Aan de leden Rijks Middelbare Landbouwschool Schoondijke 20 jaar O LVE H VA N 18 7 9 19 P. J. G ■*^KL STREEKBESTUREN OPGELET 26 JANUARI VOORLICHTINGSDAG CANADA UITZENDING 1963 BIJEENKOMST VOOR AFDELINGSBESTUURSLEDEN ZESDE UITZENDING VAN JONGE BOEREN EN TUINDERS NAAR CANADA D! L E E N S V E R Z E KERING VU IJ DAG 4 JANUARI 1963 FT onze spijt is tengevolge van bijzondere omstandigheden de arbeidsovereenkomst tussen de al gemeen secretaris, de heer Van Vliet, enerzijds en de P. J. G. Zeeland (vertegenwoordigd door haar bestuur) anderzijds, met ingang van heden verbroken. Vanzelfsprekend zullen door ons de nodige stappen worden ondernomen om tot voorziening in de aldus ontstane vacature te komen. Tevens zullen in de tussenliggende tijd de lopende zaken zoveel mo gelijk „lopend" gehouden worden. Voor de goede orde verzoeken wij u echter daartoe met het volgende rekening te houden: Het op de laatstgehouden P. R.-vergadering toegezegde jaarverslag komt te vervallen. Wendt u voor wat betreft ledenadministratie, administratieve inlichtingen, stencilwerk etc. tot het P. J. G.-secretariaafc, Landbouwhuis, Goes. (Mej. A. Oudeman.) Stuur berichten en mededelingen voor dit blad aan de redaktie van het „Zeeuws Landbouwblad". (De heer J. F. Blanksma, Landbouwhuis.) Neem in geval van vragen, opmerkingen of gewenste inlichtingen in verhand met provinciaal pro gramma en /of beleid, contact op met het provinciaal hoofdbestuur uit uw streek of met de provin ciale voorzitter H. C. v. d. Maas, (schriftelijk) p.a. Landbouwhuis, Goes; (telefonisch 01109—217). Indien u medewerking van het provinciaal apparaat wenst aan één of meerdere onderdelen van uw afdelings- of streekprogramma, stel u dan eveneens in verbinding met uw provinciaal hoofdbe stuurslid of met de prov. voorzitter. N. B.In dit verband zij speciaal opgemerkt, dat een nadere planning en datumvaststelling door de afdelingsbesturen ter behandeling (discussie) van het lopende provinciaal jaarthema in de af delingen, door ons op prijs gesteld zal worden. Bepaal een datum, -• f dit aan ons door en één van ons zal gaarne, na nader overleg met u, als discussieleider optreden.) Verdere mededelingen van praktische aard zullen geregeld in dit blad blijven verschijnen. Vertrouwende op aller medewerking, Namens het bestuur, H. C. v. d. MAAS, voorzitter. DEZE maand zal de Kijk* Middelbare Land bouwschool te Schoondijke 20 jaar bestaan. Gezien de betekenis die deze instelling voor de landbouw heeft, hebben de oud-leerlingen gemeend «lit feit niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan. Immers, vele leerlingen hebben in die pe riode de school met een diploma verlaten. Zijn in vloed op het boerenbedrijf en het boerenleven is onmiskenbaar. Daarbij komt dat de school met zijn tijd meegaat en op alle mogelijke en verant woorde manieren tracht van de toekomstige boe ren goede ondernemers te maken. Dat de school met alles wat erbij hoort (vervolgcursussen, schooltuin enz.) een levend geheel is en algemeen wordt gewaardeerd in de streek zal men daar overal kunnen horen en ondervinden. Geen wonder dus dat de Vereniging van oud leerlingen de feestelijke viering van dit 20-jarig jubileum ter hand heeft genomen, daarbij meteen al tonende wat de huidige agrarische jeugd ver mag. Teneinde aan de nodige gelden voor de vie ring te komen is een grote verloting op touw ge zet, waarvan om bovengenoemde redenen een prima resultaat mag worden verwacht. Een aardige bijzonderheid daarbij is dat, geheel in de sfeer blijvende, als prijzen een paar varkens beschik baar zijn. 11 januari 1963 is de „grote" dag. In de feeste lijke middagvergadering in het Ledeltheater in Oostburg, die onder leiding van één der oud-leer lingen staat, zal het hoogtepunt worden gevormd door de rede, die zal worden uitgesproken door de heer Ir. P. W. Bakker Arkema, Rjjkslandbouw- consulent voor landbouwwerktuigen te Wagenin- gen. Zyn onderwerp luidt: De ontwikkelingen in en de toekomst van de landbouwmechanisatie! Een onderwerp dus dat volop in de aandacht van de landbouwers staat en dat vooral ook de jonge boeren bezighoudt. Mede gezien de deskundigheid van de lieer Bakker Arkema en zijn naam als vlotte spreker kan erop worden gerekend dat het Ledel theater met vele genodigden en belangstellenden APGAVEN voor de provinciale trekkerbehendig- v heidswedstrijd op 26 januari te Middelburg worden vóór 12 januari a.s. verwacht bij D. Vos, Boksweg 1 te Koudekerke (tel. 01185339). Elke streek mag twee afgevaardigden sturen. WIJ rekenen er v&D en mèt elkaar op, dat wij allen op zaterdag 26 januari a.s. onze jaar lijkse PROVINCIALE CONTACTDAG in het City. theater te Middelburg zullen bezoeken. In eikaars en in ons eigen belang 's Morgens vanaf 9.00 uur: Provinciale