H. D. LOUWES IN MEMORIAM No. 2550 Frankermg bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 15 OKTOBER 1%Ö 48e Jaargang waacwi opgenomen Dfi BOËRKNJBUOD Officieel Orgaan ran de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ «o de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND TOEN we in 't begin van vorige week onze vriend Brooymans naar zijn laatste legerstede begeleidden, troffen we ook de oudste zoon van H. D. Louwes cn op onze vraag naar zijn vader luidde liet antwoord: ,.lk vrees dat dit een gene rale repetitie voor mij zal zijn". Het heeft die week niet meer geduurd en H. D. Lou wes was niet meer. 67 jaar oud is hij ge storven. nadat hij aan rust ook al was hij geen practisch boef meer en al was zijn voorzitterschap bij het Landbouwschap ten einde niet was toegekomen. Het was de vraag of zijn geest en met die geest zijn lichaam, zelfs in een ouderdom, rust ge voeld zouden Hebben. Zelden hebben we een mens gekend, die zo kon werken als Louwes zich veroorloofde. Hij heeft voor onze nationale land- en tuinbouw gepres teerd. als twee, drie andere mensen teza men niet opbrachten. Hij heeft, we menen het zo te mogen zeggen, zich letterlijk tot het laatste wat in hem was gegeven en toen was hij ook ten slotte in korte tijd op- en leeggebrand. OUWES was een uitermate veelzijdig mens. Boer was hij in de Westpolder onder UI rum, onder de dijk van de Groningse Lauwerszee. Voor zitter was hij van de Groninger Mij van Landbouw van 1930 -1947. In de crisistijd werd hij in het organisatorische leven ingeleid en gestaald. Hij werd Voorzitter van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité en na de bevrijding Voorzitter van de Stichting voor de Landbouw, later van het Landbouwschap. Hij werd niet alleen, hij was als zodanig voor onze gehele land- en tuinbouw een nationale figuur, die gestalte had weten te geven aan veel wat leefde in de grote en vroeger zo vaak vergeten en verwaarloosde plattelandswereld. Hoge bomen vangen veel wind. Èn als Voor zitter van het Landbouwschap èn als coöperator zijn Louwes, vooral in zijn latere jaren, veel ver dachtmakingen geworden. Hij moet daaronder ge leden hebben, zijn ouderdom moet daardoor ver vroegd zijn, ook al liet hij dat nooit merken. Zij a denken was zo zuiver, dat hij zich nooit van de stijl van zijn bestrijders zou bedienen. I OUWES was ook een groot coöperator, Voor zitter van het Centraal Bureau sinds 1946, voordien reeds Vice-Voorzitter, Voorzitter ook van de Nationale Coöperatieve Raad. Zelden vond men in één natuur zo verenigd het beschouwende en de man van de daad. In de coöperatie betekende juist dit samengaan; de ideale figuur op de juiste plaats. Mede zijn beste redevoeringen heeft Louwes in de coöperatieve kring gehouden. In de derde plaats moeten we Louwes memo reren als politicus. Hij was volwaardig lid van de Eerste Kamer der Sta ten-Generaal en ook daar een geharnast strijder voor vele belangen, maar in 't bijzonder toch ook voor alle plattelandsbelan- gen. Zijn laatste daad daar was een aparte nota over de Lauwerszee en niet in het minst deze zijn deskundigheid zal er toe bijgedragen hebben de Regeringsbeslissing ten slotte ten gunste van de bedijking van de Lauwerszee te hebben doen uit vallen. Het moét voor hem in zijn laatste levens maanden een grote voldoening geweest zijn dit te weten. IIJE hebben Louwes vaak in 't buitenland aan 't werk gezien. Zijn belangstelling voor alle plattelandsproblemen was zó enorm, zó intens, dat een gewoon mens van vermoeidheid soms op moest geven. Zijn woord had op internationaal terrein aandacht en gezag. Hij had immers altijd inhoud, had iets te zeggen. Het was altijd de moeite waard naar hem te luisteren, ook al behoefde men het niet steeds met hem eens te zijn, al kon menigeen hem soms niet volgen, want hij was zijn tijd vaak ver vooruit. Deze man, we zeiden het al, maakte de indruk nooit te rusten. Zondags klom hij, als er een be roep op hem werd gedaan, ergens in 't Noorden op een dorpskansel en preekte. Dan toonde zich de man niet anders dan door de week, want ook alledag was Louwes de man die het woord Gods niet schuwde, doch het tevens wist te hanteren. Hij hanteerde het uit zijn beginsel tot samenbinden, in zijnTracht andeten te' begrijpen", evenzeer als in zijn „Wijkt niet voor de waan van de dag". In zijn tolerante levenshouding, die een .levens overtuiging was. Zo zeide hij eens: „Wij moeten nooit trachten iemand tot ver loochening van zijn beginselen te brengen, om dat deze door hun gefundeerdheid in God aan de wisseling der tijden zijn onttrokken, maar slechts tot een nieuwe bezinning op de vraag: met welke taktiek dien ik in mijn tijd mijn eeuwig beginsel? Van Koning David wordt gezegd (Handel. 13 36), dat hij Gods raad in zijnen tijd diende. Dat is ook onze taak en wij hebben Gods raad in onze tijd te dienen op de beste wijze. En deze wijze kan een geheel andere moeten zijn, dan die van een vorige eeuw". Louwes heeft aldus getracht te leven, dat heeft men kunnen waarnemen. Moge dat zijn vrouw cn kinderen, moge dat ons zijn tijd- en bed rijksgenoten tot sterkte en troost zijn. G,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1