y» Wetenswaardigheden over (15) de Veehouderij Franse kritiek op Nederlands exportbeleid 530 KORTE WENKEN EXTER1EURVERERVING VAN ZEEUWSE K. I. STIEREN VEE EN VLEES Vervolg rede van Z. E. Drs. H. A. KORTHALS ZEEUWS LAWDBÖUWBLAD In april ji. werden van een 5-tal K. I.-stieren van de verenigingen Walcheren en Schouwen-Duive- land groepen niet geselecteerde afstammelingen bijeengebracht ter beoordeling van de exterieur- vererving van deze stieren. De resultaten zijn samengevat in een gedrukt verslag, dat door de be trokken K. I.-verenigingen aan alle leden is toegezonden. We laten hier een samenvatting van dit verslag volgen. Van de 7-jarige stier Dr. Lente's Verwachting (eig. K. I.-vereniging Walcheren) vond een her haald °nderzoek plaats bij 50 melkgevende dochters. Het algemeen voorkomen werd beschreven als een wat minder uniforme groep jonge koeien, die voldoende ontwikkeld zijn en van een gemiddeld vrij goed type met gesloten romp. De bespiering van de achterhand (dijen en schenkels) is wel eens wat enkel en de achterbenen zijn soms minder krach tig. De uiers zijn goed met iets wijde stand van de voorspenen. De algemene indruk werd wat ongunstig beïnvloed door minder goede conditie van verschillende dieren, bij de overgang van stal naar weide. Een herhaald onderzoek vond eveneens plaats van een 50-tal jonge koeien van de 6-jarige stier Mercedes (eig. K. I.-vereniging Schouwen-Duiveland). Deze collectie vertoonde in doorsnee een wat tere bouw met matige ontwikkeling en arme bespiering, met name in de bovenhand. De melk- tekenen zijn goed, gezien de jonge leeftijd (meest 1ste kalfskoeien van 2—2%jaar) zijn de uiers bij sommige dieren zelfs te groot. De stier Mercedes blijkt een vrij uniform en uitgesproken melktype te vererven, dat echter in ex terieur tekort komt, gezien ook de vrij goede koeien van Friese herkomst, die deze stier in Schouwen- Duiveland kreeg toegevoerd. De 4-jarige stier Ornea Adolf van de K. I.-vereniging Walcheren werd met 50, ongeveer lVst- jarige pinken aan een eerste onderzoek onderworpen. Het algemeen voorkomen werd als volgt samengevat: een vrij uniforme groep goed ontwikkelde pinken met ruim voldoende ribdiepte en malsheid, waarvan de afwerking van het exterieur bij som mige dieren nog wat matig is. De aanleg voor de produktie lijkt gunstig. Veel minder gunstig is de voorlopige indruk van de afstammelingen van de^4-jarige Roorda Wietse in Walcheren, al had de Commissie de indruk, dat de voorgebrachte collectie oeneden de gemiddelde kwaliteit ligt van in Zeeland aanwezige afstammelingen van deze stier. Ook was de groep van 30 dieren vrij klein en de leeftijd van gemiddeld ongeveer 14 maanden nog minder gunstig. Op grond van de voorlopige bevindingen is het advies om, in afwachting van betere verervings- ïesultaten, Roorda Wietse niet in ruime mate voor de K. I. te gebruiken. Van de 4_jarige stier Edzard werd voor het eerste een collectie van 50 pinken beoordeeld. Deze toonde zich dooreengenomen als een groep voldoende ontwikkelde dieren van vrij goed type met goede bovenhand en kruis. De flankdiepte kon wat beter, evenals de sterkte van de achterbenen. Adel en uniformiteit waren vrij goed. De commissie spreekt als voorlopig oordeel uit, dat het gezien de resultaten bij de Mercedesdoch- ters, verantwoord lijkt, de stier Edzard op ruimeschaal te gebruiken. Tenslotte vestigen wij er de aandacht op, dat Zeeuwse fokkers buiten de Verenigingen Walcheren en Schouwen-Duiveland zolang de voorraad strekt op aanvraag bij de Veeteeltvoorlichtingsdienst, Eon den se Kaai 27, te Middelburg, gratis een exemplaar van het verslag waarin meer gedetailleerde gegevens staan, kunnen ontvangen. Ir. W. L. HARMSEN. De Nederlandse Bond van varkenshandelaren hield in Rotterdam haar zomercongres. Naast de be langrijke openingsrede door de voorzitter van de Bond, de heer J. Lok, was het hoogtepunt van dit congres een rede van de heer R. Truffaut, president van de afdeling voor de varkenshandel van de Franse federatie voor de