Begunstigersdag proefstation Wilhelminadorp 532 TUINBOUW DINGEN VAN DE WEEK VEIL VERBOD VAN KRIELTOMATEN ZEEUWS LANDBOUWBLAD HET vorig jaar is het landelijk Proefstation voor de fruitteelt in de vollegrond te Wilhelminadorp be gonnen met het werven van begunstigers. Het doel hiervan is een groep van belanghebbende kwe kers te interesseren bij het werk van het proefstation en met hen op geregelde tijden samen te ko men om zodoende als het ware een gesprekscentrum te vormen. Maandag is de eerste begunstigersbij- eenkomst gehouden en wel in Kapelle in hotel „De Zwaan". Een geslaagde bijeenkomst mogen we het noemen. Het bezoek was niet bijzonder groot maar de organisatoren hadden een aantrekkelijk pro gramma samengesteld. De eerste begunstigersdag was namelijk geheel gewijd aan de kleinfruitteelt, een tak van de fruit teelt, welke de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komt en ook de volle aandacht hééft van de onderzoekers en zeker van het proefstation in Wilhelminadorp. De proeftuin voor kleinfruit in Kapelle is een onderdeel van het landelijk proefstation. De middagbijeenkomst werd besteed aan het brengen van een bezoek aan deze proeftuin. De aanwezigen konden ter plaatse zien wat alle maal wordt gedaan om de teelt van kleinfruit op een hoger plan te brengen. Talrijke rassen en cultuurproeven zijn er opgezet. We kunnen ze hier on mogelijk op gaan noemen maar we willen een ieder, die heeft te maken met de teelt van kleinfruit, op wekken om op korte termijn een bezoek te brengen aan deze proeftuin in Kapelle, want er is veel te zien en zeker wanneer het bezoek van tevoren is aangekondigd, zal de .chef van de proeftuin, de heer Goedegebure, U graag vertellen van het werk dat er wordt verricht. v HET lijkt ons ook nuttig voor bepaalde Z. L. M.- afdelingen om op een avond een excursie naar deze proeftuin te organiseren voor de belang stellende leden. Op vrij eenvoudige wijze kan dat ter hand worden genomen. Er wordt wel eens geklaagd dat sommige Z. L. M.-afdelingen wat weinig voor haar tuinbouw- leden doen; laten zij eens denken aan een dergelij ke excursie. Maar we moeten het hebben over de begunstigersdag van de proeftuin, gewijd aan het kleinfruit. j |\E leiding op deze dag berustte bij ir. J. J. van J LJ Hennik, de direkteur van het Proefstation. Hij zeide in zijn openingswoord dat het proefsta tion in Wilhelminadorp wetenschappelijk onder zoek verricht, dat helemaal gericht is op de teelt, speciaal in de richting van de praktijk. Dit onderzoek kan in twee groepen worden in gedeeld en wel in de eerste plaats het onderzoek naar de moeilijkheden waarvoor de teler aan de bel trekt, omdat hij er persoonlijk mee zit, en in de tweede plaats het onderzoek naar de mogelijk heden om de teelt vooruit te brengen. In de klein- fruitsektor zijn dat de vraagstukken rond de oogst en werkverdeling. Twee sprekers vertelden over onderzoekingen met betrekking tot het kleinfruit. In de eerste plaats ir. B. Roelofsen, die een overzicht gaf van al het onderzoek dat in de kleinfruitsector plaats vindt, en in de tweede plaats de heer M. van de Vrie, deskundige voor de ziektebestrijding over de bestrijding van rondknop en bessebladgalmug in zwarte bessen. We kunnen van deze op zichzelf zeer interessan te inleidingen slechts de kern weergeven in ver band met de plaatsruimte. Tuinbouwkundig Woordenboek in 8 talen TT\ EZE uitgave, waaraan vele deskundigen uit binnen- en buitenland medewerk ten, is een uitgebreide en verbeterde editie van de Woordenlijst voor de Tuinbouw in 7 talen, die in 1955 verscheen. Door de toevoeging van 1000 woorden, voor een groot gedeelte liggend op het ter rein van de tuinbouwtechniek, -economie en -loetenschap, is getracht dit vakwoordenboek op de hoogte van zijn tijd te brengen. Een andere uitbreiding betreft de wetenschappe lijke benamingen van planten, dieren en ziekten. In de 7-talige lijst waren deze zeer onvolledig achter het Nederlandse woord vermeld; nu zijn ze daarentegen zo com pleet mogelijk in een aparte kolom onder gebracht en vormen ze de achtste „taal". In de nieuwe uitgave zijn tevens verschil lende vertalingen door betere vervangen. Achterin het boek vindt de gebruiker de registers van de woorden die in elk der 7 vreemde talen zijn opgenomen. Met behulp van deze registers kan zonder enige moeite de betekenis van een vreemdwoord wor den gevonden. Het boek zal waardevolle diensten kunnen bewijzen aan allen die op welke wijze ook te maken hebben met internationaal contact in de tuinbouw, zoals kwekers en expor teurs, maar ook de bestuurders van organi saties, veilingen en andere instellingen. Van niet minder betekenis is dit 8-talig woor denboek voor het tuinbouwonderwijs. Reeds de 7-talige uitgave is in deze kring indertijd met waardering ontvangen. Met deze uitge breide en herziene uitgave die thans bijna 4000 woorden bevat, zal dit ongetwijfeld nog meer het geval zijn. De heer J. Nijdam, adj.