Doelmatige trekkracht in de landbouw korte wenken 241 KUNSTMATIGE INSEMINATIE LIJST TREKKER SERVICE REGLEMENT DENKT U ER AAN ZATERDAG 25 MAART 1961 TEGENOVER afname van 57.000 werkpaarden van 3 jaar en ouder in de afgelopen tien jaar staat de toename van een nagenoeg gelijk aantal trekkers, waarvan het overgrote deel een vermogen heeft van 15 pk en meer. Over dit tijdvak steeg het aantal trekkraehteenheden in de land- en tuin bouw met 35 Het aandeel van de motorische trekkracht nam daarbij toe van nog geen 25 tot 60 van het totaal. Deze gegevens wijzen er wel op, dat het in evenwicht brengen van aanbod en behoefte in trekkracht bij de landbouwproduktie bijzondere aandacht verdient. Er zijn hier ook niet- economische drijfveren aan de orde, aldus ir. J. M. A. Penders, inspecteur voor de Landbouwvoorlich ting, in zijn inleiding onlangs te Den Haag gehouden voor de algemene vergadering van de Konink lijke Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard". Toch zal doelmatige bedrijfs- en arbeidsorganisatie richtsnoer moeten blijven. De trekkracht vormt daarvan een onlosmakelijk onderdeel, ook voor het interne en externe bedrijfstransport. Onlangs werd berekend, dat de transportomvang van een akkerbouwbedrijf van 50 ha overeenkomt met tweederde Van de omvang van een zelfstandige transportonderneming in ons land. Arbeidsrationalisatie is allerminst hetzelfde als motorisatie en deze is evenmin synoniem met me chanisatie. Dat geldt met name voor het individuele landbouwbedrijf. De motorisatie- noch de mecha- nisatiegraad hiervan blijken een goed kengetal voor optimale bedrijfsexploitatie. Doelmatig was het niet, maar nodig wel. Het afgelopen najaar moest vaak paarden- tractie te hulp wor den geroepen om de suikerbieten van het land af te krijgen DE fabricage van landbouwmachines tendeert naar ingewikkelder en duurder constructies, voor de individuele aanschaf waarvan ook de in ons land grotere bedrijven allengs te klein worden. ,De noodzaak van doelmatige samenwerkingsvormen in de landarbeid en van werk door derden dringt zich steeds meer op. Er zijn dan ook reeds ca 3000 loonwerkers in de landbouw. Arbeidsorganisatie is ook weer niet hetzelfde als de bedrijfsorganisatie, waar het uiteindelijk om gaat. Een bouwplan met hoge arbeidstoppen kan voordeliger zijn, dan een met een gelijkmatige ar- beidsfilm, mits men de toppen op doelmatige wijze weg kan (doen) werken. Dit stelt wel groter eisen aan de bedrijfsleiding. De trekker is sterk geëvolueerd en heeft uitgebreider mogelijkheden gekregen dan het leveren van trekkracht. Bij een slechte verkavelingssituatie heeft de trekker in verband met het nodige transport beslist voordelen. De dieseltrekkerkosten naderen de landarbeiders loonkosten. Verkoop van trekkers en werktuigen is veelal in één hand. VOORDELEN VAN HET PAARD. HET paard verdient ten aanzien van bederf van de grondstructuur de voorkeur, evenals bij weers omstandigheden als in het afgelopen najaar, toen de trekker verstek liet gaan. De fokproduktie kan als nevenverdienste van betekenis zijn. Uit bedrijfseconomisch oogpunt blijkt het paard op een groot aantal bedrijven in het voordeel ten opzichte van de trekker. l>it geldt met name voor de be drijven tol ongeveer 20 ha, die nagenoeg 00 van het totale aantal omvatten. Het aantal bedrijven van 1020 ha neemt reeds geruime tijd in aantal toe, dat daarbeneden neemt sinds 1950 sterk af. dat daarboven daalt sinds langere tijd in geringe mate. Trekkerbedrijven blijken in