RADIO ZITDAGEN Wist U dat Uitbreidingsplannen bureau i^t op u ma ZEEUWS LANDBOUWBLAD Zeeuwse Landbouw Maatschappij Hoofdredacteur: Mr. J. F. G. Schlingemann. Redactie en 526 ZEEUWS LANDBOUWBLAD schrijver dezes drie dagen achtereen naar Noord-Beveland is geweest? Nu ja, weten deed U het niet, maar verwonderen doet het U ook niet. T\ONDERDAGAVOND heb ik Karei de Groote", lees Carel Briels nog een glas wijn ingeschon- U ken. Ik wist toen nog niet dat deze Carel zo groot was. Had ik 't wel geweten, de gehele fles. was er aan gewaagd. Eenvoudig nietwaar als je zelf niet betaald hebt, maar ja waarom ook niet, Noord- Beveland. is rijk. Dat weet ik niet, maar Carel Briels heeft het gezegd en die zal het grondig bestu deerd hebben. TF/AT machtig spel was dat, vooral zaterdag nu Briels het juiste tempo had gevonden. Mooi en in- drukwekkend. Wat is zo een kleine duinpan toch nog groot. Alle Noord-Bevelandse trekkers kunnen daar gemakkelijk tegelijk een plaatsje vinden. Wat een reuzentrekkers overigens, 400 trek kers voor een waarde van 6 miljoen gulden, dat is 15.000,per stuk. Nu ja, artiesten zijn geen boekhouders, tussen haakjes boekhouders ook meestal geen artiesten, en van een artiest moet je niet al te nauwkeurig cijferwerk verwachten. Karei de Groote leerde, naar het geschiedboek vertelt, nog lezen toen hij meer dan 30 jaar oud was. Men duide het de grote Carel Briels niet euvel als hij eens minder nauwkeurig cijfert. TT/AT hebben we allen machtig genoten van dit mooie spel. Als ik zo om me heen keek waren velen. zeer onder de indruk. Velen bogen althans behoorlijk diep toen de straaljagers overvlogen. Wat een combinatie van kracht en snelheid. Men hoort boze tongen'" wel beweren dat boekhouders soms rare capriolen uitvoeren, 't zal wel zo zijn, maar ze zijn bepaald meer „gelijkvloers". Leuk ook dat Carel Briels de Noord-Bevelandse jeugd had ingeschakeld. Dat vergeten ze hun ge hele leven niet. Ook de tentoonstelling gaf veel te zien. Als men zo rustig heel alleen vrijwel alle stands eens be zoekt, ziet en geniet men veel. 1/ R viel veel te genieten. Samen met een Noord-Oostpolder boer wafels gegeten bij de plattelands- vrouwen en 's middags met een Noord-Bevelandse boer flensjes, ter zelf der plaatse. Prima kwa liteit en als boekhouder zeg je „en niet duur". Al met al prachtige dagen en dan met de vaderlijke vermaning van de Z. L. M. voorzitter „voor zichtig naar huis". Wist U datMEIJERS Ere-galerij Op 1 juli zal het 30 jaar geleden zijn dat DE HEER WILLEM PI ETER DE ZEEUW 30 jaar in dienst zal zijn bij de heer J. G. de RegtDekker te Zaamslag en diens zoon. Onze hartelijke gelukwensen bij dit 30- jarig jubileum. BEZOEK SCHOOLTUIN R. M. L. S. SCHOONDIJKE I\E schooltuin van de R. M. L. S. Schoondijke geeft weer het nodige te zien op het gebied van rassen, ziekten, ziektenbestrijding enz. Be langstellenden wordt de gelegenheid geboden zich van een en ander op de hoogte te stellen. Behalve op woensdag- en donderdagavond is de heer De Roo zowel overdag als 's avonds beschik baar voor deskundige voorlichting. Van te voren schrifteiijk of telefonisch overleg (tel. 01173313) omtrent dag en uur van het bezoek wordt gead viseerd. Kruiningen. Tot donderdag 13 juli ligt ter ge meente-secretarie voor een ieder ter inzage een ont werp voor een partiële herziening van het uitbrei dingsplan in onderdelen voor de kom Kruiningen, Tot deze datum kunnen belanghebbenden bij de ge meenteraad bezwaren indienen. Sint Philipsland. Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het vastgestelde plan in hoofdzaak en herziening plan in onderdelen. Het plan ligt ter in zage. Tot 11 juli kunnen belanghebbenden die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, beroep instellen bij de Kroon. Zaamslag. Gedeputeerde Staten hebben goedge keurd het raadsbesluit tot herziening van het uitbrei dingsplan in onderdelen voor de kom dezer gemeen te. Het plan ligt ter inzage. Tot 11 juli kunnen belanghebbenden die zich met bezwaren tot de ge- menteraad hebben gewend, beroep instellen bij de Kroon. THOOLSE DAGEN 1961 PVENALS vorig jaar organiseert de Commissie "„Thoolse dag" op 7 juli a.s. te Poortvliet weer de jaarlijkse fokdag van fokvee, mestvee, schapen en paarden. Naast de keuring voor de Bond van Paarden fokkers zal ook de Provinciale premiekeuring van de K. V. N. T. gehouden worden. Tevens zal de eindkeuring plaats hebben van de kalveropfok- wed strijd. Om 8.30 uur zal begonnen worden met een wed strijd in handmelken. Verder zal de stamboek keuring van geiten op het terrein plaats hebben. Des middags om 2 uur zal het défilé van de be kroonde dieren beginnen met een afwisselend pro gramma, waaraan de Landelijke Rijvereniging „De Eendraehtruiters" hun medewerking zullen ver lenen. Op het terrein zullen tevens diverse stands aanwezig zijn. Op zaterdag 8 juli a.s. zal om 2 uur n.m. be gonnen worden met een trekkerbehendigheids- wedstrijd. Om 3 uur zal door de gymnastiekver enigingen uit het eiland Tholen een demonstratie gegeven worden. Om 4.30 uur zal de jeugd tonen wat zij kunnen met ringsteken met ponnies en versierde wagentjes. Bezoekt op 7 en 8 juli a.s. de Thoolse dagen, en u zult zien dat de veestapel op Tholen gezien mag worden, en dat de Landelijke Rijvereniging grote prestatie kan leveren. De entrée voor volwassenen is op vrijdag 7 juli a.s. 1,per persoon, en op zaterdag 8 juli ƒ0,75 per persoon. Voor kinderen op beide dagen is de entrée 0,25 per persoon. DE ORGANISATOREN. GECOMBINEERDE LOONTABELLEN De Hollandsche Maatschappij van Landbouw, die de uitgave van de gecombineerde loontabellen ver zorgd, deelde ons mede, dat dit jaar geen nieuwe uitgave (1961) zal verschijnen. Dit zal eerst ge schieden, wanneer de wijzigingen van de belasting tarieven definitief doorgang vinden. „VOOR ONS PLATTELAND" Maandag 3 juli, Hilversum II, 12.2012.30 uur De heer H. Visschers, tweede secretaris van de Geld. Mij van Landbouw, te Arnhem over het onderwerp: „Wat is onze houding?" Dinsdag 4 juli, Hilversum II, 12.2012.30 uur Met medewerking van het Rijkslandbouwconsü- lentschap te Leeuwarden wordt de bestrijding van de aardappelziekte behandeld. Vrijdag 7 juli, Hilversum II, 12.20—12.30 uur Met medewerking van ir. H. Pais van het rijks- landbouwconsulentschap voor N. O. Noord-Brabant wordt aandacht geschonken aan de resultaten, die werden bereikt in het streekverbeteringsgebied „De Brabantse Maaskant". TELEVISIE Dinsdag 4 juli, 19.30—20.00 uur (N-T.S.) zal de rubriek Internationaal Agrarisch Nieuws weer worden uitgezonden vanwege de Nederlandse Tele visie Stichting. In deze rubriek wordt de Neder landse bijdrage nog nader bepaald. Hulst: Maandag 3 juli in „De Graanbeurs". Westkapelle: Maandag 3 juli in „Kasteel van Batavia" van 9.1512.30 uur. Koudekerke: Woensdag 5 juli in hotel „Wal cheren" van 9 tot 1 uur. Windt". Oorstburg: Woensdag 5 juli in café „De Terneuzen: Woensdag 