BOERENJEUGD WIJ WERKEN.... aan een doelbewust programma 537 JON GERENAK Tl V1TEITEN BESPUITEN OP TUD VOORKOMT LATER SPUT ZATERDAG 1 JULI 1961 V KERSEN RIT KRUININGEN 3T\ E „kersenrit" te organiseren door de afdeling Kruiningen-Yerseke van de L. J. G. zal plaats vin den op 8 juli a.s. Er wordt gestart om TWEE UUR op de Veer» haven. Het inschrijfgeld bedraagt: voor bestuur» ders met auto of motor 4voor mede-passa giers f3,per persoon. Tijdens de rit wordt kersen gegeten. Na de rit een gezamenlijke maaltijd met prijsuitreiking en het traditionele zomer avondfeest in „Ons Dorps huis" te Kruiningen. Allen welkom!! VANAVOND ORIËNTATIERIT Tholen. Start 6 uur vanaf de Gouden Leeuw" te Scherpenisse. Na afloop gezellig dansen. TREKKER BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD THOLEN Ter gelegenheid van en op de „Thoolse Dag'> die plaats vindt op 8 JULI a.s., wordt voor be langstellende jongeren van Tholen en St. Philips- land een trekkerbehendigheidswedstrijd georgani seerd. Opgaven hiervoor graag vóór 5 juli bij A. v. Nieuwenhuijzen, MolenvlietTholen (tel. 01660-429). WEDSTRIJDEN O. ZEEUWS-V LAAN DEREN TT ET is zo langzamerhand een goed gebruik ge- ■I J worden om een trekkerbehendigheidswed strijd te houden. Ook dit jaar ligt het in de be doeling in de streek Oost Zeeuws-V laander en deze wedsrijd te organiseren en wel op zaterdag 8 JULI OP HET BEDRIJF VAN DE HEER C. DE FE IJ- TER TE AXEL. Zoals U weet zullen de eerste en de tweede prijswinnaar bij de prov. wedstrijd in januari 1962 mogen meedingen naar het provinciaal kam pioenschap. n^EGELIJK met de trekker behendigheidswed- strijd zullen voor de meisjes wedstrijden ge houden worden in slaatjes maken, bloemen schik ken (krans rondom een bord) en stof bedrukken. Ook deze wedstrijden zijn bedoeld als voorwed strijden voor diedie waarschijnlijk provinciaal en landelijk zullen paatsvinden. Ook de meisjes zijn op 8 juli dus van harte welkom. De wedstrijden beginnen 's MIDDAGS 1 UUR. JI/IJ zullen het op prijs stellen als van de zijde van de Bond van Plattelandsvrouwen en de Z. L. M. belangstellenden aanwezig zijn. TREKKERBEHENDIGHEIDS WEDSTRIJD T~\E Z.L.M. en L.J.G. der streek Walcheren U organiseren op zaterdag 15 juli een trekker behendigheidswedstrijd op het bedrijf van de heer K. Poppe te Grijpskerke. Dus niet zoals eerder vermeld in de tweede helft van juni, maar wegens de drukke bezetting der zaterdagen op voornoem de datum. Het parcours is geheel vernieuwd en dus aan trekkelijk gemaakt voor de deelnemers. Opgave dient te geschieden voor 8 juli bij P. Wielemaker, Biggekerksestr., Koudekerke öf bij D. VosBoks- weg 1 Koudekerke. UITSLAGEN SPORTWEDSTRIJDEN. Sportdag der L. J. G., 10 juni 1961 te Oostburg. Voetbal: 1. Noord-Beveland, 5 punten; 2. Wal cheren, 4 p.; 3. West Z.-Vl., 3 p.; 4. Oost Z.-Vl. 0 p. Korfbal: 1. Zuid-Beveland, 5 punten; 2. Schou wen en Duiveland, 5 p.; 3. Oost Z.-Vl., 2 .pw; 4. West Z.-Vl., O p. Verspringe-n dames: 1. Truus van Maldegem, N.-Bev., 3.98 m; 2. Willeke Dhondt, W. Z.-VL, 3,84 m; 3. Anna Verkruysse, W. Z.-Vl., 3,79 m. Hoogspringen dames: 1. Nellie Christiaansen, Walcheren, 1,25 m; 2. Son ja Verplanke, W. Z.-Vl., 1,20 m; 3. Pien de Looff, N.-Bev., 1.20 m. Verspringen heren: 1. Jan Brandsma, N.-Bev., 5.36 m; 2. Kees van Langeraad, Schouwen, 5.30 m; 3. Jo de Hulster, W. Z.-Vl., 4.92 m. Hoogspringen heren: 1. Piet Provoost, W. Z.-Vl., I.50 m; 2. Kees van Langeraad, Schouwen, i.45 m; 3. Jo de Hulster, W. Z.-V1., 1.45 m. Hardlopen heren 100 m: 1. Piet Provoost, W. Z.-Vl., 11.8 sec.; 2. Willem den Hamer, W. Z.-Vl., II.9 sec.; 3. Johan Provoost, W. Z.-Vl. Hardlopen dames 100 m: 1. Truus van Malde gem, N.-Bev., 14,3 sec.; 2. Ina Remeijnse, Z.-Bev., 15 sec.; 3. Tina van de Vrie, Z.-Bev. Kogelstoten heren: 1. Willem den Hamer, W. Z.-Vl., 9.08 m; 2. Kees van Langeraad, Schouwen, 8,98 m; 3. Frans Haak, W. Z.-Vl., 8.24 m. Bahverpen dames: 1. Mevr. A. van Hattem— Steendijk, Schouwen, 23,15 m; 2. Greta Dreve, W. Z.-Vl. 21.70 m; 3. Truus van Maldegem, N. Bev., 20.67 m. Hardlopen heren 1500 m: 1. Piet Provoost, W. Z.-Vl., 4 min. 53.1 sec.; 2. Willem den Hamer, W. Z.-Vl., 4'min 54 sec:; 3. Izak Becu, W. Z.-VL, 5 min. 09 sec. Estafette: 1. Zuid-Beveland; 2. Walcheren; 3. Noord-Beveland; 4. West Z.