DE LOONPOLITIEK VASTE VERBINDINGEN IN ZEELAND EEN NOODZAAK r Er komt schot in In dit ler w sespitfKiiie J No. 2540 Frankering bij abonnement: Ter neuzen ZATERDAG 8 OKTOBER 1%0 48e Jaargang ZEEUWS LAHlBOUWBLAD waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ d« LANDBOUW JONGEREN GEMEBNSGHAP ZEELAND iets ï*E eerste dam in het kader van de Deltawerken is gereed gekomen en w^' erover fees- telijk geopend. Ofschoon dit eerste voltooide werk nog maar een begin is, heeft het reeds dadelijk voor het eiland Noord-Beveland verstrekkende gevolgen. Dit prachtige land bouwgebied is uit een eeuwenlang isolement verlost en daarmede direct opgenomen in hét verkeersnet van geheel ons land. Het zal voor de bewoners in het begin vreemd zijn om hier aan te wennen. Men kan nu van huis gaan wanneer men wil en naar huis komen wanneet- men wil. „Het bootje" behoeft niet meer gehaald te v/orden. Voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven, en met name ook van de landbouw, zal deze ver binding zeker ook consequenties hebben. Aan- en afvoer van produkten zijn nu aan geen be lemmeringen en aan extra kosten gebonden. Zaterdag 1 oktober was in alle opzichten een grote dag voor Noord-Beveland en naast de vele reeds geuite, passen ook onze gelukwensen aan bevolking en aan de boerenstand in het bijzonder. WIJ hebben als Zeeuwen zaterdag als het ware een voorproefje gehad van wat, naar de mens gesproken, over onze provincie gaat komen. Het ziet er immers naar uit, dat over een aantal jaren alle delen van Zeeland door vaste verbin dingen met elkander verbonden zullen zijn en daarmede met de rest van Nederland. Daarmee kan de ontwikkeling van dit deel van ons over bevolkte land eerst recht beginnen. Of wij als landbouw daarmede nu zo erg gelukkig zullen zijn, staat te bezien. Een grote aanpassing van de landbouw zal zeker noodzakelijk zijn. Maar gelukkig of niet, de ontwikkeling gaat voort en het is zeker ook de taak van de landbouworgani saties zich voor de werkelijkheid op te brengen en mede te zorgen, dat alles zo goed mogelijk verloopt, daarnaast tevens wijzend op de moge lijkheden die overblijven of nieuw ontstaan. WIJ schreven met opzet „alle delen van Zee land", daarmede kennelijk doelende op Zeeuws-Vlaanderen. Ook met dit deel van onze provincie zal een vaste verbinding tot stand Als lid van een zestig man sterke handelsmissie bezocht Ir. C. 8. Knottnerus de Sow jet- Unie. Van zijn indrukken brengt hij verslag uit op.^ pag. 707 Wetenswaardigheden over herverkaveling. Het nieuwe ontwerp Vennoot schapsbelasting 1960 pag. 709 Chemische onkruidbestrij- dingsproeven,in vlas 1957/'58 3Telkeontröle noodzakelijk en voordeligpag. 711 De Belgische hengst Major de la Loge toegevoegd aan ons nationaal t re k pa a rd h engsten - bestand. Het gebruikscertificaat voor paarden pag. 712 Als bijlage een fotoreportage over de mechanisatie van de graanoogst. Het chemisch reinigen van de sloten. Waarom een wereldzaaizaad- en pootgoed jaar pag. 7J3716 De marktberichten met over zichten over de marktpositie van graszaden en vlasmarkt pag. 721723 Zitdagen Boekhoudbureau der l. L. M pag 706 moeten worden gebracht. Het wordt hoe langer hoe duidelijker, dat dat de enige oplossing is om ook dit gebied tot ontplooiing te brengen. Onzes inziens bleek het weer uit het debat, dat in de Staten van Zeeland gevoerd werd over de veertarieven, want hoewel elke verlaging van ta rieven met dankbaarheid wordt aanvaard en hoewel wij allen weten, dat de strijd, die het College van Gedeputeerde Staten met de Rijks instanties over de veren over de Wester-Schelde moet voeren, een zeer zware is, toch is er slechts één uiteindelijk doel en wel een vaste