Hulde voor de werkers in de landbouw J r DE BOERENJEUGD g L/^M. d« landbouw jongeren gemeenschap OVERZICHT J In dit nummer No. 2559 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 17 DECEMBER 1%0 48e Jaargang ZEEUWS LAHfiBOUWBLAO 1 Officieel Orgaan ran de waarin opgenomen i Zeeuwse landbouwmaatschappij H" oogstjaar 1960 spoedt ten einde. Nog zijn alle gewassen niet aan de grond onttrokken, maar na ruim drie maanden zwoegen en ploeteren hebben de boeren, hun zoons en de landarbeiders dan toch het grootste deel van de hakvruchten uit de modder gehaald. Wij hebben getracht in het Zeeuws Landbouwblad de hardnekkige strijd zo goed mogelijk te volgen en hebben verschillende malen gewezen op de schade, de extra kosten en alles, wat zich heeft afgespeeld. Wij zijn ons er terdege van bewust, dat het slechts bij een pogen kon blijven, omdat elke beschrijving en ook elke foto slechts een klein beeld gaf van alle situaties, die zich bij deze uitzonderlijke oogst op practisch alle bedrijven voor deden. Veel willen wij er nu niet meer aan toevoegen al menen wij nog wel even te moeten wijzen op de erfenis, die door het structuurbederf van de grond en door extra slijtage aan machines en werktuigen te wachten is. En voorts vragen wij aandacht voor het artikeltje van ons erelid, Ir. J. D. Dorst op pagina 875. PR is echter één ding, dat ons van het hart moet. Wij allen mogen hulde brengen aan hen, die vanaf september op onze akkers hebben gewerkt. Hun plicht hebben gedaan onder uiterst moeilijke en ondankbare omstandigheden. In deze tijd, waarop men steeds maar weer hoort van hogere lonen, van arbeidstijdverkorting, van vrije zater dagen, hebben boeren en landarbeiders hun mod- derslag gestreden, zonder zich om al deze dingen te bekommeren. Zij streden om de oogst toch nog binnen te halen en zij wonnen de slag, al moesten zij een veer laten in de vorm van verloren aard appelen. Ons volk mag hen gerust dankbaar zijn, omdat verloren produktie dit gehele volk aangaat. Wij zijn van mening, dat aan deze kant van deze natte herfst wat meer aandacht besteed had mogen op maandag 19 december te Oranje" te Goes. Agenda: 10.30 uur in „De Prins van 10.30 uur: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Opening. Notulen van de Algemene Vergadering van 16 juni 1960. Mededelingen en ingekomen stukken. Regroting '61 en contributievaststelling '61. Rondvraag. Inleiding door de Weledelgeleerde heer Drs. N. A. VAANDRAGER, Secretaris van het K. N. L. C., over: „De landbouw in de draaikolk van de vrijere loonpolitiek". Gedachten wisseling. 14.00 uur: 8. 9. 10. 11. 12. LUNCHPAUZE Heropening door de Voorzitter. Openingsrede door de Voorzitter. Inleiding door de Weledelgestrenge heer Ir. IJ. DE BOER, Directeur van het Centraal Bureau over: „De graanpositie in Nederland". Gedachtenwisseling. Sluiting. Namens het Hoofdbestuur der Z. L. M., M. A. GEUZE, Voorzitter. J. F. G. SCHLINGEMANN, Secretaris. worden in de grote pers. In ieder geval brengen wij hier op deze plaats hulde aan de werkers In onze landbouw. Zij verdienen op zijn minst een extra oorlam en hieraan mocht Minister Marijnen wel eens denken! ANDERE REGELING, DIE MEER RUST GEEFT INMIDDELS komen de commentaren los op het debat over het landbouwbeleid in de Tweede Kamer. „De Landbode" schrijft over een teleur stellend verloop en een melkkoe-handel. Het blad is al even eenzijdig als het debat in de Tweede Kamer, daar er alleen over de melk geschreven wordt. Wij zullen ons als akkerbouw moeten gaan bezinnen, hoe de akkerbouwbelangen in hoogste instantie nog belangstelling kunnen krijgen. „De Landbode" is voorts van mening, dat de landbouw door hel verloop van het Tweede-Kamer debat een prestigeverlies heeft geleden en dat deze sector veel meer aan „public-relations'' zal moeten gaan doen. Het is een oud stokpaardje van de Hoofdredakteur van dit blad. Wat betreft "net prestigeverlies zijn wij het niet met hem eens. Want de beslissing in