13 BOUW De marktpositie van contractteeltgewassen en contractzaadteelt DINGEN VAN DE WEEK SCHAKELCURSUS - GROENTETEELT KAPELLE DECEMBEB-OVEKZICHT TUIN BOUUZ ADEN TEGEN het eind van het jaar worden door de Vereniging van Kweker/Handelaren in tuin- en bloem- zaden de contractteeltprijzen voor éénjarige tuinbouwzaden van oogst 1963 vastgesteld. Hierbij wordt eensdeels rekening gehouden met de marktvooruitzichten, speciaal van de exportcontracten en anderzijds met de animo voor deze contractteelten als gevolg van de opbrengsten van oogst 1962, naast de marktvooruitzichten voor 1963 van de lanabouwprodukten op de betreffende akkerbouwbe drijven. Daarbij moet tevens rekening worden gehouden met het risico van onvoldoende kiemkracht, of andere redenen tot afkeuring, waardoor de partij nagenoeg waardeloos kan worden. Tevens speelt een rol dat de A. T. V.-tarieven voor drogen, schonen of lezen van de in zgn. voorkoop aan de con tractfirma's geleverde partijen inmiddels door de verhoging van 't kostenpeil sedert de vorige A. T. V.- - herziening in 1955, in verhoogde mate op het financiële resultaat drukken. Met dat al is de contractprijs voor spinaziezaad, dat in oppervlakte wellicht het belangrijkste is, ver hoogd tot 90,voor vroeg scherp en vroegrond gladblad; ƒ100,voor vroegrond kroesblad; 105,voor middelvroeg kroes en het minder betekende laatrond 110, Vroege rassen geven doorgaans een hogere opbrengst en scherp zaad, dat in areaal wordt beperkt doordat het op binnenlandse afzet is aangewezen, munt nogal uit in opbrengst en kiemkracht. WEGENS de opgang die de contractteelt voor groentengewassen maakt, is naast spinazie ook de contractteelt van doperwten belangrijk voor geroutineerde telers met geschikte bedrijven, ge animeerd door gemiddeld grote opbrengsten in 1962. Bij afkeuring door slecht oogstweer is de troost van consumptie- of fouragewaarde groter dan bij tuinbouwzaden zonder voederwaarde van betekenis. Voor de doperwten luiden de contractteeltprijzen, die eigenlijk richtprijzen zijn waarvan door vraag- en aanbodfluctuaties wel wordt afgeweken: ronde lage groene 55,per 100 kg; ronde lage gele, lage kalvedon en andere 60,tegen lage en halfhoge doperwten 65,per 100 kg. Voor peulen gel den lage grijze 60,lage ronde witte 70,en halfhoge 80,per 100 kg, welke zaaipeulvruchten tot de fijnere tuinbouw gerekend kunnen worden en die een minder groot areaal beslaan dan de 5 a 10.000 ha conservendoperwten, welke in ons land in het groot worden gesteeld. PEULVRUCHTENCONSERVENDAG UOOR de contractteelt van groen geoogste erwten vor de conservenindustrie heeft de Peulvruchten Studie Combinatie, gevestigd te Wageningen, zioh dit jaar weer verdienstelijk gemaakt met een peulvruchtenconservendag te Assen, waar in de eerste plaats de industrie ijverde voor onkruid- vrije vrachtautoleveringen zonder beschadiging van peulen of gedopte erwten door overrijden of vervui ling met klei bij het laden en transport. Een percentage van 10 teveel onkruid in het erwtenloof werd in een campagne van ruim een maand berekend op ruim 100.000,schade voor de industriële verwerking. Uit de vergadering werd geadviseerd hiertegen een premie voor schone ladingen in te voeren. Daarbij is ook van invloed of gecontracteerd wordt op basis van het peulgewicht, welke methode gecombineerd met de tenderometer bij de diepvriesconservering regel is. Een bepaalde voorkeur kan daartussen nog niet worden gemotiveerd, maar wel wordt in de nu in druk verschenen- model voor waar den door het Landbouwschap op contracteren per ha geen prijs gesteld. Hoewel ook daarbij onder scheid wordt gemaakt tussen een vaste prijs per ha zonder meer, een vaste prijs maar afhankelijk van de sortering en/of hardheid van de erwten en op basis van een taxatie te velde van de opbrengst. Deze eerste officiële leidraad voor contractnormen en voorwaarden, met vooral een arbitrageregle ment als preventief element, beveelt ook de comparerende Vereniging der Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie aan. Voor de marktpositie is de g^ondstofvoorziening tegen redelijke con tractvoorwaarden in het belang van landbouw en industrie, waarop de contractprijzen door nadere on derhandeling kunnen worden gevormd. CONTRACTPRIJZEN TEN aanzien van de contractprijzen als basis, en afhankelijk van de leveringstijd en andere voor waarden, heeft de nieuwe Stichting voor de Contractteelt voor Zeeland, Brabant en de Hollan den direct een belangrijke taak. In het noorden zijn de landbouwstandsorganisaties sedert het vorig jaar gezamenlijk