De vooruitzichten I AARDAPPEIOCCST r van de No. 2546 Frankermg bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 10 SEPTEMBER I960 48e Jaargang ZEEUWS LANDBOUWBLAD ^^jf Officieel Orgaan ran de waarin opgenomen DE BOERENJEUGD ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND De ha-opbrengst van leverbare aardappelen zal dit jaar erg uiteenlopen. Het percentage zieke knollen moet nog worden afgewacht. De vroeg afgestorven percelen, en zij die vroeg hebben doodgespoten, zitten tamelijk veilig. De export mogelijkheden "zijn onzeker en de binnenlandse vraagt blijft flauw. |^ET aardappelgewas heeft zich dit jaar vrij spoedig ontwikkeld, hoewel de maand juni voor vele delen van Zeeland aar. de droge kant was. Vooral de consumptie-percelen met veel viruszieke planten bleven erg ongelijk. Het iets nauwer planten, dat velen hebben gedaan, hielp onvoldoende, zodat van dergelijke percelen maar een matige opbrengst mag worden ver wacht. Het percentage van dergelijke consumptie-percelen is in onze provincie niet gering. VAN het bureau van de Voedselcommissaris ontvingen we m interessant staatje over het rassensortiment in onze provincie. Het hoofdras „Bintje" is in binnen- en buitenland gewild, maar...... het is een zeer gevoelig ras voor „ziek". Het is zaak om de bestrijding daarvan niet te verslappen. G. PROVINCIE ZEELAND Oppervlakte aartiappHrn-per rus-oogst 196d in ha District 8|n(je Alpha Futore Bevel °yer!9c Tot, heimer lander ©lauwe rassen S c houwen-Du i vela. nd 1183 127 251 5 11 17 1 23 Th. en St. P-tiilipsland 852 132 314 324 33 Noord - Beve la. nd 1130 32 2 1 4 7 O. Z.-Beveland 801 57 23 13 39 10 78 W. Z.-Beveland 1543 193 14 3 17 11 1 4 Walcheren 851 153 86 2 76 18 2 85 O. Z.-VI.de ren O.D. 1056 25 15 3 16 75 O. Z.-VI.deren W.D. 1157 50 15 14 85 8 44 West Z.-VI.deren 1005 18 58 24 .49 3 56 Totaal 9578 787 808 394 293 56 25 405 In 78 6 7 3 2 4 1Ö85 111B 1-021 it*; 1273 nor» 1373 100 De natte maand juli en augustus heeft de groei er langer ingehouden dan men verwachten kon. Dit kwam de opbrengst ten goede, maar de kans op ziek nam eveneens -toe. Door het aanhoudende regenweer kon de koper-bespuitrng en het dood spuiten niet altijd op het juiste moment of in het geheel niet plaats vinden. Het sproeivliegtuig heeft in deze periode zeer nuttig gewerkt. Steeds meer boeren raken over tuigd dat de vliegtuigbespuitingen niet uit de land bouw mogen verdwijnen. Dit neemt niet weg, dat velen die tot op het laatst hebben gespoten, toch zieke knollen hebben geconstateerd. Over enige weken zullen we meer weten. Onze eerste indruk is dat het vooral op de natte en zwaardere grond zal tegenvallen. Ook de weersomstandigheden tijdens het rooien kunnen uiteindelijk nog van invloed zijn. Het advies moet dan ook zijn. rooi zoveel moge lijk bij droog weer; schakel bij nat weer over op de bieten. De knolvorm is dit jaar beter dan vorige jaren, maar toch zullen vele partijen aan de fijne kant blijven. (Mooie partijen voor Zweden.) Over het zgn. „glas" behoeven wé o.i. geen probleem te maken. De smaak van de Zeeuwse klei-aavdappel wordt goed tot zeer goed beoordeeld. AARDAPPELPRIJZEN yOOR de vroege aardappels is tot juli een ge- middelde prijs gemaakt van 21,50, onge veer even hoog als in '57 toen er een flink kwan tum naar Engeland ging. Na 1 juli is de prijs vrij snel gedaald. Momenteel kan van de Bintje hoogstens 9 cent per kg worden gemaakt. Zelfs in deze natte periode van onzekere aanvoer loopt de prijs niet op. Waar moet dat straks heen wanneer de grote partijen aan de markt komen? Ook de termijnnoteringen schommelen weinig en voor voorjaarslevering is men eveneens pessimis tisch. We moeten helaas constateren dat het er met de prijzen niet rooskleurig voorstaat- EXPORTKANSEN yOLGENS de gegevens van het Produktschap, waaruit we