ILADIO ZEEUWSE Uitbrc id ingspla iinen AGENDA ZITDAGEN 2 VERKOOP DIEPVRIESPRODUKTEN Zitdagen Boekhoud bureau ZILVEREN AMBTSJUBILEUM Ir. SLITS DEKGELDEN HENGSTEN 1963 STICHTING CONTRACTTEELT ROOSENDAAL ZEEUWS LANDBOUWBLAD Zeeuwse Landbouw Maatschappij Met dank voor de vele goede wen sen, ter gelegenheid van het nieuwe jaar ontvangen, wensen wij U allen wederkerig een ZEGENRIJK 1963. Familie GEUZE. „ZandhoevePoortvliet. l E F I V\ 3 L N 1) B O U V\ B L A D AFDELING WISSEN KEKKE. 7 januari 1963 ledenvergadering om 7.30 uur namiddag, in hotel „De Kroon" te Wissenkerke. De heer mr. J. F. G. Schlin- gemann zal spreken over: „Wetenswaardigheden over Joego-Slavië en indrukken uit Spanje". AFDELING SEROOSKERKLAlgemene vergade ring op woensdag 9 januari 1963 in Café Huijs.se te Serooskerke. Aanvang 19 uur. Voorts filmvertoning van Z. L. M.-journaal. AFDELING KLOETINGE: Algemene vergadering op vrijdag II januari 1963 in „Amacitia". Aanvang .19.30 uur. Spreker: mr. J. F. G. Schlingemann over: „De Euromarkt en onze landbouw in ontwikkeling." AFD. KILLANl). In ons vorig nummer van 21 december namen wij voor de afd. Rilland een op 9 januari a.s. te houden algemene vergadering op. Dit blijkt niet juist te zü". De algemene vergadering van de afd. Rilland zal op 16 januari a.s; om. 2 uur n.m. in het „Dorpshuis" te Rilland gehouden worden. Spr. Ir J. Prins. VERENIGING YOOIi BEDRIJFSVOORLICHTING WALCHEREN Algemene vergadering v. d. Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting, welke gehouden zal worden op dinsdag 8 jan. 1963 om 13.30 uur in café restaurant „WöhIer", Lange Delft 10, in Middelburg. Spreker: Weledelgestrenge heer ir. C. M. Hupkes van het T. A. W. te Wageningen over „Samenwerkingsvor men in de landbouw". VERGADERINGEN VER. VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING W. Z.-BEVELAND 14 januari te Oudelande om 14.00 uur in het Ver enigingsgebouw. Spreker A. Spruit over de gladiolen- teelt. 16 januari te Driewegen om 14.00 uur in café v. d. Guchte. Spreker J. van Balen over vruchtwisselings- problemen. 16 januari te Ellewoutsüijk om 19.30 uur in hel Van Hattumhuis. Sprekers C. den Engelsen en J. Lantinga over machinaal melken enz. 21 januari te Hoedekenskerke om 19 uur in hotel „Otte". Spreker J. van Balen over vruchtwisselings- problcmen. 23 januari te Ovezamle om 14.00 uur in café Ver beek. Spreker J. van Balen over vruchtwisselings- problemen. 23 januari te Kwadendamnic urn 19.00 uur in café W. L. Huige eveneens spreker J. van Balen over vrucht wisselingsproblemen. Kortgene. Tot 22 december j.l. lag ter inzage het bij raadsbesluit vastgestelde plan tot herziening van bet plan van uitbreiding voor het jachthaven- en bungalowterrein te Kortgene. Gedurende zes weken na afloop van genoemde termijn kunnen belangheb benden die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bezwaren indienen bij G. S. Hontenisse. Tot 9 januari ligt ter inzage het ont werp tot herziening van het uitbreidingsplan in on derdelen voor Kloosterzande. