Kort verslag No. 2517 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 24 SEPTEMBER I960 48e 'T&M-gang van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij gehouden op maandag 19 september I960 DE voorzitter, ir. M. A. Geuze, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De heer J. B. Becu doet een aantal mededelingen betreffende akkerbouwaangelegenheden. Wanneer we de oogstsituatie in het land bezien, kunnen we in Zeeland nog van redelijke omstandig- heden spreken, zo we een vergelijking treffen met het noor den van het land. Toch is in augustus ook in vele delen van Zeeland een uitzonderlijke hóeveelheid regen gevallen, die het oogstwerk aanzienlijk heeft bemoeilijkt en die schade heeft toe gebracht aan de kwaliteit van de produkten. Vooral het verschijn sel van schot in granen en met name in de zomertarwe, is veel voorgekomen. Mede tengevolge van de weersomstandigheden zijn alle markten op het ogenblik overvoerd met produkten en derhalve aan de zeer flauwe kant. Een en ander is mede het gevolg van een nog te geringe droogcapaciteit en opslagcapaciteit. Zo zitten momenteel de voergranen onder de staffelprijs. Het blijkt dat de vaste heffing van 2— per 100 kg sorgum en millet wel degelijk van invloed is op de lage voergraanprijs. TARWE LANDELIJK zijn er veel partijen met een flink percentage schot. Voor broodbereiding mag dit percentage niet hoger zijn dan 15, waaraan veel tarwe niet voldoet. Het mengpercentage is voorlopig vastgesteld op maximaal 35%. Besloten is, dat in november opnieuw overleg zal plaats vinden, om een definitief percentage vast te stellen. De Minis ter van Landbouw heeft de invoer van buitenlandse tarwe en bloem, bestemd voor voederdoeleinden, met ingang van 1 september stop gezet. Deze maat regel, waarvan de werking enigszins vertraagd zal worden door reeds afgesloten contracten, wordt door het Dagelijks Bestuur toegejuicht. Door het Landbouwschap zal bij de Minister bepleit worden om tarwe met een hoger percentage schot dan 15 toch in aanmerking te laten komen voor de denatu- ratievergoeding. Een aflopende schaal naarmate het percentage hoger ligt, zou dan ingevoerd kunnen worden. Via deze schaal zou de denaturatievergoe- ding, die wegens de grote oogst toch gegeven had moeten worden, over alle partijen met schot worden uitgesmeerd. Gezien de grote aanvoer van partijen tarwe van minder goede kwaliteit, welke prijsdrukkend werkt, meent het Dagelijks Bestuur er goed aan te doen erop te wijzen, dat men kwalitatief goede partijen beter niet te snel kan afstoten en deze dus voorlopig ook niet gedorst behoeven te worden. Tenslotte is het Bestuur van mening dat de meet- industrie bij haar aankoopbeleid begrip heeft ge toond voor de dikwijls moeilijke omstandigheden, waaronder de producenten hun tarwe moesten af leveren. AARDAPPELEN jPvE leden van het Bestuur geven een overzicht U van de aardappelsituatie in het deel van de provincie, dat zij vertegenwoordigen. Het blijkt dat de percelen, waar goed pootgoed is gebruikt, in het algemeen goede opbrengsten vertonen, terwijl vele andere percelen een zeer matige opbrengst zullen opleveren, waarin bovendien nogal wat zieke knol len voorkomen. De gemiddelde opbrengst lijkt daarom in onze provincie aan de matige kant Er wordt wei vernomen dat in het ons omringende buitenland ook nogal wat zieke aardappelen voor komen. SUIKERBIETEN TAE suikerbietenoogst lijkt een van dc grootste te worden, die wij in ons land gekend hebben. Er zal zeker meer dan 465.000 ton wit suiker ge produceerd worden, de hoeveelheid waarvoor de regering een garantieprijs heeft vastgesteld. Hoe groot een eventueel overschot zal zijn, valt nog moeilijk te zeggen, daar ten aanzien van het gehalte nog niets voorzien kan worden. UITGANGSPUNTEN KOSTPRIJSBEREKENINGEN ER is in de afgelopen maanden een langdurig overleg gevoerd tussen overheidsfunctionaris sen en de georganiseerde landbouw over de uit gangspunten van de kostprijsberekeningen. Ten slotte is overeenstemming bereikt, zij het L. oor slechts één jaar. Naar aanleiding van dit punt ont wikkelt zich in het Bestuur een discussie, waaruit blijkt dat sommigen met het gevoerde beleid niet geheel tevreden zijn. Het jaarlijkse hoger schatten van de op brengsten wordt niet geheel in overeenstem ming geacht met de gemiddelde werkelijk