De mechanisatie van de aardappeloogst D1 534 ZEEUWS LANDBOUWBLAD Op vele landbouwbedrijven bestaat een toe nemende behoefte aan arbeidsbesparende werkmethoden, speciaal voor de oogst van de verschillende produkten. Het steeds af nemende aantal werknemers in de landbouw, alsmede het feit dat de kosten van machines en werktuigen relatief minder zijn gestegen dan de arbeidslonen, zijn daarvan de hoofd oorzaken. Dit betekent ojn. dat mechanisa tie veelal noodzakelijk is. Bij een goede toe passing van mechanische hulpmiddelen en daarbij aangepaste werkmethoden, kan men er bovendien in slagen om voordeliger en sneller te werken. De mechanisatie van de aardappeloogst biedt een aantal interessante aspekten die in het onderstaande nader be licht zullen worden. We hebben hierby het oog vooral op de verschillende machines, de beschadiging, de verwerking en het trans port van Iosgestort prcdukt. STREVEN NAAR GOEDE KWALITEIT VAN HET PRODUKT. MOG te veel heerst de mening dat door mechanisch rooien de kwaliteit noodzakelijk sterk terug zal lopen. Dit behoeft echter geenszins het geval te zijn. De kans op beschadiging neemt wel toe naarmate de machines groter en ingewikkelder worden. In de praktijk is evenwel gebleken dat met vele merken en typen rooimachines uitstekende resultaten behaald kunnen worden. Voorwaarde is dan dat men ook alles heeft gedaan wat mogelijk was, zoals een korrekte afstelling van de machine en een doelmatige grondbewerking en teeltwijze. Helaas worden ook veelvuldig grote teleurstellin gen geboekt. Wat te denken b.v. wanneer een eenvoudige verzamelrooier een eindprodukt aflevert met 40 beschadigde knollen. En dat komt nog vrij veel voor. Zelfs wordt het af en toe gepres teerd om meer dan 60 ofwel 2/3 deel van het produkt door een rooimachine waardeloos te ma ken. Bij de huidige stand van de mechanisatie is dat echter niet nodig. Wel dient terdege beseft Ie worden dat de gehele teeltwijze en alles wat daar by behoort, afgestemd moet zijn op het mechanisch rooien van de aardappelen. Zo is een eenmaal te diep of onregelmatig gepoot perceel evenmin geschikt als een perceel met veel kluiten in de ruggen. Uiteraard zijn hierbij de weersomstandigheden en de vochtigheid van de grond mede van invloed. Een machine is daar nu eenmaal meer gevoelig voor. Anderzijds dient men ook de dagen waarop vlot gerooid kan worden, volledig te benutten. Het bij velen beruchte jaar 1960 telde in de maand september 12 dagen met ideale omstandigheden van grond en weer voor het rooien van aardappelen. Wanneer gemiddeld 1 ha per dag gerooid kan worden, betekent dit dus een oppervlakte van 12 ha. De premie voor vroege levering van suikerbieten lokte echter menigeen bij de aardappelen weg met als gevolg dat er later geen kans meer was op goed rooien van aardappelen met alle gevolgen van dien. Het betekent in feite dat de mogelijkheden benut moeten worden. 3. Werprooiers. 2. Voorraadrooiers: a. schudzeef rooiers; b. kettingrooiers; c. zeefrooiers. 3. Verzamelrooiers: a. kettingverzamelrooiers; b. verzamelrooiers met opvoertrommel: c. korf rooiers; d. bunker- en wagenrooiers. Het zou in het bestek van dit artikel te ver voeren om elke hier genoemde machine aan een be schouwing te onderwerpen. De onder groep 1 en 2 genoemde typen zijn in feite verouderde machi nes. Dit wil niet zeggen dat een werp- en een voor raadrooier niet meer bruikbaar zouden zijn. Beter dan verkopen is het om een oude werprooier te reserveren voor extreem ongunstige omstandigheden. De voorraadrooier biedt inderdaad enige arbeidsbesparing, doch voor het oprapen is volgens de hui dige begrippen te veel arbeid en tijd nodig. De kettingrooiers in deze groep veroorzaken bovendien E meest bekende verzamelrooiers leveren het produkt in de zak. Ten opzichte van voor noemde typen machines is dit een grote verbete ring. Nadat de zakken zijn gevuld, worden ze op de grond of op een platform geplaatst. Daarmee is men echter niet klaar, want deze zakken moe ten andermaal worden verwerkt. Meestal gebeurt dit met een wagen waar ze opgeladen moeten worden om ze vervolgens te transporteren naar hoop of koelcel. Wanneer we de werking van een kettingverza- melrooier (zakkenrooier) eens nader