_JL RADIO VejtakefolS ZITDAGEN Ere-galerij OPGAVE LEERLINGEN Lagere Tuinbouwschool der Z. L. M. te Kapelle SPORTONTMOETING Middelbare Landbouwscholen Goes en Schoondijke ZEEUWS LANDBOUWBLAD Zeeuwse Landbouw Maatschappij Hoofdredacteur: Mr. J. F. G. Schlingemann. Redactie en Uitbreidingsplannen Z. L. M.-EXCURSIE 1961 Zitdagen Boekhoud- bureau STICHTING EXAMENS VAN DE GEORGANISEERDE LANDBOUW WETENSWAARDIGHEDEN voor werkgevers LOONBELEID IN DE LANDBOUW ZEEUWS LANDBOUWBLAD Op 1 maart j.l. was het 40 jaar geleden dat de heer C. Potappel in dienst trad bij W. J. van Engelen te Oud-Vossemeer. De heer Potappel is nu alweer 10 jaar bij de zoon van de heer Van Engelen werkzaam en werkt nu dus al 40 jaar op hetzelfde be drijf. DE heer D. Durink hoopt op 1 april a.s. de dag te herdenken dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij de familie Van der Hooft te Hoek. Onze gelukwensen voer de jubilarissen voor deze 40 jaren trouioe dienst. Leerlingen voor de Ir. A. W. van de Plassche- sehool: Lagere Tuinbouwschool der Z. L. M., kun nen nu reeds opgegeven worden bij de directeur J. OP T HOF Dijkwelsestraat 14 Kapelle, Tel. 01102603. AP het keurige sportveld van de gemeente Schoondijke vond vorige week donderdag de traditionele jaarlijkse sportontmoeting plaats tus sen de leerlingen der Middelbare Landbouwscholen uit Goes en Schoondijke. Begunstigd door stralend weer is het een gezellige en sportieve dag gewor den. De morgen werd besteed aan hardlopen, esta fette, veldloop, verspringen en hoogspringen; des middags was er voetballen, touwtrekken en hand ballen. Voor de belangstellenden, onder wie ook burgemeester Hoftijzer van Schoondijke en diverse leraren van beide scholen, was er van goede sport te genieten en er werden mooie individuele presta ties geleverd. Was het het vorig jaar de school uit Goes, die de als hoofdprijs beschikbaar gestelde wisselbeker won, ditmaal bleken de Zeeuws-Vlamingen de sterksten en kwam de begeerde trofee in hun bezit. Beide scholen hebben nu deze beker 2 x gewonnen, waardoor het ook volgend jaar weer een span nende strijd belooft te worden. Aan het einde van de sportdag werd de wissel beker, enige jaren geleden beschikbaar gesteld door het Hoofdbestuur der Z. L. M., uitgereikt door de kringvoorzitter van die organisatie, de heer I. de Bruijne te Cadzand. Met enige welgekozen woor den wees hij op de waarde van dergelijke sport- ontmoetingen. De heer Ir. Versteeg, direkteur van de R. M. L. S. te Goes, reikte vervolgens de prijzen uit aan de individuele winnaars. Hij bedankte ten slotte de school uit Schoondijke voor de ontvangst en de organisatie, waarbij hij een bijzonder woord van waardering sprak tot de gymnastiekleraar der Schoondijkse school, de heer Willeboordse. De uitslagen waren: Totale uitslag: 1. R. M. L. S. Schoondijke 409 pun ten; 2. R. M. L. S. Goes 314 punten. 100 m. hardlopen: 1. P. Provoost, Schoondijke: 2. R. Calon, Schoondijke; 3. J. Provoost, Schoondijke. Hoogspringen1. Van Langeraad, Goes; 2. C. Roose, Schoondijke; 3. J. de Putter, Schoondijke. Verspringen: 1. R. Calon, Schoondijke; 2. Van Langeraad, Goes; 3. P. Provoost, Schoondijke. Veldloop: 1. I. Becu, Schoondijke; 2. P. Provoost, Schoondijke; 3. C. Roose, Schoondijke; 4. Hage, Goes; 5. Van de Hoek, Goes; 6. Iz. Buijze, Schoon dijke. Estafette: 1. Schoondijke; 2. Goes. Touwtrekken: 1. Goes; 2. Schoondijke. Voetballen; SchoondijkeGoes 