De 3 Zeeuwse topsuccessen van de 30ste Nationale 7 V R IJ DAG 4 JANUARI 1963 Ach nee, waarde lezer, we hebben natuurlijk niet voor de 2de maal vorig jaar een „Nationale" beleefd. Dat zou echt te veel van het goede zijn geweest. Wel willén wij U in gedachten nog eens terugvoeren naar de voor de Zeeuwse trekpaardfokkerij zo glorieuse september-dagen in Den Bosch. De Zeeuwse fokkers behaalden er waarlijk grootse successen. We hebben er U in ons verslag hiervan in het kort iets van verteld, doch menen, dat onze „toppers" bij die gelegenheid wat schamel uit de verf zijn gekomen. Zo aan het begin van het jaar menen we er dus goed aan te doen, nog wat van de overge schoten haver toe te delen aan de paarden die ze verdienden. Ze staan nu op stal en daarom zullen we de boer op moeten, hetgeen ook onze bedoeling was. Om er een kijkje te nemen, een praatje te maken en eens na te gaan hoe of het met de „komaf" gesteld is. Nee, niet van de eigenaren natuurlijk, want dat zit wel goed, maar van de trouwe kleppers op stal, die hun fiere afkomst trouwens ook niet hoeven te verloochenen. SERRARENS TE OSSENISSE WAN AF Perkpolderhaven nemen we scherp rechts de weg naar de zeedijk en langs inmiddels goed gebaande wegen en dijken belanden we al spoedig in het immer rustige dorpje Ossenisse. Het moet er goed wonen zijn, zo aan de boorden van de Schelde. Men kan het de „Snissenaren" aanzien, gemoedelijk en gastvrij als ze zijn, met ergens de beslotenheid van een eigen volkskarak ter, kenmerkend voor de bewoners van een voor post in het wijde achterland. Bij t' Zeedorp draaien we links de Westdijk op, ter linkerzijde waarvan we uitzien op de uitgestrekte vruchtbaarheid van de Hooglandpolder met zijn goed onderhouden boerderijen. Het bedrijf van de heer Al. Serrarens is ons reisdoel, omdat we daar de Nationale Kam- pioenhengst 1962, RENÉ VAN TONENHOF K. 2553 zullen ontmoeten. Zoon van de „bekende Bel gische Kampioen Costaud de Marehe, de waardige opvolger van onze eigen Nico van Melo, wiens dpphter Sibilla trouwens de Moeder is van René. Van Vaderszijde dus via Envié des Six Sinces en •Jnsticier du Haut Bois doorgefokt in de moderne Belgische lijn van de Kampioenen Espoir de Qua- regnon, Avenir d'Herse en Albion d'Hor. René is een Limburgs fokprodukt, hoewel de Moeder voor hpt merendeel Zeeuws bloed in de aderen heeft. Sibilla van Nico K. 51141 is een kleine fokrperrie, dfe in Horst verscheidene 1ste premies behaalde en ook Nationaal werd bekroond. Qua exterieur geen topfiguur, maar van een constante degelijke kwa_ Hfceit en uitnemende fokwaarde, hetgeen dit jaar werd gehonoreerd met de 1ste prijs met afstam melingen op de „Nationale". Zij werd dus uitge roepen tot de beste nationale stammoeder voor 1962, Dochter van de Nat. Kamp. Nico van Melo d. Zeeuws Kamp. Clairon de la Lys en via Marquis dn Bliquet en Marquis de Chaussée afstammend pRveer van de grote Albion d'Hor. Kleindochter dus ook van de voortreffelijke fokmerrie Frieda de Mei© d. Frans K. 714, welke laatste in '29 Nêer- lands beste stamvader was. Ook van Moederszijde veel Zeeuws en Belgisch bloed. Want Sibilla is een kleindochter van Cantor d. Zeeuws Kamp. Solo li van Certain d. Nat. Kamp. Certain van Lamswaarde d. Frans K, 714, en via oen zijtak depr Herseur van Groede d. Herseur II de Cogne- beau d. Avenir d'Herse weer terugvallend op Albion d'Hor. Meer dan goed genoeg dus, om er éven aandacht aan te besteden. Reeds op 4-jarige leeftijd behaalde René het Nat Reserve-Kampioen schap, werd in '61 Zeeuws Kampioen en bekroon de dit jaar dus zijn keuringscarrière. Als fokpaard behaalde hij op diverse