in contact over prijzen en voorwaarden. Bij een opbrengst van 10 a 15 ton peul per- ha en een prijs van 10 a 15 cent per kg peul, varieert de ha-opbrengst van 1000,tot boven 2000, De zeer gunstige marktpositie van rijpe groene erwten, althans in 1962, zal echter het contractprijs- niveau van conservenerwten nog wel min of meer opvoeren. Weliswaar zal een veel uitbreiden van de rijpe-erwtenteelt de markt in 1963 weer kunnen doen inzinken, evenals in 1961, maar bij de con tractvoorwaarden bepaalt de conservenfabriek het ras, het zaaigoed en het tijdstip van zaaien en oogsten. CONTRACTVOORWAARDEN UOORTS kunnen in de contracten voorwaarden ter zake van grond, voorvrucht, bemesting, on kruid- en insecten- en ziektenbestrijding worden opgenomen, terwijl rassen met te lang stro en dus minder efficiënte verwerking, door de industrie worden geweerd. Korting op de contractprijs en weigering van ontvangst zijn reële risico's van de teler, terwijl deze bij niet tijdige afname door de fabrikant volgens de modelvoorwaarden gehouden is het te velde staande gewas te laten uitrijpen, met zo mogelijk afrekening als zaaigoed tegen daarbij passende prijs per 100 kg en/of minimum bedrag per ha. De betaling wordt in het contract geregeld, het risico gaat over bij levering, waarbij het stro van het aangevoerde erwtengewas eigendom is van de fabriek, tenzij anders wordt overeenge komen. De markt van dit ingekuilde produkt voor fourage is dit jaar door de krappe ruwvoederpositie zeer gunstig, althans voor de tussenhandel die in verkoop van de industrie heeft gekocht. Voor de marktpositie van erwten, bonen en andere groentencontractteelt, waarbij het gewas met loof aan de fabriek wordt verwerkt, is een periodiek marktoverzicht van de diverse kuilvoeders daarom niet onbelangrijk. Contracteren via de veilingen. De teeltcontracten voor groenteprodukten zoals spinazie, zijn voor 1963 reeds actueel, daar de akkerbouwers deze ook individueel met de handel kunnen afsluiten voor levering aan de binnenlandse industrie of direct voor export. De landbouworganisaties y veren voor het collec tief contracteren over de tuinbouwveilingen, waardoor de telers een sterkere positie krijgen en de fa brieken meer zekerheid op het terrein van kwaliteit en leveringstempo kan worden geboden. De con tractprijzen voor 1963 zijn voor diverse produkten door het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen bepaald, met 7 tot 14 cent per kg speling voor verschil in leveringstijden van blik- en diepvriescon- serven. De ontwikkeling zal afhangen van de directe zakelijke samenwerking tussen land- en tuinbouw, ook door een of andere vorm van deelbouw, waarbij de akkerbouw gebaat is met een of meer tuin- bouwcultures en de tuinbouwer met geschikte percelen land op boerderijen. Contractteelt van landbouwzaden. Bij de contractteelt van landbouwzaden zijn de laatste percelen bietenzaden eerst in december gedroogd en geschoond met uiteenlopende opbrengsten. Gemiddeld ech ter volgens een schatting in het jaarverslag van het Landbouwkundig Onderzoek in Noord-Gronïngen 2800 kg per ha. De bewerking tot éénkiemig zaad voor 1963 is een nieuwe campagne voor de zaad firma's, daar de animo voor precisiezaad de marktpositie van bietenzaad een geheel ander aanzien kan geven met de nauwe zeeffractie en het percentage éénkiemigheid als nieuwe prijsbepalende factoren. G RASZ AADTEELT Ï\E graszaadteelt van oogst 1962 treft al naar zuiverheid en kiemkracht als eerste prijsbepalende fac- toren een vriendelijke markt met speciaal beterschap voor roodzwenk, dat uitstoelend nu in her stel is tot ƒ115,en gewoon tot ƒ175,per 100 kg in de groothandel. Westerwolds raai met ƒ95, en ruwbeemd met 150,zijn evenwel nog in mineur, tegen Italiaans 115,en het hoofdartikel veldbeemd 205,Veldbeemdselecties gaan tot 380,en Italiaansraai-selecties tot circa 150, maar bij belangrijk lagere opbrengsten per ha. De contractteeltprijzen liggen netto, door aanmerkelijke droog- en schoningskosten, kortingen en participatiemarge's op ongeveer drie kwart van de gemid delde groothandelsprijs gedurende het tot mei 1963 durende verkoopseizoen. De onkruiöbestrijding in de wintermaanden tenslotte is voor de zuiverheid en daarmee ook voot'1^ irfat*?fpositie in binnen - en buitenland van de graszaadoog.