het algemeen hogere investeringskosten met zich te brengen dan paar- denbedrijven, welk verschil tot 1000,per ha kan oplopen. Trekkerbedrijven geven doorgaans ook hogere be werkingskosten. Dit wordt in de praktijk in verscheidene gevallen niet vergoed door betere bedrijfsuitkomsten. De grotere investering remt de aanpassing van het produktiepatroon aan wisselende produkten- prijzen. Het is zeer de vraag, of het. beschikbare en te lenen kapitaal op verscheidene bedrijven wel allereerst voor individuele trekkeraanschaf moet worden besteed en andere voorzieningen, als ver betering van de bedrijfsgebouwen, niet nodiger zouden zijn, dat wil zeggen, groter rendement zouden opleveren. Als de huidige bedrijfseconomische gegevens in vele gevallen voor traditionele paardentractie plei ten, moet wel bedacht worden, dat de bedrijfsorganisatie aan de motorisatie nog onvoldoende aange past is. Het sneller werken van de trekker, de ontwikkeling van de trekkerwerktuigen en de geregel de zorg die het paard behoeft, zullen in de toekomst impulsen vormen voor motorisatie, mede ge zien de tendens naar grotere éémnansbedrijven en arbeidstijdverkorting, en afgezien van de mentale kwestie of motorisatie niet meer zal appelleren aan toekomstige bedrijfsleiders en landbouwarbei- ders. Behalve de financieringsproblemen is er de moeilijkheid, uit het grote aantal van ruim 100 trekkermerken, evenals trouwens van werktuigen, de juiste keus te doen, al moet enige verscheiden heid, gezien de grote variatie in grond en bedrijfstype, gewenst worden geacht. HET is nuttig, dat in de laatste tijd doelmatig paardengebruik en verbetering van paardenwerktuigen die niet exclusief behoeven te zijn wordt gestimuleerd. Ook is er enige variatie gebracht in de vorm van de trekpaardentraktie. Reeds bestaat 5 van de paardestapel uit pony's; het Noor se fjordenpaard ontwikkelt zich rondom enige kernen; onlangs werd een groep Haf lingers uit Tirol geïmporteerd. Deze zouden ten behoeve van een doelmatige fokkerij kunnen profiteren van de er varing van de Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard", die een grote traditie ten behoeve van de Nederlandse landbouw hoog heeft te houden. In hoeverre de paarden traktie zich in de toekomst zal handhaven, hangt in hoge mate al van de vraag - aldus besloot ir. Penders zijn toespraak in welke mate op de individuele bedrijven doel matige bedrjjfs- en arbeidsorganisatie worden nagestreefd en ook of de paardenbelangen zich zullen weten te doen gelden. TLJET aantal dieren is dit jaar weer hoger dan 1 vorig jaar. Ook het aantal nieuwe 'leden is opvallend groot. Maak gebruik van goede stieren door de kunst matige inseminatie. rjnREKKERBESTUURDER, spot niet met uu) leven! Ook nu weer kwamen enkele onge vallen met dodelijke afloop voor, doordat de werktuigen te hoog aangespannen waren en de trekker steigerde en achterover sloeg. Zorg er vooral voor, dat eggen niet te hoog worden beves tigd waardoor het trekpunt zo gevaarlijk komt te liggen. Bij geen enkele trekker mag een beveili ging ontbreken, waarmee deze ongelukken zijn te voorkomen. tjtANNEER U plannen hebt de aardappelen met een verzamelrooier te gaan oogsten, zorg dan dat er bij het pootklaar maken van het land zo weinig mogelijk kluiten ontstaan. V/acht met eggen totdat de grond voldoende droog is en gebruik op de klei een egge met korte tanden Lichte zavel mag dieper losgemaakt worden. Be denk: Kluiten in de rug, vindt men in de zak terug!" ppEN bedrijf van 20 ha staat