veehandel. Ging de heer Lok nogal diep in op het marktbeleid dat de Ne derlandse overheid voert en volgens hem te veel gericht is op de belangen van de vleesverwerkende industrie en op de consument, met voorbijzien van de mogelijkheden die er liggen op het terrein van de vers vlees- en levende slachtvarkensexport, ook de heer Truffaut tapte uit hetzelfde vaatje aan het einde van zijn betoog. DE heer T. wees in zijn rede onder meer op het gunstige resultaat van de ontmoeting tussen het Franse en Nederlandse bedrijfsleven te Parijs, enkele maanden geleden, waartoe het initiatief van de Nederlandse Bond uitging. Deze ontmoe ting droeg vrucht, U hebt ons, aldus de heer T., ca 300.000 varkens verkocht. Om verschillende redenen zijn de dieren echter geslacht geleverd zodat het niet mogelijk was dat de handel in le vende varkens hier aan deel had. Naar aanleiding van dit punt verklaarde de heer T. later, desge vraagd, dat als gevolg van het uitbreken van de varkenspest in ons land de Franse regering eisen stelde, die echter, volgens de heer T. door de Ne derlandse Veeartsenijkundige dienst op veel strin gentere wijze zijn toegepast dan de Franse regering verlangde. Hierdoor is de handel meer moeilijk heden in de weg gelegd dan nodig was. DE kwaliteit van de 300.000 geleverde varkens noemde de heer T. in het algemeen uitste kend geschikt voor de Franse markt. De IcwaHteit van de levende varkens zou meer uniform kunnen zijn, volgens de heer T. en veel zijner collega's die zowel levende als geslachte varkens van ons ont vingen. ,,Ik mag als Fransman ten overstaan van U de maatregelen die uw regering heeft toegepast niet bekritiseren, toch wil ik opmerken dat onze han delsrelaties zeer zeker nog verder uitgebreid zou den zijn, ware het niet dat uw regering de uitvoer naar Frankrijk in zo sterk mogelijke mate tracht af te remmen. Het is met spijt, dat wij onze toe vlucht hebben moeten nemen tot aankopen in derde landen Polen, Hongarije, Bulgarije, Dene marken, Zweden enz. U zult mij toestaan op te merken, dat wij in Frankrijk de indruk hebben gehad dat degenen, die verantwoordelijk zijn voor het beleid in de varkenssector in uw land, voor alles hebben ge tracht in Holland betrekkelijke lage prijzen te handhaven, teneinde de verwerkende industrie te begunstigen en het handelsverkeer met derde landen in stand te houden. Wij geloven niet, dat dit beleid een zodanig karakter heeft dat dit ten gunste van de totstandkoming' van de gemeen schappelijke markt strekt. Bij herhaling hebben wij dit inzicht aan uw secretaris, de heer Wildeman, mee gedeeld, die het hiermede volledig met ons eens was. Wij zijn alle twee van oordeel dat de grootst mogelijke vrij heid binnen onze zes landen moet bestaan en dat wij ons met alle middelen moeten verzetten tegen het voeren van dirigistische systemen, die in De wilde haver steekt weer hardnekkig de kop op. Haal ze er uit en stop ze in een zak om later te verbranden. Geef ze niet de kans het zaad te laten vallen. Gooi ze niet op de mesthoop of in de sloot, want oot is de boer zijn dood. GRASZAADMAAIEN is geen hooigras maaien waarom dit werk dan ook met veel zorg moet gebeuren. Met een 6-voets maaibalk voorzien van binnen- en buitenzwadbord kan men mooie zwa den krijgen met voldoende brede paden er tussen voor het maaidorsen. Ook het in zwad maaien met een zwadmaaier gaat goed mits de werk- breedte niet te groot is, waardoor de zwaden dan te dik worden. DE vetvlekken- en vlekkenziekte doen vooral in regenrijke zomers in stambonen veel schade. De vetvlekkenziekte wordt bestreden met koper- houdende middelen. Vroeg beginnen is noodzake lijk. De vlekkenziekte is te bestrijden met zineb, te beginnen voor het gewas zich sluit. Met gekom- bineerde middelen zijn beide ziekten gelijktijdig te bestrijden. LUCERNE is een flinke maar toch ook weer een tere en gemakkelijk kwetsbare plant. Denk er om bij het binnenhalen van het hooi zo min mogelijk over het gewas heen te rijden. Zon der noodzaak kris kras door de percelen rijden