Teleurstelling èn verontwaardiging 5? r J ZATERDAG 5 NOVEMBER 1960 OVERZICHT In dit nummer No. 2553 Frankering bij abonnement: Terneuzen 48e Jaargang -ssr ZEEUWS waarin opgenomen DE BOERENJEUOD Officieel Orgaan van de ZBfiUWSfi LANDBOUWMAATSCHAPPIJ 4n de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND TEMIDDEN van eindeloze modderpoelen, ploeteren Zeeuwse boeren en land arbeiders om van aardappel- en bietenoogst te redden wat te redden valt. Tijd om de schade op te maken is er niet veel en ook geen tijd om de theorieën te lezen., over de stijging van de a beidsproduktiviteit in de landbouw, waardoor de lonen omhoog kunnen en de prijzen omlaag. Wat wel tot de Zeeuwse boer door dringt. is. dat de Minister van Landbouw garantieprijzen verlaagd heeft. Een Minister, die hij nog niet erg goed kent, want hij is er nog niet zo lang. Wel heeft de bewindsman het vorige jaar te Middelburg voor de vergadering van de Z. L. M. gesproken. Maar ofschoon hij zijn woordje goed kon doen, moest het vertrouwen nog groeien uit de daden. Vertrouwen van de boerenstand, dat de bewinds man cle boerenbelangen waar dat nodig is ver dedigt en die maatregelen neemt, die voorzover zij in het aam van het nationaal belang mogelijk zijn. de welvaart van allen die in de toch immer zo noodzakelijke bedrijfstak landbouw hun werk vin den, bevordert. NIET TE BEGRIJPEN TEMIDDEN van alle ellende, die de overvloed aan regen brengt, komt nu een daad, die de gewone boer niet begrijpt. Terwijl alles tegen loopt, terwijl de onkostenrekening schrikbarend stijgt waartegenover voorlopig in het geheel geen of een zeer slechte inkomstenrekening staat, wor den drie uiterst belangrijke garantieprijzen ver laagd Melk, tarwe en suikerbieten! De basis van vele landbouwbedrijven. Vooral nu de prijs en de afzet van de vrije produkten veel te wensen over laat. Wij herinneren ons nog zeer goed de tijd, die niet zover achter ons ligt, dat een vorige Minister de theorie verkondigde, dat men bij het vaststellen van de garaniieprijzen naar de uitkomsten van het gehele bedrijf moest kijken. Het was in de tijd, dat de vrije produkten goed geld opbrachten. Aan dit standpunt, dat toen van zekere zijde als zeer ge zond werd verdedigd, heeft de huidige Minister niet meer gedacht. Maar ja, nu leveren de vrije produkten ook „toevallig" weinig op tengevolge van een zeer slappe markt. Neen, met deze prijzendaad heeft de nog jonge Minister bepaald het vertrouwen van de Zeeuwse boeren niet gewonnen. Vooral omdat hij weinig of niets gezegd heeft over bevordering van de afzet mogelijkheden van de vrije produkten. Wanneer wij ons oor goed te luisteren hebben gelegd en de ons door leden toegezonden brieven goed gelezen hebben, dan oveiTieerst van dë twee door ons vorige week genoemde gemoedstoestanden „teleurstelling of veront waardiging" de verontwaardiging. Na al deze herfst-ellende nu ook nog deze klap op ons hoofd! NA OORLOGSE TIJD VOORBIJ WANNEER wij buiten deze gemoedstoestand om, de bekendgemaakte prijzen nader bezien en vooral de tendenz, die er in zit, trachten te ontdekken, dan zouden wij het volgende willen op merken. Het begint hoe langer hoe duidelijker te worden, dat de na-oorlogse tijd voorbij is. Er is een nieuwe generatie opgegroeid, die de crisis van de dertiger jaren en de oorlog niet of nauwelijks bewust heeft meegemaakt. Wij zien dit alom om ons heen. In Amerika Vrijden twee nog betrekkelijk jonge man nen om het presidentschap. Beroemde namen uit vroeger jaren vervagen. Met Eisenhower verdwijnt weer zo'n naam. Er blijft straks nog slechts een De Gaulle over en hoe lang nog? Argumenten, die uit die jaren stammen doen bij de huidige bewindvoerders en bij ons volk weinig of geen opgeld meer. Beleid, dat in de na oorlogse jaren gevoerd werd, wordt langzaam maar zeker omgebogen. Andere tijden, andere zeden. Het geldt in eigen land voor het loonbeleid en ook voor het landbouwbeleid. Het nieuwe, vorig jaar gevormde Kabinet is grote waarde gaan hechten aan het begrip produk- tiviteitsstijging. Dit wil letterlijk zeggen meer produktie met minder mankracht. Maar reeds verleden .jaar schreven wij, dat produktiviteitsstijging iets anders is dan rende mentstijging. Dit speelt zeker in een bedrijfstak als de landbouw een belangrijke rol. Een bedrijfs tak, die zich in luttele jaren aan het omschakelen is, maar die zich ook nog moet aanpassen aan de juiste vorm en de juiste mate van de zo kapitaals- intensieve mechanisatie. Een bedrijfstak, die zich ook nog steeds niet onafhankelijk heeft kunnen maken van de weersfactor. Een factor, die juist het rendement enorm beïnvloedt en die, zoals dit jaar weer eens blijkt, de mechanisatie praktisch kan uitschakelen. RUIMTE. OOK VOOR DE ONDERNEMER HET begrip produktiviteitsstijging is door cle Regering nauw verbonden aan een ander be grip. Wanneer er