UIT DE PRAKTIJK Vervolg Notulen Algemene Vergadering Z. L. M. IC E S t) W S LANDBOUWBLAD MET rigoureuze hand heeft Koning Winter zijn regeringsperiode opnieuw lil gevestigd. Velen zullen blij zijn dat hiermede aan het nogal regenrijke weertype een eind is gekomen, maar ja... zo is het nogal streng. Velen heb ben danook in hun schuren op korte termijn nogal enige voorzieningen moe ten treffen teneinde onze produkten tegen vorstbeschadiging te beschermen. De vergaderperiode is haast even rigoreus begonnen als de winterperiode, en als men alle bijeenkomsten bij wil wonen, wat men als goede boer eigen lijk wel zou moeten doen, dan is men de hele week van huis en dat vinden wij nu ook niet bepaald erg aantrekkelijk. In onze bedrijven zoeken we naar een rationele werkmethode; welnu, wat meer rationalisatie in de vergader methodiek komt ons zeer gewenst voor. Daarom dienen verenigingen en organisaties die een ongeveer gelijkgericht doel hebben, zoveel mogelijk samen te werken. IIET vergaderbezoek op THOLEN is heus nog niet zo slecht, doch de leidinggevende figuren zullen er rekening mee moeten houden dat hun leden niet verzadigd worden wat het vergaderen betreft, daarom dienen onze vergaderingen zo kort en zakelijk mogelijk te worden gehouden. Zonder de andere sprekers die we in de afgelo pen 14 dagen op Tholen en St. Philipsland beluis terden, tekort te doen. kunnen we opmerken dat de heer v. d. Heide, directeur van de C. M. C., op de algemene kringvergadering, en dr. D. C. M. Boonman op de vergadering van de Bedrijfsstu- diegroep op ons een bijzondere indruk hebben ge maakt. De heer v. d. Heide, die zichzelf een vrij zinnig coöperator noemde, beliehtte de samenwer king tussen de coöperaties en de particuliere han del, en dat daaruit goede resultaten voort kunnen komen heeft de C. M. C. bewezen, aldus spreker. Vele coöperaties zijn niet slagvaardig genoeg, dank zij de niet voldoende op de omzet afgestem de beloning van de directeur en het personeel en de dikwijls nogal wat beknotte vrijheid van han delen van de directeur. Ir. D. C. M. Boonman ontpopte zich als een redenaar met Wim Kan-allures, die sprak over verbeterde ar beidsmethoden in en om de boerderij. Hij stelde de zaken uitermate zwart-wit, en mis schien niet altijd voor 100% realiseerbaar. Maar hij zal toch heel veel boeren aan het denken heb ben gezet, en wij twijfelen er niet aan, dat ieder in het eigen bedrijf wel „Boonman"-werkmethoden zal introduceren. Kortom, twee leerzame bijeen komsten Een zeer belangrijke vergadering was ook de jaarvergadering van de Cavetho. Het boekjaar waarin voor het eerst de nieuwe gebouwen vol ledig in gebruik waren, was zeer bevredigend. Ge lukkig, want een goedwerkende coöperatieve aan- en verkoopvereniging is een levensbelang van de streek. Steeds meerderen raken daarvan overtuigd gezien de gestegen omzet, maar blijkens de rede van drs. Dijkgraaf zal ook de coöperatie met zijn tijd mee moeten gaan en zich aanpassen aan ver anderde omstandigheden, en niet blijven vasthou den aan een in feite verouderde opbouw. Ook de opmerking van de commissie van toezicht wezen in deze richting. Helaas kwam dit in de gevoerde discussie niet voldoende uit de verf! AP SCHOUWEN DUIVELAND is het verheu gend, dat de Bedrijfsstudiegroep hier het initiatief nam om een groot aantal mensen een cursus te laten volgen in omgang met en onder houd van de trekker. Een dertigtal trekkerchauf feurs kan nu njet behoud van loon een week naar de Landbouwpraktijkschool te Schoondijke. Een waarschuwing zouden we willen geven aan de kleinere bedrijven. De