-directeur van de Rijks Hogere Tuinbouwschool te Utrecht had de redactie. Uitgave Staatsuitgeverijbe drijf te Den Haag. Prijs 8,95. WAT ER WORDT GEDAAN. Ir. Roelofsen is de coördinator van het onderzoek op kleinfruit-gebied in ons land. Hij gaf een be langwekkend algemeen overzicht van hetgeen er gebeurt. Wij vonden het bijzonder interessant om een algemeen overzicht te' krijgen, waardoor een goed inzicht werd verkregen in het vele werk dat wordt gedaan om de teelt te verbeteren. Wanneer te zijner tijd de uitslagen van de proe ven van dit jaar bekend zijn, hopen we daar aan dacht aan te besteden. Thans vermelden we dat er onderzoekingen worden verricht naar dé mogelijk heden om aardbeien te telen onder plastickappen. Het vorig jaar is men er in Limburg mee begon nen en dit jaar is Zeeland gevolgd. De resultaten zijn hoopgevend, maar ten aanzien van de econo mische kant is er nog te weinig van bekend. Bij de aardbeien is Vola een nieuw ras dat grote perspectieven lijkt te bieden. Ook vroeg ir. Roelof sen meer aandacht voor Siletz, een ras dat vol gens hem mogelijkheden biedt. Er is thans ook een onderzoek aan de gang naar de mogelijkheid om plantgoed van aardbeien te be waren in een koelcel bij een temperatuur van 1 graad onder nul. Hierdoor kan worden bereikt dat er op elk gewenst moment planten beschikbaar zijn en de teler kan dus planten wanneer hij wil. DE chemische onkruidbestrijding biedt reeds grote mogelijkheden in de kleinfruitteelt. Prachtige resultaten zijn er bereikt met vervroe ging van de aardbeienteelt door belichting in ver warmde kassen. Bij de frambozen lijkt het ras Schönemann erg aantrekkelijk, omdat het later komt dan de Mal ling Promise en dus een betere werkverdeling mogelijk maakt. Bij de zwarte bessen wordt op het ogenblik vooral aandacht besteed aan het vita mine C-gehalte. Ten aanzien van de kruisbes worden geen proe ven meer genomen. Ir. Roelofsen was van mening dat dit produkt zijn tijd heeft gehad. Bij zwarte bessen, frambozen en bramen worden thans ook bemestingsproeven gehouden op de proeftuin in Kapelle. RONDKNOP. |\e heer Van de Vrie gaf een interessante uit- eenzetting van de leefwijze van de rondknop- mijt in zwarte bessen en vertelde hoe de bestrij ding hiervan gedurende een periode van 4 tot 6 weken kan plaats vinden. Dat is de periode welke ongeveer begint met de bloei van de zwarte bessen. Dan gaan de mijten van de oude knoppen naar de nieuwe knoppen. HET is thans volop zomer. Ofschoon we nog niet in het officiële vakantieseizoen zitten, is toch reeds duidelijk dat vele „voorlopers" genieten van hun vrije dagen aan strand of in het bos. De grote wegen zijn tijdens de weekeinden ontzettend druk bezet. Het is min of meer beangstigend geworden. Elke dag zien we bussen met schoolkinderen voor bij rijden, op weg naar de diverse ontspannings centra. Zo is er veel vreugde en blijdschap in deze zomerse dagen. In de agrarische wereld is er echter ook veel zorg. We denken aan onze collega's in de N. O. Polder die wel zeer zwaar zijn getroffen. By dat alles komen we weer tot de conclusie dat het ner gens in deze wereld een paradijs is. De N. O. Polder werd dikwijls voorgesteld als een ideaal oord voor de fruitteelt maar thans blijkt dat ook daar de tegenslagen komen. We denken aan onze collega's op Schouwen die ernstig zijn gedupeerd, zodat er zelfs een hulpaktie in het leven geroepen moest worden. We kunnen niet anders doen dan deze aktie krachtig aanbevelen, niet alleen om financieel te helpen maar ook uit solidariteitsgevoel met onze collega's die buiten him schuld het zo moeiiyk hebben. Laten we er aan denken dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen. Zo