Trekkerbehenxligheidswedstrijd op de Markt, en wedstrijden voor iedereen in het City-theater. Persoonlijke uitnodigingen voor de leden volgen, maar: NOTEERT U NU VAST IN UW AGENDA. N.B. Ook leden van de Z. L. M. en de Bond van Plattelandsvrouwen van harte welkom. gevuld zal zijn. De vergadering begint om 15.00 u. Dat de ouxl-Ieerlingen hun tjjd verstaan en ook andere zaken dan het boerenbedrijf in hun belang stellingssfeer betrekken bljjkt wel uit het avond programma. Dat bevat, na een koffiemaaltijd, een opvoering in het Ledeltheater van het vrolijke stuk „De Gecroonde Leersse" van Michiel de Swaen door het Reizend Zeeuws Volkstoneel onder leiding van drs. L. Lockef eer. Het Reizend Zeeuws Volks toneel won met dit stuk het Zeeuws Landjuweel. Na de toneelvoorstelling is er in hotel „De Een hoorn" te Oostborg nog een gezellig samenzijn, met muzikale omlijsting van de heer J. Antonisse en medewerkers. Dan kan er nog eens worden nagekaart en kunnen goede, oude herinneringen worden opgehaald. De woorden gezellig samenzijn kunnen, gezien de aard der Zeeuws Vlamingen, in dit geval wel letterlijk worden opgevat. AI met al ziet het ernaar uit dat het geen uit bundige, maar wel een feestelijke en waardige viering gaat worden, die de warme plaats van de school in het hart van de agrarische gemeenschap nogeens beklemtoont. IN verband met de jaarlijkse uitzending van jonge plattelanders naai- Canada in 1963 wordt door de drie Centrale Plattelands Jongeren-Orga nisaties een voorlichtingsdag georganiseerd op maandag 7 januari a.s. in zaal 8 van het Groot handelsgebouw te Rotterdam. Deze toelichtingsdag is belangrijk voor belang stellenden, maar nog meer voor hen, die ernstig overwegen in 1963 ais deelnemers aan de Canada Stage naar Canada te gaan. De 3 C.J.O.'s nodigen belangstellenden en kandidaat stageaires gaarne uit voor deze voorlichtingsbijeenkomst. Een aantal dia's over de reis zal worden ver toond. BIJ voldoende deelname zullen onze PROVIN CIALE KADERDAGEN gehouden worden vanaf woensdag 20 februari a.s. 's middags tot en met zaterdag 23 februari a.s. 's morgens. B(j de organisatie van «leze bijeenkomst wordt uitgegaan van de aanwezigheid van minimaal één bestuurslid per afdeling. Kosten (exclusief reiskosten) per deelnemer ƒ25,—. In het programma zal het accent liggen op: a. verantwoordelijkheid van bestuursleden; b. afdelings-programmering, mede in coördi natie niet provinciale mogeiykheden en richt lijnen. c. het nieuwe discussie-thema voor het winter* programma 1963-'64: „Onderwys voor platte landsjongeren nu". Mochten kosten en/of bedryfsmoeiiykheden be zwaren op gaan leveren om tot deelname te be sluiten dan raden wij de afdelingsbesturen aan, deze bezwaren d.m.v. betaling uit verenigingskas en daadwerkelijke hulp op het bedrjjf van het deel nemend bestuurslid, uit de weg te nemen. Schriftelijke opgaven via het afdelingssecrc- tariaat aan: H. v. d. Maas, Landbouwhuis, Goes, vóór 18 januari a.s. (Na deze datum volgen nadere bijzonderheden) IN april 1963 zal een zesde groep jonge boeien en tuinders naar Canada vertrekken. In het bezit van een visum en een werkvergunning zullen zij voor een periode van negen tot achttien maan den op Canadese bedrijven gaan werken. Hiermede volgen zij het voorbeeld van de 350 jongens, die vanaf 1958 reeds aan de uitzendingen hebben deel genomen. Tijdens hun verblijf in Canada zijn de jongens te gast in Canadese gezinnen. Zij krijgen de gelegen heid land en volk van Canada te leren kennen en een mooie en rijke ervaring in hun jonge jaren op te doen. Op last van de Canadese autoriteiten zul len de deelnemers aan de uitzending na hun ver blijf in Canada naar hun vaderland moeten terug keren om daar hun ervaringen uit te dragen. De voorbereiding van deze Canada-uitzending in Nederland ligt voornamelijk in handen van de Drie Centrale Landbouw Jongerenorganisaties. Deze Jongerenorganisaties beleggen in het kader van deze voorbereiding op maandag 7 januari 1963 te beginnen om 10.30 uur in het Groothandelsgebouw te Rotterdam (café-restaurant Engels) een grote voorlichtingsdag over Canada en de Canada-uit- zending. In het programma van deze dag is opge nomen 'n bezoek aan 't stoomschip „Rijndam" om belangstellenden voor de uitzending reeds nu met het schip te laten kennismaken, waarmee de deel nemers aan de uitzending 1963 de overtocht zullen maken. Belangstellenden voor de Canada-uitzending kunnen de voorlichtingsdag in Rotterdam geheel vrijblijvend bezoeken. Voor aanmelding kan men sich richten tot het adres Landbouw Jongerenorganisaties, Nieuwe Parklaan 105. VGravenhage. KORTENAERKADE 1, S-GRAVÉNHAGE. BIJKANTOREN: AMSTERDAM. ARNHEM, EINDHOVEN.'S-GRAVENHAGE, GRONINGEN, ROTTERDAM, UTRECHT

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 19