Lagere garantieprijzen 1960-1961 de garantieregelingen Teleurstelling of verontwaardiging Wo. 2558 Frankering bij abonnement: Terneuzet» ZATERDAG 29 OKTOBER 19645 #8e flAaa*gaotgj ZEEUWS LAHDBOUWB LAD waarin opgenomen de boerenjbugd Lagere kostprijzen lagere garantieprijzen Garantieprijs suikerbieten verlaagd van ƒ54,op 51,50 Garantieprijs tarwe verlaagd van 31,op 30,50 Garantieprijs melk vastgesteld op 28,30 DE Minister van Landbouw en Visserij Mr. V. G. M. Marijneri heeft woensdagmiddag j.I. op een persconferentie zijn nota inzake de praktische uitwerking van het garantiebeleid voor de landbouw voor het jaar 1960/'61 bekend gesteld en toegelicht. De Minister acht het geboden en verantwoord, dat er in de landbouwsector een actief markt en prijsbeleid wordt gevoerd, dat de Nederlandse landbouw beschermt tegen de gevolgen van de onevenwichtigheid van de agraidsche markten. Met het voor het oogstjaar 1960/"61 ontwikkelde complex van garantieregelingen heeft, de minister van Landbouw en Visserij gestreefd naar vol doende waarborgen voor een redelijke bestaansmogelijkheid voor het goed geleide sociaal-econo misch verantwoorde landbouwbedrijf en anderzijds naar zekere stimulansen in het garantiebeleid voor een betere verhouding tussen de produktie en de afzetmogelijkheden. Aan de hand van rentabiliteitsberekeningen meent de minister, dat de vermoedelijke inkomens verhoudingen bij het vastgestelde garantiebeleid voor de weidebedrijven, de gemengde zandbe- drijven en de veenkoloniale bedrijven, beantwoorden aan de redelijke bestaansmogelijkheid. De op basis van gegevens van het Landbouw-Economisch Instituut verkregen rentabiliteitsberekeningen leiden voor de oogst 1960/'61 tot een arbeidsinkomen van de boer. variërend van 8.200 tot ƒ11.900 voor de onderscheidene weidegebieden en van 6.580 tot ƒ7.850 voor de zand- en veen koloniale bedrijven. KOSTPRIJZEN I960 "61 IN het volgende overzicht zijn de door het L. E.I„ op basis van de nieuwe uitgangspun ten, voor het jaar 1960/'61 berekende kostprijzen Samengevat. Daarbij is rekening gehouden met het kostprijsverlagende effect van de in het L. E. I.- Bapport nog niet verwerkte recente prijsverlaging voor stikstof meststoffen. Ter vergelijking zijn tevens de kostprijzen 1959/'60 vermeld, die vorig jaar bij de uitwerking van het garantiebeleid zijn gehanteerd. J 960/ 81 1959 *60 Tarwe per 100 kg 26,90 ƒ27,40 Gerst (zeekleigebieden) per 100 kg 26,20 27,20 Haver (zeekleigebieden) per 100 kg 24,90 24,85 Suikerbieten (16 per 1000 kg „45,70 48,25 Fabrieksaardappelen per 100 kg 6,90 7.30 Rogge (veenkoloniën) per 100 kg „27.25 29,75 Haver (veenkoloniën) per 100 kg Kogge (zandgebieden) per 100 kg „26,10 27.10 28.65 27,15 Qaver (zandgebieden) per 100 kg 30.80 29,25 Melk per 100 kg met 3,7 vet 28,30 29,65 Naar de mening van de minister heeft de her ziening van de methodiek der kostprijsberekenin gen ertoe geleid, dat een meer reëel kostprijsbeeld is verkregen met het goed geleide, sociaal-econo misch verantwoorde bedrijf als uitgangspunt en ftet verantwoord geacht deze kostprijzen te han teren als het belangrijkste gegeven voor de uit werking van het beleid in het komende jaar. MET E. E. G.-ASPECT |\E Regering heeft bij haar beslissingen over het garantiebeleid voor het jaar 1960/'61 geen tekening gehouden met de voorstellen van -Je Èuropese Commissie met betrekking tot een aan passing van de prijzen van tarwe en suiker. Zij heeft daarbij overwogen, dat deze voorstellen nog niet door de Raad zijn aanvaard. Indien overeen stemming tussen de partnerlanden zou worden be reikt over een zekere prijsaanpassing voor ge noemde produkten, is de Regering bereid de con sequenties daarvan te aanvaarden. DE GARANTIEPRIJS VOOR TARWE EN DE MINIMUM-GARANTIEPRIJZEN VOOR GERST EN HAVER IYE garantieprijs af-boerderij voor tarwe en de minimum-garantieprijzen voor gerst en haver waarop de egalisatieheffingen bij import van voedergranen zullen worden afgestemd zijn voor oogst 1961 vastgesteld op de hieronder genoemde bedragen. Ter vergelijking zijn tevens de vergelijk bare garantieprijzen voor oogst I960 vermeld. Oogst Oogst 1961 1960 Tarwe, per 100 kg bij 17 vocht 30,50 31, - Gerst 27,— „27. - Haver 25,75 25,75 Bij de vaststelling van deze prijzen is met de vol gende factoren rekening gehouden: a. Teneinde via een wijziging in de prijsverhou ding tussen tarwe en voedergranen de tarvve- teelt iets af te remmen, is besloten niettegen staande een zekere daling van de kostprijzen - het prijsniveau voor gerst en haver onver anderd te handhaven en de tarweprijs met 0,50 per 100 kg te verlagen. b. Gegeven de onderlinge waardeverhouding van gerst en haver is het gewenst