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij de gemeente raad bezwaren indienen. Westkapelle. G. S. hebben goedgekeurd het uitbrei dingsplan, regelende de bestemming in onderdelen van gronden, gelegen ten zuiden van de De Casem- brootstraat. Binnen een maand na 13 december 1962, kunnen belanghebbenden die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, beroep instellen bij de Kroon. jaarvergadering kon. gen. voor landbouwwetenschap DE jaarlijkse algemene vergadering van het Ko ninklijke Genootschap voor Landbouwweten schap. alsmede van het Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs, zal worden gehouden op vrijdag, 8 maart 19§3 om 10 uur in restaurant-café Esplanade te Utrecht. De Nederlandse Landbouwweek wordt van 18 t/'m 21 juni 1963 te Wageningen gehouden en gewijd zijn aan het algemene onderwerp „Onderzoek voor de praki ijk" pluimveestl diedag De V. P. Z. organiseert in samenwerking met de drie standsorganisatics en het bedrijfsleven in de Pluimveesector op: donderdag 17 januari 1963 om 13.30 uur in hotel „Mabesoone" te Oostburg' een pluimveestudiedag. De agenda: 13.30. Opening door de heer H. a. M. v. d. Vijver, dierenarts te Biervliet. 13.43 14.15. Heeft het kleinbedrijf in de pluimvee houderij nog toekomstmogelijkheden? In te leiden door ir. C. Zwetsloot van het L. E. I., Den Haag. 14.15- 14.30. Discussie. 14.30 15.00. De vorming van eierringen. In te leiden door de heer s. v. d. Wielen, van Calvé- Delft. 15.0015.15. Discussie. 15.15—15.45. Pauze. 15.4516.15. Toekomstmogelijkheden in de slacht- kuikenteeit door drs. W. M. C. Goos- sens. directeur Coöp. Pluim vee ver koop vereniging te Boxmeer. 16.15 17.30. Forum. 17.30. Sluiting. Discussieleider: Ir. B. H. v. d. Zanden. De vroegere Rijkslandbouwconsulent in Zeeuws- Vlaanderen. de heer Ir. Haenen, heeft steeds aange drongen om, gezien de bedrijfsvormen in zijn ambts gebied, de pluimveehouderij hier speciaal te helpen bevorderen. Dit programma is echter voor pluimvee fokkers uit geheel Zeeland van belang. De grote moeilijkheden en veranderingen op het kleine gemengde bedrijf, speciaal in de pluimveesec- lor, hebben de organisaties genoopt deze dag te be leggen. Behalve over de behandelde onderwerpen, kunnen aan het forum vragen gesteld worden over alle problemen der pluimveehouderij. Allen die belangstelling voor deze bedrijfstak heb ben, zijn van harte welkom. De Rijkspluimveeteeltconsulent, Ir. B. II. v. d. ZANDEN. DE omzet van diepvriesprodukten in Nederland is in 6 jaar gestegen van 2600 ton in 1955 tot 8300 ton in 1960. Dit betekent dat de omzet in 1960 ruim driemaal zo hoog was als in 1955. Ook in Enge land is er 'n enorme groei. Uit een vergelijking van de inkomensbesteding aan levensmiddelen in Ame rika, Engeland en Nederland is duidelijk vast te stellen dat de afzet van diepvriesprodukten zich in Nederland nog maar pas begint te ontwikkelen, al dus mededelingen van de directie Tuinbouw. Van de 10,die de huisvrouw aan levensmid delen besteedt geeft de Amerikaanse huisvrouw ruim 50 cent uit aan diepvries, haar Engelse colle ga 10 cent en de Nederlandse huisvrouw slechts 3 cent, wat 0,3 0 'o van het levensmiddelenbudget be tekent. Dinsdag 8 januari 1963, Hilversum I, 12.20 12.30 uur „Het kalkonderzoek in nieuwe banen", een vraaggesprek met ir. L. G. Olden- banning van het Bedrijfslaboratorium voor grond en gewasonderzoek en ir. L. C. Struys, directeur van de Stichting Nederlands Kalkbureau te De Bilt. „Aktualiteiten in de glastuinbouw", met mede werking van de heer P. Kruik van het Proefstation voor de groenten en fruitteelt onder glas in Naald wijk. Vrijdag 11 januari 1963, Hilversum I, 12.20 12.30 uur „Voedings- en stofwisselingsziekten bij het vee", een causerie van