5 juli in hotel „Des Pays-Bas". Zierikzee: Donderdag 6 juli in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 6 juli in hotel „De Eendracht". Tholen: Zaterdag 8 juli in hotel „Hof van Holland". BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN AFDELING NOORD-BEVELAND Uitslag verloting van de Noord-Bevelandse poppen, gehouden op de Z. L. M. tentoon stelling te Kamperland. Boerin no 1556 Boer no 2401 Af te halen bij mevrouw Van Oeveren de Rijke, Provincialeweg 2, Kortgene. C.A.O. TUINBOUW 1961-1962 De C. A. O.'s Tuinbouw 1961'62 zijn in druk verschenen en op het sekretariaat te Goes ont vangen en aldaar verkrijgbaar. Ter voorkoming van onnodige kosten wordt ech ter met het verzenden naar de afdelingssekreta- rissen gewacht tot ook de C. A. O. Landbouw bin nen is. Daarna zal direkt met het versturen aan diegenen die een C. A. O. aangevraagd hebben, be gonnen worden. 4% ZEKERHEIDSFONDS OBLIGATIES VAN DE OLVEH VAN 1879 IYE Olveh van 1879 heeft als onderlinge waar in borgmaatschappij ten doel het levensverzeke- ringbedrijf in de ruimste zin uit te oefenen door het sluiten van verzekeringen tegen vaste premie en daarvan zoveel aan de deelnemers terug te geven, als bij een richtig beheer en met voldoe ning aan de eisen van soliditeit mogelijk blijkt. Daar de Olveh als onderling genootschap geen aandeelhouders kent, beschikt zij niet over een aandelenkapitaal, dat als extra-waarborg dient voor de nakoming van de verzekerings- en andere verplichtingen van het Genootschap. De zichtbare extra waarborgen bestaan uit de extra-reserve en het zekerheidsfonds, welke per ultimo 1960 be droegen: Extra reserve6.756.557,67 Zekerheidsfonds5.225.559,53 bij een totaal verzekerd kapitaal van 910.556.225,- en een premiereserve eigen rekening van 190.052.354.—. In jaren waarin overschot beschikbaar is ter verdeling onder de deelnemers wordt hun aandeel daarin te hunnen name tijdelijk in het zekerheids- fonds ingeschreven. Daardoor wordt enerzijds be reikt, dat de deelnemers als verzekeringnemers van onderlinge maatschappij hun aandeel in het bedrijfsoverschot als te veel betaalde premie terugontvangen; anderzijds wordt de solidariteit van het Genootschap extra versterkt, zodat dit ook in buitengewone omstandigheden aan zijn ver plichtingen kan voldoen. De Raad van Commissa rissen kan elk jaar beslissen dat de inschrijvingen worden omgezet in obligaties aan toonder. De om zetting geschiedt in ronde bedragen van 25, De renteloze inschrijving blijft echter behouden, indien de betrokkene zijn wens daartoe binnen drie maanden na de ter beschikkingstelling kenbaar maakt aan het Genootschap onder terugzending van de ontvangen obligaties. Inschrijvingen in het zekerheidsfonds worden a pari uitbetaald, in het algemeen zodra betrok kene ophoudt deelnemer te zijn. Blijkens een bericht van de „Olveh" wordt over 1960 aan de deelhebbers nu tot een bedrag van 629.450,aan 4 zekerheidsfonds-obligaties ter beschikking gesteld. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z. V. B.) ZIERIKZEEDonderdag 6 juli 1961 in hotel Huis van Nassau van 1113 uur, de heer Van Burg. waarin opgenomen „De Boerenjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de Advertenties J. F. Blanksnia. Grote Markt 28, Goes. Tel. 01100—5010 en 5012 Administratie en Advertenties: Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande Tel. 01150—2073, Terneuzen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 2