Dagelijks Bestuur Z.L.M. vergaderde ZATERDAG 22 OKTOBER 1%0 onder meer: NOODTOESTAND AARDAPPELOOGST m KOSTPRIJZEN AKKERBOUWPRODUKTEN ARBEIDSVOORZIENING IN DE LANDBOUW PLATTELANDSBELEID UITVOERIG BESPROKEN KORT VERSLAG vau de vergadering vau liet Dagelijks Bestuur der Zeeuwse Landbouw Maatschappij, gehouden op maandag 17 oktober 1960 te Goes RONDGANG LANGS DE KRINGEN AFDELINGSBESTUREN KRING WALCHEREN OPGELET! No. 2551 Frankering bij abonnement: Terneuzen 48e Jaa# gang ZEEUWS LAKflBOUWBLAD waarin opgenomen Dfi BOERENJfiUGD Officieel Orgaan ran de ZBfiUWSE LANDBOUWMAAT5CHAPPIJ de LANDBOUW JONGEREN GEMEBN8CHA* ZEELAND DE Voorzitter, ir. M. A. Geuze, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij herdenkt eerst met enkele meelevende woorden het overlijden van de heer J. F. Brooijmans, oud-hoofdbestuurslid der Z. L. M. Hierna wijdt hij enkele gedachten aan het overlijden van de heer H. D. Louvves, die in vele belangrijke funkties een unieke plaats in de boerenwereld heeft ingenomen. Spreker uit zijn grote bewondering voor de mens Louwes, die hij bij vele gelegen heden heeft leren kennen als iémand, waarin op zeldzame wijze de man van de daad en de man van beschouwing verenigd waren. De Nederlandse landbouw verliest in hem een groot en eerlijk voorvechter en het Nederlandse volk één van zijn grote zonen. De vergadering hoort het gesprokene staande aan. AARDAPPELEN HET bestuur bespreekt uitvoerig de rampzalige gevolgen voor de aardappeloogst van de hevige regenval in de afgelopen weken. In de week van 915 oktober is op vele plaatsen in Zeeland rond 100 mm water gevallen, wat op vele plaatsen tot ongekend hoge waterstand geleid heeft. De toestand, waarin de grond verkeert, is veelal zeer slecht, waardoor het rooien ernstig bemoeilijkt wordt. Dit klemt te meer daar niet voldoende ar beidskrachten aanwezig zijn. Er is een nood toestand ontstaan. De Gewestelijke Raad voor Zee land van het Landbouwschap spant zich tot het uiterste in om door middel van de inzet van mili tairen nog te redden wat te redden valt. De plaat selijke kommissies zijn overal ingeschakeld om de behoeften aan hulp na te gaan. Er is een verzoek gedaan voor de inzet van militairen, welk verzoek voor de gehele provincie geldt, dus met name ook voor Zeeuws-Vlaanderen. Daar er op het ogenblik, waarop de vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden wordt, nog geen toezegging is ont vangen, besluit de vergadering een telegram te zenden aan de Minister van Landbouw en Visserij, van de volgende inhoud Verzoeken dringend medewerking aardappel oogst van militairen. Vrezen anders schade van 4 miljoen gulden voor Zeeuwse landbouw. AKKERBOUW MEDEGEDEELD wordt dat ondanks pogingen van de georganiseerde landbouw er geen regeling komt voor de tarwe met meer dan 15 schot. De markt voor granen blijft aan de slappe kant. De heer J. B. Becu houdt een beschouwing over de cijfers van de kostprijsberekening, welke als basis moeten dienen voor het vaststellen van de nieuwe garantienormen. De kostprijzen, zoals die volgens de nieuwe normen door het L. E. I. zijn berekend, liggen voor tarwe, gerst en suikerbieten lager dan ver leden jaar. Een en ander is mede het gevolg van het feit dat de gemiddelde opbrengsten der laat ste jaren zijngestegen, dat de stikstofprijzen zijn gedaald en de opbrengst van het stro ge middeld wat hoger is geweest. Er zal echter rekening mee moeten worden gehouden dat er loonsverhogingen in de lucht hangen. Zo zal de gekonstateerde prodiiktiviteitsstijging hoogstwaarschijnlijk tot een loonsverhoging leiden. Tevens zal aandrang worden uitgeoefend tot op heffing van de vijfde gemeeriteklasse. Met dit streven kan het dagelijks Bestuur zich geheel ver enigen. Ten slotte zal ook het vraagstuk van de arbeidstijdverkorting bij de besprekingen over een nieuwe c. a. o. ongetwijfeld aan de orde komen. De landbouw zal zich ook hier aan de ontwikkeling in andere bedrijfstakken hebben aan te passen. Ten aanzien van de garantieprijzen voor 1961, die de Minister nog moet bekend maken, deelt de voorzitter mee dat hierover in de vergadering van het hoofdbestuur van het K. N. L. C. uitvoerig van gedachten is gewisseld. De definitieve bespre kingen tussen Minister en Landbouwschap over de garantieprijzen moestèn namelijk ten tijde van deze diskussie nog plaats vinden. Een vraagteken bij het vaststellen van de garantieprijzen blijft voorlopig de invloed, die de voorstellen van de Europese Kommissie inzake een gezamenlijk landbouwbeleid zullen uitoefenen. De besprekingen over deze E. E. G.