Bestrijdingsmiddelenwet 1962 15 T P S VOOR TUINDERS GEEF HET FRUIT EEN GOEDE BESTEMMING MECHANISATIENIEUWS Bonenplukmachine Erwtenplukdorsmachine ZEEUWSE AGENDA VERENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING OOST ZUID-BEVELAND Fa. M. L van ACKER Zn. A.D. R1EMENS. Fa. G. L. SLABBEKOORN Zn. VRIJDAG 4 JANUARI 1963 I Van de Retfaktie: In deze wekelijkse rubriek „Tips voor Tuinders" zullen we in het kort allerlei wenken voor onze tuinders vermelden. Getracht zal worden aan alle sectoren van de tuinbouw aandacht te besteden, zodat een elk wat wils kan vinden. Voor op- en aanmerkingen houden we ons aanbevolen. MA jarenlange voorbereiding van de nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet, zowel op ambtelijk niveau als in overleg met het bedrijfsleven, heeft deze gehele materie in de loop van dit jaar haar afsluiting gevonden in de parlementaire afhandeling van het wetsontwerp. De nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet Is inmiddels afgekondigd in het Staatsblad (no. 288) en zal bin nen afzienbare tijd in werking treden. DE TAAK VAN DE RIJKS-BESTRIJDINGSMIDDELENCOMMISSIE Artikel 20 lid 1 van de nieuwe wet luidt „Er is een commissie, genaamd Bestrijdingsmiddelencom- missie, welke alvorens algemene voorschriften tot uitvoering van deze wet worden vastgesteld, in de gelegenheid wordt gesteld over liet ontwerp daarvan van advies te dienen". Dit betekent, dat deze commissie namens het bedrijfsleven (waaronder de landbouw) haar oordeel zal moeten geven over de ontwerpuitvoeringsvoorschriften. Voor de landbouw zijn met name van be lang de Uitvoeringsbesluiten op grond van de art. 13 en 14 van de wet. Hierin kunnen voorschriften worden gegeven voor alle handelingen met bestrijdingsmiddelen vanaf de verkoop tot en met het opiüïmcn van de verpakkingsmiddelen. Hieronder vallen derhalve onderwerpen als het vervoer, het in voorraad hebben en liet gebruik van bestrijdingsmiddelen, alsmede b.v. het plaatsen van waarschu wingstekens bij plaatsen, waar met bestrijdingsmiddelen is gespoten. De teelt van aardbeien in kistjes. De teelt van aardbeien in kistjes begint met het inbrengen van de kistjes met planten zo ongeveer half januari. Mocht de vorstperiode nog niet over zijn dan rustig onder het stro laten zitten. Controle op GloeospOrium. In verschillende par tijen Cox's Orange Pippin komt vrij veel Gloe- osporium voor. Doch niet alleen in Cox's ook in Golden Delicious is het reeds waargenomen. Controleer deze rassen, ook andere, daarom regelmatig. Het zelf kweken van een populieren wind scherm. Een populieren windscherm kan heel gemakkelijk zelf worden gekweekt mits de stekken op tijd worden gepoot De beste tijd is eind januari of begin februari. We nemen stekken van 1.50 m lengte en plaatsen deze 40 cm in de grond. Uit de slootkant blijven we minstens 1 meter, liever 1.50 m om geen moei lijkheden te krijgen met de buurman. De snoei van Cox's Orange op middelmatig groeiende onderstam. Sommige fruittelers boe ken goede resultaten door de Cox's op I, II of IV, weinig te snoeien en veel te buigen. We beginnen met het buigen reeds na het eerste groei-jaar. Opbrengsten in het 4de groei-jaar na het planten van 8000 a 10000 kg per ha zijn geen uitzonderingen. Welk grondmengsel bij het pas geplante boompje? Verschillende telers hebben, vooral in het seizoen 1961-62, voor bevordering van de hergroei een grondmengsel aangebracht. Hoewel de resultaten nogal uitéénlopen zijn er toch aanwijzingen om hieraan meer aandacht te gaan besteden. Van het PH/KCL cijfer zal het afhangen welk grondmengsel zal moeten worden gebruikt. Een mengsel tuinturf/com- post zal het beste kunnen worden gebruikt op niet te kalkrijke gronden-terwijl een mengsel tuinturf/stalmest beter op zijn plaats is op de meer kalkrijke gronden. Ook met alleen tuin- turf zijn op deze gronden goede resultaten be reikt. Het ïnsnoeien van pasgeplante kruisbessen. Kruisbessen die pas geplant zijn worden tot 15 cm boven de grond ingekort. Verder hou den we rekening, bij de opbouw van de struik, met de belichting. Êen goede belichting wordt verkregen door de struik goed open te kweken terwijl men er tevens mee bereikt dat de bes sen gemakkelijker kunnen worden geplukt. Vochtige grond bij het oppotten van komkoni- merplanten. In de komende weken worden veel komkommerplanten verspeend of opgepot. Zorg er steeds voor dat de grond goed vochtig is. Ook dient ze vooraf op kastemperatuur te zijn gebracht. Het zaaien van spinazie in de koude bak. Zodra de vorst over is gaan we spinazie zaaien in de koude bak. Per are gebruiken we ongeveer 3 kg zaad afhankelijk van de grootte van het zaad; dit geldt voor de scherpzadige rassen. Voor de rondzadige gebruiken we iets minder zaad dan 3 kg per are. Het zaad zetten we 24 uur te weken. Langer dan 24 uur kan voor de kieming schadelijk zijn. Na het weken wordt het zaad, in lagen van 6 cm, in bakken gedaan en