tegenwoordig voor ■*-' een moeilijke keuze. Blijft U werken met één arbeider dan moet het bedrijf intensief ge voerd worden. Voor een éénmansbedrijf past een extensieve bedrijfsvoering beter. In het algemeen zal het twee-mansbedrijf aangehouden kunnen worden zolang het arbeidsinkomen van de boer en de vaste arbeider tesamen 13.000,— of meer bedraagt. J-JET is echter heel goed mogelijk, dat bij een 1 1 extensieve bedrijfsvoering op een éénmans bedrijf van 20 ha het arbeidsinkomen hoger is. Dit kan bedrijfsekonomisch berekend worden. Er komen echter ook sociale faktoren om de hoek kijken. Het grootste bezwaar is, dat op een één mansbedrijf de bedrijfsleider steeds alleen staat, iets wat goed overdacht moet worden. ZODRA de melkkoeien in de wei komen, vallen er weer slachtoffers van de kopzielcte. Mag- nesiumkoek is het enige middel bij de bestrijding waarvan resultaat te verwachten is. Begin twee weken voordat de koeien de weide ingaan alvast met de verstrekking van verse magnesiumkocJc- jes, dan kunnen de dieren hieraan wennen. Al leen verse koek wordt door de koeien goed op- genomen. T OOR een goede werking van uw elektrische v weide-afrastering is het nodig, dat de dra den strak gespannen staan en te roestig draad verwijderd wordt, omdat deze geen goede schok meer heeft. Kontroleer ook de isolatoren op scheuren en vervang deze beschadigde door nieu we. Alleen bij een regelmatige kontröle en goed onderhoud blijft deze afrastering betrouwbaar DE stikstof op de graszaadpercelen ligt er natuurlijk bij iedereen al op en dat is al heel wat gewonnen. De grassen zijn dit voorjaar ook vroeg aan de groei en de verkeerde gras pollen zijn dan gemakkelijk te herkennen. Begin dan vast met het selekteren van het graszaad om later teleurstellingen te voorkomen. Nu is er nog wel tijd te vinden en straks moet u zoveel tegelijk gaan doen. A LLLS gelijk doen is nu eenmaal onmogelijk, maar toch is het nodig om zoveel mogelijk te 1combinerenDoor herhaalde malen in het voorjaar over de percelen te rijdenwordt de struktuur behoorlijk bedorven. Hoewel een per ceel meerdere bewerkingen moet ondergaan, los sen verschillende boeren dit op om in één werk- gang zoveel mogelijk gelijktijdig te doen, zoals kunstmest strooien, eggen, zaaien en ineggen. Bekijk het eens! I\E 4e herziene lijst van leveranciers toegelaten tot het Trekker Service Reglement is uitge komen. In Zeeland werd afgevoerd de Garage Meindertsma, Oostkade 2021 te Sluiskil. Toege laten werden Franken Van Weel, Singelstraat 3, Goes en W. van Hekken, Domburgsestraat 68, Oostkapelle. ADVIES AAN KOPERS VAN TREKKERS: Eis bij de aankoop van een trekker een contract exemplaar van het Trekker Service Reglement. 'CJ bevordert hierdoor een gezonde verhouding met uw leverancier! Er zijn nu al veel blad- en bloedluizen te vinden, zowel op appel als op peer. Ook de bloedluis is dit jaar vroeg actief. Geadviseerd wordt een bestrij ding tegen beide insecten uit te voeren. Bij gelijk tijdige bestrijding van blad- en bloedluis, dient het betreffende bestrijdingsmiddel in de bk>edluiscon-» centratie gebruikt te worden. Meestal zal een her haling van de bestrijding met een tussenruimte van plm. 14 dagen nodig zijn. BLADROLLERS Reeds zijn de eerste rupsjes uit de spinsels ge komen. Indien dit insect op uw bedrijf voorkomt^ kan een gelijktijdige bestrijding van blad- en bloed luis en bladrollers plaats vinden, mits de juiste middelen gekozen worden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 5