De Stanhay precisiezaaimachine type 1963 Schieten en diepen van sloten Kwaliteitscontrole op groenten en fruit Detail hoofdwiel-aandriving. Normale uitvoering 5-rijlg. Elementen naast de trekker gezet vanwege wielsporen en trekkerbandafstand en rijenbreedte. -De Firma Massee en Zoon, importeur van de Stanhay precisiezaaimachine stel de ons op de hoogte van de laatste ver beteringen die aan type 1963 zijn aan gebracht. Er zijn 2 type's, namelijk die uitvoering waarbij elk zaai-element zichzelf aan drijft, en die waarbij de aandrijving door een centrale as geregeld wordt, welke door 2 grote luchtbanden wordt aange dreven. Deze laatste uitvoering maakt zaai- snelheden tot 5 km mogelijk met behoud van de zelfde nauwkeurigheid. Het frame bestaat uit een enkele vier kante buis waar de elementen met klem men aan vast zitten. Door een instelbare veer is de druk op de achterste looprollen gemakkelijk naar wens te regelen. Het electrische contröle-apparaat is ge handhaafd, en thans met een enkele aan- sluitplug per element uitgerust, in plaats van de dubbele van vorig jaar. Het zaai- element is in principe ongewijzigd, doch is nu geheel uitgerust met kogellagers en met een scharnierend deksel. Detail voerbelasting voor druk veranderen op achterzijde element. Antwoord van Minister Ma rijnen op vragen in de Tweede Kanier der Stat en-Genera" MAAR aanleiding van- vragen van het lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, de heer Van Koeverden, heeft minister Marijnen 18 december 1962 uiteengezet, dat bij de kwaliteits controle op ingevoerde groenten en fruit onder scheid dient te worden gemaakt tussen de invoer uit de partnerlanden in de Europese Economische Gemeenschap en de invoer uit derde landen. De spelregels voor het handelsverkeer in groenten en fruit tussen de E. E. G.-lidstaten zijn vastgesteld in de zgn. „groenten- en fruitverordening". De contro le daarop is in handen gelegd van de uitvoerende Lidstaat, die verplicht is controle uit te oefenen op de kwaliteit van de uit te voeren produkten. Daartegenover is aan de invoerende Lidstaat het recht verleend om na te gaan of de uit de partner- landen ingevoerde produkten aan de kwaliteits normen beantwoorden. Nederland heeft tot nu toe van dit recht geen gebruik gemaakt. De kwaliteits controle behoort te worden uitgeoefend door de uitvoerende lidstaat en is, zolang de uitvoerende lidstaat deze verplichting op een behoorlijke wijze nakomt, door de invoerende lidstaat overbodig. Wel wordt regelmatig nagegaan of de kwaliteit van de uit onze partnerlanden ingevoerde produk ten aanleiding geeft tot klachten. Mocht onver, hoopt blijken, dat het vertrouwen dat Nederland heeft gesteld in de controle-instellingen van de partners misplaatst is geweest en dat misbruik wordt gemaakt van de afwezigheid van een syste matische kwaliteitscontrole bij invoer, dan zal als nog worden ingegrepen. Vóór de inwerkingtreding van de E. E. G.-verordening is de invoer van groen ten en fruit in Nederland trouwens nimmer aan kwaliteitscontrole onderworpen geweest en dit heeft in de praktijk vrijwel nooit tot klachten aan- leiding gegeven. Indien Nederland thans ware overgegaan op een regelmatige controle op de in voer uit de Lidstaten, zou dit in feite een stap te rug zijn. Met betrekking tot de invoer van groenten en fruit uit derde landen ligt de zaak anders, omdat de E. E. G. verordening bepaalt, dat invoer uit der de landen slechts is toegestaan indien de produk ten voldoen aan de E. E. G.-kwaliteitsnormen of aan tenminste gelijkwaardige normen en dat de invoerende lidstaat verplicht is daarop controle uit te oefenen. Een en ander is in ons land gere geld in een verordening van het Productschap voor Groenten en Fruit; de controle wordt steeksproef- gèwijs uitgeoefend door de Algemene Inspectie Dienst. £ÉN van de problemen waarvoor een pol derbestuur zich in steeds toenemende mate ziet geplaatst, is het onderhoud van sloten en watergangen. Voorzover daar in meerdere of mindere mate handwerk aan te pas komt, wordt het vooral voor kavel- en scheidingssloten steeds moeilijker deze op tijd en goed geschoten en gediept te krijgen. Het aantal sloten dat bij de perio dieke schouwen niet in orde is neemt steeds toe. De bestaande „baggerlepels" brengen geen oplossing voor bouwland met vrij steile* sterk begroeide kanten, 1 tot 2 m hoog. Dit heeft ertoe geleid dat 3 jaar geleden eens met de firma Steenbergen te Klaaswaal werd gepraat of er uit de door haar ontwik kelde draineermachine iets te halen waseen machine welke in één gang de bodem van de sloot plus de kant diept en schoont. Con structeurs voelden er wel voor, maar de zaak zat tot over de oren in het werk. Véél later de heer Steenbergen sr. leefde nog - was er een gunstig onthaal. Er werd ge tekend, een trekker van 55 PK werd omge bouwd en aangebouwd. Toen kwam de vraag: wie zal dat aanpakken? De heer W. Groeneveld, Blaaksedijk, welke met de firma Steenbergen de drainbuizen-spuitmachine ontwikkelde, zag er wat in. Het eerste pro totype voldeed niet: onhandelbaar! Een ge heel nieuwe machine werd ontworpen: 90 PK, 4 wielen met 14 x 34 banden, voorwiel aandrijving en geheel hydraulische bedie ning. Het resultaat is dat in één gang de bodem 75 cm breed wordt gediept, één kant tot 2 meter hoog wordt geschoond onder elke gewenste helling en de uitkomende specie verspreid. Dit lukte al bij de derde beproe ving. De ontwikkelingskosten naderen de hon derdduizend gulden, die zullen ééns terug moeten komen, doeft de polderbesturen en vooral de akkerbouwers zijn grote dank ver schuldigd aan de heer Groeneveld voor zijn durf en aan de constructeurs van de firma Steenbergen voor hun kunnen. B. ZINKWEG.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 11