BROUWGERSTMARKT Nieuws uit de vlasserswereld Noteringen WIJ ONTVINGEN V K IJ D A G 4 JANUARI 1963 sm FRIITAFZET ROND KERSTDAG EN NIEUWJAAR De prijzen bleven bij flink aanbod, vast en iets aan trekkend, vlak vóór de Kerstdagen. De snel invallen de strenge vorst vergde veel zorgen om het fruit te beschermen. De jaaromzet van de bij het Centraal Bureau tuin bouwveilingen aangesloten veilingen steeg van 765 miljoen naar 840 miljoen gulden in 1962. Hierin le verden ook verschillende Zeeuwse veilingen een bij drage. De voornaamste noteringen waren rond de feest dagen: Cox's Orange Pippin m. 65-70 I 80115, II 68, m. 55-60 I 42—60, II 32; Golden Delicious m. 70-75 71-X 87, H 67—72, m. 60-65 I 41—67, II 49—54; Goudrei- net te m. 75-85 I 51—66, II 59--55. m. 65-75 I 47- 55. II 47—52; Jonathan m. 70-80 I 54—67, II 2943, m. 60- 70 I 3860, II 2031 Lombartscalville m. 70-80 I 45 52, II 32—39, m. 60-70 I 32—42, II 22—32; Winston m. 65-75 I 38—48, II 34—36, m. 55-65 1 30. II 21; Zoe te Ermgaard m. 65-75 I 74 -75, m. 55-65 I 6064; Conference m. 65-70 I 68, m. 55-60 I 52—53; Doyenné du Cornice m. 75-80 I 122—128, II 115—121, m. 65-70 I 120—122, II114; Legipont m. 65-70 I 54—55, m. 55-60 I 38—39; Comtesse de Paris m. 65-75 II 2021, m. 55-65 II 1322; Gieser Wildeman m. 60-70 I 6062, m. 50-60 I 60—62, m. 50-60 I 47 -61; Saint Rémy m. 75-85 I 29, m. 65-75 I 28. A AN het begin van het nieuwe jaar is er nog niet veel nieuws te vermelden. De markt heeft practisch veertien dagen stilgelegen, tenge volge van de achter ons liggende feestdagen. In de voergraansector waren, tengevolge van de ingevallen vorst en de vele sneeuw die in geheel Europa gevallen is, goede omzetten Te constateren. Dit betrof vooral ook de voergerst, waarvan de prijzen aanzienlijk zijn opgelopen. Óp dit ogenblik is Engeland t.q.v. de andere landen scherp concurrerend met voergerst aan de markt. Franse gerst wordt geoffreerd voor prijzen die te hoog zijn voor de Nederlandse markt. Boven dien verwachten wij uit Frankrijk geen groot aan bod, omdat een groot gedeelte van de oogst daar voor eigen behoefte nodig zal zijn, omdat de Franse maisoogst zeer is tegengevallen. Wij kunnen in alle landen van de E. E. G. een groter verbruik van voergerst constateren, het geen een gunstig effect heeft voor de brouwgerst - markt. Dit geldt zowel in Nederland, en België, als in Duitsland. Wij verwachten dat de Nederlandse mouterijen nog niet volledig gedekt zijn en het C. B. K. tot verdere aankoop zal overgaan. Voor het C. B. K. is op dit moment, zoals zij vorige week aan het A. N. P. mededeelde, de Engelse Proctorgerst de goedkoopste en het is te verwachten dat deze ge kocht zal worden in plaats van de Nederlandse Balder. Hiertegen kunnen uiteraard geen bezwa ren bestaan, doch wel valt te constateren dat in augustus en september de Engelse gerst aanzien lijk duurder was dan de Nederlandse. De Neder landse brouwgerst werd toen tengevolge van de grote druk van het aanbod nagenoeg „weggege ven", waardoor het C. B. K. toen uitsluitend Neder landse Balderbrouwgerst aankocht. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is, dat de Neder landse brouwgersttelgr voor een meer geconcen treerd aanbod dient te zorgen, om daardoor een bewust prijsbeleid, dat aangepast is aan de binnen- en buitenlandse markt, te kunnen voeren. De Belgische en Duitse mouters zullen echter ook nog een deel van hun behoeften moeten dek ken. Het eigenaardige is nu, dat tengevolge van de E. E. G.