Noteer in Uw nieuwe zakagenda13,14 en 15 juni 1963 Grote Landbouwtentoonstelling te Kruiningen 3 LOONCOMPENSATIE WEGENS PREMIEVERHOGING A. O. W./A. W. W. TEMPORISERING KASSENBOUW Prijsbeleid akkerbouwprodukten in bespreking Meer geld beschikbaar voor rundvleesbeleid Wist IJ dat IN verband met de per I juli 1962 ingevoerde verhoging van de uitkeringen krachtens de A. O. W. en de verruiming van de Algemene We duwen- en Wezenwet waardoor het aantal uit keringsgerechtigden is toegenomen is de premie voor deze volksverzekeringen per 1 januari 1968 verhoogd. Deze verhoging bedraagt 1,1 zodat de premie A. O. W./A. W.W. in totaal 8,1% wordt. Per 1 januari 1963 is eveneens de grens van het premieplichtige inkomen verhoogd en wel van 8060,naar 9000— per jaar. ■et College van Rijksbemiddelaars heeft inmid dels; een beschikking afgekondigd waarin wordt bepaald dat aan werknemers van 15 jaar en ouder do«h niet ouder dan 65 jaar, door de werkgevers boven de rechtens geldende lonen een bijslag moet worden uitgekeerd van 1 Dit dient voor de eerste maal te geschieden aan het einde van de eerste loonweek van 1963 t.w. 1 of 5 januari a.s. Het gaat hier dus om een verplichte looncompen- satie waaraan de werkgever zich niet kan ont trekken en die in ieder geval betaald moet worden. In ieder geval zal dus gedurende de resterende maanden van dit contractjaar voor zowel de O. A. O. land- en tuinbouw door de werkgever voor ellae werknemer wekelijks 10 van het voor be trokkene geldende weekloon op het loonbriefje bijgeteld dienen te worden. De bijslag mag niet meer bedragen dan ƒ90,— per jaar of ƒ7,50 per maand of 1,73 per week. Een bepaling overigens die voor de landbouw van geen belang is. EEN delegatie van het Landbouwschap lieeft enige weken geleden met ambtenaren van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijver heid gesproken over de uitreiking van vergunnin gen voor de kassenbouw in 1963. Hoewel tijdens dit gesprek meer dan eens er op is gewezen, dat weinig begrip kan worden opgebracht voor de door de minister getroffen maatregelen om de kassenbouw te temporiseren, beperkte dit gesprek Zich in hoofdzaak tot de wijze van verdeling in 1963. De delegatie van het Landbouwschap heeft zich op het standpunt gesteld, dat het een onmogelijke zaak is om een urgentielijst op te stellen van tuin ders die bij voorrang behandeld moeten worden. Bepleit is dan ook, dat het beschikbare contingent zo gauw mogelijk zal worden uitgereikt op volgorde van het binnenkomen van de aanvragen. Daarbij is gesteld, dat naar schatting 8 miljoen aan aan vragen in 1962 reeds is vastgehouden, zodat het aanbeveling verdient hiervoor direct na 1 januari een vergunning te geven. Voorts is bepleit in elk geval een vergunning te geven aan de volgende groepen van tuinders: a. b. IN zijn maandelijkse bespreking met de minister van Landbouw heeft het Landbouwschap dinsdag avond 18 december concrete voorstellen gedaan met betrekking tot het prijsbeleid over akker bouwprodukten van oogst 1963. Het Landbouwschap is in deze voorstellen evenals in het prijsadvies ten aanzien van de melk uitgegaan van de noodzaak, dat de rentabiliteit in de akkerbouwsector be langrijk beter wordt, opdat de beloning van de arbeid in de landbouw gelijke tred kan houden met de algemene ontwikkeling en om de bedrijven in staat te stellen snel te moderniseren. In het overleg met de minister is echter wel gebleken, dat de regering ten aanzien van de akker bouwprodukten dezelfde gedragslijn schijnt te willen volgen als zij ten aanzien van de melk heeft ge daan. Dit betekent dus dat de regering slechts een beperkt deel van de voorstellen van het Landbouw schap zal overnemen. Het Landbouwschap heeft hierover zijn grote teleurstelling uitgesproken en de minister met grote klem gewezen op de noodzaak van verbetering der bedrijfsüitkomsten in de landbouw. In dit verband werd tevens besproken de doorberekening van een verhoging van de voergraanprijzen in de E. E. G.-heffingen voor varkensvlees, eieren en slachtpluimvee. Door het Landbouwschap is erop aangedrongen dat een vermindering van de verschillen in de voergraanprijzen tussen de E. E. G.-landen onmiddellijk leidt tot een overeenkomstige vermindering van de heffingen van veredelingsproduktea, voor zover deze van de verschillen in voergraanprijzen zijn afgeleid. Het Landbouwschap heeft als zij* mening naar voren gebracht, dat de Nederlandse delegatie in Brussel met alle kracht een onmiddel lijke doorberekening van wijzigingen in voergraanprijzen in de veredelingsheffingen dient te verdedi gen. Zulks kan immers grote betekenis" hebben voor de exportmogelijkheden van de Nederlandse ver- edelingsprodukten naar de andere E. E. G.