-Vlaanderen. Driekamp heren: 1. Willem den Hamer, W. Z.- Vl.; 2. Kees van Langeraad, Schouwen. Driekamp dames: 1. Truus van Maldegem, N.- Beveland; 2. Sonja Verplanke, W. Z.-Vl. WAT het motto van de stand betreft, we zeiden dus al dat „wij werken". De bezigheid was waar het bij deze tentoonstelling om draaide. Deze woorden waren dus bijzonder gelukkig en zinvol gekozen. Dat dit er op alle fronten ook zo duidelijk uit zou komen, wisten we natuurlijk ook niet van te voren. Maar het stemt ons nu zoveel gelukkiger nogmaals te kunnen constateren dat er inderdaad hard en met veel enthousiasme is gewerkt. Wij willen hier geen namen noemen. Ieder rechthebbende neme zijn rechtmatig aandeel van de lof, die van vele en van onze zijde wordt toegezwaaid. TENSLOTTE dus nog even de schijnwerpers (die waren in werkelijkheid ook aanwezig) op de stand zelf. Uitgegaan is dus van het feit dat „wij werken." Natuurlijk, wij willen de eersten zijn, die toe geven dat dit met vallen en opstaan gebeurt. Maar we zijn jongeren, die nog weinig ervaring hebben, dus dat mogen we dan ook. Toch willen we ons aan dat „wij werken" vasthouden. Dat moet U als een positieve eigenschap zien. U zag dus in de stand op welke gebieden we willen werken. Dat is (van de statuten afgeleid) op technisch, lichamelijk, kultureel, sociaal en maatschappelijk gebied. Al deze facetten waren nader uitgebeeld, met foto's en ander materiaal. Het één in overeenstem ming met de werkelijkheid, en enigzins summier, het ander wat uitgebreider. Denkt U maar aan to neel, diskussie, lezingen, sportdag, wedstrijden enz. Het meest heeft U natuurlijk aangesproken de modeshow, de maquette van de trekker-behendig heidswedstrijd kompleet met rijdende trekker en wagen en de permanente projektie van dia's met uit leg over de uitwisselingsprogramma's. Tenslotte was daar de tentoonstelling van de foto's van de fotowedstrijd „Delta einde eerste fase" (hiervan volgt de volgende week de uitslag). Resumerend en konkluderend mogen we zeggen dat we bijzonder veel belangstelling voor onze stand hebben ge had. Daaruit bleek ons weer eens te meer dat er belangstelling is voor ons werk en voor wat we doen. Daarom is de grote impuls die wij van de tentoonstelling hebben meegenomen, dat wij op de ingeslagen weg met bijschaven en bijsturen verder moeten gaan. Alleen daarom is de tentoonstel ling voor ons al dubbel en dwars de moeite waard geweest! K|ET grote Z. L/M. feest is voorbij. Met enige spijt konstateren we dit. Want het was toch wer- 1 kelijk groots en er heerste een gezelligheid van de bovenste plank. Een echt familiefeest, waar wij als jongeren zo nauw bij betrokken zijn geweest is achter de rug. Nu is er alleen nog het af breken van wat na zoveel voorbereiding en met grote zorg en toewijding was opgebouwd. Eigenlijk hebben we nu een klein beetje het gevoel in een luchtledig te verkeren. Ook al zijn we de eerste dagen en mogelijk weken nog druk met de afwerking en afronding. Hopelijk zal echter het laatste het geval blijken te zijn. Hopelijk zal „het werken" centraal gesteld blijven en zal de taak dié dé jongeren bij deze tentoonstelling hadden, slechts afgerond worden, terwijl daarnaast direkt weer nieuwe aktiviteiten hun periode van voorbereiding ingaan. De tentoonstelling moeten we zien als een fase in ons werken. Het was niet de eerste maar het zal ook niet de laatste zijn. MAAR aanleiding van de foto die wij hierbij plaatsen, willen wij nu eigenlijk alleen maar even stilstaan bij de L. J. G.- stand. Dit was immers voor de bezoekers het meest konkrete en duide lijke voorbeeld van wat door de L. J. G. en Z. P. M. van Noord-Beveland is ge daan. Natuurlijk, U weet dat het aandeel van enkele L. J. G.-ers aan de alge mene organisatie van dit grootse evenement niet ge ring was. U weet ook dat de bijdrage van de L. J. G.- ers aan de manifestatie werkelijk enorm was. Als puntje bij paaltje komt is ■het naar onze overtuiging bepaald niet overdreven om te ^tellen dat onze ge hele afdeling op Noord- Beveland „en bloc" heeft meegedaan. Iedereen had zijn eigen taak en zijn eigen verantwoording voor het welslagen van dit ge beuren. Overzicht van onze L. J. G-stand.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 13