543 W ecko verzicht Noteringen Uitbetaling Doperwten naar rijpheidsstadium UIT EEN geheim WEEKBOÈK vam 3RAM uit fiSL/KHGEKy Alexandrijnse Klaver en Kanariezaad als stoppelgewas ZATERDAG 1 JULI 1961 HET Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten maakt bekend, dat gerekend te zijn ingegaan op zaterdag 24 juni te 12 uur de vergoeding welke wordt verleend voor de denaturatie van inlandse tarwe tot nader order is vastgesteld op 6,15 per 100 kg. DE binnenlandse graanmarkt was afgelopen week kalm gestemd bij kleine omzetten. Het aanbod van zomergerst was van weinig betekenis meer. Enkele restanten werden tegen onveranderde prijzen ver handeld. Hetzelfde was het geval met inlandse maal gerst. In gerst van de nieuwe oogst kwamen nog vrij wel geen afdoeningen tot stand. De te maken prijzen in het binnenland waren zodanig dat de leveran ties over het algemeen weinig ondernemingslust toonden. Rogge ondervond weinig belangstelling. Ook in rogge van de nieuwe oogst ging vrijwel niets om. De prijzen van inlandse haver handhaafden zich op on veranderd niveau bij weinig handel. In de nieuwe oogst werd een enkele transactie gemeld doch veel be langstelling toonde men niet. De markt sloot kalm. Zowel in groene erwten als schokkers was de omzet in de afgelopen week gering met aflopende prijzen. Het buitenland toont zich hier terughoudend. Karwijzaad is goed prijshoudend als gevolg van enige buitenlandse belangstelling, terwijl blauwmaanzaad geheel verlaten ligt. BEURSBERICHT MARKT GOES 27 JUNI 1961. Vlas. Voor vlas van de nieuwe oogst bestaat toe nemende belangstelling tegen prijzen van 1500 tot 2000 per ha, levering op auto. De prijs voor ongerepeld vlas, uit de schelf ge leverd, bedraagt 1620 cent per kg. Hooi. Lucernehooi, geperst uit de ruiter 90— ƒ97,50; Weidehooi, idem, 72,50—77,50Veldbeemd en andere beemdsoorten (in voorkoop) 37,50; Rood- zwenk en raaigrassen (in voorkoop) ƒ30, alles p. ton. Eieren. Voor de eieren geldt een prijs van 2 2,04 per kg. FRUIT AFZET 21—27 JUNI 1961. De aanvoer van frambozen nam toe. Dagelijks werden flinke blokken in doosjes voor de industrie geveild. De prijzen bleven goed, voor I varieerden deze van 115135, voor II van 100120 cent per kg. Kleine hoeveelheden los voor de fébriek geveild, deden 60 cent per kg. In de rode bessen kwam de grote aanvoer van Jhr. van Tets. De prijzen schommelden en waren alge meen aan de lage kant, A liep van 6072, I van 48 62, II van 4552 ct. Zwarte bessen werden in kleine hoeveelheden geveild, I liep van 113128, II van 90105 cent per kg. In de aardbeien liepen de Regina af, Sengana, Ta lisman en Redgaimtlet bleven in mooie partijen aan gevoerd. De prijzen waren in dalende lijn, voor de industrie werd zonder dop geveild voor 80115 cent. De beste prijzen werden hier in gemaakt voor Senga Sengana. In doosjes liepen de noteringen van 1530 cent per 250 gram. Het hoofdras in de kersen was Markiezen, I hier van bracht van 160180 ct per kg op, II deed 110— 150 cent. Op de Z. L. M.-tentoonstelling in Kamperland ver zorgde de V. V. Z. B. te Goes een stand. In grafieken werd de fruitteelt op Zuid-Beveland getoond, zoals deze zich in de loop der jaren ontwikkelde. In levend materiaal werden de gangbare rassen klein-fruit ge toond, alsook appels uit het koelhuis, met daarnaast kaspruimen. VEEMARKT 's-HERTOGEN BOSCH. Op de markt van woensdag werden aangevoerd 6.509 stuks vee, zijnde: 1613 runderen, 167 graskalve ren, 1209 vette kalveren, 445 nuchtere kalveren, 120 schapen, 25 geiten, 378 lammeren,, 43 fokzeugen, 486 slachtvarkens, 30 lopers, 1993 biggen. De prijzen waren, behoudens uitzonderingen voor dieren van buitengewone kwaliteit als volgt: Melk- en kalfkoeien van ƒ775ƒ1275; Guiste koeien ƒ710ƒ1020; Kalfvaarzen ƒ870—ƒ1240; Klamvaarzen ƒ815975; Guiste vaarzen 725--- 875; Pinken 550750; Graskalveren 390—500-; Nuchtere kalveren voor fok- of mesterij ƒ90ƒ240; Weideschapen ƒ60—ƒ100; Lammeren 45 65; Drachtige zeugen 350475; Lopers 8195; Big gen 5874, alles per stuk. Slachtrunderen: aanvoer 688 stuks. Extra