Zigeunerin 7580 kl. I 3033 ct, kl. II 2425 ct, 65 —70 ct, kl. I 31 ct, kl. II 23—27 ct. Peren: Précose de Trévoux 6065 kl. I 5559 ct, 50 55 kl. I 36—40 ct. Als opvolger van de heer J. Kakebéeke, welke zich terugtrok door z\jn verkiezing tot voorzitter van de V. V. „Zuid-Beveland" te Goes, werd door de Provin ciale Commissie van veilingen in Zeeland en West- Brabant als voorzitter van de Provinciale Afzetcom- missie voor Fruit benoemd de heer B. Leys te Krui- ningen, lid van de afzetcommissie van de veiling K. B. en O. te Kapelle. N. V. Gebr. van den Akker Agenturen - tel. 134655 - Rotterdam deelt het volgende mede: IN ons vorig bericht, 14 dagen geleden, meldden wij, dat het verdere verloop afhankelijk zou zijn van de weersomstandigheden. Deze hebben in geheel West-Europa zeer te wensen overgelaten. Sinds het begin van deze maand is naar verhouding weinig gerst geoogst. Wij schatten, dat Frank rijk en Duitsland ongeveer 50 van de gerst geoogst hebben. In Engeland is men pas begonnen, ter wijl men in Denemarken met de zomergerst nog geen aanvang gemaakt heeft. Men zou verwachten, dat de buitenlandse afnemers hogere prijzen zouden willen betalen. Helaas werden echter aan het eind van de vorige week de invoerheffingen in Duitsland en België aanzienlijk verhoogd (zie onderstaande tabel), wat de afzetmogelijkheden geringer maakt. Zowel Frankrijk als Denemarken hebben onlangs hun vraagprijzen verhoogd. Inmiddels zijn, voor namelijk door het slechte weer ook de vraagprijzen voor Duitse brouwgerst gestegen. Engeland bleef echter vrij constant, zodat in Engelse gerst de laatste tijd vrij veel zaken tot stand kwamen. Wij dienen voor ogen te houden, dat de prijs voor onze Balder pas dan aanzienlijk kan stijgen, wanneer er een gebrek aan brouwgerst in West-Europa zou ontstaan. De moeilijkheid is dat een slechte brouwgerstoogst een groot aanbod van voergefst meebrengt, waardoor de franco grensprijzen dalen en de Duitse en Belgische invoerheffingen voor gerst (dus ook voor brouwgerst) stijgen. Wij blijven van mening dat oktober de beste maand is om Balder af te zetten. Heffingen: Invoerheffing Duitsland Invoerheffing België t.o.v. Frankrijk Holland Holland deze week Bfrs. 32 14 deze week loco DM 99,50 vorige week 32 oktober 105,20 vorige week loco 85,72 oktober 91,42

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 15