-landen, hetgeen in het bijzonder ook voor de gemendge be drijven in ons land van zo grote betekenis is. Verder heeft het Landbouwschap in deze bespreking nogmaals bepleit dit jaar, en zo nodig ook in 1963, gelden beschikbaar te stellen aan het Produktschap voor Vee en Vlees voor zijn marktordenend beleid in de rundvleessector. De zorgelijke ontwikkeling van de prijzen van rundvee maakt een inten sivering van het rundvleesbeleid naar het oordeel van het Landbouwschap noodzakelijk, mede met het oog op het melkprijsbeleid. HET bestuur van het Landbouwschap heeft in zijn openbare vergadering van 19 december 1962 het beleid voor de rundvleessector in de naaste toekomst besproken. Er zijn grote moeilijkheden wat betreft de afzet van frundvlees en de prijzen zijn laag. De maatregelen die het Produktschap voor Vee en Vlees heeft genomen om verbetering in de situatie te brengen, leidden niet tot het gestelde doel Op korte termijn zullen aanvullende marktordenende maatregelen genomen moeten worden, waar voor het produktschap een bedrag van ƒ10 miljoen uit het Landbouw Egalisatie Fonds heef4: gevraagd. Het Landbouwschap heeft dit verzoek ondersteund in zijn maandelijkse bespreking met de minister van Landbouw en Visserij op dinsdag 18 december jJ. De minister heeft een bedrag van twee miljoen gulden toegezegd tot 1 april. Voorts overweegt de minister een P.M.-post op te voeren op de begroting van het L. E. F. Het bestuur van het Landbouwschap bleek niet ontevreden over deze toezegging. Het blijkt, dat de regering het belang inziet van de voorgenomen maatregelen, zowel voor het rundvlees als voor de zuivel. Het bestuur ziet dan ook met vertrouwen de verdere medewerking van de minister in de naaste toekomst tegemoet. Ter vergadering is er nog op gewezen, dat de prijsdaling van slachtvee in het afgelopen jaar de grootste klap voor de veehouderij is geweest. Zy die door onteigening zijn verdreven w* elders een nieuw bedryf moeten opbouwen; Zy die in het kader van een ruilverkavelings plan of streekverbeteringsplan tof kassenbouw overgaan. Ten aanzien van alle andere personen kon slechts het advies worden gegeven zo gauw mogeiyk een vergunning uit te reiken op volgorde van binnen komst. Verder is bepleit het beschikbare contingent zo hoog mogeiyk op te voeren. In 1962 is voor ong. 44,8 miljoen aan kassen gebouwd. Te verwachten is, dat by normale bouw in 1963 minstens 55 mil joen nodig Is. Verwacht mag worden dat bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Volks huisvesting en Bouwnyverheid in de Tweede Kamer het nodige zal worden gedaan om de minis ter ervan te overtuigen, dat de getroffen maat regelen voor de normale bouwnyverheid weinig zin hebben en voor de tuinbouw uitermate be zwaarlijk zijn. tt t e bij de intrede van 1963 ook fiscaal bezien voor een onzekere toekomst staan. Het is. hiermee ze ongeveer als met het weer rond de jaarwisseling, t kan vriezen en het kan dooien. Met klokslag 12 uur in de nacht van 31 december 19621 januari 1963 is een einde gekomen aan de werking van de Wet Vervreemding Landbouwgronden. We beginnen dus 1963 op dit terrein in groter vrijheid en als goed Nederlander zeggen we „vrijheid blijheid", maar toch houden we er rekening mee dat vrijheid ook ontaarden kan en hiertegen willen we op de drempel van 1963 nadrukkelijk waarschuwen. Vrije prijsvorming is stellig een grote deugd, maar als deze tot een ongemotiveerde prijsstijging zou leiden, kan dit op een groot maatschappelijk nadeel uitlopen. Enkele eeuwen terug kenden we in ons land de z.g. „dwaze tulpenhandelen dit strekke ons tot waarschuwend voorbeeld. Pas verworven vrijheid eist bezinning. In de periode toen. ik nog op het ouderlijk landbouwbedrijf werkte, moest ik eens een jong paard vroeg in het voorjaar voor het eerst in het nieuw ontloken weiland los maken. Het dier wist met zijn pas verkregen vrijheid geen raad en rende zo onstuimig het weiland door dat het een half uur later letterlijk op apegapenlag. Het had zich bijna dood gelopen. Zo dwaas zullen de grondprijzen zich stellig niet ontwikkelen, maar toch is een kleine waarschuwing wellicht niet geheel misplaatst. De opbrengst waar de, de gebruikswaarde van de grond dienen we zeer beslist mede in de overwegingen van de prijsvorming te betrekken. Het jaar 1963 heeft echter op fiscaal terrein nog meer in zijn schoot verborgen. Op stapel staan n.l. zeer belangrijke nieuwe fiscale wetten, die mogelijk in 1963 het Staatsblad zul- len bereiken. We denken hier aan de Vermogensbelasting en de Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting, die wellicht in 1963 door onze volksvertegenwoordiging zullen worden afgedaan. Ook in verband hiermede is het verdwijnen van de Wet Vervreemding Landbouwgronden zeer belangrijk. En dan dit alles nog weer eens te bezien in de steeds verder voortschrijdende ontwikkeling der E .E.G. Het aantal vragen en problemen dat zich in verband met dit alles zal kunnen voordoen, is zeer groot en de gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Het is ook voor de Zeeuwse agrariërs van het allergrootste belang hieraan volle aandacht te schenken. Zeeuwse boeren en tuinders spreekt hierover met uw collega's, laat H zoveel mogelijk voorlichten en vooral DENKT hierover allen eens rustig na. De nog meermalen gehoorde opmerking „daarvan heb ik geen verstandof dat probleem is mij te zwaarmoet U als contrabande uit uw gedachtenwereld bannen. Het gaat H ALLEN aan of nog beter het gaat ONS ALLEN aan en daarom met een open oog voor de vele problemen en met kalme bezinning de als immer onbekende toekomst van 1963 tegen. De beste wensen van de schrijver van. „wist U dat" mogen U allen hierbij vergezellen. MEIJERS.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 3