de Tweede Kamer was een zuiver politieke. Wie de verhoudingen in de poli tiek kent en de samen stelling van regering en Tweede Kamer, zaï be amendat de Minister, vooral na het aanbieden van 15 miljoen aan de melksector en zijn toe zegging met het Land bouwschap opnieuw te zullen praten over de positie van de gemeng de zandbedrijven, poli tiek sterk stond. Onzes inziens heeft de prestige in het geheel geen rol gespeeld bij het spel in de Kamer. En tegen over de buitenwereld heeft de landbouw zelfs nog 15 miljoen in de wacht gesleept. Het grote publiek maakt zich nooit lang druk over kwesties, die niet in zijn directe belan gensfeer liggen. Er is immers zoveel nieuws! Het is onzes inziens ook daarom zo moeilijk te spreken over het be drijven van public-rela tions. Wij zijn van mening, dat er de laatste jaren heel wat over de land bouw en over de land bouwproblemen is ge schreven in de grote pers. Voor zover wij dat hebben kunnen volgen en wij lezen zo veel mogelijk en leggen onze oren zo goed mogelijk te luisteren - is het groot ste deel zeker niet onwelwillend. Natuurlijk wor den er wel eens aanmerkingen op sommige toe standen in de landbouw gemaakt, welke dan soms terecht en soms ten onrechte zijn, maar dat ge beurt zeker over andere bedrijfstakken ook. Wij geloven, dat de landbouw een geheel ander belang heeft en wel, dat er eens ge durende meerdere jaren wat rust rondom de prijzen komt. Want het nu gevolgde systeem verwekt onrust en heeft bovendien het nadeel, dat alleen agrarische specialisten het ge jongleer met alle mogelijke kostprijsfactoren en met de, zo voor de leek kleine verschillen, kunnen vol gen. Dat dit de belangstelling van het grote publiek niet vermag op te wekken is begrijpelijk en men verhelpt het ook niet door het bedrijven van public-relations. Het is een te ingewikkelde zaak. IN dit verband zouden wij willen wijzen op een reactie, die wij ontvingen van onze Afdeling St. Philipsland, waarin gezinspeeld wordt op net feit, dat de boeren in Nederland bij het huidige systeem van jaarlijks vast te stellen prijzen, weinig houvast meer hebben. Zou het niet beter zijn, wan neer de positie van de boeren bij de wet geregeld kon worden, zoals dat ook wel in andere West- Europese landen het geval is. Ligt hier geen taak voor de georganiseerde landbouw? En, zo vraagt deze afdeling, ligt er langzamerhand ook geen taak voor de organisaties, om te zoeken naar wegen om wat betreft de produktie, de boeren tegen zichzelve te beschermen? Gewezen wordt op de kortingen, die er bij het thans toegepaste systeem, bij de uitbetaling van de suikerbieten en de melk, behoorlijk inhakken. Voorts dient de georganiseer de landbouw zich thans op korte termijn te be raden, wat er gedaan kan worden op het gebied van de afzet onzer produkten. Aan de tuinbouw kan men gerust een voorbeeld nemen. VRAT dit laatste punt betreft, zijn wij van me- ning, dat inderdaad hier een terrein van onderzoek braak ligt. Wij hebben dit al eerder in deze kolommen betoogd. Het wordt de hoogste tijd, dat het gehele probleem van de afzet, in bin nen- zowel als buitenland, onder de loupe ge nomen wordt. In dit opzicht zijn wij het weer wel eens met de Hoofdredakteur van „De Landbode", die ditzelfde ten aanzien van de afzet, betoogt. Wanneer deze zaak wordt aangepakt, kan uit de teleurstelling over het landbouwbeleid, toch nog iets goeds geboren worden. S. A De fouten komen aan het licht pag. 875 Andere taak voor het L. E. I. pag. 875 Voor de Vrouwpag. 876 pag. 877 pag. 878 pag. 879 pag. 880 pag. 881 pag. 883 pag. 874 Lief en leed in de Belgische landbouw met Wetenswaardig heden voor de veehouders De vakantietoeslag met Wetenswaardigheden over de ruilverkaveling Tuinhouwmogelijkheden die nen te worden benut en Weeroverzieht. herfst I960 Tuinbouw met Agrarisch nieuws uit andere landen Boerenjeugd Markt en Bram j£S Zitdagen Boekhoudbureau der Z.L, M

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1