LUCERNE DUPUnS Het Hoofdbestuur van het K.N.L. C. besprak 533 Het is nu aardbeientijd Korte wenken WIJ ONTVINGEN Het ideale ras voor de groen voederdrogerij et» ZATERDAG 1 JUEH9fil HET was de afgelopen week reeds minder druk met de aanvoer van aardbeien op de Zeeuwse vei lingen. Weliswaar kwam de Jucunda wat meer naar voren maar dit ras speelt vooral in de belang rijkste Zeeuwse aardbeiencentra geen rol van betekenis meer. Wel is duidelijk dat de Senga Sengana ook in Zeeland in opmars is want de aanvoeren van dit ras namen toe. Er werd meestal een mooi pro- Èlfikt aangeboden dat zijn weg goed vond naar de fabrieken in ons- land en West-Duitsland. De Senga Sengana blijkt tóch wel een aanwinst te zijn voor ons sortiment nu de Jucunda daar praktisch is uit gevallen en we ook geen Madame Moutot meer kunnen telen zoals vroeger. De prijzen van de aardbeien waren ook in de afgelopen week over het algemeen redelijk te noemen. Het is dit jaar voor de meeste kwekers een goed aardbeienjaar. Er worden behoorlijk wat kilo's ge oogst en de prijs is ook goed te noemen. Na de teleurstellende ervaringen van de laatste jaren gaat het nu met dit produkt weer de goede kant op en het is te hopen dat deze ontwikkeling zich zal blij ven voortzetten want de aardbeienteelt is toch nog steeds onmisbaar voor het kleinfruitbedrijf. We kunnen deze teelt rustig een der steunpunten van het kleinfruitbedrijf noemen. De weersomstandigheden van dit jaar hebben aan de ontwikkeling van de aardbeien een ruime sprei, ding gegeven, waardoor de veilingprijzen zich op een gunstig peil bleven ontwikkelen. De export van aardbeien is tot op heden achter gebleven bij die van voorgaande jaren. Het Pro- duktschap voor Groenten en Fruit gaf hiervan een overzicht en daaruit bleek het volgende omtrent de uitvoer van verse aardbeien. Land 21—27 mei 28 mei—3 juni 4—10 juni 1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961 België-Luxemburg 123 105 62 123 106 4 9 38 6 West-Duitsland 6 6 6 6 6 5 138 1 40 Engeland 5 6 3 5 6 1 2 Zweden 1 1 1 1 1 1 1 1 Noorwegen 1 1 1 1 Totaal 135 118 72 136 119 11 150 42 47 De exportcijfers van de periode 1117 juni zijn op het moment dat we dit overzicht samenstellen nog niet bekend maar we nemen toch aan dat dan met name de export naar West-Duitsland belang rijk zal zijn toegenomen want alleen al van uit Zeeland zijn er toen veel aardbeien naar dit land ver laden. Volgens het Produktschap voor Groenten en Fruit mag worden aangenomen dat onder de huidige omstandigheden de uitvoertop wat later zal vallen dan in andere jaren. Van de zijde der binnenlandse industrie en binnenlandse consumenten kan waarschijnlijk op een blijvende goede vraag worden ge rekend. OOGST IN BUITENLAND iggO 19 g miljoen kg. Dit is volgens de officiële DE oogst van aardbeien in West-Duitsland wordt schattingen van half mei. Sindsdiens is door zware dit jaar belangrijk hoger geraamd dan het regenbuien in het begin van juni plaatselijk ern- vorig jaar, namelijk op 25% miljoen kg tegen in stige schade veroorzaakt, maar aangenomen mag Het aflopen van de Wet Vervreemding Landbouwgronden HET hoofdbestuur heeft zich uitvoerig beraden over de mogelijke gevolgen van het aflopen van de Wet Vervreemding Landbouwgronden per 1 januari 1963. Het kwam met grote meerderheid tot de con clusie, dat het belang van het behoud van de drie elementen, die de wet regelt, t.w. de prijsbeheer- sing, de landbouwkundige toetsing en het voor keursrecht van de pachter bij verkoop van het gepachtede verlenging van de Wet Vervreemding Landbouwgronden, voorlopig voor een beperkt aantal jaren, rechtvaardigt. De nog steeds bestaande wanverhouding tussen aanbod van en vraag naar landbouwgronden ma ken het vooralsnog ongewenst de prijsvorming van landbouwgronden los te laten. Het hoofdbe stuur erkent, dat een soepeler regeling bij bestem mingsverandering ten behoeve van intensieve tuinbouwcultures gewenst ishet meent, dat daaraan tegemoetgekomen