-marktverordeningen en het daardoor geschapen marktmechanisme in deze landen de Engelse en Deense Proctor aanzienlijk duurder is dan de Nederlandse Balder, zodat laatstgenoemd ras alleen reeds uit prijsoverwegingen de voorkeur kan hebben. De Nederlandse Balder zal dan ook hoofdzakelijk in het buitenland geplaatst moeten worden. Nogmaals willen wij er op wijzen, dat het aan koopseizoen van de mouters beperkt is en dat de telers die nog brouwgerst in voorraad hebben er goed aan zullen doen de verkoopmogelijkheden met hun handelaar of coöperatie te bespreken. Te lang wachten met verkoop kan betekenen dat de mouters zich zullen indekken metgerst van andere origine, waarmede men veel aan de markt is. Tenslotte nog een opmerking over de rassen- keuze voor het a.s. zaaiseizoen. Het ziat er n&ar VEEMARKT ROTTERDAM Vette koeien ƒ2,10ƒ2,95; Nuchtere kalveren 1,301,60; Varkens (levend gewicht) 1,86 1,90. Alles per kilogram. Kalf- en Melkkoeien ƒ775ƒ1075; Vare koeien ƒ500ƒ700; Vaarzen ƒ506—800; Pinken ƒ325 500; Graskalveren 200300. Alles per stuk. VEEMARKT 's HERTOGENBOSC H Melk- en kalfkoeien 5251085; Guiste koeien ƒ485825; Kalfvaarzen ƒ725ƒ1050; Klam vaarzen 550750; Guiste vaarzen ƒ520ƒ725; Pinken 375- 540; Graskalveren ƒ180—330; Nuchtere kal veren voor fok- of mesterü 70ƒ155; Weideschapen 6590; Drachtige zeugen 240300; Lopers 55 70; Biggen 39ƒ52. Alles per stuk. Slachtrunderen: Extra kwaliteit 3ƒ3,15, le kw. 2,80-ƒ2,95, 2e kw. ƒ2,55—ƒ2,75, 3e kw. ƒ2,25— ƒ2,45; Vette stieren 2,70-3; Worstkoeien ƒ2,15— 2,30. Alles per kg gesl. gew. Vette kalveren, Le kw. 3,303,55, 2e kw. 3,05 ƒ3,25, 3e kw. ƒ2,80ƒ3; Nuchtere slachtkalveren ƒ1,40—ƒ1,70; Slachtzeugen, le kw. ƒ1,48ƒ1,58, 2e kw. ƒ1,40—ƒ1,46; Slachtvarkens ƒ1,78—ƒ1,86. Alles per kg lev. gew. Vette schapen ƒ90—-120; Vette lammeren ƒ90 ƒ135; Nuchtere slachtkalveren ƒ40ƒ70. Alles per stuk. uit dat wij binnen enkele jaren over productievere brouwgerstrassen zullen kunnen beschikken. Hoe wel wij -mis daarover verheugen, moeten wij er op wijzen, dat eerst na enkele jaren van praktijkbe proeving gezegd kan worden of de mouters en brouwers een nieuw ras regelmatig zullen kopen. Tot heden is de Balder een van de beste brouw gerstrassen van Europa en het zal verstandig zijn voorlopig bij dit ras te blijven, omdat van de nieu we rassen nog te weinig over brouw- en möut- waarde bekend is. Hierbij dient men te bedenken dat in de eerste jaren bij de brouwers en mouters, vooral in het buitenland geldt: „Onbekend, maakt onbemind", zodat de verkoop van een nieuw brouw- gerstras altijd een moeilijke zaak is. Desondanks zullen deze beproevingen van nieuwe rassen uiter aard intensief op praktijkschaal voortgezet moeten worden, opdat de landbouw zo spoedig mogelijk met zekerheid van de afzet op nieuwe rassen kan overgaan. ALS regel geldt dat op het einde van het jaar de markt in bewerkt vlas een trager verloop kent. Men brengt dit dan in verband met de ko mende feestdagen en het opnemen der voorraden O Van liet Landbouwkundig Bureau voor Sporen- Elementen te Arnhem een koper- en kobalt- kaart van Nederland met de beschrijving van de voornaamste gebreksverschijnselen bij plant en dier. Een zeer overzichtelijke kaart waaruit overduidelijk blijkt dat Zeeland wat koper en kobalt betreft zich in het algemeen geen zorgen behoeft te maken. v -4' Stippenkaart. Het cartografische Bureau van de hoofdingenieur J. M. de Casseres van het Ministerie van Landbouw en Visserij heeft on langs een achttal kaarten vervaardigd, die met gegevens van de situatie in 1961, een beeld geven van de voortbrenging in West-Europese landen van een aantal agrarische produkten. De toegepaste stippen-techniek maakt het mo gelijk in een enkele blik een overzicht te krij gen van de beteelde oppervlakte en de veebe zetting, inclusief varkens. H Kalenders 1963. Raiffeisen Gezinskalender 1963 met illustra ties naar goaches van A. Rottier te Koude- kerke. i SÉ f>c B. P. maaic!k»nd®i «PU UIT EEN oefteint WEEKbOEK VAM £<3 BRAMun- oFSLIKHOEIt 2 januari 1963. |\E feestdagen Kerstmis en Nieuwjaarsdag zijn V weer achter de rug en we lopen weer in het gareel, al is het dan in een spiksplinter nieuwjaar 1963. De vette dagen zijn weer om en we komen weer in de magere dagen, wat zeker goed is voor onze gezondheid. Het is wel een bijzondere Kerst mis en Nieuwjaar geweestwe hebben vorig jaar, toen we in november plotseling wat vorst kregen, gewenst dat deze maar moest wachten tot Kerst mis en Nieuwjaar. Nu dat is dan nu gebeurd: met Kerstmis flink gevroren en