Pacht en het inplanten van fruit WIE WORDT KAMPIOEN Enige mogelijkheden betreffende samenwerking binnen een fruitteeltbedrijf IN DIT NUMMER V VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1963 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land enïuinbouwenVeeteelt in Zeeland De prijsvraag van de Kon. Ver. „Het Ned. Trekpaard" Frankering bij abonnement: 'Ierneuzen 51e Jaargang No. 269$ LRANNEER de eigenaar van de grond (en de opstand) niet dezelfde is als degene, die het bedrijf geheel of grotendeels voert of leidt, dan vloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst wederzijdse rechten en plichten voort. We onderscheiden: a. de pachtovereenkomst, b. de maatschap. c. de arbeidsovereenkomst. De fruitteelt verkeert om.meer dan een reden in een bij zondere positie omdat: a. de investering in de boomopstand omvangrijk en lang durig is, b. deze investering betrekking heeft öp levend materiaal, c. dit levend materiaal is aan een bepaalde plaats gebon den. Deze omstandigheden komen elders in de tuinbouw ook wel voor (kas-teelten, bollen), maar niet alle tegelijk. De aard van het materiaal (b) heeft tot gevolg dat de investeringen in de eerste jaren toenemen. Voorts betreft het een zeer kwetsbaar produktie-middel, waarvan ver waarlozing door de bedrijfsvoerder voor de eigenaar fu nest is. Het langdurige van de investering en het aan een be paalde plaats gebonden zijn (c) schept problemen bij de beëindiging van de overeenkomst; vooral bij tussentijdse beëindiging (sterfgeval, invaliditeit). Bij het begin van een bepaalde samenwerkingsvorm moet men hiervoor dan ook een goede regeling treffen. PACHTOVEREENKOMST We onderscheiden drie mogelijkheden; 1. Pachter krijgt grond en volwassen boomgaard in pacht. 2. Hij pacht alleen de grond, steekt de bomen in en kweekt ze op. 3. Pachter en verpachter werken samen bij het insteken en opkweken, dus een tussenvorm van 1 en 2, (dit laatste geval blijft hier verder buiten beschouwing). PACHT VAN GROND OPSTAND a. Verpachter ontvangt pacht voor de grond en boomopstand. Verpachter heeft belang bij een zeer vakbekwame pachter, die alles goed on derhoudt. Bij verwaarlozing kan verpachter een beroep doen op art. 55 van de Pachtwet. De Pachtkamer stelt dan een onderzoek in en kan aan pachter aanwijzingen geven. Volgt hij deze niet op, dan kan ontbinding van de pacht volgen (art. 56). b. De pachter brengt vaak verbeteringen aan. Hij loopt kans later een hogere pacht te moeten betalen. Als hij met een boomgaard begint die niet al te best is, dan dient een lage pacht te worden overeengekomen en er kan worden vastgelegd dat. deze bijv. de eerste twaalf jaar niet zal worden verhoogd. PACHT VAN GROND Verpachter ontvangt pacht voor fruitteeltgrond, die veel hoger kan zijn dan voor akker- of weide grond. Pachter behoeft niet in de grond te in vesteren, kan zelf het beplantingsplan (laten) maken en zelf exploiteren. Om akker- of weiland te veranderen tot fruit- tuin heeft de pachter volgens art. 30 van de Pacht wet de schriftelijke toestemm'ng nodilg van de verpachter. Weigert verpachter deze toestemming dan kan pachter machtiging vragen aan de Grondkamer op grond van art. 30 lid 3 van de Pachtwet. VERGOEDING BIJ BEËINDIGING AM bij beëindiging van de pacht recht te hebben op vergoeding moet pachter vóór het inplan ten aan de verpachter schriftelijk mededeling doen van de geschatte kosten. Verzet verpachter zich tegen de plannen dan kan pachter aan de Grond IN de laatste jaren komen er nogal eens vragen rondom het pachten van fruit- bedrijven en de mogelijkheden van samen werking binnen een fruitteeltbedrijf. De moeilijkheden zijn er nog niet zozeer als een fruitbedrijf in zijn geheel wordt verpacht. Deze problemen komen vooral wanneer een pachter zelf fruit wil gaan inplanten op het „blote" land dat hij pacht,' als hij een verouderde boomgaard van verpaehter „op knapt" en nog meer als hij als pachter rooit en opnieuw inplant. Het probleem komt dan vooral in de toekomst, als de pachter zijn ingeplante percelen om een bepaalde reden moet verlaten. Om brokken in de toekomst te vermpden is het dus noodzakelijk