verbinding. Want het is juist het bedrijfsleven de voor naamste bron van welvaart dat gehandicapt wordt door veerverbindingen. De veertarieven zijn natuurlijk van belang, maar zij vormen niet de kern van het probleem, zelfs zonder tarieven blijven de bezwaren bestaan. ï\E vraag kan natuurlijk gesteld worden of het streven naar een vaste verbinding met Zeeuws-Vlaanderen niet te hoog gegrepen is. Wij menen van niet. De tot stand gekomen verbin ding met Noord-Beveland en de in het verschiet liggende verbindingen met Schouwen-Duiveland ftE Voedsel- en Landbpuw-Organisatk* van do Verenigde Naties organiseert met alle aange sloten leden-regeringen en internationale particu liere organisaties een wereldomvattende campagne tegen de gesel van de honger. Hiertoe behoort «pok het Wereldzaaizaad- en pootgoedjaar. sterken ons in onze mening. Want nog slechts tien jaar geleden leken ook deze niet voor ver wezenlijking vatbaar. En thans wordt er met voortvarendheid aan gewerkt. Het ziet er naar uit, dat onze kinderen reeds in een Zeeland zullen leven, dat onherkenbaar zal zijn veranderd. Of zij gelukkiger zullen zijn moeten wij maar afwachten. S. IIET is al weer meer dan een jaar geleden, dat de vrijere loonpolitiek werd ingevoerd. In de achterliggende periode kon in het merendeel van het bedrijfsleven een loonsverhoging worden ingevoerd. Een loonsverbetering, welke een bijzonder accent kreeg omdat tegelijker tijd een compensatie werd ingevoerd voor de huur- en melkprijsverhoging. Een en ander leidde ertoe, dat het loonpeil met circa 12 werd opgetrokken. Daarenboven kwamen nog de kosten van de arbeidstijdsverkorting, welke in een aantal bedrijfstakken successievelijk haar beslag heeft gekregen of zal krijgen en waardoor de loonkosten nog eens met 6°> worden verhoogd. Dit alles bleek tot heden mogelijk zonder dat het prijsniveau eveneens omhoog ging. Het is zeker niet in de laatste plaats aan het beleid van de minister van Economische Zaken te danken, dat de prijzen stabiel bleven, al moet hieraan direkt worden toegevoegd, dat de minister zich verzekerd wist van een goede medewerking van de zijde van het georganiseerde bedrijfsleven. De eerste fase van de vrijere loonpolitiek zou thans als voltooid kunnen worden beschouwd, ware het niet dat de drie Vakcentrales enige tijd geleden de aandacht hebben gevraagd voor het probleem "an de z.g. „achterblijvers". Hiervoor werd een oplossing aan de hand gedaan, welke werd neergelegd in een voorstel, dat bij de Stich ting van den Arbeid werd ingediend. Het Stich tingsbestuur is echter not* niet aan de behande ling van dit voorstel toegekomen, omdat zich inmiddels een geheel nieuwe ontwikkeling heeft voorgedaan. WIJ menen als bekend te mogen veronderstel- len, dat de regering een en andermaal met het georganiseerde bedrijfsleven heeft gesproken, over de verdere toepassing van de gedifferen tieerde loonpolitiek. Aanleiding tot dit overleg gaf het feit, dat de eerste eenjarige C.A.O.'s, welke in het kader van de vrijere loonpolitiek tot stand waren gekomen, inmiddels zijn afgelopen of dit binnenkort zullen doen. De C.A.O. voor de beetwortelsuikerindustrie ging voorop. Bij verlenging van C.A.O.'s doet de vraag zich voor of de richtlijnen voor de vrijere loonpoli tiek op dezelfde wijze als in de eerste fase zou den kunnen worden toegepast. Deze vraag kwam met des temeer klem naar voren toen bekend werd, dat met name in een. bedrijfstak als de metaalindustrie een gesprek was geopend voor een tussentijdse openbreking van de bestaande C.A.O. Van werknemerszijd» was namelijk voorgesteld de lonen per 1 oktober (Zie verder pag. 709.)!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1