heid. Medegedeeld wordt dat de prijzen van de stikstofmeststoffen verlaagd worden, het geen aan de uitgavenkant weer enig soulaas brengt. De prijs van de voedergranen wordt algemeen te laag geacht ten opzichte van de tarweprijs. Dit heeft tot gevolg dat de animo om voedergranen te verbouwen te klein wordt. WERKGEVERSAANGELEGENHEDEN DE heer C. J. van der Werff deelt mede dat er in ons land weer spanningen bestaan ten aan zien van het loonniveau. De werknemers in de metaalindustrie gaan op het ogenblik bij nieuwe looneisen voorop. Zij vragen een loonsverhoging van 6 procent en nog eens 3 procent in 1961. De loonbesprekingen in de landbouw zullen nog deze maand een aanvang nemen. Er wordt vanuit de vergadering nog gewezen op de moeilijke situatie, die er voor de landbouw ont staat in die gebieden van onze provincie, waar de arbeiders met pendeldiensten dagelijks naar elders worden gehaald. Het officiële loon is in deze stre ken praktisch niet te handhaven en vereist vooral voor de komende winterperiode dringend aanvul ling. De heer van der Werff deelt nog mede, dat er in enkele streken van ons land een proef zal wor den genomen met het vormen van een arbeiders reserve voor de landbouw. De vergadering besluit tot lid van het Scheids gerecht voor Arbeidsgeschillen voor te dragen da heer E. Verlare te Nieuw- en'St. Joosland. TUINBOUW T*|E heer P. J. J. Dekker deelt mede dat de afzet van het fruit tot nog toe goed verloopt, waar bij een redelijke export plaats vindt. In de afde ling Tuinbouw van het K.N.L.C. is druk vergaderd over de erkenningsregelen in de tuinbouw, RUILVERKAVELING OP verzoek van de kring Noord-Beveland der Z.L.M. besluit het Dagelijks Bestuur bij het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland een administratieve ruilverkaveling voor geheel Nrd.- Beveland aan te vragen, waarbij ook aandacht ge vraagd zal worden voor verbetering van het we gennet. KANAALZONE IN een vergadering van de drie landbouworgani saties in Zeeland is besloten aan de organisa ties voor te stellen, akkoord te gaan met een ver zoek van het College van Gedeputeerde Staten, een studiecommissie in het leven te roepen, welke de gevolgen van de in de kanaalzone uit te voeren wer ken voor de landbouw zou dienen te bestuderen en eventueel te nemen maatregelen zou moeten voorstellen. Het Dagelijks Bestuur gaat met deze suggestie accoord. P.Z.E.M. TiESLOTEN wordt in de commissie uit de drie organisaties, welke met Bestuur en Directie van de P.Z.E.M. zal gaan onderhandelen over aan sluiting van alle onrendabele percelen in Zeeland, te benoemen de heren J. B. Becu en G. M. F. Bom. S.N.Ui.F. BESLOTEN wordt in samenwerking met de se cretaris van de Stichting Nederlandse Uien- Federatie een vraagpunt voor de afdelingen op te stellen. Door dit vraagpunt zal aan alle afdelingen verzocht worden hun mening te geven over het aL dan niet wenselijk zijn van een in de toekomst door het Landbouwschap eventueel op uieniand te leggen bestemmingsheffing, welke dan aan het onderzoekswerk van de S.N.Ui.F. ten goede zou komen. RAPPORT LANDBOUWJONGEREN DE commissie, die in de vorige vergadering is in gesteld met het doel rapport uit te brengen over de verhouding Z.L.M.L.J.G. en over het landbouwjongerenwerk in de toekomst, heeft haar rapport ingeleverd. De vergadering gaat met de inhoud geheel accoord en besluit het ter beoorde ling toe te sturen aan het Bestuur der L.J.G. Daar na zullen de nodige besprekingen gevoerd worden, om te komen tot een betere aanpak van het land bouwjongerenwerk in onze provincie. LANDBOUWVOORSTELLEN E.E.G. UIT een toelichting van de voorzitter blijkt wel dat het streven om tot een versnelde uitvoer te komen van een gemeenschappelijk landbouw beleid in de zes landen van de E.E.G. op grote moeilijkheden stuit, vooral door de houding van de Duitse regering. Het zal dan ook de vraag zijn of deze versnelling zal kunnen worden doorgevoerd. AFSCHEID IR. WARMENHOVEN DE voorzitter spreekt ten slotte ir. Warmenhovea toe, die wegens het aanvaarden van een werk kring elders, het Z.L.M.-dienstverband gaat ver laten. Hij dankt hem voor al het werk, dat hij aan de bedrijfseconomische afdeling van het Boek- houdbureau heeft verricht en geeft hem de besta wensen voor de toekomst mee. O

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1