neiging bestaat dat men na dit redelijke jaar gemakkelijk «uat investeren in nieuwe machines. Veel kleine bedrijven hebben al een te grote inventaris en op mechanisatiegebied kan het kleine bedrijf nu eenmaal geen afspiege ling zijn van het grotere bedrijf. Het ploegen is nog steeds niet klaar en met de vorst erbij ligt al het buitenwerk /stil. De meeste aardappelen in de bewaarplaatsen zijn gepoederd en de prijs zal nog wel wat moeten optrekken vóór de meesten willen gaan afleveren. Zo zijn we dan een nieuw jaar binnen gerold en laten we hopen, dat het nieuwe jaar weer voor een ieder bevredigend mag verlopen. U7ANNEER u deze letters leest is het „nieuwe jaar" al weer enkele dagen eud. De scherpe kantjes zijn er al enigszins af. Wat de werkzaamheden op WALCHEREN be treft, is het wintervoorploegen op nog vrij veel be drijven nog niet klaargekomen voor de tweede vorstperiode inviel. Zij die tijdig klaar waren heb ben erg geboft. Het ploegen na de eerste vorstpe riode ging zeer moeilijk. De grond was door de vorst erg koppig geworden. Oudere boeren die er altijd prat op gaan dat ze het vroeger wel erger hadden meegemaakt, vertelden dat ze nog nooit' zo moeilijk geploegd hadden dan nu. We zitten nu midden in de winter. Sneeuw en vorst beheersen het weerbeeld. En het ziet er op het moment dat we dit schrijven niet naar uit dat het spoedig ophoudt. Gelukkig hebben we de loop van de weersomstandigheden niet in de hand. Het afgelopen jaar heeft ons ook weer geleerd dat, wanpeer wij denken dat de weersomstandigheden ongunstig zijn voor de ontwikkeling van de gewas sen, de opbrengsten zeer goed kunnen zijn. Achter af kunnen we dan wel verklaren waarom, maar tij dens de periode dat we menen dat het mis gaat is Leiden in last. Vooral vooj* de akkerbouwsektor op de klei- en zavelgronden waren de opbrengsten van de gewassen behalve van de suikerbieten zeer goed. Voor de gemengde- en weidebedrijven waren de voorjaarsmaanden te droog en te koud. Daardoor bleef de grasgroei sterk achter, waardoor er weinig wintervoer van het grasland kon worden gewon nen. Meestal is er wel voldoende sappig ruwvoer aanwezig, maar droog ruwvoer in de vorm van goed hooi te weinig. Vooral tijdens een koude pe riode is het vee erg gesteld op warm droog voer in de vorm van hooi. We mogen met voldoening vaststellen dat de re sultaten van de landbouw in ons gebied over het afgelopen jaar in doorsnee gunstig zijn geweest. Vooral voor de pas begonnen jonge boeren is dit gunstig. Zij zitten meestal met zware lasten. In dien de eerste jaren gunstige resultaten worden bereikt is dit al een stap in de goede richting. Als een aan de huidige omstandigheden aangepaste bedrijfsvoering wordt toegepast, zullen onze jonge boeren het ook in de toekomst wel redden. Wat de toekomst ons zal brengen weten we niet. Ook niet voor het nieuwe jaar 1963 dat nu weer voor ons ligt. Maar we mogen het in vertrouwen tegemoet gaan, wetende dat de toekomst in Gods hand veilig geborgen is. Hierbij moeten we wel beden ken dat alle middelen welke ons gegeven zijn, moe ten worden aangewend om ook op ons bedrijf de best mogelijke resultaten te bereiken. Uw rubriekschrijver wenst u een gezegend 1963 toe voor uw gezin, uw bedrijf en onze organisatie, de Z. L. M gebeuren. Niettemin lijkt het spreker wel een bij zonder moeilijke taak. De heer Van Fraaijenhove te Axel zegt dat de Voorlichtingsdienst indertijd de maisverbouw sterk propageerde en maisrennen liet bouwen. Deze hele onderneming is op niets uitgelopen. Ir. J. Prins te Goes vraagt of de inleider het apart optreden van technische