P.J.G. H.ENGLEBERT N.V. DRINGEND VERZOEK AAN DE AFDELINGSBESTUREN SELEGTIE PLOEGWEDSTRIJD VOOR WALCHEREN PROVINCIALE PLOEGWEDSTRIJD STREEKPLOEG WEDSTRIJD OOST ZEEUWS-VLAANDEREN Vraagt inlichtingen ol folder bij onderstaande dealers: SMEDERIJ M. LEENPOEL Fa. J. STEUTEL ZN Fa. A. VAN WEELE Fa. G. L. SLABBEKOORN Fa. JAC. DE BRUYN Fa. J. VAN DIXHOORN VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1963 DANK zij de welwillende medewerking van het provin ciaal bestuur van de Stichting Zeeuwse Volks Uni versiteit kunnen wij, als leden van de P. J. G.-Zeeland ge durende het komende seizoen weer van alle Z. V. U.-evene menten gaan genieten met een zeer aanzienlijke korting op de toch al laag gestelde, normaal-geldende entree prijzen. DOOR P.(j.-leden zal, evenals vorig jaar het geval was, het Z. V. U.-lidmaatschap voor het sei zoen 19631964, ƒ1,— bedragen. Dit is een korting van zegge tweehonderd procent op de nor male prijs! Voorts kunnen, op vertoon van het P. J. G.-Z. V. U.-lidmaatschapsbewijs alle Z. V. U.-voorstellingen bezocht worden tegen betaling van de helft van cïe normale entree-prijs! In de praktijk komt dit er op neer, dat U straks bijv. een (Beroeps-)toneelvoorstelling kunt gaan zien voor nog iets minder dan een rijksdaalder per persoon; en dan te bedenken dat een goede plaats in een schouwburg in één onzer grote steden 7,50 tot 10,kost geachte P. J. G.-ers, méér kunnen wij, als provinciaal bestuur, echt niet voor U doen «■miu11 1 1 op dit gebied; met een populaire kreet zou je zeg gen: „Dit is het einde"! Wanneer U van deze rege ling niet profiteert, dan zou men geneigd zijn de beruchte paarlen erbij te slepen, die voor de ham producenten worden geworpen. Dan is het boven dien nog zo, dat U, ondanks deze lage prijzen, de zelfde rechten hebt als alle andere Z. V. U.-leden. Dus U hoeft echt niet bang te zijn, dat U bij elke voorstelling op dat achterste rijtje, achter die dikke pilaar moet gaan zitten, als U daar zelf geen prijs op stelt. MAAR geachte leden, er is een voorwaarde aan deze gunstige regeling verbonden; het pro vinciaal bestuur van de Z. V. U. wil ons met een en ander helpen, steunt hiermee onze ideële doel stellingen, en is niet uit op winstbejag, integendeel, want deze regeling is voor de Z. V. U. bar onvoor delig. Daarom verwacht het Z. V. U.-bestuur van ons, dat wij van deze unieke kans gebruik maken. Mocht het P. J. G.-bezoek aan de Z. V. U.-voor stellingen beneden de verwachting blijven, dan kunt U ervan overtuigd zijn, dat deze regeling grondig, en beslist niet in ons eigen voordeel, zal worden herzien. DAAROM P. J. G.-ers, doe ik een dringend be- roep op Uwordt lid van de Z. V. U. in P. J. G.- verband; stal uw brommer of auto eens een keer tje meer voor de schouwburgsluit U niet af voor een paar avonden goede, culturele ontsoanning: Bezoek een filmavond, een toneelvoorstelling, een liezing in het kader van de Z. V. U.-programma's Mogen wij op U rekenen? In uw eigen belang v. A. WILT U zo spoedig- mogelijk, maar uiterlijk voor 10 september, EEN CONTACT-PER SOON uit uw afdeling opgeven, die bereid is de Z. V. U.-aangelegenheden voor uw afdeling te be hartigen? Dit houdt o.m. in: het werven van P. J. G./Z. V. U.-leden; het opstellen van een lijst van deze leden, en het overmaken van de verschuldigde geiden aan ons provinciaal secretariaat. Nadere mededelingen, bijv. het volledige Z. V. U.- programma voor alle delen van de provincie, zul len zo spoed'g mogelijk per „Plattefandsjeugd" en/of per circulaire worden gedaan. Uw opgave te richten aan: T. H. C. VAN ARENTHALS Prinsendijk 17, Kortgene, teil 01108438. DATUM 31 augustus 1963, aanvang 1 uur. De wedstrijd wordt gehouden op het bedrijf van de heer L. Kodde, Zuidbeekseweg, „Noordbeek" te Souburg. Deelname voor: a. 2-scharige rondgaande trekkerploegen; b. trekkerwendploegen c. paardewendploegen. Inleggeld ƒ2,50. Sluitingsdatum opgave tot 29 augustus. Opgave voor Z. L. M.-ers en P. J. G.-ers aan L. Lampert. Duipweg 30, Biggekerke, telefoon 01186- 236. DEZE zal worden gehouden op 7 septembar a.a. Willen alle Streken en Afdelingen zorgdra gen dat hun voorwedstrijden uiterlijk zaterdag 31 augustus moeten worden gehouden en dat de kan didaten voor de provinciale wedstrijd direct zater-i dag 31 augustus worden doorgegeven aan de Secretaris van het ploegcomité de heer W. v. d. Linde, Tulpstraat 13, Goes, telefoon 011005006 en aan het P. J. G. Z.-sccretariaat. Nadere mede delingen volgen. MORGEN, zaterdag 24 augustus zal de jaar- lijkse Streekploegwedstrijd worden gehou den. Deze wordt georganiseerd door de drie stands- organisaties, de jongerenorganisaties, de land arbeidersbonden en de Boval. Dit jaar zal de wedstrijd gehouden worden op een perceel erwtenland van de heer Westerbeke, gelegen tussen Stoppeldijkveer en Rapenburgtol langs de rijksweg van Zaamslag naar Perkpolder. Aanvang der wedstrijd is 1.00 uur n.m. Er zal ge ploegd worden met rondgaande en links en rechts werkende ploegen. (Adv.) McCormick-Internationat, de betrouwbare krachtbron, waarop U kunt bouwen en rekenen, ook voor de moeilijkste omstandig heden in de zwaarste grond. Snel aankoppelen van werktuigen aan de drlepunts-bevestiging Gunstige gewichts- en werkdruk overbrenging, zodat slippen van de achterwielen vrijwel uitgesloten is. Uitgerust met de IH Agriomatic transmissie met: onafhankelijk doordraaiende aftakas, eenvoudig regelbare rijsneiheden, 8 versnellingen vooruit, 2 achteruit, antislip werking van de achterwielen, hand- en voetgasregeling, differentieel grendel. McCormick-International, U koopt natuurlijk de beste. VOORSCHOTEN HOLLANDIA AFD LANDBOUW DOBBEWEG 3 VOORSCHOTEN - TEL. 01717-2010 KAMPERLAND - Telefoon 01107—336 ZIERIKZEE - Telefoon 01110—2427 WOLPH AARTSDIJK - Telefoon 01198—278 KLOETINGE - Telefoon 01100—6606 MIDDELBURG - Telefoon 01180-2714 - 3654 TERNEUZEN - Telefoon 01150—2213

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 11