veulen- en 18-maander keuringen reeds 1ste prijzen. PEN jjjmooi landbouwbedrijf van ca. 55 ha wat stugge maar vruchtbare poldergrond met vrij nieuwe en doelmatige bedrijfsgebouwen, rui_ me stallen en een van binnen wat gemoderniseerde stevige boerenwoning, dat de eeuwen en de sei zoenen heeft getrotseerd. Sinds 1897 bewoond door de familie Serrarens, wier gastvrijheid in de streek welhaast legendarisch is. Zo ook de liefde voor de paardenfokkerij. De oude Jac. Serrarens boerde er wan 1897 tot 1941 en startte zijn hengstenhou- cfer|j zo'n 40 jaar geleden met de Nemrod d'Os- sogne-zoon Minos, die door het rijk was goedge keurd en die later werd opgevolgd door een groot aantal zelf gefokte of opgekweekte hengsten. Maar ook de merriën werden niet vergeten. Zo werd de bekende Irma, dochter van Herseur II de Cogne- beau en Marie de David, niet minder dan 6 x 1ste in Den Bosch en triomfeerde Bianca van Nico niet minder dan 5 x op de Bosse sintelbaan, waarbij ze eenmaal „3de op tal" werd. Lang heeft Al. Serra rens zijn bedrijf met paarden beboerd, meermalen 4 voor de ploeg. Doch in '54 verscheen ook de trek ker op het bedrijf, vanwege het feit, dat een twee ling van het personeel niet direct vervangen kon worden toen 's lands dienst hun diensten opvor derde, Het zou er natuurlijk toch wel van gekomen zijn bij de natuurlijke ontwikkeling van de land. bouwbedrijfsvoering. Vier paarden zijn er even wel altijd in bedrijf of soms 3 merries en een hengst als de dektijd is afgelopen. Zijn opgroeiende en fors uit de kluiten gewassen zonen, voor een deel nog in beslag genomen door noodzakelijke studies, voelen ook nog voor het paard en dat is mede een stimulans voor de heer Serrarens om de fokkerij trouw te blijven. Met betrekking tot de hengstenhouderij hoopt Serrarens op de defini tieve totstandkoming van een Bond van Hengsten- houders, waarover we in een verder gevorderd stadium nog wel eens iets meer zullen laten horen. IJSEBAERTV. d. LINDEN BIJ AXEL r blijven nog maar even in Zeeuws-Vlaande- ren en gaan een kijkje nemen in de om geving van Axel, waar nabij de buurtschap Kijkuit, het mooie bedrijf „REIGERSBOSCH" is gelegen en dat thans wordt bewoond door de heer M. L. M. IJsebaertv. d. Linden. Een groot bedrijf van 90 ha waarop reeds 3 generaties IJsebaert troonden en waarvan de bedrijfsgebouwen door oorlogshan delingen grondig werden verwoest. Bij de zeer royale herbouw werd rekening gehouden met de grote liefhebberij van de huidige bewoner en zo doende vinden we er ruime stallen en prachtige veulen, en hengstenboxen. Op deze tijd van het jaar niet leeg, want na gedane arbeid is het goed rusten. Ook voor de huidige favorite van de stoe terij GERDA K. 57961, welke dit jaar het Nationale Reserve-Kampioenschap der merriën behaalde. Evenals haar streekgenoot René, is zij een product van de Belgische Kampioen Costaud de Marche, voor welke markante Vader de heer IJsebaert altijd een bijzondere voorliefde heeft gehad. Niet ten onrechte overigens, want Costaud heeft ook onze fokkerij met tal van kwaliteitsprodukten ver rijkt. De 6-jarige Gerda, winnares van uitsluitend 1ste prijzen, is een typische merrie met grote diepte, bijzonder goed gespierd en goed fundament. Een merrie uit de nationale topklasse en ware het niet, dat de Zeeuwse fokkers reeds zoveel ere- rozetten hadden weggekaapt voor de neuzen van hun collega-rivalen, dan was het oranje-rozet en bijbehorend bronzen paard misschien voor haar geweest. Opnieuw een produkt uit het welvoor ziene Limburgse arsenaal, van Vaderszijde zuiver Belgisch en van Moederszijde een mengsel van het beste