het prijsverschil tussen deze beide graansoorten te handhaven op 1,25 per 100 kg. DE GARANTIEREGELING VOOR SUIKERBIETEN ï\E suikerbietenprijs, die voor oogst 1961 als basis zal dienen voor de vast te stellen suiker prijs af-fabriek voor afzet in het binnenland, is vastgesteld op 51,50 per 1000 kg suikerbieten met een gehalte van 16 procent. De overeenkomstige prijs voor oogst 1960 bedroeg 54,per 1000 kg. Deze garantieregeling voorziet in een prijs garantie voor dat gedeelte van de totale produktie, dat in het binnenland voor eonsumptiedoeleinden kan worden afgezet. Een eventuele méérproduktie zal volledig voor risico van de producenten voor exportbestemmingen dienen te worden afgezet. HET MELKPRIJSBELEID MET betrekking tot het melkprijsbeleid voor het jaar november 1960november 1961 heeft c«e Regering de volgende beslissingen genomen: a. De minimum-garantieprijs is voor het melk prijsjaar 1960/61 vastgesteld op ƒ28,30 per 100 kg melk met 3,7 vet, voor een gegarandeerd produktiequantum van 5 miljard kg. Een uit hoofde van deze garantie te verstrek ken nabetaling zal evenals in het voorafgaande melkprijsjaar voor 50 procent op het melkvet en voor 50 procent op de melkplas worden ge baseerd. Dg. Regering heeft besloten per 1 januari 1961 de boter vrij te stellen van omzetbelasting en met ingang van het nieuwe melkprijsjaar net vetgehalte van de consumptiemelk te brengen op 3 welke maatregelen uiteraard ook de op brengst van het niet-gegarandeerde quantum gunstig zullen beïnvloeden. b. De vel reken prijs voor de melk die wordt be stemd voor de bereiding van consumptiemelk en aanverwante produkten is voor het melk prijsjaar 1960/61 vastgesteld op 29,40 per 100 kg melk met 3,7 vet. Officieel Orgaan ran de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPty 4* LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHA* ZEELAND U/IE als Zeeuwse landbouwer de door Minis ter Marijnën bekend gemaakte ga ran tie - prijzen voor oogstjaar 1961 bekijkt, zal een ge voel van ernstige teleurstelling niet kunnen onderdrukken. Teleurstelling of verontwaardiging? Wij «ou den ons kunnen voorstellen, dat voor beiden plaat-s is. Terwijl voor ons gehele volk de wel vaart stijgt en de inkomsten hoger worden, «al het inkomen van de Zeeuwse akkerbouwboer het volgend jaar een stuk dalen, vooral als ge volg van de verlaging van de suikertrietenprijs met liefst ƒ2,50 per 1000 kg. Terwijl de kosten voor ietier bedrijf stijgen, vooral tengevolge van de steeds maar stijgende officiële lonen, maar nog meer door de werke lijke lonen, die uitbetaald moeten worden en die door de zeer krappe arl>eidsmarkt veelal aanzienlijk hoger liggen dan de officiële, ver laagt deze Minister met een effen gezicht de inkomsten onder liet argument dat hij hierdoor streeft naar een betere verhouding tussen pro duktie en afzetmogelijkheden. Maar voor de suiker geldt de garantieprijs slechts voor de in eigen land te consumeren hoeveelheid! En het gevolg van deze inkomsten- verlaging voor de bietenteler is een verlaging van de binnenlandse suikerprijs van 2 cent per kg voor de consument. Het lijkt er veel op alsof de Minister hier mede de landbouw als enige l>ed rijf stak dwingt de produktiviteitsstijging gedeeltelijk ten goede te laten komen aan de consument, terwijl dit stelsel, dat vooral door de Ministers van Econo mische Zaken en Financiën wordt gepropa- geerd, in andere takken van het bed rijf sle ven niet of nauwelijks wordt toegepast. Terwijl tenslotte het gehele jaar door is be weerd, dat de E. E. G.-voorstellen om te komen tot een gemeenschappelijk landbouwbeleid zul len moeten leiden tot een toenadering van de prijzen in de zes landen en terwijl in deze voor stellen aan de regeringen uitdrukkelijk is ge vraagd de prijzen niet verder uit elkaar te doen groeien, worden de Nederlandse tarwe- en sui kerbietenprijs, die aan de lage kant lagen, nu nog verder verlaagd. Het lijkt ons, op zijn zachtst uitgedrukt, in een wereld, waarin het vrije Westen van alle kanten bedreigd wordt, zelfs door staatslieden, die hun onheilspellende woorden menen te moeten bekrachtigen door met hun schoen op hun lessenaar te timmeren, niet de manier om te komen t-ot een grotere eenheid in het verscheurde Europa. De toezegging van de Minister de prijzen ha overeenstemming tussen de zes eventueel aan te passen, doet hieraan niets af. Want het ver krijgen van overeenstemming zal eerder be moeilijkt worden dan vergemakkelijkt. Wij hopen dit commentaar, heet van de naald, de volgende week door uitvoeriger be schouwingen te laten volgen, waarbij dan op i de details kan worden ingegaan. S-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1