ir. F. de Boer, rijks consulent voor de veevoeding te Wageningen. Een reportage met medewerking van ir. P. J. J. Philipsen van het Instituut voor Bewaring en Ver werking van landbouwprodukten te Wageningen, over de kwaliteit van hooi, dat met de maaikneu- zer is gewonnen. Hulst: Maandag 7 januari in „De Graan- beurs". VVestkapelle: Maandag 7 januari in „Kasteel van Batavia" van 9.15 tot 12.30 uur. Oostburg: Woensdag 9 januari in café „De Windt". Zierikzee: Donderdag 10 januari in hotel „Huis van Nassau'. Middelburg: Donderdag 10 januari in hotel „De Eendracht". Kortgene: Donderdag 10 januari in hotel „De Korenbeurs". St. Fliilipsland: Zaterdag 12 januari in hotel „De Druiventros". AP 1 januari herdacht ir. H. J. A. Slits, rijks- tuinbouwconsulent te 's-Hertogenbosch, het feit dat hij 25 jaar in functie is. Voor zijn vele vrienden en relaties is er gelegen heid tot feliciteren op zaterdag 5 janutfri 1963 van 2.304.30 in Chalet Royal te 's Hertogenbosch. De afdeling Paardenhouderij van het Land bouwschap, gelet op artikel 13 van de Verordening Hengstenhouderij, besluit voor het jaar 1963 het minimum-tarief voor dekgelden vast te stellen op: I60,voor dekkingen door hengsten van typen met een stokmaat van ten minste 1.50 m.; II: ƒ30,voor dekkingen door hengsten van typen met een stokmaat van minder dan 1.50 m. HE Stichting voor Contractteelt te Roosendaal, gevormd door de standsorganisaties in het Zuid-Westen en de beide Hollanden, hebben een be spreking gehad over de contractteelt van groenten met dr. W. H. Kemmers van het Centraal Bureau van de tuinbouwveilingen. Een groot gedeelte van de groenten wordt zowel in de tuinbouw als in de akkerbouw geteeld. (Het grootste gewas, de con- servenerwten is door de mechanisatie een akker bouwprodukt geworden.) Wat de groenten betreft bleek, dat deze gewassen geteeld worden tegen ver uiteenlopende prijzen en somtijds op contracten, die beter betiteld kunnen worden als een vodje papier. Contracteren van deze groenten over de veilingen heeft vele voordelen. De meeste veilingen hebben op dit gebied een grote ervaring, terwijl zij contracteren op goede contracten, waardoor de telersbelangen zijn gewaarborgd. Wat prijzen be treft zijn de veilingen op de hoogte van de mini mumprijzen. Telers die tot dusver over de veiling contracteerden of anderszins in contact staan met een veiling kunnen dus het beste hun contracten afsluiten over de veiling. Voor inlichtingen over de contracten kunt u zich wenden tot het secretariaat van uw landbouworganisatie. Het secretariaat be schikt nl. over model contracten, terwijl ook de geldende contractprijzen daar bekend zijn. U dient zich wat uw organisatie betreft te wenden tot de heer G. C. de Rijk van het secretariaat van de Z. L. M„ telefonisch te bereiken onder no. 01100— 5010. (Bewerkte publicatie van de Stichting voor Con tractteelt.) ADVIESBUREAU VOOR WONINGINRICH TING: Zitdag op dinsdag 8 januari om 1.30 uur n.m. o» het Landbouwhuis te Goes. waarin opgenomen „De Boerenjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de Hoofdredacteur: Mr. J. F. G. Schlingemann. Redactie, Abonnementen en Advertenties: J. F. Blanksma, Grote Markt 28, Goes. Tel. 01100—5010 en 5012. Tel. huis 01185—422. Advertenties en administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande Tel. 011502073, Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 2