Onkruid- en ziektenbestrijding bij UIEN en SJALOTTEN (2) 251 CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING TUINBOUW Garantieregeling pootaardappelen, oogst 1960 VASTSTELLING DATA AAN KOOPVOORW AARDEN DE REVALUATIE VOOR DE VEE- EN \LEESSECTOR ONGUNSTIG ZATERDAG 25 MAART 1961 BESTRIJDING VOORNAAMSTE UI ENZIEKTEN. IflEMSCHIMMELS Zaadbehandeling met 4—6 gram T.M.D. zaadontsmetter 50 °/o. IIIENBRAND Afdoende bestrijding onbekend. Proefsgewijs kan het gebruik van een zaad behandeling met P.C.N.B. worden aanbevolen. Dosering 20 gram P.C.N.B.-spuit 50 per kg zaad. Voorafgaande aan de P.C.N.B.-zaadbehandeling dient een behandeling met T.M.T.D. te worden uit gevoerd. Ruime vruchtwisseling toepassen. n/lTROT Directe bestrijding onbekend. Ruime vruchtwisseling toepassen. MADE VAN DE UIEN VLIEG Bestrijding mogelijk zowel door zaad- als door grond- behandeling, zoals reeds in ons vorig nummer aan gegeven is. If ROEF ZIEKTE Directe bestrijding onbe- kend. Door het bepalen van het aanwezige aantal stengelaaltjes via grondmonstername wordt een indruk verkregen omtrent de geschiktheid van de grond. Het kunnen beschikken over gegevens met betrekking tot de mate van besmetting biedt voor de teelt van' zilveruicn gunstiger perspectie ven dan voor de teelt van zaai-uien. 1 TTIENBOORSNUITKEVER Kort na opkomst worden doo rdeze kever gaatjes in de plan tjes gevreten, waarna deze vaak omknikken en kunnen afsterven. Bestrijding van de kevers: 2 1 dieldrin 25 °/o te verspuiten in 200 I water per ha. Bestrijding van de larve: VA 1 parathion 25 ®/o te verspuiten in 500 1 water per ha. Uitvloeier toe voegen. Bespuiting zo nodig herhalen. DREIMOT Evenals door de larve van de snuit- kever worden ook door het rupsje van de preimot venstertjes in de bladeren veroorzaakt. In sommige jaren ook aantasting van de bollen. In zaaduien mineren de larven eveneens in de bloem stengels en kunnen zich vandaar naar de bodem van de bloeiwijzen begeven. Bestrijding van het rupsje: VA 1 parathion 25 te verspuiten in 500 1 water per ha. Uitvloeier toe voegen. Bespuiting zo nodig herhalen. THRIPS De uienthrips komt in ons land voor in uitzonderlijk warme zomers. In volwassen stadium zowel als onvolwassen stadium veroor- (Vervolg van pagina 249) L?EN andere maatregel welke op 16 maart in- ging was die van de verlaging van de mini mumprijs voor West-Duitsland. Deze was de laat ste tijd 28 cent per kg en werd verlaagd tot 22 cent per kg. Deze maatregel had weinig invloed op de Ne derlandse appelexport naar Duitsland want de rassen en kwaliteiten welke naar dit land geëx porteerd kunnen worden, lagen toch reeds hoven de prijs van 28 cent. Wel is op 16 maart de invoer van appels uit de overige E. E. G.-landen ook vrij gegeven maar dit heeft nog weinig invloed gehad op de vraag naar het Nederlandse produkt. Deze blijft vrij gunstig. rpENSLOTTE vermelden we nog dat Ierland eveneens op 16 maart de invoer van appels heeft vrij gegeven maar voor de afzet van het Nederlandse produkt is dat van geen betekenis. Na een inzinking in begin februari is de laatste weken de export van appels uit ons land weer toegenomen en ligt regelmatig rond 2 miljoen kg per week. We verwachten zelfs dat de laatste twee weken nog wel een grotere hoeveelheid te zien zullen geven maar de cijfers hierover Zijn op het mo ment dat we dit schrijven nog niet bekend. De hoeveelheid welke er nu wekelijks de grens over gaat komt dicht bij de hoeveelheid welke het vo rig jaar werd geëxporteerd. J—TOEWEL de belangrijkheid van België en 1 1 Frankrijk als afnemers van Nederlandss ap pelen de laatste weken sterk is toegenomen gaat het grootste deel van de export toch nog steeds naar West-Duitsland. Het percentage dat dit land afneemt lag vele weken boven 90 van het totaal en dat is nu wel iets gedaald. In Italië is de export van appelen de laatste roeken ook sterk toegenomen, in de eerste week van maart (511 maart) werden 1102 wagons met appels uit dit land verladen. De voorraden in dit land zij nog groot maar men hoopt toch dat ze eind april geruimd zullen zijn. Voor een belang rijk deel zal dat afhankelijk zijn van de opname capaciteit van de Franse