Brabantse en Zeeuwse bloed. De moeder Roza van Eikelenbosch, een Horster-premiemerrie, is een dochter van Herman K. 1986, de goed gefokte heb. bende zoon van Nico van Meio's halfbroer Guido van Melo d. Clairon de la Lys x Avenir K. 1468 d. Mayeur de Gaesbeek (1ste met afst. in 1932). Bo vendien is zij een kleindochter van Karei van Hengstdijk die in 1935 voor Mr. M. C. v. d. Minne de hoogste trofee veroverde. Rechtstreeks verwant dus aan de markante Vader Mon Gros de Mon Souhait x Brab. Kamp. Leeuw v. d. Schaapshoeve d. Nat. Kamp. Jaap van Dinteloord x 1ste Nat. Stamvader Clairon de Mullem en in haar pedigree één der oudste stammoeders van Stal Bax (de Schaapshoeve) uit Zevenbergschen Hoek, n.l. de bekende Muguette Martin. Gerda werd dus reser ve, een succes dat haar stalgenote en halfzuster Costause van Bergerhof in 1960 behaalde, terwijl de jeugdige Gerrie van Ossenbroek d. Belg. Kamp. Gamin de I'Eaugrenée in 1961 officieus jeugd kampioene werd. Zo heeft ook de heer IJsebaert al reeds een boel plezierige dingen aan de trekpaardfokkerij beleefd. Naast 2 trekkers, zijn er trouwens voor de voor komende werkzaamheden altijd 2 span ter beschik king. Eén van LJsebaert's hobby's is nog steeds het opfokken van jonge hengsten, al heeft de teruggang van de totale paardenstapel (met aan tal benodigde dekhengsten) hierop uiteraard zijn stempel gedrukt. Tezamen met de grote liefhebber en enige jaren geleden overleden heer Abr. Haak Czn uit Zaamslag en de nog steeds actieve heer J. Koster uit de „Catriena" te Boschkapelle, vorm de hij een bekend trio in het wonderlijke métier van hengstenopkwekers. Ook heeft hij een tijdlang een dekstation geëxploiteerd, laatstelijk in part nership met de heer P. Kerckhaert, directeur van de Zeeuws.Vlaamse Hoefijzerfabriek en zoon van de destijds in fokkerskringen wel zeer bekende- heer Honoré Kerckhaert, welke laatste inmiddels ook alweer jaren terug is overleden. De liefhebberij van de heer IJsebaert kennende en in aanmerking genomen dat ook zijn charmante echtgenote do paardenfokkerij een goed hart toedraagt, hetgeen voor paardenmannen immer een goede stimulans betekent, verwachten we de fokkerij van „Reigers* bosch" ook in de toekomst nog wel eens in het nieuws. WILLEM DE BUCK BIJ MELISKERKE WALCHEREN is van oudsher een paardenmin- ded land geweest en is dit trouwens nog. Het is thans zelfs één der hechtste bolwerken van de Zeeuwse fokkerij en dus nemen we de boot van Breskens naar Vlissingen, stoten door naar het hart van Walcheren, waar we onder de kleine gemeente Meliskerke on.s laatste bezoek afsteken bij de nestor van onze Bosse triomfators, de 72- jarige heer. Willem de Buck. De midden in het oude "Walcheren gelegen hoeve „Parelvliet" is tevens het centrum van een naar onze begrippen om vangrijk dekstation. Niet altijd is „Parelvliet" door de Buck bewoond geweest, want oorspronkelijk is hij geboren en getogen onder de gemeente Seroos- kerke en wel op de hoeve ,,'t Hof Driewegen" van de inmiddels reeds lang overleden heer Iz. de Buck Sr. en thans bewoond door diens kleinzoon en naamgenoot. Naast de mechanische trekkracht worden er op „Driewegen' en „Parelvliet" nog 3 fokmerries voor allerhande werkzaamheden ge bruikt. Goede fokmerries hebben altijd de belang stelling getrokken van de heer De Buck. Niet alleen op het eigen bedrijf, maar vooral ook op de bedrijven van do hem omringende fokkers in de wijde omtrek. Dit laatste is niet zo verwonder lijk als men weet, dat -het dekstation van de heer De Buck, met inbegrip van het Zuid.Bevelandse filiaal (A. L. Schrier), regelmatig 4 of 5 hengsten ter beschikking