^t 1963 Vah groot belang. MA de vele feestdagen van de afgelopen weken, heeft lr>t leven weer haar gewone gang her nomen. Het kostte wel even moeite maar er staat tegenover dat we toch als tuinder wel blij zjjn dat we verder kunnen want er wacht nog veel werk op onze bedrijven. De dagen rond Kerstmis en de jaarwisseling waren goed en gezellig maar nu moet er worden gewerkt. We moeten weer onze plannen maken voor de toekomst. En dan dringen de vragen ten aanzien van de toekomst zich als het ware vanzelf aan ons op. Wat zal het worden? Wat staat ons te wachten in 1963? Niemand die het kan zeggen. Er zijn optimisten die er alle goeds van verwach ten er zjjn pessimisten die er op wijzen dat de bo men niet blijven groeien. In dit verband schieten ons de woorden van de Prediker te binnen. Daarin lezen we „Zaai uw zaad in de morgen- en laat Uw hand tegen de avond niet rusten want gij weet niet of het ene gelukken zal of het andere, dan wel of beide te samen goed zullen zijn." Een grote wijsheid spreekt uit deze woorden, een wijsheid die ook in ons tuinderbestaan telkens opnieuw weer wordt bewezen. Zo was het in het jaar dat voorhij ging, zo mogen we het ook ver wachten in het jaar dat ifü voor ons ligt. Ondanks alles wat er kan gebeuren, mogen, ja moeten wc ons werk doen. De laatste jaren hebben we als tuinders, finan cieel gezien, geen reden tot klagen. In het Kerst nummer van dit blad hebt U kunnen lezen hoe het is geweest met de Bevelandse fruitoogst van 1962. De cijfers toonden aan dat er een gunstig teelt resultaat werd behaald door de ondernemers in deze sektor. In „Groenten en Fruit" lazen we dat de totale Nederlandse veilingomzet van 1962 wordt geschat op 810 miljoen gulden, dat is weer 75 miljoen gul den meer dan in het jaar daarvoor toen er ook al sprake was van een record omzet. Het zijn voor al de glasgroenten geweest die er voor gezorgd hebben dat de veilingonizetten zo zijn gestegen. Ook de Zeeuwse groentetelers hebben geprofiteerd van de gunstige gang van zaken' in deze sektor. En de deskundigen zien nog verdér perspectief voor de tuinbouw. De trouwe lezers van deze rubriek zullen weten dat ook wij steeds hebben gewezen op de mogelijk heden van de tuinbouw in ons gewest. Het gaat er nu enkel maar om deze mogelijkheden te benutten. Van harte hopen we dat wat dat betreft 1983 op nieuw een sterke expansie van (lc Zeeuwse tuin bouw te zien zal geven en daarbij den-ken we dan in het bijzonder aan de glastuinbouw. De kansen zijn er. Ze vragen enkel om uitgewerkt te worden. Op economisch gebied wordt verwacht dat we ko men in een periode van stabilisatie. De laatste jaren is het steeds omhoog 'gegaan. Het kan best zijn dat aan deze stijging nu een eind komt. Dat behoeft helemaal niet erg te zijn, ja liet kan zelfs wel wenselijk zijn 7tat er een ogenblik komt van bezinning op dat wat is bereikt. Het kan ons alleen maar stimuleren om te streven naar verdere per fectionering van onze bedrijven, naar econo mischer werkmethoden. Daar zullen we het in elk geval voor een belang rijk deel van moeten hebheir. Dat staat als een paal boven water. Onze produkten moeten voor een groot deel worden afgezet op een Europese markt waarop een grote concurrentie is. Nederlandse tuinders die hun bedrijf hebben aangepast aan de tijsomstan digheden behoeven niet bang te zijn voor deze con currentie. Maar het zal niet van een leien dakje gaan. Er zal voor gewerkt moeten worden. De tuinder die met verstand zijn bedrijf heeft opgezet, mag de toekomst mei vertrouwen tegemoet zien omdat de krachten waarmee hij heeft te maken voor éen belangrijk deel ook in de andere tuin bouwcentra van Europa zich zullen openbaren. Belangrijk is echter dat men zich steeds voor ogen houdt dat ook voor onze tuinbouwsektor geldt, dat slechts vernieuwing kan behouden en dat achter blijft wie stille staat. Van harte willen wij de hoop uitspreken dat de gunstige lijn van de tuinbouw in 1962, in het komende jaar zal worden doorge trokken en dat het aandeel van de Zeeuwse tuin bouw daarin verder zal stijgen. Tot de volgende week. BIJ voldoende deelname zal deze winter een schakelcursus groenteteelt worden gegeven in de Lagere Tuinbouwschool te Kapelle. Het doel van deze cursus is om de teler, die in het bezit is van een Fruit-erkenning te helpen aan een Groente-erkenning. De cursus omvat in totaal 96 lesuren, waaronder 36 uren praktijk groente teelt. ToelatingseisenTenminste het diploma van een algemene 2 jarige tuinbouwcursus. Men kan zich voor deze cursus aanmelden vóór 25 januari 1963 bij de heer J. op 't Hof, directeur Lagere Tuinbouwschool te Kapelle, bij het secreta riaat van de Zeeuwse Groentetelersvereniging, Landbouwcentrum te Goes of bij het secretariaat van de Z. L. M. te Goes.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 13