zou kunnen worden door een verruiming van de prijsbeheersing of het vrijlaten van de prijsvorming ten aanzien van de betreffende gronden. Voorts is er geen reden om de landbouwkundige toetsing reeds terzijde te stellen; deze toetsing heeft wel degelijk beteke nis. Het lijkt tenslotte moeilijk om voor het nood zakelijk te handhaven voorkeursrecht van de pachter bij het vervallen van de wet, een sluiten de regeling tot stand te brengen. De uitgangspunten voor de kostprijsberekeningen Met instemming nam het hoofdbestuur kennis van de inhoud van het eindrapport van de werk groep van overheid en georganiseerde landbouw ter bestudering van de herziening van de uit gangspunten van de kostprijsberekeningen. Hier in wordt tot de conclusie gekomen, dat het onmo gelijk en onnodig is om meer en aanvullende effi ciency-criteria te stellen bij de keuze van kost- prijsbedrijven naast de vorig jaar reeds aangeleg de maatstaven bij de tweede selectie in de be drijf skeuze ten aanzien van weide- en gemengde bedrijven en veenkoloniale bedrijven. Ook het bereiken van overeenstemming over de uitgangs punten bij de voorcalculatie van de rentabiliteit, o.a. behelzende het hanteren van een genormali seerd opbrengstprijspeil voor niet-gegarandeerde produkten als varkensvlees en eieren, stemt tot voldoening. De prijsvorming van aardappelen De suggestie is gedaan om wederom over te gaan tot fondsvorming door middel van areaalheffingen over de middelen te beschikken voor doelbewus ter marktordenend ingrijpen tot steun aan de aardappelprijzen in ongunstige marktsituaties. Daarnaast zouden via bestemmingsheffingen extra middelen kunnen worden verkregen ten be hoeve van onderzoek naar bepaalde mogelijkheden tot verwerking van aardappelen, die door het be schikbaar komen van veredelde aardappelproduk- ten de daling in de totale aardappelconsumptie tot staan zou kunnen brengen. Het hoofdbestuur heeft besloten de gewestelijke organisaties in de gelegenheid te stellen deze aangelegenheid te be spreken en zich daarna nogmaals over deze zaak te beraden. De graanprijzen van oogst 1960 Het grote verschil tussen de werkelijk gemaak te en de in uitzicht gestelde telersprijzen voor de granen van oogst 1960, in het bijzonder de voeder- granen heeft de ernstige aandacht van het hoofd bestuur gehad. De ongunstige situatie op vele akkerbouw- en gemengde bedrijven maakt het naar de mening van het hoofdbestuur gewenst na te gaan, welke aanvullende maatregelen alsnog kunnen worden getroffen om de richtprijzen voor oogst 1960 beter te benaderen. In het bijzonder doet zich de wenselijkheid voor om door de ver hoging van de voergraantoeslag graantelers in de veenkoloniale- en zandgebieden tegemoet te ko men. Het voorontwerp van een arbeidsvoorwaardenwet Het door de regering opgestelde en aan de So ciaal-Economische Raad om advies voorgelegde voorontwerp van een arbeidsvoorwaardenwet ter vervanging van het Buitengewoon Besluit Arbeids verhoudingen, heeft onderwerp van bespreking in het hoofdbestuur uitgemaakt. Het hoofdbestuur heeft tot de conclusie moeten komen, dat in het voorontwerp te ver strekkende bevoegdheden aan de S. E. R. en de aan haar toe te voegen Loon- raad worden toegekend. De vraag rijst of óp S. E. R. even goed als de overheid het algemeen belang zal kunnen dienen. Recente ervaringen met het overleg over 't loonbeleid nopen tot grote voorzichtigheid in dit opzicht. Het hoofdbestuur meent, dat het College van Rijksbemiddelaars als overheidsorgaan een nuttige funktie kan en moet blijven vervullen. Een nieuw congres Het hoofdbestuur is in principe akkoord gegaan met het plan om over ongeveer anderhalf jaar in samenwerking met de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en de Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland een congres te houden als vervolg op het in 19:0 te Emmeloord gehouden congres. Deze keer zou het onderwerp zijn „On derwijs, het vormingswerk en het