heeft. Een collectie die als regel voor „elck wat wils' biedt, doch waar steeds wel een koppaard onder schuilt. Momenteel is dit dan de 8-jarige GAMBO VAN DE LITER K. 2510, die dit jaar het Zeeuwse Kampioenschap en de Natio nale reserve-titel veroverde en dit laatste kunst stukje bovendien in 1961 reeds uithaalde. Hiermee getuigenis afleggend van een constante kwaliteit en even constante vorm. HIT laatste nu, is een merkwaardige eigenschap van Gambo, waarvan men nu. eens niet kan zeggen dat het een specifiek winter- of zomer- paard is, maar die altijd eender is. Een economisch gebouwd paard dat gemakkelijk te houden is, be kend staat om zijn grote vruchtbaarheid en van. wege zijn fokprestaties het vorige jaar voor een periode van 4 jaar werd goedgekeurd. Die niet de nationale top bereikte, maar er het vorige jaar zo dicht, bij was, dat het gemakkelijk had gekund. Bfe- kijkt men de stamboom, dan is deze van een even goede als duurzame constructie, want we komen er een keur van prominenten in tegen, die tot op hoge leeftijd best fokten. Vader is de bijna 15-jarige pre mier raceur van Nederland: Nico van het Zwarte- water d. Nat. Kamp. Nico van Melo enz. „Zwarte- water's" moeder: Dina van het Zwartewater K.36660 is 'n prestatiemerrie, werd in '53 nationaal 1ste met afstammelingen, zoogde vorig jaar nog een merrie- veulen en is thans de 20 gepasseerd. Als dochter van de Brab. Kamp. Albert van 't Westlancl die 19 jaar werd, direct verwant aan diens best fok kende vader Clairon de la Lys. Met in dezelfde lijn via Mordicus van Luur d. Duo de Ruys wat Suc- cesseur-bloed en via Opéra d'Ahca het bloed voe rend van Laboureur d'lsaac, wat terugvoert naar de Belg. Kamp. Indigène du Fosteau. De moeder van Gambo is de voortreffelijke Cora v. d. Liter, een dochter van de nog in volle produktie zijnde 16-jarige Moustic van Urbain d. Urbain van Cer. tain d. Nat. Kamp. Certain van Lamswaarde d. Frans K. 714. Grootmoeder is een dochter van Albain van Certain (volle broer van Urbain d. Cer tain van Lamswaarde en de voortreffelijke Kriem- hild de Malecote die op 15-jarige leeftijd nog fokte en een dochter was van de uit Brussel bekende Blondine de Pcde d. Gascon de Monligny. Het kan er best mee door, zo dachten wij. Als 15-jarige trok de heer W. de Buck reeds naai de keuring. De bruine Belg Simplon, welke bij li- kwidatie van de H.V. „Walcheren" werd overge nomen, was de eerste hengst van het huidige dek station. Velen zijn er nog gevolgd, waaronder de Zeeuwse Kampioen Wilfried en de Nat. Kamp. van '50, Nico van de Heibloem, de laatste in gemeenschappelijk eigendom met de destijds bekende fokker en lief hebber C. Mesu uit 't Nieuwland. De hengstenhouderij in haar tegenwoordige vorm, baart de heer I>e Buck wei eens zorgen. De exploitatiekosten zijn enorm gestegen en het rendement dienovereenkomstig' gedaald. Zo ook het aantal merriën dat nog gedekt kan vvor. den. Eerst geen voorstander van samenwerking tussen de liengstenhouders tot iedere prijs, toont hij nu wel belangstelling voor de definitieve op richting van een Bond van Hengstenhouders voor geheel Zeeland. Dit laatste nu, vinden we een gelukkige gedachte, vooral met het oog' op de voortschreidende integratie van de verschil lende Zeeuwse iokgebleden. Volgens hem is het dieptepunt voor de fokkerij wel zo ongeveer be reikt, ook al zal er misschien nog wel een enkel paard meer verdwijnen. Het Is met deze hoopgevende gedachte en de beste wensen voor onze trouw gebleven fokkers, dat we gaarne dit artikel en tevens het jaar be sluiten. P. J. LAKO.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 7