Iamöbo uw b iaö 1960 VERANDERING 1961 W E hebben al Kerstmis gevierd. En dan moeten we weten, dat Kerstmis geen feest is van terugtrekken, geen feest van afgeslotenheid. Kerstmis is het feest van: zie Ik maak alle dingen nieuw. Blijkbaar hoeven we, in het gloren van Kerstmis, niet bang te zijn wanneer de dingen veranderen. En op Kerst mis gaat het om de daad, de daad van de liefde. Elk jaar, bijna 2000 jaren lang, heeft Kerstmis er aan herinnerd dat alle begin liefde is. No. 2561 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 31 DECEMBER I960 48e Jaargang 2€€u\vs IJ ET jaar staat op het punt te veranderen van oud naar nieuw. Net zoals bij de kilometerteller van de auto ver schuift er één cijfertje het laatste van de vier in dit geval. De nul verandert in een één; 1960 wordt 1961. Met onze jaar telling zitten we nog niet in de tienduizenden, nog niet in de vijf cijfers; blijkbaar is het voertuig, waarin onze mensheid van thans zich bewust of onbewust beweegt van bescheiden ouder dom. Doch wat zich voor ons oog voltrekt is verandering, zeker op ons platteland, zeker ook in ons eigen boerenleven. Het valt haast moeilijk te geloven, dat er tijden geweest zijn, dat ver andering zich nauwelijks openbaarde. Trouwens er hebben zich altijd veranderingen voorgedaan: de wisseling der seizoenen, de gang der jaren, geboorte en dood, oorlog en vrede. TA OCH deze bekende veranderingen zijn niet zozeer de ver anderingen, waarmee zovelen zich thans bezig houden. Het gaat om geheel andere dingen nu: om nieuwe wegen en ver bindingen, om televisie-antennes en pendelen, verandering van werkkring en nieuwe arbeidsmethodes, het verdwijnen van het paard en het geronk der steeds in aantal toenemende traktoren. Het gaat daarbij om een opjagend tempo van de machine-inzet op de velden en om een veranderende gesteldheid van de geest van de plattelandsmens. Het is gemakkelijk nog verder te illustreren, dat het al ver verandering is wat de klok slaat. Noord-Beveland werd dit jaar met de rest van Zeeland en daarmede met het vasteland vast verbonden. En de veranderingen die het Deltaplan nog in sterkere mate zullen brengen, werden bezichtigd in sier Z. L. M.-tochten naar de af sluit ingswerken in het Ha ringvliet. De Regering treedt af en moet verande ren. Het einde zal de last dragen, kan het toepasse lijker? TA IT jaar van de buiten- gewone regenval, van het modderfront, van het moeizame zwoegen, van de strijd om het prijspeil, dit jaar heeft de verschijnselen der verandering, en de snel heid waarmee dit alles ge schiedt, als het ware bloot- gespoeld. En in het aange vochten landschap voelde menige boer zijn zekerheden wankelen. Waar gaan we naar toe? Is het maar niet het beste dat de boeren stand tracht zich op zijn eigen stellingen terug te trekken en dat wij proberen een gordijn te fantaseren tussen ons en de buiten wereld, die ons toch meest vijandig gezind is en waar we ons niet meer in kunnen vinden? Geeft de beslotenheid van het eigen erf misschien nog op die wijze de zwaar ontbeerde rust?. zullen wij uit de liefde, die noodzaak van ons geloof, alle verandering tegemoet moeten treden. En dan is de wereld van nu w£l veranderd vergeleken met de wereld van weleer, maar het is daarom nog geen andere wereld. Zelf bent U in de maalstroom van alle jachtige gebeuren van thans en temidden van deze snel wijzigende tijd, nog geen ander mens. De „mens", die in de mensen van alle tijden woont, is in wezen steeds dezelfde. Jezus Christus is naar ons geloof gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. De kloof tussen de mens en God is van God's zijde in de liefdedaad van Kerstmis over brugd. En deze overbrugging, zijnde het ware heilsgoed, door staat alle tijden van verandering. Bij deze vastheid behoeft niemand te wankelen. J^ATEN we dan het feest is niet der vrezen voor de toekomst. Kerstmis toekomst, was steeds een nieuw. begin. De verbinding tus sen het geestelijke en het aardse, het natuurlijke, het is geen werk voor de domi nee of de priester alleen. De veranderingen die ons op het platteland in 1961 weer te wachten staan, zij zijn nog onbekend. Doch wij zullen ze niet alleen door anderen moeten laten ver werken. maar ook zelf zul len we ze moeten aankun nen, in de wetenschap van de overbrugging van de kloof, waarvoor wij steeds komen te staan, fn de wetenschap en in het geloof dat hoogte, diepte, vreugd of rouw niets ontrooft ons aan God's trouw. M. A. GEUZE. Poortvliet

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1