markt. De laatste dagen hoorden we hierover enkele minder optimistische berichten. vlekjes in de zaakt thrips kleine zilverachtige lengterichting van het blad. Ook dit insect kan bestreden worden met para thion. Daartoe verspuite men 1*A 1 parathion 25 ®/o in véél (8001000 1) water per ha. Uitvloeier toe voegen. UALSE MEELDAUW Deze zo gevreesde schimmelziekte kan zich vooral bij vochtig warm weer zeer snel uitbreiden. Bij de primaire aantasting worden op de aangetaste bladeren licht groene vlekken waai'genomen, die nadien met een witachtige soms paarsachtige sporenmasse worden overtrokken. Later ontwikkelt zich op deze aan getaste delen in de meeste gevallen 'n zwartschim- meL Aantasting door valse meeldauw kan optre den bij alle vormen van uienteelt, zoals zaai-uien, picklers (nep), plantuien (le en 2e teeltjaar), zil veruien alsmede bij de teelt van sjalotten. De door deze ziekte veroorzaakte schade is des te groter naarmate het gewas in een jeugdiger stadium wordt aangetast. Niet alleen kan hierdoor de opbrengst aanzien lijk minder zijn, doch tevens kan een ongunstige invloed op de houdbaarheid van het produkt wor den uitgeoefend. In verband hiermede is het begrijpelijk, dat het voor een effectieve bestrijding noodzakelijk is tijdig met de uit te voeren bespuitingen een aan vang te maken. Gespoten wordt met zineb, naar een hoeveelheid van 3 kg per ha, afhankelijk van de loof rijkheid van het gewas, te verspuiten in 150200 1 water per ha. Naast de algemene melding betreffende het tijd stip waarop de bestrijding dient te beginnen, wordt eveneens via de radio mededeling gedaan van de periode waarop de weerssituatie voor het optre den van valse meeldauw gunstig is geweest. In verband met de preventieve werking van zineb-bevattende middelen, moet er met nadruk op worden gewezen, dat ondanks het via de radio doorgeven van de kritieke perioden, de bespuitin gen volgens een vast tijdschema moeten worden uitgevoerd. Afhankelijk van de weersgesteldheid moeten de bespuitingen dan ook om de 710 dagen worden herhaald. Als algemene richtlijn voor de uit te voeren be spuitingen kan worden aangegeven, dat bij her haaldelijk optreden van kritieke perioden, 1 x per week, bij sporadisch optreden 1 x per 10 dagen moet worden gespoten. Indien op het moment, dat een kritieke periode wordt gemeld, geen voorbehoedende bespuiting heeft plaats gevonden, spuit dan zo snel mogelijk na de melding. Voorzover het de teelt van zaai-uien, picklers (nep) en sjalotten betreft, verdient het teneinde het te lang groen blijven van het gewas te voor komen, aanbeveling de bespuitingen een maand vóór het optrekken van het gewas te beëindigen. If OPROT Door het uitvoeren van een kunst- matige droging kan een belangrijke ver laging van de aantasting door koprot worden ver kregen. De uien moete.. hiertoe in normaal stadium worden opgetrokken Afhankelijk van de hoedanig heid van de partij, dient 7—10 dagen na het op trekken met de droging te worden begonnen. Bij het toepassen van een storthoogte van 3 m moet de ventilator een luchtverplaatsing hebben van 450 nrVm2/uur bij een tegendruk van 40 mm waterkolom, terwijl de inblaastemperatuur van de drooglucht constant op 30° C. moet worden ge houden. De droging wordt beëindigd zodra de temperatuur in de bovenlaag begint te stijgen, hierna wordt zolang intern geventileerd tot de temperatuur van de drooglucht zowel onder als boven in de cel gelijkmatig is. Teneinde de kans op het optreden van kale uien zo klein mogelijk te doen zijn, dient er naar te worden gestreefd, dat de droging niet langer dan 3 dagen in beslag neemt. De hierboven beschreven werkwijze geldt voor zaai-uien. Gebleken is, dat de te bereiken reduc tie bij plantuitjes en sjalotten groter is dan bij zaai-uien. Alvorens tot het bij deze gewassen uit voeren van een koprotdroging over te gaan, is het raadzaam zich van de hiervoor vastgestelde richt lijnen op de hoogte te stellen. 2. 