Dagelijks Bestuur spreekt ernstige teleurstelling uit over prijsbeleid 1960 No. 2555 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 19 NOVEMBER 1960 48e la»rgan| Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ «n de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND Kort verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Zeeuwse Landbouw Maatschappij, gehouden op maandag 14 november 1960 te Goes. I\E Vice-Voorzitter der Z. L. M., de heer P. J. J. Dekker opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom. Spreker deelt mede dat de Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, wegens ziekte verhinderd is de vergadering bij te wonen. Hij spreekt namens de aanwezigen de wens uit dat de heer Geuze spoedig herstellen mag. De heer Dekker wijst op de grote moeilijkheden bij de aard appel- en de bietenQogst en gedeeltelijk bij de fruitoogst. In de vergadering komt nog naar voren dat in de voorkalkulaties van het L. E. I., welke ge leid hebben tot de berekening van de verwachte inkomens voor do bedrijven, prijzen voor pro- dukten zijn ingerekend, welke in het geheel niet meer gehaald worden. Zo ging men uit van een tarweprijs van 31,een erwtenprijs van f 45.,-—, een aardappelprijs van 14, - en een suikerbietenprijs van ƒ54,- Wat deze laatste prijs betreft moet, gezien het verwachte overschot, met een behoorlijke korting worden gerekend. Ook is men uitgegaan van de lonen van I960, terwijl zeker loonsverhogingen voor de deur staan. Voorts is de vergadering verbaasd dat, terwijl een heel jaar ook. van overheidswege gesproken is van een aanpassing in E. E. G.-verband, de prijzen, zoals die thans voor" tarwe en suikérbietën zijn J vastgesteld, een groter verschil met andere E. E. G.- partners gaan veroorzaken. Er kan worden aangetoond dat er een toenemend gebrek aan likwide middelen ontstaat om de voor verdere mechanisatie benodigde investeringen te doen. De vergadering is van mening dat op de thans door Minister Marijnèn ontwórpen basis de Nederlandse landbouw niet mee zal kunnen met de gang, die een groot deel van de rest van het bedrijfsleven in opwaartse richting maakt. Ge zien de ontwikkeling van de prijzen der vrije produkten dit jaar zal er eerder sprake zijn van een teruggang. Al met al spreekt het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. zijn ernstigeteleurstelling uit over de prijsmaatregelen van de Minister. MEDEDELINGEN Granen hË heer J. B. Becu deelt mede dat de voeder- graanmarkt overvoerd is. Nogal wat binnenlandse partijen zijn van min dere kwaliteit. Door de vaste invperhefiing van 2,worden mais, milocorn en millet hier goed koop aangeboden. Het blijkt thans wel dat deze heffing te laag is. Ook veel afgekeurde en gedena tureerde tarwe verstoort de voedergraanmarkt. Wat betreft de brouwgerst is het Nacobrouw stabiel-aan de markt geweest. De prijs was niet aan de hoge kant. Er zijn wel exportmogelijkheden naar Duitsland, doch dit land is nog erg spaarzaam met zijn invoer vergunningen, zo lang de eigen oogst niet geplaatst is. In België biedt Frankrijk regen lage prijzen aan. Van tarwe is er een binnenlandse recordoogst, maar er is zeer veel schot. De Minister handhaaft het percentage van 15 onverbiddelijk. Vooral op het gebied van het zogenaamde „blinde schot" doen zich heel wat moeilijkheden voor en heerst nogal wat verwarring. Het men.gpercentage is door liet produktschap met tegenkanting van de landbouwvertegenwoor- digers vastgesteld op 30. Ook dit wordt, mede in E; E. G.-verband, door de vergadering als onjuist bestempeld. Er zal een 230.000 ton tarwe in dé voergraansektor moeten verdwijnen. De denatu- raticvergoeding zal worden opgevoerd tot f 11, Andere produkten CR is in de E. E. G.-landen eerder een overschot aan konsumptie-aardappelen dan een tekort. Ook de peulvruchtenmarkt is zeer zwak. Toch is volgens de cijfers de oogst van kleine groene erw ten niet groter dan verleden jaar. Voor het vlas zijn wij weer teruggekeerd tot een normkle uitzaai in Frankrijk, België en Nederland. De voorraad positie lijkt gezond. Ten aanzien van Russisch vlas is niets bekend. Dit blijft een on zekere faktor. BEGROTING 1DGI ï|E begroting van de Zeeuwse Landbouw Maat-* schappij voor 19tll wordt uitvoerig besproken. Zij zal ongewijzigd aan het Hoofdbestuur worden voorgelegd. RIJKS HOGERE LANDBOUWSCHOOL DORDRECHT TEN aanzien van bij de Direktie van het Land- bouwonderwijs bestaande plannen tot ophef-, fing of verplaatsing van de Rijks Hogere Land< bouwschool te Dordrecht spreekt het bestuur ziek' uit voor 't handhaven van deze school te Dordrecht, daar zij in een grote behoefte voorziet. De Hogere Landbouwschool moet zeker een in richting blijven, waar boerenzoons, die later het bedrijf gaan uitoefenen, hun opleiding kunnen krijgen. Met de Hollandse en de Noordbrabantse Maat schappij van Landbouw zal alles in het werk ge steld worden deze school naast de andere plannen te behouden in Dordrecht. BENOEMINGEN UOOR het bestuur van de afdeling Zeeland der B. V. A. B. zal opnieuw worden voorgedragen ir. A. E. Bruijning te Goes en als nieuw lid in een bestaande vakature de lieer P. van Langeraad te Dreischor;. Het bestuur besluit een kleine kommissie ïn te stellen ter bestudering van de toekomstige status van het akkerbouwbedrijf. VEEHOUDERIJ A AN veehouderijzaken zal in de toekomst meer aandacht besteed worden. De veehouderijkom- missie der Z. L. M, zal spoedig bijeen worden ge roepen. LANDBOUWBELEID liWil |\E vergadering wijdt uitvoerige beschouwingen aan het door Minister Marijnen aangekon digde landbouwbeleid en -de door de bewindsman vastgestelde garantieprijzen. Algemeen is men van mening dat de heer Geuze op de vergadering van het K. N.L. G. te Utrecht de gevoelens van de boerenstand juist heeft vertolkt, waar hij sprak over een beleid, getuigende van geen wijs, geen steunend, geen meelevend beleid, maar een beleid dat van buitenaf op ons toekomt. Op 7 november j.l. werd in aanwezigheid van het Dagelijks Bestuur van de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw aan de heer J. C. Knook te Heijningen officieel de 7000e polis uitgereikt. In januari van dit jaar had uitreiking van de 0000e polis plaat-s. Nu binnen 10 maanden werden alweer 1000 nieuwe verzekeringen afgesloten. Wel een bewijs dat de Onderlinge Verzekering* Maatschappij voor Motorvoertuigen der Z. L. iVl. zich in een gezonde groei mag verheugen en in het middelpunt van de belangstelling staat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1