-voorstellen zijn in volle gang, maar de tegenstellingen tussen de standpunten van de zes aan de E. E. G. deelnemende landen zijn nog lang niet overbrugd. Ook over de melkprijs is gesproken. De regering heeft bet interimrapport van de door haar inge stelde kommissie Vondeling ontvangen. Dat hierin geadviseerd wordt het vetpercentage van konsumptiemelk van 2U> te brengen op 3 heeft ten volle de instemming van de vergadering. WERKGEVERS IYE heer Van der Werff deelt mede dat de onder- handelingen over een nieuwe c. a. o. voor de landbouw weer gaan beginnen. De oude loopt namelijk 1 mei 1961 af. Hierboven werd reeds aangegeven in welke richting de onderhandelingen vermoedelijk gevoerd zullen worden. De schaarste aan arbeidskrachten en de moei lijke positie van de landbouw worden door het be stuur uitvoerig besproken. De arbeidsreserve, die voor de landbouw ter beschikking staat, wordt steeds kleiner, ook in Zeeland. Het is hierom be grijpelijk dat hoe langer hoe meer gedacht wordt aan een speciale arbeidsreserve voor de landbouw. Nagegaan wordt hoe een en ander is te verwezen lijken, waarbij een van de voorwaarden zeker zal zijn dat deze reserve het gehele jaar werk heeft. In eigen provincie ziet de toekomst er wat betreft voor de landbouw beschikbare arbeidskrachten niet rooskleurig uit, gezien de industrialisatie, die hier en daar op gang begint te komen en de grote werken, die moeten worden uitgevoerd, zo&ls in de kanaalzone, dijkverzwaring, dammenaanleg enz. TUINBOUW DE omzet van de afzet van het fruit is door allerlei oorzaken iets verminderd. Ook de ar-' beidsvoorziening in de fruitteelt wordt door het bestuur aan een beschouwing onderworpen. Het is wel gebleken dat de moderne bóomgaardvorm de 70ALS ietier jaar worden in november per Kring met de leden van Kring- en Afdelingsbesturen en vertegenwoordiger# van de Z.X.. M. en het Boekhoudbureau ver gaderingen gehouden. Als eerste is ditmaal de KRING WAL CHEREN aan de beurt en wel op DINSDAG 1 NOVEMBER a.s., om 14.00 uur in café „De Eendracht" te Middelburg. Alle bestuursleden van de Afdelingen ont vangen persoonlijk een uitnodiging. Publikatie van de vergaderdata met de andere Kringen, die eind november gehouden worden, zuilen begin november volgen. arbeidsproduktiviteit in deze sektor flink heeft doen stijgen. PLATTELANDSBELEID EEN werkgroep heeft het te voeren plattelands- beleid mede naar aanleiding van het rapport* dat het K. N. L. C. over d»ze kwestie heeft uitge-* bracht, aan een beschouwing onderworpen. De konklusies van deze werkgroep werden door het bestuur goedgekeurd. Zij zullen aan het College van Gedeputeerde Staten van Provinciale Staten, aan de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk en aan het K. N. L. C. gezonden worden, met het verzoek aan de erin vermelde konklusies de nodige aandacht te willen besteden. Daarbij zullen ze in het. Zeeuws Landbouwblad worden gepubliceerd. VOORLICHTINGSRAAD MEDEGEDEELD wordt dat een kommissie be- driifsfinanciering aan het werk is getogen Met de landarbeidersvoorlichting wordt, wederom voortgang gemaakt. BENOEMINGEN HET bestuur besluit in de plaats van de heren P. J. J. Dekker en J. M. Klompe, die beiden aftredend zijn en zich niet herkiesbaar stellen, als lid, respektievelijk plaatsvervangend lid van de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Land bouwschap voor te dragen de heren C. J. van der Weri'r ejn F. uc Groene. Als bestuurslid van de B. V. A. B. wordt aange wezen de heer C. Almekinders te Retranchement, De heer P. J. J. Dekker zal de Z. L. M. vertegen woordigen op de Algemene Vergadering van het K. N. L. C. en de lieer I. de Bruijne op de Algemene Vergadering van de Afdeling Zeeland van de Bond van Plattelandsvrouwen. In de Kommissie van Toezicht van de Landbouvv- huishoudsjchooi te Tholen benoemt het besfuuC mevr. P, Noórdijke-Hage en mevr. I. Meijaard— Sako. In het bestuur van de Pluimveeteeltpraktijk school te Horst wordt benoemd de heer J. C. J, Boone te Hoedekenskerke. KONDGANG KRINGEN FUNCTIONARISSEN van het Boekhoudbureau en het Sekretariaat zullen zoals ieder jaar in de tweede helft van november vergaderingen bezoeken, welke in de kringen belegd zullen wor den voor alle leden van de kringbesturen en vau de afdelingsbesturen. De data zullen in het Land bouwblad worden gepubliceerd, terwijl alle be stuursleden een persoonlijke uitnodiging zullen ontvangen. VERGADERING HOOFDBESTUUR EN A1EMENE VERG A DER ING BESLOTEN wordt de vergadering van het Hoofdbestuur te houden op maandag 14 november en de Algemene Vergadering op maan dag 19 december. Beide vergaderingen zullen ut Goes worden gehouden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1