11. Handballen: SchoondijkeGoes 28. waarin opgenomen „De Boerenjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officiëel Orgaan van de Advertenties J. F. Blanksnia. Grote Markt 28, Goes. Tel. 01100—5010 en 5012 Administratie en Advertenties: Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande Tel. 01150—2073, Terneuzen. KRUININGEN. Van llT maart tot en met 1 april ligt ter gemeente-sekretarie voor een ieder ter in zage het bij raadsbesluit vastgestelde herziene uitbrei dingsplan. Belanghebbenden die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen vóór 13 mei 1961 bezwaren bij G. S. indienen. 's-HEER ARENDSKERKE. Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het plan van uitbreiding in on derdelen voor Nieuwdorp. Binnen een maand na 8 maart 1961, kunnen belanghebbenden die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, be roep instellen bij de Kroon. POORTVLIET. Vanaf 15 maart 1961, gedurende 14 dagen, ligt ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage de bij raadsbesluit vastgestelde wijziging van het uitbreidingsplan met bebouwingsvoorschrif ten. Gedurende zes weken na afloop van genoemde termijn kunnen belanghebbenden die zich met bezwa ren tot de gemeenteraad hebben gewend, bezwaren indienen bij Gedeputeerde Staten. TERNEUZEN. Gedeputeerde Staten hebben goed gekeurd het raadsbesluit tot vaststelling van het par tiële uitbreidingsplan in hoofdzaak „industrieterrein oostelijke kanaaloever". Binnen een maand na 11 maart 1961, kunnen belanghebbenden die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, be roep instellen bij de Kroon. OOSTKAPELLE. De herziening van het plan „Duinweg", vastgesteld bij raadsbesluit 21 juli 1960 is door G. S. goedgekeurd. Binnen een maand na 18 maart kunnen belanghebbenden die zich met be zwaren tot de raad hebben gewend, beroep in stellen bij de Kroon. OOSTKAPELLE. Vanaf 27 maart 1961 ligt ter ge meente-sekretarie ter inzage een ontwerp herziening plan in hoofdzaak gedurende 4 weken. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaren indienen, bü de gemeenteraad. RITTHEM. Het uitbreidingsplan, regelende de be stemming van de gronden der gemeente is goedge keurd door G. S. Binnen een maand na 16 maart kun nen belanghebbenden die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, beroep instellen bij de Kroon. 's HEERENHOEK. De herziening van het uitbrei dingsplan is door G. S. goedgekeurd. Binnen een maand na 22 maart kunnen belanghebbenden die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend, be roep instellen bij de Kroon. SCHOONDIJKE. Het uitbreidingsplan is door G. S. goedgekeurd. Binnen een maand na 16 maart kun nen belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend, beroep instellen bij de Kroon. VAN 26 juni tot en met 2 juli 1961 orga- niseert cïe Z. L. M. een 7-daagse excur sie naar Frankrijk en wel naar Normandië en Bretagne. Het programma van deze reis omvat een aantal bezoeken aan landbouw- en veehou derijbedrijven, bezichtiging van de invasie- kust, enkele steden in dit gebied, waaronder Caen en de prachtige Bretonse kust met o.a. de Mont St. Michel. Een volledig programma voor deze reis wordt vanzelfsprekend t.z.t. aan de deel nemers toegezonden. De totale kosten per deelnemer zuilen ƒ270,bedragen. In verband met de reservering van de hotels is spoedige aanmelding, in eik geval VOOR 10 APRIL a.s. dringend