3. DE Stopa deelt mede dat de data bedoeld in de artikelen 1 en 3 van de Aankoopvoor waar den" als volgt zijn vastgesteld: 1. De data waarop de verkoopbevestigingen uiter lijk in het bezit moeten zijn van de betrokken keuringsdiensten van de N. AK. zijn vastge steld op: a. zaterdag 8 april 1961 vóór 14 uur voor de vroege rassen en Eigenheimer. b. zaterdag 22 april 1961 vóór 14 uur voor de overige rassen. Niet tijdig ontvangen verkoopbevestigingen zullen niet worden geaccepteerd. De pootaardappelen moeten klaar staan voor controle door de N.A. K. op a. maandag 10 april 1961 voor de vroege rassen en Eigenheimer. b. maandag 24 april 1961 voor de overige ras sen. Het risico van de kwaliteit en het gewicht gaat op de Stopa over op de dag van definitieve controle door de N.A. K., doch niet later dan op: a. vrijdag 14 april 1961 voor de vroege rassen en Eigenheimer. b. vrijdag 28 april 1961 voor de overige rassen. Met vroege rassen worden bedoeld de rassen: Asoka, BarimaBéa, Doré, Eersteling, Ideaal, Rode Eersteling, Saskia en Sirtema. VERKOPERS, die door bijzondere omstandig heden b.v. doordat zij door gebrek aan ruimte in de koelhuizen niet in staat zijn de pootaardappelen op te zakken en voor controle door de N.A. K. gereed te maken, kunnen bij de betrokken Gewestelijke Keuringsdienst van de N. A. K. een verzoek indienen om de aardappelen vlak voor de verlading klaar te maken. Indien het verzoek wordt ingewilligd, behoeven de pootaard appelen enkele dagen vóór de aflevering gereed te worden gemaakt. In dat geval gaat het risico van de kwaliteit en het gewicht echter pas op de Stopa over op het moment waarop de pootaardap pelen definitief door de N.A. K. worden gecontro leerd en goedgekeurd. Naar aanleiding van de boetebepaling, opgeno men onder artikel 2 van de „Aankoopvoorwaar- den", wijst de Stopa er op, dat verkopers onmid dellijk een annuleringsaanvrage moeten inzenden aan de Gewestelijke Keuringsdienst van de N. A. K., indien blijkt: 1. dat de hoeveelheid van de verkoopbevestiging niet juist is of met die van het keuringsrap port meer dan 10 verschilt, en 2. indien nog partijen kunnen worden verkocht. De hiervoor bestemde formulieren zijn bij de Keuringsdiensten en hun controleurs verkrijg baar; het ligt voorlopig niet in de bedoeling een einddatum voor annuleringsaanvragen vast te stellen. Tenslotte wordt er nog de aandacht op geves tigd, dat, indien de aardappelen „los gestort" moeten worden geleverd en deze b.v. per vracht auto van het bedrijf van verkoper worden afge haald, de verkoper er zelf voor heeft te zorgen, dat de aardappelen inderdaad worden gestort en dat de zakken niet meegaan naar de bestemming. Gebeurt dit toch, dan heeft verkoper eventuele schade, zoals het verloren gaan van zakken, zelf te dragen. UET enige optimistische dat aan de revaluatie van de gulden valt toe te schrijven is dat her waardering thans mogelijk blijkt. Dit in tegen stelling tot devaluatie, die na de oorlog verschil lende malen moest plaatsvinden. Overigens is deze herwaardering van de gulden nadelig voor de vee- en vleessector daar wij voor onze export minder guldens gaan ontvangen dan wij gewend waren. De minste hinder ondervindt de rundvleesexport daar hier in hoofdzaak sprake is van kwaliieitsruil. N.I. achtervoeten tegen voor voeten. Dan volgt de export van vleesconserven en vleeswaren benevens varkensvlees en bacon. Weliswaar is het voergraan goedkoper geworden en moesten de monopolieheffingen worden ver hoogd waardoor de restituties waarschijnlijk kun nen toenemen, waardoor voor de graanfactor van enige compensatie sprake is. Dit neemt niet weg dat de toegevoegde waarde van be- en verwerking, blik, verpakking, conservering, slachterijen en handel geen compensatie ondervindt. Die toege voegde waarde is n.l. tegenwoordig enorm groot en overtreft nogal eens de grondstofwaarde. Voor deze sector vindt dus maar een zeer gedeeltelijke compensatie plaats. Het ongunstigst komen uit de bus de fokvee- export en de slachtkalveren- en schapenexport. In het gehele vee en vleesorkest blazen de paarden slechts een onbetekenende rol. Toch zijn het de ver werkers van paarde vlees die hun grondstof voor meer dan 40 van achter het IJzeren Gordijn be trekken, zij alleen zullen er vruchten van plukken omdat dit deel van hun grondstof goedkoper is ge worden. D.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 15