bevordert het vergrassen van de lucerne, terwijl gemakkelijk open plekken ontstaan. DAT de melkkoeien graag regelmatig over vers gras beschikken, wat ook vele voordelen biedt, weet iedere boer wel. Dit geldt ook voor de kalfjes. Laat deze kalveren niet zo maar overal lopen, maar maak kalverweiden met daarbij een goed schuilhok, waarin U ze wat kunt bijvoeren. T^IQENAARS van graskanten, wegbermen, er- ven e.d., zorgen toch zeker wel voor het tijdig maaien hiervan, of kijkt U met genoegen naar de vaak wilde opschietende vegetatie? Vele onkruiden worden van hieruit honderden meters in de omtrek verspreid. Waarom zou U de buur man onnodig plagen met zaadver spreidende dis tels? plaats van het begunstigen van het ruilverkeer binnen de gemeenschap tot resultaat zouden heb ben dit ruilverkeer moeilijker te maken. Ik verberg U niet, dat men in Frankrijk vaak de indruk heeft, dat bepaalde landen van de Euromarkt en Nederland behoort daartoe terwijl zij verklaren uitermate geporteerd te zijn voor de Euromarkt, maatregelen nemen die de totstandkoming daarvan slechts vertragen. U zult mij mijn vrijpostigheid willen verontschuldigen daarvan ben ik zeker want ik richt die niet tot U of uw secretaris maar tot degenen die verant woordelijk zijn voor het beleid in de varkenssector in Nederland," aldus de heer Truffaut. Nadat de heer T. de goede samenwerking met de Nederlandse Bond in de personen van de voor zitter en secretaris geprezen had en mede namens zijn collega's dank bracht voor het contact, ein digde hij met de uitspraak: ,,Ik weet dat de weg, die wij nog zullen hebben af te leggen, niet steeds zo vlak en gelijkmatig zal zijn als de wegen, die door uw land leiden maar ik weet ook, dat deze weg ons zal leiden tot het doel, waartoe wij allen ons hebben verbonden, d.w.z. steeds nauwere en vrijere betrekkingen tus sen Frankrijk en Nederland-" D. Daarmee wil ik niet aanbevelen eigen houding en opvatting zonder meer te laten varen; dat juist niet, dat zou de verkeerde gevolgtrekking zijn, die helaas zo vaak wordt geconstateerd. Maar men moet ook niet en dat ziet men helaas ook dikwijls met de rug naar het andere toe gaan staan, want dan handhaaft men zichzelf en hetgeen men terecht voor het goede houdt, even min. Naar mijn mening zal iemand met een vaste overtuiging anderen met hun andere denkbeelden zelf verzekerd waar het om de fundamentele dingen gaat, doch met begrip waar het de betrekkelijke zaken betreft, tegemoet moeten treden, te woord moeten staan en daarnaar handelen. Zij het, met behoud van het typisch eigene, zij het, met handhaving van de hoogste levenswaarden. Van een historicus van onze tijd is de bekende stelling afkomstig dat een moeilijke situatie eigen lijk een uitdaging is aan de mensen om daar antwoord op te geven. Zeeland was in 1953 in zulk een moeilijke situatie. Het eerste deel van het antwoord daarop is door de Nederlandse gemeenschap in haar geheel gegeven in de vorm van het Deltaplan; het andere deel van het antwoord moet door de bewoners van het Deltagebied zelf worden gegeven. DIT proces is in volle gang. De kerken bezinnen zich, de mensen en organisaties komen in beraad bijeen. Zo zijt gij ook hier om U te beraden over dit prachtige brok vaderland met zijn stoere, vasthoudende mensen, door wie de hoogste levenswaarden steeds krachtig in ere zijn gehouden. Ik hoop dat uw congres, een welgeslaagd congres mag zijn. Laat ik voorts mogen hopen dat deze ontmoeting van ons het begin moge zijn van meer ontmoetin gen, waarin wederzijds wordt gesproken over belangen die U raken en mede door mij moeten wor den gediend. Uw bijeenkomst staat in het teken van het blijmoedig aanvaarden van de toekomst. Anthony van Kampen zegt in zijn begin-tekst tot het grote spei: „Er ging teloor, er werd gewonnen. Maa,r ook in Zeeland is aan 't rad der tijden elk einde weer een nieuw begin". Moge dit begin zijn het begin van een toekomst, waarin Zeeland rijke zegen geschonken moge nortien.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 6