voorlichters en sociaal-economische voorlichters niet een achteruit gang vindt inplaats van een vooruitgang. Verder merkt spreker op, dat Ir. Wellen ergens heeft ge zegd dat deze sociaal-economische voorlichter de huisdokter van de boer moet zijn. Spreker vraagt hoe met een 60-tal voorlichters over heel Neder land, d.w.z. hoogstens een paar voor de Z. L. M„ dit te bereiken is. Ir. Wellen antwoordt de vragenstellers als volgt: Voor wat betreft de positie van de bedrijfsecono mische boekhoudingen merkt spreker op, dat tot voor kort de boekhoudbureaux hieraan niet veel aandacht besteedden. Daar het L. E. I. zich met het aantal boekhoudingen moest beperken is 't bijhou den van deze boekhoudingen via boekhoudbureaux vooral op gang gekomen in de streekverbeteringen. Spreker meent dat, wanneer dit werk goed ge beurt, dit een groot winstpunt is. Wat betreft de taakafbakening meent spreker dat de boekhoud bureaux zowel de fiscale- als bedrijfseconomische boekhoudingen dienen te verzorgen. Wanneer de betrokkene dan nog verdere voorlichting wil. kan hij zich tot zijn eigen organisatie of tot de Rijks voorlichtingsdienst wenden. Spreker wil de schuld heus niet alleen op de on dernemer schuiven. De ondertoon in zijn betoog is: laten we zelf doen wat we nog kunnen doen en hier liggen volgens spreker nog grote mogelijk heden. Spreker heeft helemaal niet beweerd dat dit dan zonder een gericht landbouwbeleid zou moeten. Wat betreft de 2200 mensen die een voorschot hebben aangevraagd, zijn er volgens spreker zeer zeker een bepaald aantal die het niet goed hebben gedaan. Ook zijn er onder die financieel hun zaak niet goed rond hadden. Inleider meent dat, wan neer men door de jaren heen het goed gedaan heeft, men aan de kippen en varkens heus nog wel wat heeft verdiend. Voor de mestveesector geldt hetzelfde. Spreker acht zich verder niet voldoende terzake deskundig om de huidige slachtveesituatie te beoordelen. Spreker is het er mee eens dat, wan neer het langdurig fout zit, er inderdaad iets moet gebeuren. Hij gelooft echter dat er in de toekomst Mtog wel mogelijkheden zijn voor de niesterij. Wat betreft de super ondernemers en super voor lichters meent spreker dat we nuchter moeten zijn. Het gaat er om dat we goed onderlegd zijn, hoewel het alleen met een goede opleiding ook niet te halen is. Het vervroegde pensioen heeft spreker alleen be doeld, wanneer men op oudere leeftijd geen opvol ger heeft en men zou toch nog veel moeten inves teren of het gaat niet meer te best. Men kan er dan beter tijdig mee ophouden dan zich op die leeftijd nog in de zorgen te steken! De moeilijkheid van de personeelsvoorziening en het verloop bij de Landbouwvoorlichtingsdienst vindt men overal. Het is een verschijnsel waaraan niet veel te doen is. Trouwens een bepaalde uit- stroming vindt de inleider wel goed, terwijl het dik wijls mogelijk is in een paar jaar goede plaatsver vangers op te leiden. Tegen de stelling dat de top van de voorlichting te zwaar zou zijn, merkt de spreker op, dat er zeker in Zeeland behoefte zal blijven aan hoger gekwali ficeerde specialisten. Wanneer er een gebrek is aan rayonassistenten zullen overheid en bedrijfsleven daarover samen overleg moeten plegen om hier door te trachten een oplossing te vinden. De heer Wellen is het met de heer Groene eens, dat de taak van de sociaal economische voorlich ter moeilijk zal zijn. Een goede opleiding, goede kontakten en geen overhaaste beslissingen zijn daarbij belangrijk. Wat betreft het mislukken van de maisteelt merkt de inleider op dat men in die tijd in de ver onderstelling