jongerenwerk". toch worden dat de oogst groter zal uitvallen dau het vorig jaar. Tengevolge van de zware regen werd in Duitsland ook de pluk en dientengevolge de aanvoer geremd. Plaatselijk liep hierdoor het aanbod sterk uiteen en de vruchten droegen ook sporen van de regen, waardoor de prijzen in Duits land werden gedrukt. Voor mooie partijen werden in dit land goede prijzen betaald. Naast de aanvoer van Duitse aardbeien vond in Duitsland ook vrij- veel import plaats van aardbeien uit de Oost Euro pese landen, zoals Bulgarije, Roemenië, Hongarije en vooral uit Polen. Van de voor kort aangekondigde verlaging van het invoerrecht voor industrie-aardbeien in West- Duitsland zal, naar het zich laat aanzien, niet veel terecht komen. De afdeling voor Landbouwaan- gelegenheden in de Bondsdag heeft namelijk gead viseerd het invoerrecht voor dit produkt niet te verlagen, maar uitsluitend het specifieke recht van DM 9,60 toe te passen. I\E aanvoer van aardbeien in België is eveneens volgens het Produktschap, verleden week sterk toegenomen, waarbij de prijzen, ondanks de goede vraag, zijn teruggelopen. Voor de lopende week rekent men daar op een stijging van het aan bod, vooral van Senga Sengana. Moeilijkheden met de afzet worden in België niet verwacht. Frankrijk had eind mei en begin juni een flink aanbod van aardbeien. In de meeste produktie ge bieden van Midden-Frankrijk is de produktie thans vrijwel geëindigd. Op de Parijse markt vindt de aanvoer van aard beien nu in hoofdzaak plaats uit de tuinbouwgebie den van Parijs en Metz. Vooral in laatstgenoemde streek is veel schade toegebracht door de nacht vorst die eind mei enige malen is opgetreden. De oogst zal daar ver beneden dé aanvankelijk goede verwachtingen blijven. HE aardbeienoogst in Engeland wordt geraamd op ongeveer 28 miljoen kg. Dat is meer dan verleden jaar en ook boven het gemiddelde van de laatste vijf jaar. De afzet op de Londense markt had een stroef verloop waardoor de afgelopen week de prijzen terug liepen. Allerwege in West-Europa is de aardbeienoogst dus aan de gang of is reeds voor een groot deel geëindigd. Ondertussen zal het niet lang meer duren of de telers gaan denken over de zomeraanplant. Het verdient aanbeveling om tijdig uit te kijken naar goed plantgoed en een afspraak te maken ten aan zien van het tijdstip waarop u over dit plantgoed kunt beschikken. Eind julibegin augustus is de meest geschikte tijd voor de zomerbeplanting van aardbeien. Ten overvloede wellicht wijzen we er nog eens op dat het voor het behalen van een goed resul taat, van het grootste belang is dat u uitgaat van goedgekeurd plantmateriaal. Velen hebben in het vervleden reeds teleurstellingen geboekt door het te doen met plantgoed dat niet gezond was. In een dergelijk geval was het de zuinig heid die de wijsheid hedroog. Zomerbeplanting van aardbeien kan prachtige resultaten geven, mits het serieus wordt aange pakt. Het is de taak van elke aardbeienkweker om dat te doen. VR UCHTBLADROLLER Gezien de ontwikkeling van dit insekt, wordt' geadviseerd om de tweede helft van deze week een bestrijding tegen de rupsjes uit te voeren. Na 10 a 14 dagen controleren en zo nodig nog maals een bespuiting uitvoeren. FR UI TM O TJE De ontwikkeling van deze parasiet is zover, dat eveneens de tweede helft van deze week een be strijding nodig is. Verder zal op die bedrijven, waar ze voorkomen, een regelmatig terugkerend bestrijding gedurende de zomer nodig zijn. FRUITSPINT Op diverse bedrijven begint zich de fruitspint te vermeerderen. Neem tijdig de juiste maatre gelen. Cultuurtechnisch Tijdschrift No. 1 een twee maandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging. In dit tijdschrift zullen alle facettén van de cultuurtechniek belicht worden (waterbe heersing, planologie, wegenbouw, bodemkunde enz.). Abonnementskosten ƒ7,50 per jaar. Bestel lingen, Maliebaan 21, Utrecht. (Adv.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 9