wisselen mee- en tegenvallers zich af in ons leven. De prqs van aardbeien valt mee en we zien weer een keer dat wie aardbeien teelt dat altijd moet doen. De rode bessen daarentegen stellen erg teleur. Met de tegenwoordige cultuurzorgen is deze teelt niet lonend. Wie goede frambozen heeft kan ze wel telen voor de prijs die thans wordt betaald maar er zijn er niet veel die een goed gewas hebben. De stand is plaatselpk zeer slecht en het stelt teleur. Ten aanzien van de zwarte bessen kunnen we op het ogenblik nog niets zeggen. Ondertussen is het erg druk geworden in de kleinfruit sektor en velen komen handen te kort. De vakanties van de scho len beginnen eigenlijk te laat voor de pluk van bessen en frambozen. Als dat wat vroeger zou be ginnen zou het voor vele kleinfruitkwekers een uitkomst zijn. De jongeren van de scholen zjjn immers in de regel gewillige werkkrachten die graag helpen met de pluk. Plaatsruimte ontbreekt ons om in te gaan op de verschillende aspecten van de openingsrede van onze voorzitter op de algemene vergadering. Het doet ons genoegen dat het Hoofdbestuur doordron gen is van de noodzakelijkheid van steun van de organisatie in verband met de snelle ontwikkeling van de tuinbouw. De ontwikkeling gaat snel en ook de medewerking van de organisatie zal snel moeten gaan om die ontwikkeling bij te kunnen houden. We hoorden reeds dat de tuinbouwcommissie van de kring Tholen aan het werk is om zich te beraden op de verschillende problemen van de tuinbouw in dit gebied. Laten andere k,ringen dit voorbeeld volgen. We willen deze week eindigen met een felicitatie aan het adres van de Kring Noord-Beveland voor de uitstekend verzorgde Z. L. M.- dagen die hebben getoond dat ondanks alles wat soms somber stemt, het platteland nog leeft en niet van plan is om het er bij te laten zitten. Tot de volgende week. Een frequente behandeling met het middel thio- daan in deze periode kan goede resultaten geven. Tegelijk kan dan ook de bessebladgalmug wor den bestreden, terwijl thiodaan ook een werking heeft tegen wantsen en bladluizen. Ook endrin geeft goede resultaten bij de rond- knopmijtbestrijding, maar dit middel is bijzonder giftig, waardoor het alleen toegepast kan worden op vermeerderingsvelden en niet op struiken, welke een produktie geven. HET Centraal Bureau van de Tuinbouwveilin gen is er (terecht) van overtuigd dat het zeer belangrijk is dat groenten en fruit, welke voor con sumptie worden aangeboden, van zo goed mogelij ke kwaliteit zijn. In verband hiermede is op maandag 19 juni een maatregel van kracht geworden met betrekking tot de tomaten. Met ingang van deze datum namelijk mogen kriel-tomaten niet meer worden verkocht op de veilingen. Dat zijn tomaten, kleiner dan de CC sor tering. Deze maatregel geldt voor de verdere duur van dit seizoen. Verder mogen ook geen partijen tomaten wor den geveild, wanneer daarin voorkomen grauwe vruchten, natgescheurde vruchten, vruchten met steel- of ander botrytis, waterzieke en aardappel- kwade vruchten, vruchten met neusrot, noodrijpe vruchten of door groeistofbehandeling ernstig mis vormde vruchten. Indien er op de veilingen tomaten worden aan gevoerd, waarin zich deze vruchten bevinden, dan dienen deze uit de partij tomaten te worden ver wijderd en vernietigd. Drooggescheurde tomaten mogen als afwijkende kwaliteit worden geveild, mits zulks afzonderlijk gebeurt. Ze mogen dan echter geen gebreken vertonen zoals hierboven genoemd. Niet genoeg kan er op worden toegezien dat er ook de hand wordt gehouden aan deze voorschrif ten van het Centraal Bureau. Ook de veilingen hebben in dezen een belang rijke taak. Het gaat hier om de kwaliteit en dan dient men voet bij stuk te houden, want voor de afzet is dat van het grootste belang. Voor de telers ondertussen is het nuttig te be denken, dat de tomaten, welke ze naar de veiling brengen, beslist goed moeten zijn. Een goede sor tering kan teleurstelling voorkomen. Eveneens met ingang van maandag geldt er voor tomaten een minimumprijsregeling. Deze minium- prijs bedraagt 20 cent per kg. Er zal 5 cent per 6 kg heffing worden ingehouden. Bij eventuele doordraai is de vergoeding voor eerste kwaliteit 16 cent per kg en voor tweede kwaliteit 14 cent.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 8