voor dit overzicht putten, is tot op heden de export teleurstellend geweest. BelgiëDit land heeft dit jaar 3 meer aard appelen uitgeplant. Via de beurzen (waarmee men voorzichtig moet -zijn) hoort men dat ook daar veel „ziek" optreedt. De totale ha- opbrengst mag in dit land misschien iets iuger liggen dan in ons land, maar door het gebruik van kleiner pootgoed en mogelijk iets wijder planten, kunnen de Belgen nu een grovere aardappel leveren. Dit is toch wel belangrijk omdat vele importlanden «en grove sortering verlangen. Engeland: Voor de exporteur is dit altijd een moeilijk land om de behoefte 1e peilen. Even tuele import vindt pas in het late voorjaar plaats. Speculaties in dezen zijn altijd gevaar lijk. Ook in dit land is er een uitbreiding van 3*% met tot op heden goede verwachtingen. Frankrijk: Ook hier wordt de oogst 1 miljoen ton hoger geschat. Het prijspeil voor Bintje is ook daar tot ca. 8,— per 160 kg gedaald. Ge sproken wordt over prijsondersteunende maat regelen, zoals verplichte aflevering boven 40 mm en andere ingrijpende maatregelen- als de telersprijzen op dit lage niveau blijven. West-Duitsland: Ook in dit land een uitbreiding van 2 met een eerste raming van ruim 24 miljoen ton. De prijzen in de produktiegebieden zijn nu ook gedaald tot ƒ10 a 12 per 100 kg en in Beieren zelfs tot 8 per 100 kg. Uit Nederland is tot nog toe ca. 2500 ton ingevoerd, voornamelijk zandaardappelen. In welke mate Duitsland aardappelen zal blijven invoeren bij de goede eigen oogst, is niet te zeggen. De phytophthora heeft zich ook in dit land verbreid, maar de vatbaarheid van de Duitse rassen is veel kleiner dan in de andere landen. Het vatbare ras Bintje wordt in Duits land niet geteeld. Zweden: Dit land is de laatste jaren voor ons een goede afnemer te meer omdat zij doorgaans een fijne sortering vragen. De laatste weken heb ben ze ook daar te lijden van zware regenval, met gevolg uitbreiding van de aardappelziekte. Of export naar dit land mogelijk zal zijn, is nog niet te zeggen. In Denemarken zou de oogst er normaal tot goed voor staan met ongeveer gelijke oppervlakte als vorig jaar. Er zijn enkele landen waarvan thans reeds met vrij grote zekerheid kan worden gezegd, dat er behoefte aan import zal ontstaan. Mogelijk dat ook Nederland aan deze import kan. meedoen. pitmen vat tend kan gesteld worden dat dc W.-Europese aardappeloogst groeft is, doeh dat door de phytophthoca-aan tasting en natrot verliezen zullen op treden. In welke omvang dit het geval zal zijn, is niet te zeggen. De vooruitzichten ten aanzien van de prijsvorming en export in de komende herfst en winter zijn door de abnormale situatie van deze nazomer vooralsnog in het geheel niet te beoordelen. Over één of twee maanden zullen we een duidelijker beeld kunnen geven win de U voorgelegde situaties. We hopen dan een meer optimistischer geluid te kunnen laten horen. G.i Iii dit nHMHyer Verwachtingen van de bieten campagnepag. 639 In de rubriek Voor de Vrouw wordt l>esprofcen wat dew* win ter gedragen zal worden op pag. 646 Ir. M. A. Geuze geeft een over zicht van de jaarvergadering van de Europese Landbouw Federatie te Brussel pag. 641 Richtlijnen voor het drogen van .graanpag. 643 Aktualiteiten van deze week op pag. .643 De Tuinbonw rubriek pag. 644 en 645 Drainage met plasticbuizen trekt momenteel de aandacht. Een artikel over de mogelijk heden en kosten bij gebruik van dit materiaal. Tevens een artikel over drainage als voor waarde voor mechanisatie pag. 646 en 647 De oogstraming van rogge, erwten, gerst en vlas met het tweede gedeelte van hel arti kel over georganiseerde die- renziektebestrijding op pag. 649 Boerenjeugd en marktlwrich- ten oppag. 651 en 65? Zitdagen Boekhoudbureau der Z.L.M pag. 633

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1