leefde, dat de voedergranen uit het buitenland duur zouden blijven. Tenslotte is de heer Wellen het eens met de heer Prins, dat het afbakenen van de technische en so ciaal economische voorlichting moeilijk zal zijn. Veel overleg in de Raden van de Landbouwvoor lichting zal daarbij nodig zijn. Maar als we nuch ter zijn, zullen we er wel uitkomen. De inleider heeft het aantal van 60 sociaal economische voor lichters niet als absoluut aantal bedoeld en wan neer er meer nodig zijn, zullen bedrijfsleven en overheid er samen voor moeten zorgen dat ze er komen. De Voorzitter dankt Ir. Wellen nogmaals voor zijn rede en voor het feit dat hij de gehele dag de moei te genomen heeft om zich als Direkteur-Generaal van de Landbouw op de hoogte te stellen van de ideeën die er onder de boeien leven. De heer Geuze stelt de heer Wellen vervolgens een boekenbon ter hand. De Voorzitter merkt nog op, dat er over de rund- vleesprijspolitiek blijkbaar geen eenstemmige me ning is te verwezenlijken. Spreker is het geheel "eens met de heer Wellen dat we elkaar bij de voorlichting niet voor de voeten zullen moeten lopen. Wat betreft de contractteelt onderschrijft de heer Geuze het door de heer Wellen naar vorenge- brachte. Ook op ons Secretariaat komen nog te dikwijls leden met moeilijkheden op dit gebied, wanneer er niets meer aan te doen is. Spreker drukt de aanwezigen op het hart zich tijdig om ad vies tot de eigen organisatie te wenden. Tenslotte meent spreker dat, hoewel dit .jaar voor ons gebied tot nu toe niet slecht verlopen is, de toekomst ook niet rooskleurig schijnt. In dit ver hand wijst hij er op dat de voorcalculatie voor 1963 voor een bedrijf van het Z.W.-zeekleigebied een da ling ten opzichte van 1962 in het arbeidsinkomen geeft te zien van 1500. Spreker betreurt het toch wel zeer dat hieraan door onzd" overheid niets wordt gedaan. Wanneer in 1970 de E. E. G. volledig in werking is en het blijkt daarna dat er onder ons zijn die het niet vol kunnen houden, dan zal daaraan niet veel te doen zijn. Maar zegt spreker, hét is niet billijk een groot aantal boeren vóór 1970 op te ruimen, terwijl achteraf zou kunnen blijken dat velen In het E. E. G.-bestel nog een lonend bestaan in de land bouw hadden kunnen vinden. De Vice-Voorzitter, de heer P. J. J. Dekker, richt zich vervolgens tot de vergadering waarbij hij vast stelt dat we op een zeer geslaagde dag kunnen terugzien. Spreker schrijft dit toe aan de goede in leidingen die we hebben mogen beluisteren, aan de de medewerking van mevr. Hiemstra, aan de aan wezigheid van vele autoriteiten en ook vele leden en zeker niet op de laatste plaats aan de bijzonder goede leiding en aan de rede van onze Voorzitter. Spreker stelt vast dat de heer Geuze een groot vertrouwen van al de leden van de Z. L. M. geniet en de heer Dekker dankt de heer Geuze namens de gehele vergadering voor het vele en vruchtbare werk dat hij op regionaal, provinciaal, nationaal en zelfs internationaal niveau voor onze landbouw doet. In zijn dank betrekt spreker ook mevr. Geuze, die zich veel opofferingen in haar persoonlijk leven moet getroosten en tevens haar man alle steun geeft die hij bij zijn werk nodig heeft. De heer Dekker deed zijn woorden vergezeld gaan met een bouquet bloemen. De Voorzitter dankt de heer Dekker en de verga dering voor de hulde aan zijn vrouw en aan hem gebracht. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering, waarbij hij nogmaals de sprekers voor hun inleidingen en de gasten en de leden voor hun belangstelling dank zegt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 10