meer geproduceerd wordt met gelijkblijvende kosten, ontslaat er door de op brengst van dit meerdere „ruimte" om iets te doen. Ruimte om de lonen te verhogen, ruimte om de prijzen te verlagen, ruimte om meer sociale voor zieningen aan te brengen. Tenslotte is er ook nog de mogelijkheid, dat de ondernemer een deel van de ontstane ruimte in eigen zak kan steken en zo zijn eigen welvaart verhogen en zijn nieuwe, noodzakelijke investeringen kan bekostigen. Voor dit laatste moet zeker in de landbouw, die door Overheid en omstandigheden In de richting van investeren wordt gedrongen, plaats zijn. De regering heeft nu loonsverhogingen afhan kelijk gesteld van deze ruimte. Bovendien heeft de Minister van Economische Zaken bij het onder hem ressorterende deel van het bedrijfsleven industrie, handel, scheepvaart enz. aangedron gen om een ander deel van ontstane ruimte te be stemmen voor prijsverlagingen. Hiervan is in de praktijk, voorzover ons bekend, nog bitter weinig terecht gekomen. LANDBOUW, MINISTERIEEL PARADEPAARD IIET maakt thans op ons sterk de indruk, dat de Minister van Landbouw met het vaststellen van zijn garantieprijzen voor melk en suiker, het voorbeeld heeft willen geven. Want ofschoon de consument straks slechts een cent meer voor de melk behoeft te betalen, stijgt de voedingswaarde met meer dan een cent. En de prijsverlaging van suikerbieten zal tot een lagere suikerprijs leiden voor de verbruiker. Door toepassing van een nieuwe norm bij de kostprijsberekeningen en door becijferde produk- tiviteitsverhoging in de landbouw is er voor deze verlagingen „ruimte" ontstaan en tevens nog voor nieuwe loonsverhogingen van ongeveer 7 en voor een verkorting van de arbeidstijd. Maar bij al deze berekeningen, waarmede het bestuur van hef Landbouwschap akkoord is ge gaan om daarmede cle „ontkoppeling" van verleden jaar als het ware ongedaan te kopen, is een ernstig ding vergeten. Het is, dat de vrije produkten, zoals aard* appelen, peulvruchten, fijne zaden, uien en vlas, door de slappe markt een financiële opbrengst geven, die het gehele bovenstaande verhaal torpedeert. Hierdoor zal het rendement van net totale bedrijf, ondanks produktiestijging en ondanks minder arbeidskrachten, veel lager uit* komen, dan nodig is om aan de eisen, die uit te zogenaamde ruimte voortvloeien, te voldoen. Daar komt dan nog eens dit ongelukkige jaar met zijn vele en hoge extra kosten bij om „de maat vol te maken. Een ongelukkiger moment had deze Minister niet kunnen uitkiezen, om zijn op papier fraaie theorieën in lagere garantieprijzen om te zetten. Er klopt van deze theorieën in de praktijk name lijk niets zolang de afzetmogelijkheden van de vrije produkten niet verbeterd worden. HET WAS MOGELIJK GEWEEST 71JN er redelijke argumenten te vinden voor hogere garantieprijzen met name voor de suikerbieten en de tarwe? Wij zijn van mening van wel. Want deze Minister heeft heel duidelijk in zijn Toelichting bij zijn Begroting voor het jaar 1961 gesteld dat hij bereid was de kostprijsberekeningen weer als uitgangs punt voor de garantieprijzen te aanvaarden. Maar, en hier zit het kardinale punt. hij behield zich om twee redenen het recht voor af te wijken. In de eerste plaats, wanneer de produktie van een be paald proclukt in een richting zou gaan, welke te weinig in verhouding zou staan tot de afzetmoge lijkheden. Welnu, wanneer dit argument gebezigd wordt ten aanzien van de verlaagde melkprijs, kunnen wij er nog inkomen. Hoewel de productieverhoging van de mcikgift voor een flink deel het gevolg is van tal van verbeteringen, die door de boer uit eigen initiatief en door eigen vakmanschap zijn aangebracht en daarnaast bereikt zijn door het door dezelfde regering terecht gesteunde onder zoek, onderwijs en voqrlichting. Deze vooruitgang te stuiten of te belemmeren zou het paard achter de wagen spannen zijn. Maar wanneer de betere resultaten op geen enkele wijze beloond worden en slechts ten goede komen aan hogere lonen en lagere consumentenprijs, dan gaat men zich met name afvragen, waarvoor de boer zich dan nog inspant. (Zie verder pagina 775.)' Deze week bijzondere aandacht voor onze landbouwjongeren. Zij vullen iri dit nummer 4 pagina's, waarin het accent ligt op de uitwisseling van jongeren met 't buitenland pag. 779/782 De opslag- en droogcapaciteit van graan in Zeeland, belicht door de heer J. Blank, op pag. 775 De Plattelandsvrouwen hiel den hun najaarsvergadering in Goes. Over deze geanimeer de vergadering, met na afloop hiervan een geslaagd middag programma, leest U op pag. 776 ïs er een oplossing voor het fustvraagstuk? Op de Tuin- bouwpagina wordt dit vraag stuk onder de aandacht van onze tuinbouwers gébracht. pag. 783 Marktberichten en Bram op pag. 785 Zitdagen Boekhoudbureau der Z. L. Mpag. 774

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1