enkele problemen vooraf te weten en daarmee rekening te houden. Als de verpaehter weinig genegen is om mee te werken, kan men misschien maar beter van inplanten afzien. Men neemt dan immers een groot risico. Ook wanneer het land dat men pachten wil in een goed gekeurd uitbreidingsplan ligt, waar het een niet-agrarische bestemming krijgt, is liet beter om niet in te planten. kamer vragen dit verzet ongegrond te verklaren. Laat men die sehr'ftelijke mededeling enz. acliter- dan heeft men later geen reeht op vergoe ding! Deze regeling blijkt echter niet altijd geheel be vredigend te zijn. Het is beter bij notariële akte erfpacht en/of recht van opstal op het perceel te vestigen. Erfpachter of pachter blijft dan door het opstalrecht eigenaar van de bomen en gebou wen. Beide rechten kan hij aan anderen overdra gen (verkopen) en deze zijn te vererven, of en kunnen zelfs met hypotheek bezwaard worden. Wil de eigenaar deze twee rechten niet verlenen, dan kan de pachter trachten een langdurige pachttermijn bijv. van 24 jaar aan te gaan, en een regeling te bedingen voor de vergoed'ng van de opstand bij eventuele beëindiging van de pacht. Volgen» art. 31 van de Pachtwet wordt bij be ëindiging van de overeenkomst alleen vergoeding gegeven voor verbeteringen in de laatste 20 jaar. Het is nog niet duidelijk of deze termijn geldt van af het insteken of vanaf het tijdstip dat de boom gaard rendphoi wordt. Bij de exploitatie worden voortdurend allerlei verbeteringen aangebracht zodat er meestal per celen van verschillende leeftijd zijn. De vergoeding bij beëindiging neemt echter af naarmate de pach ter meer van de verbeteringen geprofiteerd heeft. Toch zal bij beëindiging van de pachtovereen komst altijd een gedeelte van de beplanting een flinke waarde hebben. Wanneer de pachter het gepachte verlaat, kan verpachter in plaats van grond nu grond -op stand verpachten en dus een veel hogere pacht prijs maken. Het is dus billijk dat hij de pachter hiervoor een vergoeding geeft. Kan of wil hij dit niet, dan is het billijk dat hij er aan meewerkt, dat de oude pachter zijn rechten overdraagt aan de nieuwe pachter. Deze betaalt daarvoor een ver goeding en aan de vroegere pachter verder alleen pacht voor de grond aan de verpachter. Voor de nieuwe pachter gaan de rechten op de opstand dan op zijn naam over. BEPALINGEN IN DE PACHTOVEREENKOMST RESUMEREND zouden in de pachtovereen komst, waarbij er sprake is van het planten van vruchtbomen op gepacht land, dus de volgen de bepalingen opgenomen dienen te worden wil men trachten te voorkomen dat later moeilijk heden kunnen ontstaan; a. dat paenter de bomen insteekt en opkweekt (hij is economisch eigenaar van de bomen). b. dat bij verkoop van het bedrijf aan de pachter de waarde der bomen buiten beschouwing blijft. c. dat bij beëindiging van de pacht de waarde van de opstand wordt vastgesteld door drie taxa teurs, te benoemen door: le verpachter resp. nieuwe pachter, 2e oude pachter of zijn recht verkrijgenden, 3e de twee benoemde taxateurs. d. dat verpachter de waarde aan pachter ver goedt of e. dat de nieuwe pachter deze waarde vergoedt. Dit laatste wordt in het paehtkontrakt met de nieuwe pachter opgenomen. MAATSCHAP Bij een maatschap brengen beide partijen iels in om hét daaruit verkregen voordeel samen te .delen. Voorbeelden: 1. Fruitteler A rooit een boomgaard en wil een jaar wachten met inplanten. Hij gaat nu een maatschap aan met akkerbouwer B. Telkens voor een jaar brengt A de grond in en B zijn vakkennis, arbeid en machines. A betaalt de helft van zaad en mest en eventueel verricht hij ook nog wat werk. Van de opbrengst krij gen ze bijvoorbeeld ieder de helft. Deze ver houding kan echter ook anders zijn. Dit is geen pacht. Zij zijn compagnons, gelijkwaardige par tijen. A kan elk jaar beslissen wat hij met het land wil doen. 2. Boer-fruitteler C met een „heel gewone" boom gaard gaat een maatschap aan mei bijv. buur man fruitkweker-loonwerker D. C brengt de boomgaard in en maait gras, zorgt voor stal mest en helpt plukken. D snoeit, spuit, dunt, (Zie verder pag. 715)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 1