gaan bekij ken, dan blijkt dat de aardappelen door de schaar worden opgenomen, door kettingen omhoog wor den gevoerd, tot 1.25 m of hoger, daarna naar beneden vallen op een schudhor en vervolgens wederom naar beneden vallen in de zak. Is er geen schudhor dan vallen ze direkt in de zak. Als de zak vol is dan plaatst men die nogmaals naar beneden op de grond. Dit betekent in feite dat dit type verzamelrooier de aardappelen uit de grond heeft gehaald met als eindresultaat dat het produkt, in de zak, weer op de grond terecht komt. Afhankelijk van de grootte van de opbrengst moet er dan een hoeveelheid van 30 tot 50.000 kg per ha opgenomen en geladen worden op een wagen die ca. 1.10 m hoog is. Bij een kritische beschouwing is deze oogst- methode eigenlijk zeer onlogisch. De aardappelen worden n.l. in de machine reeds hoger opgevoerd dan de laadvloerhoogte van <le landbouwwagen. Daarom is het mogelijk om het produkt op die hoogte te houden en middels een afvoerband direkt naar de wagen af te voeren. Zakken zijn dan niet meer nodig en men werkt gemakkelijker omdat er geen zware zakken geladen behoeven te worden. Begrijpelijk is dat by een goede toepassing van dit systeem tevens een belang rijke arbeidsbesparing gerealiseerd kan worden. Deze wagenrooiers zullen in de nabije toekomst in steeds toenemende mate in gebruik worden genomen. Want als er in de zak kan worden gerooid, dan kan er ook op de wagen worden, gerooid. In principe biedt ook de verzamelrooier met opgebouwde bunker wel perspektief. In plaats van in de zak, wordt het produkt hier opgevangen in een bunker. Op de wendakkers kan de bunkerinhoud overgestort worden op een gereedstaande wagen. Bij dit systeem worden de aardappelen dus ook los verwerkt. Ten opzichte van een wagenrooier is als voordeel aan te merken dat er tijdens het rooien geen wagen meer behoeft te rijden en als bezwaren dat de machine meer belast wordt naarmate de bunker verder wordt gevuld en dat de inhoud van deze bunker beperkt is. De beperkte inhoud betekent dat op lange percelen meerdere malen per werkgang gelost zal moeten worden. Wel kan dit vervangen worden door hierbij met het telen reeds rekening te hou den, bijv. de rijen overdwars op het perceel leggen. Ideaal is dat echter niet i.v.m. andere bewerkingen, zoals beddenbewerking en sproeien. dikwijs een geduchte beschadiging. Van praktijk zijde wordt vaak de opmerking gemaakt dat de betreffende grond niet geschikt is om in de zak te kunnen rooien en dat men dus op de voorraad rooier is aangewezen als hoogst bereikbare ideaal. Dit komt inderdaad op kleine schaal voor, doch vaker is het zo dat men nog nimmer serieus heeft gestreefd naar de opbouw van kluitenvrije ruggen. Anderzijds is het voor de zeer moeilijke grond de vraag of hier nog wel aardappelen geteeld moeten worden. Aan de hand van een begroting van kos ten en opbrengsten zal dan de meest juiste be slissing genomen kunnen worden. HE verzamelrooiers met opvoertrommel betekenen tot op zekere hoogte een tussenvorm, omdat deze veelal uitgevoerd zijn met een platform waarop een aantal gevulde zakken geborgen kunnen worden. Op vaste plaatsen, zo mogelijk op de wendakkers, kunnen deze zakken overgeladen worden op. een wagen. Dit gaat vrij gemakkelijk omdat de hoogte van de laadvloer en het platform ongeveer gelijk zijn. Voor het overladen en wat daarbij komt is echter telkens tijd nodig zodat de machine niet volledig kan worden benut. Voor de steeds kostbaarder wordende oogstmachines is, mede in verband met het veelal beperkt aantal dagen met goed weer, de grondregel van kracht dat deze machines zoveel mogelijk effektief moeten worden. Iedere minuut onnodig stilstaan is dan feitelijk onverantwoord. De machines met opvoertrommel zijn wel een verbetering t.o.v. de eenvoudige kettingver zamelrooiers, mede ook door de veelal aanwezige loofafvoer. Anderzijds moet (Zie verder volgende pagina onderaan.), VERSCHILLENDE TYPEN MACHINES. TEN behoeve van de aardappeloogst kunnen, naast volledig handwerk en het werken met een lich- 1 ter, diverse typen machines worden gebruikt. De volgende indeling kan worden gemaakt. „Samro" aardappelverzamelrooier.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 10