afge dekt met plastic. Daarna plaatsen we de bak ken met zaad bij een temperatuur van 15 gra den C. Mocht in deze periode van weken en voorkiejnen vorst optreden dan zetten we de bakken met zaad weg bij een temperatuur van ongeveer 0 graden C; het zaad kèn darrmffï- stens drie weken worden bewaard. HIT het overzicht over de Bevelandse fruitoogst van de heer Noordhoek in het Kerstnummer van ons blad, bleek 0.111. dat er per begin december nog bijna 8 miljoen kg appels op de fruitbedrijven en in de veilingkoelhuizen aanwezig waren. Op grond van inlichtingen die we van verschil lende kanten hebben ontvangen mag worden aan genomen dat een belangrijk deel hiervan was op geslagen in de bewaarplaatsen van de telers. Dat zal in meerdere mate dan voorgaande jaren liet geval geweest zijn want we hadden- immers bijna allem'aal groene Jonathan die nog niet geveild kon worden en die werd thuis opgeslagen. Nu is het helaas ook zo dat er heel wat mensen zijn die bij deze opslag op het bedrijf te weinig rekening hebben gehouden met de mogelijkheid van strenge vorst. De laatste jaren is dat niet zo veel voorgekomen maar de achter ons lig gende weken hebben aangetoond dat ook hier de temperatuur tot zeer lage waarden kan dalen. De meeste telers hebben extra voorzieningen moeten treffen om hun fruit dat thuis was opgeslagen vorstvrij te houden en dikwijls is dat niet meege vallen. Er waren bedrijven waar gestookt kon worden. Indien dat mogelijk is, is het een ideale manier om de temperatuur boven het vriespunt te houden*. Het lijkt nodig er nog eens nadrukkelijk op te wij zen dat de uiterste voorzichtigheid bij dat stoken betracht moet worden. Zorg er voor dat er abso luut geen brandgevaar bij ontstaat want het mid del zon erger worden dan de kwaal. Vanzelfsprekend moet U er wel voor zorgen dat de temperatuur niet te hoog wordt. Even boven het vriespunt is voldoende. In heel wat schuren en schuurtjes kan niet wor den gestookt. Een goede afdekking- met papier kan ook een heel goed resultaat geven. Er moet be slist gezorgd worden voor een zorgvuldige afdek king. Ook moeten er enkele lagen papier over heen. Dan kan de temperatuur buiten tot vrij lage waarden dalen vóór het kritieke punt voor de appels wordt bereikt. Zeer belangrijk is ook dat alle kieren en gaten in de schuur hermetisch wor den afgesloten want het zijn allemaal invalspoor ten voor de vorst en dat kunnen we niet hebben. Het is mogelijk dat ondanks alle voorzorgsmaat regelen het toch niet lukt om de appels vorstvrij te houden. I11 deze gevallen zouden we het advies willen geven om ze rustig te laten staan en ze vooral niet te gaan verwerken. Mogelijk zal dan straks blijken dat de schade mee valt. Als men er te vroeg in gaat werken zal deze zeker meer zijn. IN verschillende landen heeft men getracht bonenplukmachines te construeren. Amerika voorop en ook ons land (Borga) bleef niet achter. Voor de conservenindustrie is een goedkope pluk- methode nodig en dat kan alleen met machines worden verwezenlijkt. De Engelse firma Mathei- and Platt bouwt een dergelijke machine op een Fordson. Voorop het plukelement, waarbij door een rij stambonen stalen vingers gaan, die de bo nen „plukken". Via een tweetal transportbanden gaan de bonen naar een reiniger achterop, waarna zij in zakken komen. Een bijzonderheid van deze machine is nog, dat alle onderdelen hydraulisch worden aangedreven. De capaciteit is 1 ton per uur of ongeveer 1 ha per tien uur. (Farm Mechanization, okt. '62.) r*ONSERVENERWTEN worden veelal gemaaid, naar de fabriek gebracht en daar gedOTSt. Men krijgt een groot transport van loof, want dit moet ook weer bij de fabriek worden afgevoerd. Een Engelese fabriek maakt thans de Mitchell- McBain getrokken machine, die de erwten uit het zwad opneemt en daarna in drie trommels dorst. Na reiniging worden de erwten in bakken opgevan gen. De erwten zouden niet erger worden bescha digd dan in een stationaire machine. Het loof blijft op het land achter. De prijs van deze machine is 4.500 tot 5.000 pond, een 32 pk Perkins opbouwdie- selmotor inbegrepen. Als capaciteit wordt 2 tot 3 ha per tien uur opgegeven. (Farm Mechanization, okt. '62.) (Vervolg) Algemene vergadering op woensdag 9 januari 1963 in het „Dorpshuis" te Rilland. Aanvang 14 uur. De weled, gestr. heer Ir. C. M. Hupkens van het P. A. W. te Wageningen zal spreken over: „Samen werkingsvormen in de landbouw." EEN LELY KUNSTMESTSTROOIER GRATIS Als U vorig jaar een demonstratie gevraagd had, had U nu uw LELY Kunstmeststrooier er al uit Zó groot is de besparing op tijd en werk. Met de LELY Kunstmeststrooier presteert U iTchtingen9ofVdemoan9sira" in een uur, waarvoor U vroeger een gehele tie; bekijk wat u kunt dag nodig had. En het gaat bovendien veel Sr.chtJ. Ttroo'er" gemakkelijker en beter W3*erlan4kerk]ë Te.VO163 Hoek Tel. 01154-298 Kloetinqe Tel. 01100-6606

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 15