Noord-Beveland gaf stimulans om verder te werken Het gewone werk van de standsorgani satie gaat weer voort. Een werk, dat zeker in deze tijd niet gemakkelijk is, gezien de plaats, die de landbouw op het ogenblik inneemt. Slechs met behulp van alle beschikbare krachten, van alle aanwezige talenten, kan de boerenstand de haar toekomende plaats telkens weer veroveren. De problemen, waarvoor de land bouw zich gesteld ziet, zijn vele. Zij lig gen op nationaal en internationaal ter rein. Eensgezindheid zal een eerste vereiste zijn, omdat dan alleen alle kracht ver zameld kan worden en er door versnip pering slechts verzwakking ontstaat. De Noora-Bevelandse landbouwdagen heb ben ons als Z. L. M. een stimulans ge geven om de strijd voor de Zeeuwse boeren onverminderd voort te zetten. Een strijd, die om het bestaan gaat en daarom waard is om gestreden te wor den. Met steun van onze Zeeuwse boe ren, moet ook dit tot een goed einde leiden. s. IN DIT NUMMER OVERZICHT Een overzicht van de landbouwwerktuigen op het tentoonstellingsterrein te Kamperland. Het waren vooral voor de organisatoren ver moeiende dagen, maar hun voldoening over het succes kan groot zijn. Het past zeker, om ook op deze plaats in het officiële Z. L. M. orgaan alle medewerkers een zeer hartelijk dankwoord toe te voegen. Namen noemen is bijna ondoenlijk, maar in het noemen van Kringvoorzitter G. M. F. Boni, ten toonstellingsvoorzitter S. J. van Langenraad, ten toonstellingssecretaris W. C. Sinke en L. J. G. voorzitter H. v. d. Maas hopen wij alle anderen mede te huldigen voor het vele werk, dat zij deden. Tenslotte is een welgemeend dankwoord op zijn plaats aan alle autoriteiten, die hun medewerking gaven. Ook hier willen wij volstaan met het noe men van enkelen, waarmede alle anderen tevens bedoeld zijn. Welnu Burgemeester van Halst, man nen van de Politie en van de Waterstaat, van harte dank! Dat onze Commissaris van de Koningin weer blijk gaf van zijn zo hogelijk gewaardeerde belang stelling stemde alle Z. L. M.-ers tot vreugde. Van de medewerkende bevriende verenigingen willen wij nog gaarne noemen de Bond van Plat telandsvrouwen, de landelijke ruiters en de L. J. G. Zo zijn ook deze landbouwdagen weer de geschie denis ingegaan. Zij kunnen met ere gevoegd wor den bij de reeds zo rijke geschiedenis der Z. L. M. geven wij op pagina 527 een korte foto reportage van de Z. L. M. manifestatie en landlxmwdagen te Kamperland. De rede gehouden op de Algemene Ver gadering der Z. L. M. door de Minister van Verkeer en Waterstaat Z. E. Drs H. A. Korthals vindt u op pa.g. 529 De notulen van deze vergadering worden de volgende week opgenomen terwijl de notulen van de H. B. vergadering zo spoedig mogelijk volgen. Het doodspuiten van het loof van poot- aardappeienpag. 528 De gegevens van de Landbouwtelling 1961, zowel landelijk als voor de provin cie Zeeland gespecificeerd per streek konden wij net voor het ter perse gaan nog in dit nummer opnemen op pag. 528 Onze Belgische nieuwsbrief schrijver ver., telt deze week bijzonderheden over Structurele knelpunten in de Belgische landbouw oppag. 53i De Tuinbouwwetenswaardigheden dezer week oppag. 532 en 533 De mechanisatie van de aardappeloogst en hetgeen in de maand juli op het Zeeuwse bedrijf alzo gebeuren moet op pag. 534 en 535 O He pagina voor de vrouw, voor de boe- renjeugd en de marktberichten resp. op pag. 539, 537 543 No. 2587 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 1 JULI 1961 Jaargang -mm—nwiiinnri-i—i Zeeuws lAHÓBOUWBlAÓ IN'de vroege avonduren van zaterdag 24 juni scheen een ondergaande zon over de velden van Noord-Beveland. Zij toverde wondermooie tin ten op de golvende gerst, op de tarwepercelen. Zij accentueerde het verschil in groene kleuren van het vlas, de bieten en de aardappelen. Zij maakte het gewezen eiland tot een plekje, waar het goed toeven is voor allen, die kunnen genieten van een welvarende akkerbouwstreek. Het was bovendien goed toeven geweest op. Noord-Beveland voor de duizenden, die op vrijdag of zaterdag een bezoek brachten aan de grote land bouwtentoonstelling met manifestatie, georgani seerd door de Kring der Z. L. M. Georganiseerd, daar aan de voet van de mach tige nieuwe Deltadijk bij Kamperland, onder moeilijke omstandigheden. Wie hier enige maan den geleden nog kwam, achtte een dergelijk ge waagd plan onuitvoerbaar. Een zandig terrein, slechte toevoerwegen en de onzekere Nederlandse weersomstandigheden maakten het risico groot. Maar alles is wonderwel gelukt en toen op de twee bewuste dagen het weer zich van zijn vrien delijkste zijde liet kennen, kon het gewaagde plan slagen. Maar niet dan nadat alle medewerkers hun uiterste krachten hadden ingespannen van hoog tot laag, van Kringvoorzitter tot controleur, van tentoonstellingscommissie tot L. J. G., maar ook van politie-autoriteiten tot mensen van de Heide Mij, kortom teveel om op te noemen, heeft men gewerkt en georganiseerd tot het laatste ogenblik. En hiermede heeft men aangetoond, dat de boeren stand op Noord-Beveland heel wat kan, dat er heel wat talenten leven en ook, dat de aloude Z. L. M. springlevend is en over uitmuntende hulpkrachten onder de eigen leden beschikt. Juist ook onder de jongeren en dat geeft moed voor de toekomst. HET waren mooie dagen op Noord-Beveland. Het programma was uitgebreid en vol afwis seling. Het begon al met een concert vooraf, ge leid en gespeeld door twee op het eiland geboren en opgegroeide heren Flipse. Een evenement, zo wel voor deze beiden, voor het meer d&n duizend koppige publiek als ook voor de leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De vergadering van het Hoofdbestuur bracht als belangrijkste punt de bespreking van de situatie op Schouwen-Duiveland en het plan van de Alge meen Voorzitter,. ïr. Geuze, om een hulpactie op touw tè zetten. Op de Algemene Vergadering was de rede van Ir. Geuze bepaald het hoogtepunt, terwijl het voor de Z. L. M. vererend was de Vice-Minister President in haar midden te mogen begroèten. Zfjn rede viel, qua inhoud wat tegen, daar op de in Zeeland levende vragen en vraagstuk ken, zoals daar zijn de Bijdragewet, de brug bver de Oosterschelde en vooral ook het beleid ten aanzien van de onteigeningen, niet diep door Minister Korthals werd ingegaan. Maar ja, het zijn ook alle problemen, die sterk in het poli tieke vlak liggen en waarover de volksver tegenwoordiging het met de regering voor het zeggen heeft. fJE tentoonstelling bood elk wat wils en de ma- nifestatie „Delta einde eerste fase", onder regie van Carel Briels, was boeiend, kleurrijk en vol verrassende gebeurtenissen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 1