direkt daarop is de sneeuw gekomen. We zien ons op 't ogenblik om ringd door hele bergen opgewaaide sneeuw en velen onzer zijn dan ook met Nieuwjaar hierdoor thuisgehouden. De hoofdwegen zijn nog wel be rijdbaar maar de polderwegen, die na liet passeren van de sneeuwploeg weer even berijdbaar waren, zijn door de harde wind weer onberijdbaar gewor den. De sneeuw vormde weer hopen, die door auto's niet te passeren zijn. Het leek met Nieuwjaarsavond precies als op die Kerstmis-prentbriefkaarten, alle huizen en ker ken onder de sneeuw en uit die huizen straalde helder licht naar buiten. We hebben onder elkaar de feestdagen gevierd, gezellig bij de warme kachel die nu onmisbaar is. Buurman Willem kwam ook nog even nieuwjaar wensen met bure Plone en hij zei, toen hij geheel verwaaid binnenkwam: „Ollemille een gezegend en gelukkig nieuwjaer; wat minder wind was ge wenst. Dat we meer plezier maggen èn as vlie jaer, en is een jaer maggen kriegen waarin gin mens te klaegen eit van ons. Wat meer maggen merken van de E. E. G. Ja, in onze portemennee bedoel ik en wat minder gepraet erover. In den almenak èt ik gelezen, dat jannewaeri eel koud za zien, maer dat we toch een vroeg voorjaer zullen ebben". „Nou", zei bure, „ik ope, da je geliek kriegt, want ik wou, dat ol die kou we maer wig was en de eeste crocussen te zien wassen, want 't voorjaer dat zou me mergen al anstaen". Natuurlijk heeft buurman nog heel wat verteld over koude winters van vroegere tijd, toen hij nog jong was. Maar veel hadden we al eens een paai keer eerder gehoord en dan is 't mooiste eraf, en bure Plone praatte met de dames over haar huis houden natuurlijk. Ja, we gaan weer niet volle moed over de drem pel van het nieuwe jaar. We hebben deze dagen veel genoten van de radio en T.V. Wat zouden de avonden lang geweest zijn! We hebben leerzame uitzendingen gezien en ook wel die men gauw ver geten zal. Maar toch staan we wel eens stil bij deze moderne dingen van deze tijd; wat betekenen ze toch veel in deze tijdHeel de wereld komt ons huis binnen, we worden geconfronteerd met vol keren, die duizenden kilometers van ons wonen. Laten we deze dingen mogen gebruiken om tot meerdere medewerking en hulp te komen van deze vreemden, die toch ook mensen zijn en het veel minder hebben dan wij. in de spin- en weverijen welke gewoonlijk omtrent de jaarwisseling plaats vindt. Hiervan is dit jaar geen sprake. De markt kenmerkt zich door grote activiteit. Al het bewerkte en in bewerking geno men vlas wordt gretig opgenomen tegen licht stij gende prijzen. Dit vooral in de lagere soorten, maar ook de betere soorten worden meer gevraagd. De gezwingelde lokken worden aan steeds stij gende prijzen uit de markt genomen. Ook het vlaskaf is duur, maar het lijnzaad ligt verlaten in de markt en is voor gekeurd zaad on geveer 15,per 100 kg goedkoper dan vorig jaar. Op de strovlasmarkt is het aanbod gering en wat verkocht wordt brengt hoge prijzen op. Een en ander brengt mede dat er zowel van han delaars als van vlasserszijde meer belangstelling bestaat om land te huren om in 1963 vlas in te zaaien. Er- worden huurprijzen van 900,-— tot 1000, en meer per ha gegeven. Men verwacht minder animo bij de boeren om zelf vlas te telen tenge volge van de verhoogde graanprijzen en de grote opbrengsten hiervan in het afgelopen jaar. In Russisch vlas gaat bijna niets om en mocht dit aanhouden dan zal er een schaarste 'aan vlas ontstaan, wat juist nu niet gewenst is en waar voor men in vlasserskringen zeer bevreesd is. Rus land is de onzekere factor die in een bepaalde periode de markt overvoerd om zich daarna vol ledig terug te trekken. Daarom zal men in vlas serskringen gaarne zien dat ook Engeland tot de E. E. G. zal toetreden omdat een eontingentering van de Russische invoer pas dan volledig effect kan sorteren, omdat in dat geval ook de Schotse vlasspinners hieraan gebonden zullen zijn. Laat ons hopen dat 1963 ons dit brengen zal.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 17