kwal. ƒ3,40—ƒ3,60, le kw. 3,25—ƒ3,40, 2e kw. 3,05— >3,20; 3e kw. ƒ2,85—ƒ3; Vette stieren ƒ3,20—ƒ3,40; Worstkoeien 2,602,80, alles per kg lev. gew. Vette kalveren le kw. 2,70ƒ2,90; idem 2e kw. ƒ2,40—ƒ2,65; idem 3e kw. ƒ2,05—ƒ2,30; Nuchtere slachtkalveren ƒ1,40ƒ1,85; Slachtvarkens ƒ1,80 ƒ1,94; Slachtzeugen le kw. ƒ1,60ƒ1,66; idem 2e kw. 1,521,58, alles per kg lev. gewicht. Vette schapen 95ƒ130; Vette lammeren 65 ƒ90; Nuchtere slachtkalveren ƒ50ƒ90, alles per st. DE teelt van conservendoperwten op contract heeft zich de laatste jaren snel uigebreid (3500 ha in 1958 en 6000 ha in 1960). De afreke ning van de fabrieken aan de telers geschiedt op basis van de kg-opbrengst aan peulen of erwten per ha. Het spreekt vanzelf dat deze opbrengst sterk beïnvloed wordt door het rijpheidsstadium. Toch is over de juiste samenhang tussen rijpheids stadium en opbrengst nog weinig bekend. Dit was voor de Afd. Peulvruchten van het P.A.W. aanlei ding om over dit onderwerp in een vierjarig onder zoek met een zestal doperwtenrassen uitgebreide proeven te nemen. De resultaten hiervan zijn nu gepubliceerd in Mededeling nr. 51 van het P.A.W. door Ir. P. Riepma Wzn. Bij het onderzoek werd als maat voor de rijp heidsgraad het z.g. Tm-getal gebruikt. Dit getal wordt vastgesteld met een tenderometer, een appa raat dat de weerstand aangeeft die ontstaat bij het door een spieetrooster drukken van een monster rauwe doperwten. Het Tm-getal neemt toe naar mate de erwt rijper wordt. Voor de gekreukt- zadige rassen lag bij Tm 130 de ha-opbrengst aan peulen -f doperwten het hoogst. Het optimum voor de kwaliteit wordt echter aanzienlijk eerder bereikt (ca. Tm 105). Binnen het voor de industrie gangbare traject kon aan de hand van de opbrengstcurve de bij elk Tm-getal behorende prijs per kg worden berekend. Over een aantal jaren gezien is de opbrengst aan doperwten en het verloop van de opbrengstcurve zeer wisselend. Vooral de „gelegenheidstelers" kunnen daarom bij een gemiddelde opbrengst curve als basis voor de afrekening schade lijden of profiteren. Het is echter praktisch onuitvoer baar om ieder jaar voor elk verbouwd ras een nieuwe opbrengstcurve vast te stellen. De geregel de teler zal dan ook gemiddeld genomen nog het best verzekerd zijn van een zo billijk mogelijk be rekende prijs. De schrijver komt tot de conclusie dat'afrekening op basis van peulopbrengst Tm-getal aantrek kelijker lijkt dan de methode waarbij de erwten opbrengst als basis voor de financiële afrekening wordt genomen. Aansluitend op het voorgaande is ook onderzoek verricht naar de opbrengst aan veevoederwaarde van het bij het dorsen vrijkomen de groene loof. Zo komt één ha erwteloof ongeveer overeen met één snede van een ha rode klaver of lucerne. Omdat erwteloof beschikbaar komt in een tijd dat er meestal overvloedig gras groeit, heeft het alleen waarde als ingekuild produkt. De voe- derwaarde van 1 kg kuilvoer van erwteloof is dan ongeveer gelijk aan die van 1 kg ingekuilde sui kerbieteblad -koppen. Op grond van deze voe- derwaarde en de huidige voederprijzen kan één 27 juni. Nu, of het familiefeest in N.-Beveland geslaagd is. Van heinde en ver waren ze afgekomen om dit feest mee te vieren! Er waren er die voor de eer ste keer over den dam kwamen. Honderden auto's stonden er vrijdag op de nieuwe dam geparkeerd; het was 'n pracht gezicht en het was een tour de France om van de parkeer plaatsen af te komen. Maar we hebben mooie in drukken gekregen van dit massale feest, waar het weer het feest heeft gemaakt. Er was een grote durf nodig om dit alles zo op te zetten en dit is geslaagd. Ja, de paardemannen uit Vlaanderen hadden er gaarne nog wat viertallen paarden zien draven, doch die waren er niet en de landelijke ruiters heb ben er toch heel wat paardenliefhebbers doen ge nieten. Laten we die toch proberen te houden, ze vormen op zulke dagen een pracht attraktic. Het gebodene in de tenten, waaraan vele uren handwerk werd besteed, was de moeite van het bezichtigen waard, al was het er 's middags vaak te druk voor. Wat een machinepark was er naar toe ge bracht, voor kapitalen! We zagen ook nog, dat er toch nog zaken zijn gedaan. De mechanisatie gaat nog steeds door en we vragen ons wel eens af waar het geld vandaan moet komen om nog maar steeds meer te kunnen investeren. Dat het straks nodig zal zijn is zeker, gezien het verloop van de landarbeiders naar de fabriek en naar de steden. Elke dag zie je grote advertenties in de krant staan. 