gewenst. Aanmeldingen telefonisch of schriftelijk te richten aan het Secretariaat der Z. 1.. M., Landbouw huis te Goes (telefoon 011005010). Rubriek „VOOR ONS PLATTELAND" Maandag 27 maart, Hilversum I, van 12.3312.43 uur Ir. IJ. v. d. Wal, secretaris van de Over ijsselse Landbouwmaatschappij te Zwolle over het onderwerp: „De boer als industrieel". Dinsdag 28 maart, Hilversum I, van 12.2012.30 uur Met medewerking van ir. C. Wind', rijks- landbouwconsulent voor Z. W. Friesland, zal een vraaggesprek worden uitgezonden over „proble men op het graslandbedrijf in verband met de werktijdverkorting". De uitzending zal worden besloten met een cau serie van ir. L. G. Oldenbanning van het bedrijfs- laboratorium voor grond- en gewasonderzoek te Wageningen over inkuilmethode en voederwaarde. Vrijdag 31 maart a.s.: geen uitzending In ver band met Goede Vrijdag komt de uitzending op 31 maart a.s. te vervallen. ut op u sAtCK Terneuzen: Woensdag 29 maart in hotel „Des Pays-Bas". Oostburg: Woensdag 29 maart in café „De Windt". ZierikzeeDonderdag 30 maart in hotel „Huis van Nassau". Nliddelburg: Donderdag 30 maart in hotel „De Eendracht". St. Maartensdijk: Donderdag 30 maart in hotel „Hof van Holland". Serooskerke: Vrijdag 31 maart van 9 tot 1 uur in café „Huijsse". ITITSLAG examens Vakbekwaamheid Spuiten in de Landbouw d.d. 9 maart 1961 te Oostburg, afdeling Planteziekten theorie: Geslaagd: H. C. Bakker te Schoondijke; J. E. Buysse, V. A. M. v. d. Hemel, J. J. van Hoeve te Groede; J. N. van Hijfte te Schoondijke; P. A. Leenhouts te Groede; H. E. Mabesoone te Oost burg; P. M. van Bellegem te Eede; A. J. E. van Hijfte en F. M. G. de Jaeger te IJzendijke; W. F. E. Mabesoone te Aardenburg; A. P. van Ooteghem te Philippine; J. M. Ysebaert te Sas van Gent; H. C. C. Goethals te Waterlandkerkje; D. Moret te Sluis kil; L. Eversdijk te Terneuzen; C. Schoonakker te Sluiskil; H. M. Calon te Hoofdplaat. Afgewezen 1 kandidaat. Idem 10 maart 1961 te Oostburg: Geslaagd: J. R. v. d. Bunder te St. Kruis; A. M. E. van Hootegem te Breskens; J. G. M. Simonse te IJzendijke; A. Speelman te Goes; M. J. Verdonk te Wolf aartsdijk; A. C. M. v. d. Voorde te IJzen-* dijke; A. v. d. Vijver te St. Kruis. Afgewezen 5 kandidaten. KIJK MAAR OP DE VEILIGHEIDSBEURS! Het is niet nodig om onveilig te werken. Kom maar eens kijken op de 4e Bedrijfsveiligheidsbeurs die van 17 t/m 21 april 1961 in de Apollohal te Am sterdam wordt gehouden. Daar is te zien en te horen „hoe men veilig kan werken". IN de hoofdafdeling Sociale Zaken van het Land- bouw schap is overeenstemming bereikt over een loonadvies voor de landbouw. Dit loonadvies komt lieer op een verhoging van de lonen met 3.3 Het zal zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan het College van Rijkbemiddelaars worden voorgelegd. Daarnaast zal deze hoofdafdeling adviseren tot een verkorting van de arbeidstijd in de landbouw van circa 50 uur per jaar. Hierdoor wordt ook voor de landbouw voorzien in de mogelijkheid tot in voering van een aantal vrije zaterdagen. VERZEKERINGSINSTELLINGEN DER Z-L.M. Komt hier met uw vragen op het gebied van Landbouw-Risico, motorvoertuigenverzekering etc. Alle gewenste inlichtingen worden gratis ver strekt. GOES: Iedere dinsdag op het Landbouwhuis. OOSTBURG: Woensdag 29 maart in hotel „De Vuijst" van 1517 uur (de heer De Lange).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 2