6 De rijtoer was weer een evenement en is zonder ongelukken afgelopen. Een pluim op de hoed is voor commissie en deelnemers! Het leek wel een wonderlijke gekleurde slang die zich over het eiland bewoog. De oogst ligt er goed voor, behoudens wat slechte stand op verdronken bietenland. Neen, je kunt er gerust komen en genieten van wat de landbouw daar biedt. Het spel van Briels was bepaald groots te noe men en hulde aan de opvoerders. Nog klinken ons de donderslagen van de bommen in de duinen in de oren. Ja alles is goed geslaagd en vooral de kennis making onder elkaar was prima. Wat een kennis sen hebben we gezien en gesproken. Velen zien we alleen op zulke bijeenkomsten, ze waren alle bijeen, alle mannen en vrouwen van Z. L. M.'s stam. Bure Plone moest natuurlijk ook naar Kamper land. A kans kriegen mot ik perberen mijn ouwe nichte Liesbet te zien, dat is al drie en dertig jaer geleen, dat 'k ze gezien éb, en laet ze noe in de tente van de plattelandsvrouwen zitten. Ja, ze was eel wat ouwer geworren in die 33 jaer, maer ze kenede me nog. Ze wier van de zeumer 84 jaer. Ze zei tegen Plone, wat bin 'k blie ak je noe is zie, druk loop je nie, je bin wel wat dikker maer nie vee ouwer geworren. Bure Plone groeide oor eer lijk. Ja 't is weer gebeurd en aan alle medewerk sters en medewerkers namens al de bezoekers onze recht hartelijken dank. ton kuilvoer van erwteloof op ca. ƒ25,worden gewaardeerd. Deze mededeling is verkrijgbaar bij het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw te Wageningen door overschrijving van ƒ0,75 op giro 966643. JR. W. Schreygrond en ir. H. Vos komen in mededelingen no. 47-1961 betreffende Alexandrijnse klaver en kanariezaad als stoppelgewas tot de volgende conclusies. Alexandrijnse klaver Nieuwe proeven en praktische ervaringen hebben de vroegere onderzoekingen bevestigd dat Alexan drijnse klaver in de stoppel gezaaid een waardevolle aanwinst kan zijn op kleigronden en goede zandgronden. De belangstelling voor dit gewas neemt toeniet alleen als gr oenvoeder gewas, doch vooral ook als groenbemester. Voor een goede opbrengst is uitzaai vóór augustus gewenst; in noordelijke streken naar verhou ding vroeger dan in zuidelijke streken. Latere uitzaai is in het zuiden en zuidwesten van Neder land nog wel mogelijk als men genoegen neemt met kans op redelijke tot matige opbrengsten, b.v. voor groenbemesting. de benodigde hoeveelheid zaaizaad bedraagt al naar gelang de omstandigheden 1525 kg per ha- De zaaizaadkosten zijn verhoudingsgewijs gering en een N-bemesting is uiteraard niet nodig. Een geschikte rijenafstand is 1525 cm. Meersnedige rassen zijn vooral geschikt voor vroege stoppelzaai. Eensnedige rassen geven bij latere uitzaai een hogere opbrengst dan de meersnedige rassen. Kanariezaad Kanariezaad heeft als stoppelgewas op kleigronden en goede zandgronden uitstekende opbrengsten grzgeven en een zeer gezond gewas. Een vroege stoppelzaai is aan te bevelen. Kanariezaad is, evenals Alexandrijnse klaver, vrij slap, zodat een matige N-bemesting voor kanarie zaad gewenst is. Tussen de rassen bestaan geen grote verschillen. Per ha is 3040 kg zaaizaad voldoende; een ge* schikte rijenafstand is 2030 cm. Mengsels van Alexandrijnse klaver en kanariezaad Zaait men Alexandrijnse klaver vrij laat, dan verdient een bijmenging van enig kanariezaad overwe ging ter verlaging van het risico. Een geschikt mengsel lijkt 15 kg Alexandrijnse klaver 5 kg kanarie zaad. Vooral door de vluggere ontwikkeling van kanariezaad wordt het aandeel van Alexandrijnse kla ver nogal gereduceerd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 19